Ważne informacje podział na zadania

UWAGA:

Od dnia 16.03.2020r. do odwołania wstrzymany zostaje bezpośredni kontakt w Punkcie Informacyjnym dla kontaktów ze społecznością. Z Punktem Informacyjnym można kontaktować się e-mailowo oraz telefonicznie w dni robocze w godz. 8.00 -19.00 oraz w soboty i niedziele w godz. 12.00 -14.00.

 

W dniu 28.02.2018 r. Komisja Europejska wydała Decyzję Wykonawczą CCI 2017PL16CFMP014 zatwierdzającą wkład finansowy na rzecz dużego projektu „Budowa drogi ekspresowej S2 odc. w. Puławska - w. Lubelska (bez węzła)”, wybranego jako część programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko na lata 2014-2020” w Polsce.

Całkowite koszty kwalifikowane przedmiotowego dużego projektu ustalono na 458 597 101 EUR.

W dniu 11 września 2017 r.  w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimedialnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 podpisano Umowę
o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0025/16-00 Projektu „Budowa drogi ekspresowej S2 od. w. Puławska

do w. Lubelska (bez węzła)”.

Kwota dofinansowania całego Projektu (bez rozbicia na poszczególne zadania) wynosi: 1 995 401 845,40 PLN, w tym 15% tytułem środków krajowych oraz 85% tytułem płatności.

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A