Prace projekowe Zadanie C 2016 rok

26 – 31 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac projektowych,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży telekomunikacyjnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem w zakresie branży zieleni,

 • kontynuacja bieżących prac nad dokumentami formalo-prawnymi w zakresie geodezji,

 • kontynuacja prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu,

 • wprowadzanie uwag do Projektu stałej organizacji ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej,

 • kontynuacja opracowywania wytycznych do Monitoringu poziomu wód gruntowych,

 • kontynuacja prac nad Projektem przebudowy linii wysokiego napięcia,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków przewiertu w ul. Patriotów,

  w zakresie współpracy z PKP:

 • kontynuacja prac nad Projektem Zagospodarowania Terenu z uwzględnieniem drogi objazdowej (bypassu) .

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • monitoring prac postępowania administracyjnego – dokumentacja złożona w Urzędzie.

19 – 25 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • przygotowanie wersji papierowej dokumentacji dla odcinka objętego Wnioskiem o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1).

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem kanału technologicznego,

 • bieżące prace nad dokumentami formalo-prawnymi w zakresie geodezji,

 • kontynuacja prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej,

 • opracowywanie wytycznych do Monitoringu poziomu wód gruntowych oraz chemizmu wody,

 • kontynuacja prac nad Projektem przebudowy linii wysokiego napięcia,

 • monitoring złożonego w Urzędzie Marszałkowskim Projektu robót geologicznych dla budowy piezometrów,

 • kontynuacja inwentaryzacji kanalizacji Orange,

 • korekta Projektu w zakresie zieleni do ul. Celulozy,

 • przygotowywanie ostatecznej wersji  Projektu odcinkado ul. Celulozy (przekazywanej do wykonania Wykonawcy Zadania „B”).

  w zakresie współpracy z PKP:

 • uzgodnienia Zakładu Linii Kolejowych w zakresie rozwiązań technicznych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży torowej, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnej,

 • prace nad Projektem Zagospodarowania Terenu z uwzględnieniem drogi objazdowej (bypassu) .

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • monitoring prac postępowania administracyjnego – dokumentacja złożona w Urzędzie.

12 – 18 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • przygotowanie Projektu Zagospodarowania Terenu dla odcinka do ul. Celulozy (przekazywanej do wykonania Wykonawcy Zadania B) wg szaty graficznej przekazanej przez Wykonawcę Zadania B,

 • przygotowanie Projektu Budowlanego dla odcinka do ul. Celulozy (przekazywanej do wykonania Wykonawcy zadania B) wg szaty graficznej przekazanej przez Wykonawcę Zadania B,

 • przygotowanie załączników do Wniosku o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla odcinka do ul. Celulozy (przekazywanej do wykonania Wykonawcy zadania B) wg szaty graficznej przekazanej przez Wykonawcę Zadania B.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej,

 • prace nad Projektem przebudowy linii wysokiego napięcia,

 • złożenie Wniosku o zatwierdzenie Projektu robót geologicznych dla budowy piezometrów,

 • przygotowanie do rozpoczęcia prac nad opisem stanu nieruchomości,

 • inwentaryzacja kanalizacji Orange,

 • kontynuacja prac projektowych w zakresie zieleni,

 • przygotowywanie ostatecznej wersji  projektu odcinka do ul. Celulozy (przekazywanej do wykonania Wykonawcy zadania B).

  w zakresie współpracy z PKP:

 • prace nad Projektem Wykonawczym branży torowej, sieci trakcyjnej, sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacyjnej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • monitoring prac postępowania administracyjnego – dokumentacja złożona w Urzędzie.

05 – 11 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • kontynuacja prac nad Planem działań ratowniczych,

 • rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym – przygotowywanie przestrzennego modelu drogi głównej z uwzględnieniem konstrukcji nawierzchni,

 • weryfikacja wzoru Projektu dla odcinka od początku kontraktu do ul. Celulozy,

 • przygotowania do rozpoczęcia prac nad opisem stanu nieruchomości – wzór operatu dla nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • rozpoczęcie prac nad Projektem czasowej organizacji ruchu.

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej,

 • prace nad schematami rozdzielnic oświetleniowych, obwodów sterowniczych i schematami przebudowy.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych,

 • opracowywanie wariantowych rozwiązań objazdów  kolejowych (bypass-u) na czas budowy.

28  listopada – 04 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • prace nad Planem działań ratowniczych,

 • rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym,

 • weryfikacja wzoru Projektu dla odcinka od początku kontraktu do ul. Celulozy,

 • bieżąca korekta Projektu stałej organizacji ruchu.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej,

 • uzgodnienie dokumentacji badań podłoża gruntowego dla odcinka od początku kontraktu do ul. Celulozy,

  w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych.

21 – 27 listopada 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • wprowadzanie uwag Weryfikatora do Projektu Budowlanego,

 • przygotowanie układu i zawartości tomów Projektu Wykonawczego,

 • bieżąca korekta Projektu stałej organizacji ruchu,

 • wprowadzanie uwag do wydzielonej części Projektu (do ul. Celulozy).

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • wprowadzanie uwag Weryfikatorów branżowych do Projektu Budowlanego,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej,

 • likwidacja kolizji kabla energetycznego przy ul. Patriotów,

 • pozyskiwanie uzgodnienia z RWE Stoen Warszawa,

 • wykonywanie szczegółowych rysunków kabli kolidujących z drogą S2,

 • monitorowanie procesu wydawania inwentaryzacji przez gestorów.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi Inżyniera.

14 – 20 listopada 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • analiza uwag i bieżąca korekta Projektu organizacji ruchu,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej,

 • likwidacja kolizji kabla energetycznego przy ul. Patriotów,

 • pozyskiwanie uzgodnienia z RWE Stoen Warszawa.

 • monitorowanie procesu wydawania inwentaryzacji przez gestorów.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska: 

 • opracowywanie wydzielonego Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka od km 11+478.52 do km 11+789.51.

07 – 13 listopada 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • analiza uwag i bieżąca korekta Projektu organizacji ruchu,

 • prace przygotowawcze do rozpoczęcia prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • likwidacja kolizji kabla energetycznego przy ul. Patriotów,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej, wodno-kanalizacyjnej, melioracyjnej,

 • monitorowanie procesu wydawania inwentaryzacji przez gestorów.

w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych.

31 października –06 listopada 2016

Plan Zagospodarowania Terenu załączony do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla Zadania C

                                                                                                  

1. km 11+483,17                                   2. km 12+050 do km 12+700                   2a. Wiadukt ul. Tawułkowa      

  (ul. Celulozy) do km 12+050  

                                                                                                  

3. km 12+700 do km 13+300               3a. Wiadukt ul Mozajkowa                        4. km 13+300 do km 14+000

                                                                                                  

4a. linia kolej. nr 7 str. płn.                  4b. linia kolej. nr 7 str. płd.                         5. km 14+000 do km 14+630

                                                                                                  

5a. Wiadukt ul. Zabawna                    6. km 14+630 do km 15+250                       6a. km 14+720 do km 14+840

                                                                                                 

7. 15+250 do km 15+880                   7a. Wiadukt ul. Izbicka                                   7b.  ul. Przełęczy

                                                                                                 

8. km 15+880 do km 16+500             9. km 16+500 do km 17+150                     10. km 17+150 do km 17+760

                                                                                                

11. km 17+760 do km 18+400         12. km 18+400 do km 19+949.95                          Legenda

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • prace przygotowawcze do rozpoczęcia prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych,

 • rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • likwidacja kolizji kabla energetycznego przy ul. Patriotów,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej i wodno-kanalizacyjnej,

 • wprowadzanie zmian do mapy podziałowej na styku z Zadaniem B,

 • bieżące korekty Projektów Architektoniczno Budowlanych z uwzględnieniem uwag Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące odpowiedzi na uwagi do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

24 października – 30 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • przygotowanie i wydruk dokumentacji do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej,

 • doszczegółowienie styków z Zadaniem B,

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych,

 • przygotowywanie kompletu dokumentów jako załącznika do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kompletowanie i wydruk Projektów branżowych do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej,

 • likwidacja kolizji kabla energetycznego przy ul. Patriotów,

 • rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym branży energetycznej,

 • dalsze opracowywanie Projektów budowy i przebudowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami, przebudowy sieci i przyłączy gazowych, zasilenia pompowni sanitarnych, przyłączy do pompowni sanitarnych, przebudowy kanału sanitarnego wraz z budową pompowni ścieków sanitarnych,

 • bieżące korekty Projektów Architektoniczno Budowlanych pod względem uwag Weryfikatorów oraz Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

 • monitorowanie procesu wydania przez gestorów inwentaryzacji i warunków technicznych przebudowy sieci,

w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych,

 • opracowywanie Wniosku na Nadadę Koordynacyjną dla części drogowej Projektu zlokalizowanej na terenie kolejowym.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • edycja dokumentacji do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

17 października – 23 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • doszczegółowienie styków z Zadaniem B,

 • koordynacja rozwiązań branżowych w zakresie zmian związanych z uwagami Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych i Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GDDKiA,

 • przygotowywanie kompletu dokumentów jako załącznika do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej,

 • przygotowywanie Informacji Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych,

 • przygotowywanie kompletu dokumentów jako załącznika do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • dalsze opracowywanie odwodnienia oraz przebudów sieci sanitarnych,

 • wprowadzanie uwag MPWiK do Projektów przebudowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami, zasilenie pompowni ścieków, przyłącze do pompowni ścieków sanitarnych, przebudowa kanału sanitarnego wraz z budową pompowni ścieków sanitarnych,

 • robocze uzgodnienia z gestorami sieci elektroenergetycznej projektu zasilania urządzeń,

 • opracowywanie rozwiązań wielobranżowych,

 • monitorowanie procesu wydania przez gestorów inwentaryzacji i warunków technicznych przebudowy sieci,

 • bieżące korekty Projektów Architektoniczno Budowlanych pod względem uwag Weryfikatorów oraz Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

 • przygotowywanie kompletu  dokumentów branżowych jako załącznika do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

   w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych,

 • opracowywanie Wniosku na Naradę Koordynacyjną dla części drogowej Projektu zlokalizowanej na terenie kolejowym.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • edycja dokumentacji do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

10 października – 16 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • doszczegółowienie styków z Zadaniem B,

 • bieżąca korekta Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

 • korekta płotków naprowadzających.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych,

 • przygotowywanie kompletu dokumentów do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • dalsze opracowywanie odwodnienia oraz przebudów sieci sanitarnych,

 • wprowadzanie uwag MPWIK do Projektów przebudowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami, zasilenie pompowni ścieków, przyłącze do pompowni ścieków sanitarnych, przebudowa kanału sanitarnego wraz z budową pompowni ścieków sanitarnych,

 • usuwanie kolizji linii energetycznych z innymi sieciami,

 • opracowywanie rozwiązań wielobranżowych,

 • monitorowanie procesu wydania przez gestorów inwentaryzacji i warunków technicznych przebudowy sieci,

 • przygotowywanie kompletu dokumentów jako załącznika do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

   w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych,

 • opracowywanie Wniosku na Naradę Koordynacyjną dla części drogowej inwestycji zlokalizowanej na terenie kolejowym.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące prace nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

03 października – 09 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • doszczegółowienie styków z zadaniem B,

 • wprowadzanie korekt szerokości dróg dojazdowych,

 • wprowadzenie korekty pobocza w związku ze zmianą lokalizacji stacji pogodowej,

 • bieżąca korekta Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych,

 • przygotowywanie kompletu dokumentów do Wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • dalsze opracowywanie odwodnienia oraz przebudów sieci sanitarnych,

 • wykonywanie schematów złącza kablowego średniego napięcia,

 • usuwanie kolizji linii energetycznych z innymi sieciami,

 • robocze uzgodnienia z gestorami sieci elektroenergetycznej projektu zasilania urządzeń,

 • opracowywanie rozwiązań wielobranżowych,

 • monitorowanie procesu wydania przez gestorów inwentaryzacji i warunków technicznych przebudowy sieci.

   w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych,

 • opracowywanie Wniosku na Naradę Koordynacyjną dla części drogowej inwestycji zlokalizowanej na terenie kolejowym.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące prace nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

26 września – 02 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków z zadaniem B,

 • wprowadzanie uwag Weryfikatora do Projektu Budowlanego branży drogowej i Planu Zagospodarowania Terenu,

 • analiza uwag Audytorów i bieżąca korekta Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

 • przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • bieżąca korekta Projektu Budowlanego w zakresie obiektów inżynierskich,

 • przygotowywanie kompletnych dokumentacji Projektów Architektoniczno Budowlanych na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • kontynuacja prac projektowych nad zasileniem studzienek wodomierzy przy ul. Izbickiej i Żwanowieckiej,

 • wykonywanie schematów złącza kablowego średniego napięcia,

 • usuwanie kolizji linii energetycznych z innymi sieciami,

 • monitorowanie procesu wydania przez gestorów inwentaryzacji i warunków technicznych przebudowy sieci.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych,

 • opracowywanie Wniosku na Naradę Koordynacyjną dla części drogowej inwestycji zlokalizowanej na terenie kolejowym.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • bieżące prace nad Raportemw ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

19 września – 25 września 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • analiza i wprowadzanie uwag do Projektu Budowlanego branży drogowej,

 • analiza uwag i bieżąca korekta Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

 • przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • bieżąca korekta Projektu Budowlanego w zakresie obiektów inżynierskich,

 • przygotowywanie obliczeń będących załącznikami do projektu.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Budowlanym branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • analiza i odniesienie się do uwag wniesionych do Projektów Budowlanych,

 • monitorowanie procesu wydania przez gestorów inwentaryzacji i warunków technicznych przebudowy sieci,

 • złożenie operatów podziałowych do GDDKiA celem uzgodnienia.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych,

 • opracowywanie Wniosku na Naradę Koordynacyjną dla części drogowej inwestycji zlokalizowanej na terenie kolejowym.

12 września – 18 września 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych: 

 • weryfikacja projektu podziału nieruchomości i granic niezbędnego terenu – prace dotyczące Wykazu działek,

 • przygotowanie materiału do uzgodnienia przeniesienia krzyża na ul. Tawułkowej,

 • analiza uwag i bieżąca korekta Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,

 • przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • bieżąca korekta Projektu Budowlanego w zakresie obiektów inżynierskich,

 • przygotowywanie obliczeń będących załącznikami do projektu.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • opracowywanie projektu budowlanego branży gazowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy wodociągów i kanalizacji sanitarnej,

 • złożenie operatów podziałowych do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie.

  w zakresie współpracy z PKP:

 • pozyskiwanie uzgodnień Spółek Kolejowych,

 • opracowywanie Wniosku na Naradę Koordynacyjną dla części drogowej inwestycji zlokalizowanej na terenie kolejowym.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • opracowanie „Analizy wpływu na budowy estakad w Mazowieckim Parku Krajobrazowym”.

Wykonawca przygotowuje Wniosek o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Zadania C od ul. Celulozy do Węzła Lubelska (bez Węzła)

05 września – 11 września 2016

Wykonawca w dalszym ciągu kontynuował prace nad Projektem Budowlanym i projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Dla odcinka od ul. Celulozy do Węzła Lubelska, przygotowywał materiały do opinii o wydanie decyzji na Realizację Inwestycji Drogowej. Przygotowywał materiały na Naradę Koordumacyjną. Wprowadzał korekty w Projekcie odwodnienia, przebudowy sieci i pompowni sanitarnej, a także do części opisowej Projektu Budowlanego. Realizował prace projektowe w zakresie linii średniego napięcia, wykonywał schematy złącza kablowego, usuwał kolizje linii energetycznych z innymi sieciami oraz pracował nad zasileniem studzienek wodomierzy przy ul. Izbickiej i Żwanowieckiej. Wprowadzał także dalsze korekty do Projektu organizacji ruchu oraz analizował Raport z Audytu Bezpieczeństwa Ruchu. W zakresie mostowych prac projektowych, Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym, wprowadzał korekty oraz przygotowywał załączniki w postaci obliczeń. Realizował również wykonywanie Projektu w zakresie styku z PKP na Węźle Patriotów. Wykonawca złożył dalsze operaty podziałowe do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla gminy Wawer.

29 sierpnia  – 04 września 2016

Wykonawca w dalszym ciągu kontynuował prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Przygotowywał materiały do opinii o wydanie decyzji na Realizację Inwestycji Drogowej. Wprowadzał korekty do części opisowej Projektu Budowlanego, korektę rzędnych na styku z Węzłem Lubelska oraz w Projekcie odwodnienia i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Przygotowywał Projekt zasilania odbiorów z linii średniego napięcia oraz wykonywał schematy złącza kablowego średniego napięcia. Wprowadzał także bieżące korekty do Projektu organizacji ruchu. W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym, wprowadzał korekty Weryfikatorów oraz przygotowywał załączniki w postaci obliczeń. Realizował również wykonywanie projektu w zakresie styku z PKP na Węźle Patriotów. Wykonawca złożył operaty podziałowe do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla gminy Wawer. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska kontynuował prace nad opracowywaniem raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

22 sierpnia  – 28 sierpnia 2016

Wykonawca w dalszym ciągu kontynuował prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Kontynuował dalsze prace w zakresie odwodnienia oraz wprowadzał korekty do Projektów w zakresie kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowy kanału sanitarnego i pompowni ścieków sanitarnych, przebudowy sieci i przyłączy gazowych oraz przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Wprowadzał korekty do operatu wodnoprawnego oraz kontynuował opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej zmian ewidencyjnych i powierzchni działek gminy Wawer i Otwocka celem złożenia jej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Opracowywał program prac geotechnicznych. Wprowadzał także bieżące korekty do Projektu Organizacji Ruchu w zakresie lokalizacji tablic informacyjnych dla kierowców zmiennej treści (tablice VMS) i barier ochronnych, monitorował proces opiniowania projektu oraz przygotowywał materiału do Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przygotowywał materiały także do opracowania planszy w celu uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej. W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym oraz wprowadzał korekty Weryfikatorów. Realizował również wykonywanie projektu w zakresie styku z PKP na Węźle Patriotów.

15 sierpnia  – 21 sierpnia 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym oraz wprowadzał korekty Weryfikatorów. Realizował również wykonywanie Projektu w zakresie styku z PKP na Węźle Patriotów. W dalszym ciągu kontynuował prace nad Projektem Budowlanym i projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wprowadzał do Projektu bieżące korekty oraz pracował nad jego częścią opisową. Prowadził prace związane z Informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Kontynuował prace w zakresie odwodnienia oraz wprowadzał korekty do Projektów w zakresie kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowy kanału sanitarnego i pompowni ścieków  sanitarnych, przebudowy sieci i przyłączy gazowych oraz przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Opracowywał program prac geotechnicznych. Wprowadzał także bieżące korekty do Projektu organizacji ruchu w zakresie lokalizacji tablic informacyjnych dla kierowców zmiennej treści (tablice VMS) i barier ochronnych, monitorował proces opiniowania projektu oraz przygotowywał materiały do Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przygotowywał także dokumentację geodezyjną dotyczącą zmian ewidencyjnych i powierzchni działek gminy Wawer i Otwock celem złożenia jej do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

08 sierpnia  – 14 sierpnia 2016

Wykonawca prowadził dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wprowadzał korekty dotyczące m. in. pikietaży i rowów przydrożnych dróg dojazdowych. Kontynuował prace w zakresie odwodnienia oraz wprowadzał korekty do Projektów w zakresie kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowy kanału sanitarnego i pompowni ścieków  sanitarnych, przebudowy sieci i przyłączy gazowych oraz przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Opracowywał program prac geotechnicznych oraz w nawiązaniu do wezwania Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego - uzupełniał operat wodoprawny na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych. Wprowadzał także bieżące korekty do Projektu organizacji ruchu w zakresie lokalizacji tablic informacyjnych dla kierowców zmiennej treści (tablice VMS), barier ochronnych i wyjść ewakuacyjnych. W zakresie mostowych prac projektowych kontynuował prace nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym oraz wprowadzał korekty Weryfikatorów.

01 sierpnia  – 07 sierpnia 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym oraz prowadził dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. W dalszym ciągu Wykonawca opracowywał Plan Działań Ratowniczych, pracował nad obliczeniami przepustowości rond na Węźle Patriotów oraz wstępnymi obliczeniami robót ziemnych. Zajmował  się także opracowaniem arkusza uzgodnienia styku z Węzłem Lubelska. Wprowadzał korekty do Projektów w zakresie kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowy kanału i pompowni ścieków  sanitarnych, przebudowy sieci i przyłączy gazowych oraz przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Kontynuował proces okazywania granic nieruchomości w terenie oraz prace nad mapami podziałowymi. Opracowywał także program prac geotechnicznych. W zakresie prac związanych z organizacją ruchu Wykonawca wprowadzał korekty ustawienia barier ochronnych i tablic informacyjnych dla kierowców zmiennej treści (tablice VMS).  W zakresie prac związanych z ochroną środowiska pracował nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przeprowadzał weryfikację proponowanych w Projekcie  rozwiązań w odniesieniu do zapisów Decyzji środowiskowej.

25 lipca – 31 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym oraz prowadził dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. W dalszym ciągu Wykonawca pracował nad Planem Działań Ratowniczych, obliczeniami przepustowości rond na Węźle Patriotów oraz wstępnymi obliczeniami robót ziemnych. Zajmował  się także opracowaniem arkusza uzgodnienia styku z Węzłem Lubelska. Analizował warunki techniczne przekazane przez Zakład Linii Kolejowych do przedstawionych przez projektantów rozwiązań Węzła Patriotów, wprowadzał korekty do Projektów w zakresie kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowy kanału sanitarnego i pompowni ścieków  sanitarnych.  W zakresie prac związanych z organizacją ruchu Wykonawca wprowadzał korekty ustawienia barier ochronnych i tablic informacyjnych dla kierowców zmiennej treści (tablice VMS). Rozpoczęto proces okazywania granic nieruchomości w terenie. W związku z korektą styku z Węzłem Lubelska, Wykonawca  wprowadzał zmiany projektowe jednego ze zbiorników. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska pracowano nad Raportem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz przeprowadzano weryfikację proponowanych w Projekcie  rozwiązań w odniesieniu do zapisów Decyzji środowiskowej.

18 lipca – 24 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym. Prowadził także dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Prowadzono prace dotyczące styku Zadania B z Węzłem Lubelska w tym wykonywano obliczenia przepustowości rond. Kontynuowano prace projektowe w zakresie odwodnienia, melioracji, przebudowy linii kablowej wysokiego napięcia i infrastruktury telekomunikacyjnej RWE. Prowadzono dalsze prace terenowe związane z tyczeniem działek, a także opracowywano mapy podziałowe. Wykonawca kontynuował również prace nad Projektem Budowlanym zagospodarowania terenu, organizacji ruchu oraz Planem Działań Ratowniczych. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska pracowano nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzano także weryfikację proponowanych w Projekcie  rozwiązań w odniesieniu do zapisów Decyzji środowiskowej.

11 lipca – 17 lipca 2016

Wykonawca prowadził dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Kontynuowane były prace nad Projektem Budowlanym zagospodarowania teren i Planem Działań Ratowniczych, wprowadzno kolejne korekty do Projektu drogi dojazdowej DD25 oraz analizowano możliwości zastosowania barier energochłonnych o różnej sztywności.  Prowadzono także prace dotyczące styku Zadania B z Węzłem Lubelska. Kontynuowano prace projektowe w zakresie odwodnienia, melioracji, linii wysokiego napięcia i przebudowy oświetlenia ulicznego należącego do ZDM. Wykonawca w dalszym ciągu opracowywał mapy podziałowe, a w terenie prowadził tyczenie działek. W zakresie mostowych prac projektowych nadal pracował nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska pracowano nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Prowadzono także analizę akustyczną dla kolejnych horyzontów czasowych od chwili oddania inwestycji do użytkowania, prowadzono również weryfikację proponowanych w Projekcie  rozwiązań w odniesieniu do zapisów Decyzji środowiskowej.

04 lipca – 10 lipca 2016

Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Budowlanym i projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. W związku z uwagami Zarządcy Hotelu BOSS wprowadzał korekty do drogi dojazdowej DD25. Pracował nad rozwiązaniami dotyczącymi systemu odladzania w rejonie estakady oraz opracowywał Plan Działań Ratowniczych.  Kontynuował prace w zakresie odwodnienia, przebudowy wodociągów, kanalizacji sanitarnej, gazociągów i przepompowni ścieków sanitarnych oraz linii wysokiego napięcia. Prowadził dalsze prace związanie z przebudową sieci m.in. w obrębie skrzyżowania ulic Izbickiej/Przełęczy oraz przebudową oświetlenia ulicznego należącego do ZDM. Wykonawca opracowywał mapy podziałowe a w terenie prowadził tyczenie działek. W zakresie mostowych prac projektowych nadal pracował nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska pracowano nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i Planem działań środowiskowych.

27 czerwca – 03 lipca 2016

Wykonawca w dalszym ciągu prowadził prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Aktualizowano niweletę drogi dojazdowej i ul. Przełęczy w rejonie obiektów inżynierskich. Pracowano nad Planem Działań Ratowniczych. Kontynuowano także prace projektowe w zakresie odwodnienia, przebudowy gazociągów, wodociągów, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków sanitarnych. Przygotowywano program prac geotechnicznych dla estakad i przejścia pod linią PKP (Węzeł Patriotów). Pracowano nad rozwiązaniami dla kanałów technologicznych po obu stronach torów kolejowych przy ul. Patriotów. Prowadzono dalsze prace związanie z zasilaniem rozdzielnic i pompowni wód opadowych, przebudową sieci m.in. w obrębie skrzyżowania ulic Izbickiej/Przełęczy oraz przebudową oświetlenia ulicznego należącego do ZDM. Prowadzono uzgadnianie dokumentacji w ramach Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W zakresie mostowych prac projektowych nadal pracowano nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym  muru oporowego, ekranów akustycznych i pompowni kanalizacyjnej. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska pracowano nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i Planem działań środowiskowych. Prowadzono także dalsze weryfikacje rozwiązań zawartych w Projekcie Budowlanym w odniesieniu do zapisów Decyzji Środowiskowej.

20 czerwca – 26 czerwca 2016

Wykonawca w dalszym ciągu prowadził prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Przygotowywano materiały do uzgodnień po zmianie rozwiązań pętli autobusowej w rejonie cmentarza na ul. Izbickiej. Po otrzymaniu uwag Zamawiającego, wprowadzano korekty do Projektu linii rozgraniczających. Kontynuowano także prace projektowe w zakresie odwodnienia, przebudowy gazociągów, wodociągów, kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków sanitarnych. Prowadzono dalsze prace związanie z zasilaniem rozdzielnic i pompowni wód opadowych, przebudową sieci m.in. w obrębie skrzyżowania ulic Izbickiej/Przełęczy oraz przebudową oświetlenia ulicznego należącego do ZDM. Kontynuowano również prace związane z opracowaniem materiałów do wydania audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W zakresie mostowych prac projektowych nadal pracowano nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym w rejonie Węzła Patriotów. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska pracowano nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Prowadzono także dalsze weryfikacje rozwiązań zawartych w Projekcie Budowlanym w odniesieniu do zapisów Decyzji Środowiskowej.

13 czerwca – 19 czerwca 2016

Wykonawca w dalszym ciągu prowadził prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Pracował również nad opracowaniem materiałów do audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W dalszym ciągu Wykonawca opracowywał trasy kanalizacji deszczowej oraz wykonywał prace związane z  zasilaniem rozdzielnic i pompowni wód opadowych, przebudową linii kablowej oraz usuwaniem kolizji sieci energetycznych. Kontynuował również prace nad odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, przebudową wodociągów i gazociągów. Wprowadzano korekty oznakowania w rejonie ulicy Izbickiej a także kontynuowano prace nad lokalizacją Stacji Poboru Opłat. W zakresie mostowych prac projektowych kontynuowane były prace nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym w rejonie Węzła Patriotów. Ponadto Wykonawca pracował nad projektem przejazdu gospodarczego w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska prowadzono między innymi analizy akustyczne i wyznaczanie ekranów akustycznych, przeprowadzano ocenę oddziaływania estakad na obszar Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz opracowywano Raport do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Poddawano weryfikacji rozwiązania zawarte w opracowywanym Projekcie Budowlanym z zapisami Decyzji Środowiskowej.

06 czerwca – 12 czerwca 2016

Wykonawca w dalszym ciągu prowadził prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wprowadzał korektę linii rozgraniczających oraz korektę rozwiązań drogowych. Kontynuowano prace nad rozwiązaniem drogowym w rejonie cmentarza przy ul. Izbickiej (rondo). W dalszym ciągu Wykonawca opracowywał trasy kanalizacji deszczowej oraz wykonywał prace związane z  zasilaniem rozdzielnic i pompowni wód opadowych, przebudową linii kablowej oraz usuwaniem kolizji sieci energetycznych. Pracowano nad koncepcją budowy kanałów technologicznych po obu stronach obiektu kolejowego w rejonie Węzła Patriotów oraz przygotowywano materiały do uzgodnienia z PKP. W zakresie mostowych prac projektowych kontynuowano opracowywanie estakad   w Mazowieckim Parku Krajobrazowym oraz rozwiązań projektowych Węzła Patriotów, zajmowano się  rozwiązaniami technicznymi kładki technologicznej dla kabli energetycznych. Wykonawca pracował również nad korektą oznakowania w rejonie ulicy Izbickiej, lokalizacją stacji meteo i Stacji Poboru Opłat. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska prowadzono między innymi analizy akustyczne i wyznaczanie ekranów akustycznych, przeprowadzano ocenę oddziaływania estakad na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz opracowywano Raport do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Poddawano weryfikacji rozwiązania zawarte w opracowywanym Projekcie Budowlanym z zapisami Decyzji Środowiskowej.

30 maja – 05 czerwca 2016

Wykonawca w dalszym ciągu prowadził prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. W dalszym ciągu pracowano nad profilowaniem i korektą tras kanalizacji deszczowej oraz prowadzono prace związane z  zasilaniem rozdzielnic i pompowni wód opadowych, przebudową linii kablowej oraz usuwaniem kolizji sieci energetycznych. Pracowano nad koncepcją budowy kanałów technologicznych po obu stronach obiektu kolejowego w rejonie Węzła Patriotów oraz przygotowywano materiały do uzgodnienia z PKP. W zakresie mostowych prac projektowych kontynuowano opracowywano dokumentację rysunkową estakad   w Mazowieckim Parku Krajobrazowym oraz Węzła Patriotów, zajmował się rozwiązaniami technicznymi kładki technologicznej dla kabli energetycznych. Wykonawca pracował również nad oznakowaniem pionowym. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska prowadzono między innymi dalsze analizy modeli obliczeniowych odniesionych do zanieczyszczeń powietrza i hałasu oraz gospodarki wodno-ściekowej w związku ze zmianą prognoz ruchu, rozwiązania zawarte w opracowywanym Projekcie Budowlanym weryfikowano z zapisami Decyzji Środowiskowej.

23 maja – 29 maja 2016

Wykonawca w dalszym ciągu prowadził prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Kontynuowano prace projektowe estakad w Mazowieckim Parku Krajobrazowym oraz przygotowywano materiały dotyczące styku z Zadaniem B i z Węzłem „Lubelska”. Pracowano nad koncepcją budowy kanałów technologicznych po obu stronach obiektu kolejowego w rejonie Węzła Patriotów. W dalszym ciągu pracowano nad profilowaniem i korektą tras kanalizacji deszczowej oraz prowadzono prace związane z  zasilaniem rozdzielnic i pompowni wód opadowych, przebudową linii kablowej oraz usuwaniem kolizji sieci energetycznych. Kontynuowano uzupełnianie dokumentacji geodezyjnej. Pracowano nad przygotowaniem wystąpienia do Zakładu Linii Kolejowych o uzgodnienie rozwiązań projektowych związanych z budową Węzła Patriotów. Prowadzono dalsze analizy i weryfikacje zmienionych prognoz ruchu, a także analizy modeli obliczeniowych odniesionych do zanieczyszczeń powietrza i hałasu oraz gospodarki wodno-ściekowej w związku ze zmianą prognoz ruchu.

16 maja – 22 maja 2016

Wykonawca w dalszym ciągu prowadził prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Przygotowywano materiały do określenia zakresu rozbiórek, a także przeprowadzano analizy materiałów dotyczących styku z Węzłem „Lubelska”. Wykonywano profilowanie i korektę tras kanalizacji deszczowej oraz  prace związane z  zasilaniem rozdzielnic i pompowni wód opadowych, przebudową linii kablowej oraz usuwaniem kolizji sieci energetycznych i urządzeń PKP z projektowaną drogą. Przeprowadzano analizę i weryfikację zmienionych prognoz ruchu, a także analizy modeli obliczeniowych odniesionych do zanieczyszczeń powietrza i hałasu oraz gospodarki wodno-ściekowej w związku ze zmianą prognoz ruchu. Przygotowywano zestawienie nieruchomości dzielonych i nowo wydzielanych działek. Kontynuowane były prace nad Projektem Architektoniczno- Budowlanym.

09 maja – 15 maja 2016

Wykonawca w dalszym ciągu prowadził prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Przygotowywano materiały do uzgodnienie linii rozgraniczających GDDKiA, planowano rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych w ekranach akustycznych oraz przygotowywano przekroje poprzeczne dla przepustów pod drogami dojazdowymi.  Wykonywano profilowanie i korektę tras kanalizacji deszczowej. Pracowano nad doborem mocy pompowni ścieków sanitarnych, obliczaniem zlewni i wielkości spływów, przebudową linii kablowej oraz nad usuwaniem kolizji sieci energetycznych i urządzeń PKP z projektowaną drogą. Kontynuowane były prace  nad zasilaniem rozdzielnic i pompowni wód opadowych. Przystąpiono do obliczania punktów granicznych projektowanego pasa drogowego i sporządzania map z projektem podziału. W związku z podziałem nieruchomości, obliczano współrzędne powierzchni działek.  Kontynuowane były prace nad Projektem Architektoniczno-Budowlanym oraz Projektem oznakowania pionowego i poziomego.

02 maja – 08 maja 2016

Wykonawca w dalszym ciągu prowadził prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wprowadzano korekty dróg dojazdowych oraz wykonywano profilowanie i korektę tras kanalizacji deszczowej. Wykonawca pracował nad doborem mocy pompowni ścieków deszczowych, obliczaniem zlewni i wielkości spływów, przebudową kolizji sieci energetycznych z projektowaną drogą, zasilaniem rozdzielnic oświetleniowych i pompowni wód opadowych. Kontynuowane były prace nad Projektem Architektoniczno-Budowlanym oraz Projektem stałej organizacji ruchu. W związku z podziałem nieruchomości w obszarze inwestycji, Wykonawca przystąpił do  badania Ksiąg Wieczystych, obliczania punktów granicznych dzielonych nieruchomości i ich powierzchni. Kontynuowano również sporządzanie  adresowego wykazu właścicieli nieruchomości. Ponad to przygotowywano materiały do analizy środowiskowej na terenoia Mazowieckiegp Parku Krajobrazowego.

25 kwietnia - 01 maja 2016

W zakresie mostowych prac projektowych kontynuowano prowadzenie obliczeń statycznych oraz wykonywanie rysunków obiektów inżynierskich. W dalszym ciągu prowadzone były prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Analizowano możliwości lokalizacji systemu zapobiegania gołoledzi i transformatorów. Projektowano drogi dojazdowe do transformatorów, wykonywano profilowanie i korektę tras kanalizacji deszczowej. Wykonawca prowadził również prace związane z doborem mocy pompowni ścieków deszczowych, obliczaniem zlewni i wielkości spływów. Ponad to przygotowywał materiały do operatu wodnoprawnego, a także określał lokalizację odwiertów geologicznych w ciągu trasu głównej. Kontynuowano również prace nad Projektem stałej organizacji ruchu. Przystąpiono do sporządzania wykazu właścicieli nieruchomości.

18 kwietnia - 24 kwietnia  2016

Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Budowlanym, na profile drogowe nanosił profile geologiczne, pracował nad odwodnieniem Węzła Patriotów. W dalszym ciągu prowadzone były prace nad Projektem Architektoniczno-Budowlanym a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wykonawca opracowywał rysunki obiektów inżynierskich, wykonywał profilowanie i korekty tras kanalizacji deszczowej. Na podstawie warunków technicznych otrzymanych z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, wprowadzane były korekty do Projektu branży melioracyjnej.  Wykonawca przystąpił do projektowania przybudowy kolizji sieci energetycznych z projektowaną drogą. Ponadto Wykonawca kontynuował prace nad Projektem stałej organizacji ruchu.

11 kwietnia - 17 kwietnia  2016

Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Budowlanym. Ponadto przystąpił do wykonywania analiz powiązań komunikacyjnych w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, nanoszenia profili geologicznych na profile drogowe oraz wykonania dodatkowych zjazdów na istniejące w Parku Krajobrazowym ciągi komunikacyjne. W dalszym ciągu kontynuowane były prace nad Projektem Architektoniczno-Budowlanym a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wykonawca opracowywał rysunki obiektów inżynierskich, wykonywał korekty tras kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia. Prowadził dalsze prace projektowe związane z modelowaniem zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowami sieci gazowych a także analizy kolizji z urządzeniami i infrastrukturą kolejową. W zakresie organizacji ruchu, Wykonawca przygotowywał propozycje rozmieszczenia elementów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem mających wpływ na geometrię układu drogowego i korpusu drogi oraz wykonywał  rozwiązania techniczne w zakresie barier drogowych.

04 kwietnia - 10 kwietnia  2016

Wykonawca kontynuował prace zarówno nad Projektem Budowlanym oraz Architektoniczno-Budowlanym a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Dokonywał korekt rysunków obiektów inżynierskich, instalacji oświetlenia oraz rysunków dotyczących styku z Węzłem Lubelska,  profilował trasy kanałów głównych i odgałęzień kanalizacji deszczowej wzdłuż trasy głównej, łącznic, dróg poprzecznych i dojazdowych. Prowadził dalsze prace projektowe związane z modelowaniem zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i przebudowami sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych kolidujących z projektowaną trasą S2. W zakresie organizacji ruchu Wykonawca przeprowadzał analizy rozwiązań technicznych w zakresie barier drogowych oraz przygotowywał propozycje rozmieszczenia elementów Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem mających wpływ na geometrię układu drogowego i korpusu drogi. Prowadził również analizy kolizji z urządzeniami i infrastrukturą kolejową. Ponadto na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, prowadzono pomiary przebiegu ścieżek pieszych i rowerowych.

28 marca – 03 kwietnia  2016

Kontynuowane były prace nad Projektem Budowlanym oraz Architektoniczno-Budowlanym. Wykonawca przygotowywał do zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu rysunki obiektów inżynierskich oraz prowadził analizy zajętości terenu między estakadami. W dalszym ciągu wykonywał prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wykonawca prowadził prace projektowe związane z modelowaniem zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, przebudowami sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych kolidujących z projektowaną trasą S2. Ponadto profilował trasy kanałów głównych i odgałęzień kanalizacji deszczowej wzdłuż trasy głównej, łącznic, dróg poprzecznych i dojazdowych. Wykonywał także schematy zasilania rozdzielnic oświetleniowych i pompowni wód opadowych.

21 marca – 27 marca 2016

Wykonawca dokonywał zmiany w Projekcie Budowlanym oraz nanosił  rozmieszczenie ścieków i wpustów drogowych. Kontynuował również prace nad opracowaniem Projektu  Architektoniczno-Budowlanego, opracowywał rysunki obiektów inżynierskich oraz przygotowywał do zatwierdzenia projekty architektoniczno – budowlane dla obiektów poprzecznych. W dalszym ciągu prowadził prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geodezyjnej, melioracyjnej i telekomunikacyjnej. Wprowadzał korekty tras kanalizacji deszczowej, modelował zbiorniki retencyjno-infiltracyjne a także prowadził prace związane z przebudowami sieci gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych kolidujących z projektowaną trasą S2. Wykonywał także schematy zasilania rozdzielnic oświetleniowych i pompowni wód opadowych.

15 marca – 21 marca 2016

Wykonawca kontynuował prace nad opracowaniem Projektu Budowlanego, nanosił  rozmieszczenie ścieków i wpustów drogowych. Dokonywał niezbędnych korekt do uzgodnienia styku z Węzłem Lubelska. Kontynuował również prace nad opracowaniem Projektu  Architektoniczno-Budowlanego. W dalszym ciągu prowadził prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geodezyjnej, melioracyjnej i telekomunikacyjnej. Wprowadzał korekty tras kanalizacji deszczowej, modelował zbiorniki retencyjno-infiltracyjne. Przygotowywał materiały na spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Wawer, między innymi prezentację wariantów rozwiązania Węzła Patriotów oraz mapę przejmowanych nieruchomości.

08 marca – 14 marca 2016

Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Budowlanym. Przeprowadzał analizy wpływu nowych ekranów akustycznych na rozwiązania drogowe oraz opracowywał przekroje poprzeczne przez nasyp pomiędzy estakadami.  Kontynuowane były również prace nad opracowaniem Projektu  Architektoniczno-Budowlanego. Wykonywano opisy techniczne dla obiektów nad trasą S2 oraz wykonywano ogólne rysunki tych obiektów. Prowadzono także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geodezyjnej, melioracyjnej i telekomunikacyjnej. Dokonywano korekt tras kanalizacji deszczowej, profilowano trasy kanałów głównych i odgałęzień kanalizacji deszczowej wzdłuż trasy głównej, łącznic, dróg poprzecznych i dojazdowych. W rejonie Węzła Patriotów przeprowadzano w terenie weryfikację instalacji kanalizacyjnych. Kontynuowano opracowanie Inwentaryzacji przyrodniczej za okres październik 2015 – styczeń 2016.

01 marca – 07 marca 2016

Odbyły się spotkania Wykonawców Zadania B i C z Zamawiającym w sprawie omówienia styków odcinków w zakresie uzyskania ZRID. Wykonawca kontynuował prace nad opracowaniem Projektu Budowlanego: pracował nad geometrią dróg dojazdowych oraz dokonywał  korekt rowów drogowych. Przygotowywano materiały graficzne do zaopiniowania przez ZTM. Prowadzono analizy rozwiązań drogowych pod kątem występowania skarp oraz analizy wyników prognozy ruchu.  Kontynuowano również prace nad Projektem Architektoniczno – Budowlanym: wykonywano opisy techniczne dla obiektów nad trasą S2 oraz rysunk i ogólnei tych obiektów.  Prowadzono także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geodezyjnej, melioracyjnej i telekomunikacyjnej. Aktualizowano dokumentację geologiczno-inżynierską oraz opracowywano Inwentaryzację przyrodniczą za okres październik 2015 – styczeń 2016.

23 lutego – 29 lutego 2016

Odbyły się spotkania z gestorami sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w sprawie planowanych przez gestorów inwestycji kolidujących z budową trasy S2. Trwają prace projektowe w zakresie obiektów mostowych. Wykonywane są obliczenia i rysunki konstrukcji mostowych, obliczenia zbiorników wodnych i pomp. Wykonawca wprowadza korekty rowów oraz linii rozgraniczających. Prowadzone są także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geodezyjnej, melioracyjnej i geologicznej.

16 lutego – 22 lutego 2016

Wykonawca kontynuuje prace  przy opracowywaniu projektów branży drogowej (Projekt Budowlany) oraz branży mostowej (Projekt Architektoniczno – Budowlany). Wprowadzane są korekty linii rozgraniczających, przebiegu ogrodzenia POW oraz korekty materiałów projektowych koniecznych do uzgodnienia geometrii drogowej na styku z Zadaniem B. Opracowywana jest Inwentaryzacja przyrodnicza za okres październik 2015 – styczeń 2016. Prowadzone są także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geodezyjnej, melioracyjnej i geologicznej.

09 lutego – 15 lutego 2016

W związku z rozbieżnościami występującymi w Koncepcji Wykonawcy z wydaną wcześniej Decyzją środowiskową,  prowadzone są rozmowy mające na celu ustalenie ostatecznej wersji Projektu.

02 lutego – 08 lutego 2016

Wykonawca przystąpił do projektowania linii rozgraniczających. Sukcesywnie prowadzone są prace projektowa dróg poprzecznych. Wykonawca kończy zimową inwentaryzację środowiskową oraz wstępną ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko w rejonie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Dyrekcji Mazowieckiego Parku oraz Nadleśnictwu  przekazano propozycję rozwiązania obiektów inżynierskich na terenie Parku Krajobrazowego.

25 stycznia 2016 - 01 lutego 2016

Trwają prace nad kontynuacją projektów branży drogowej (Projekt Budowlany) oraz branży mostowej (Projekt Architektoniczno – Budowlany). Prowadzone są także prace projektowe branż: telekomunikacyjnej, wodno – kanalizacyjnej, geodezyjnej, melioracyjnej. Wykonawca prowadzi również prace nad planem sytuacyjnym instalacji oświetlenia drogi S2 oraz prace nad aktualizacją dokumentacji geologiczno – inżynierskiej. Wykonawca wykonał i przekazał Inwentaryzację przyrodniczą.

24 stycznia 2016

Zespół Konsultanta przygotował opinię do przekazanej przez Wykonawcę Koncepcji Projektu Budowlanego. Stanowisko Inżyniera dotyczy zgodności Koncepcji z wymogami, które Zamawiający przedstawił w "Dokumentacji przetargowej". Opinia zotała przekazana Zamawiającemu. Z uwagi na występujące w Koncepcji Wykonawcy rozbieżności z wydaną wcześniej Decyzją Środowiskową, konieczne jest szczedgółowe omówienie tej kwestii z Zespołem projektowym Wykonawcy.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A