Roboty drogowe Zad.B_2019

30 grudnia 2019 – 05 stycznia 2020

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: umocnienie skarp humusem i rozłożenie mat antyerozyjnych przy ul. Sytej,
 • budowa rurociągu tłocznego: montaż i zasypka rur, odwodnienie wykopu, uruchomienie odwodnienia(ul. Ruczaj), montaż studni -9,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odwodnienie zbiornika (zbiornik ZB5), wykonywanie zasypek (zbiornik ZB5a i ZB6), demontaż szalunku ścian i słupów, szalowanie stropu (zbiornik ZB8), roboty wykończeniowe (zbiornik ZB14), izolacja chudego betonu, zbrojenie ławy żelbetowej (zbiornik ZB15),

23 grudnia – 29 grudnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – szalowanie i betonowanie ścian i słupów (zbiornik ZB8), odwodnienie wykopu (zbiornik ZB14), układanie chudego betonu – etap I i II  (zbiornik ZB15),

Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe:  ustawianie krawężników i montaż ścieków przykrawężnikowych z kostki betonowej przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty inne: zabezpieczenie terenu budowy przed okresem świątecznym.

16 grudnia – 22 grudnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego w trasie S2 (km 5+250/5+450), nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 7+420/7+500) i na pasie włączenia (km 5+970/6+500), szczotkowanie nawierzchni i wykonywanie cięć rozprężających w trasie S2 (km 5+970/6+800), wykonanie nawierzchni tymczasowego przystanku autobusowego i nawierzchni betonowej  na objeździe ul. Sytej, ustawianie krawężnika i obrzeży betonowych, montaż ścieków przykrawężnikowych, wykonanie podbudowy zasadniczej, podbudowy z betonu asfaltowego i  warstwy wiążącej przy ul. Przyczółkowej, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego przy ul. Europejskiej,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka przystanku autobusowego przy ul. Sytej,
 • roboty ziemne: wykop rowów drogowych  w trasie S2 (km 7+700/7+750, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 8+710/8+720) oraz pod chodnik i ścieżkę rowerową na skrzyżowaniu ul. Syta/Metryczna, umocnienie skarp humusem w trasie S2 (km 6+450/6+750 strona lewa),profilowanie i zagęszczanie górnych warstw nasypu (km 5+600/5+850),  zasypka pod płytę przejściową, zasypka skrzydła wraz z profilowaniem przy podporze P2 obiektu WG 03-13, skarpowanie stożków obiektu WG 03-13,
 • budowa rurociągu tłocznego: zasypka rur przy ul. Karuzela, zbrojenie bloku W12,betobowanie płyty stropowej bloku, prace porządkowe,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa –wykonanie próby szczelności i wykonanie zasypek (zbiornik ZB5), montaż zbrojenia, deskowanie ścian i słupów, demontaż szalunków ścian i słupów (zbiornik ZB8), montaż ścianek szczelnych (zbiornik ZB9), odwodnienie wykopu (zbiornik ZB14), wykonanie wykopu, montaż ścianek szczelnych, wykop pod zbiornik (zbiornik ZB15), wykonanie zasypek (zbiornik ZB6, ZB7 i ZB10), wykonanie izolacji (zbiornik ZB5, ZB14 i Zb15), budowa przepustu, studni i przykanalika, montaż i regulacja pierścieni odciążające wpusty, roboty elektroenergetyczne – wykop i układanie kabli, odbiór dostawy słupów, montaż słupów i fundamentów, wymiana kabli, teletechnika – budowa kanału technologicznego od studni 2 do 3, od 3 do 4 oraz od studni 30 do 28, wbudowanie studni 2 i 3,
 • roboty inne: prace porządkowe i zabezpieczające teren budowy na okres świąt.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe:  wykonanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (w km 10+480/10+515 j. prawa, 10+475/10+510 j. lewa), wykonanie warstwy poślizgowej w trasie S2 (km 11+200/11+390) i pod łącznicę Ł4, skropienie podbudowy z kruszywa przed wykonaniem warstwy wiążącej i wykonanie warstwy wiążącej na drodze dojazdowej DD19a, ustawianie krawężników i montaż ścieków przykrawężnikowych przy ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty rozbiórkowe: frezowanie istniejącej nawierzchni i rozbiórka podbudowy na ul. Wał Miedzeszyński,
 • roboty ziemne:  wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+680/10+700) oraz pod łącznice Ł3 i Ł5,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze do budowy kanału, regulacja wysokościowa wpustów, montaż rury osłonowej, kanałów, studni, wpustów, przykanalików i kratek, prace porządkowe, roboty wodno-kanalizacyjne dla MPWiK – budowa wodociągu przy ul. Wał Miedzeszyński .

09 grudnia – 15 grudnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty drogowe: ustawianie krawężnika i obrzeży betonowych przy ul. Przyczółkowej, skropienie pod podbudowę, zabezpieczenie skropienia mleczkiem wapiennym, wykonanie podbudowy z betonu cementowego oraz skropienie emulsją pod drugą warstwę podbudowy w trasie S2 (km 5+250/5+450), wykonanie podbudowy zasadniczej w trasie S2 (km 5+260/5+448), pod łącznicę Ł1 oraz przy ul. Przyczółkowej,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod chodnik i ścieżkę rowerową na skrzyżowaniu ulic Sytej i Metrycznej, korytowanie do rzędnej ul. Europejskiej (włączenie do ul. Przyczółkowej), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+580/5+800), pod objazd ul. Sytej oraz pod stabilizację przy ul. Przyczółkowej, profilowanie i zagęszczanie nasypu w trasie S2 (km 5+600/5+800), wykopy pod podwaliny stożków obiektów WG 03-08 i WG 03-13, profilowanie stabilizacji przy ul. Przyczółkowej i nasypu nad rurociągiem tłocznym, zasypka skrzydła WG 03-13,umocnienie humusem skarpy i rowu przy trasie S2 (km 7+550/6+750 strona prawa),
 • budowa rurociągu tłocznego: zasypka rur przy ul. Karuzela, zbrojenie fundamentów i montaż łuku blok W12, zbrojenie i szalowanie stropu komory,
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – rozpoczęcie próby szczelności (zbiornik ZB5), betonowanie ścian i słupów (zbiornik ZB8), wykonanie zasypek (zbiornik ZB7 i ZB10), budowa kolektora, przepustów, studni, montaż i regulacja pierścieni odciążających oraz kratek wpustów, roboty elektroenergetyczne – montaż słupów i fundamentów, wymiana kabli, wykop i układanie rur, teletechnika – budowa kanału technologicznego od studni 29 do 30, zabezpieczenie pokrywami kanalizacji teletechnicznej Orange.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: prace przygotowawcze pod wykonanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (km 11+200/11+390), prace pielęgnacyjne nawierzchni betonowej – cięcie szczelin dylatacyjnych  szczotkowanie w trasie S2 (km 11+225/11+445) oraz pod łącznicę Ł2, wykonanie nawierzchni betonowej w trasie S2 (pas wyłączenie w km 11+225/11+445), ustawianie krawężników przy ul. Wał Miedzeszyński, montaż ścieków podchodnikowych na drodze dojazdowej DD20,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, płytka wymiana gruntu i wykonywanie nasypu pod łącznicę Ł5, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+680/10+710),
 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze do budowy odwodnienie liniowego i montaż odwodnienia liniowego, zasypka i zagęszczanie kanału, montaż kanałów, studni, wpustów, przykanalików, przepadu, naprawa wpustów, prace porządkowe, roboty elektroenergetyczne – montaż płyt i fundamentów przy ul. Wał Miedzeszyński .

02 grudnia – 08 grudnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 7+550/7+600 i  jezdnia prawa km 7+700/7+750) wykonanie podbudowy z betonu cementowego na jezdni lewej trasy S2 (km 5+950/6+880), wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 5+881/6+870) i podbudowy z betonu asfaltowego w trasie S2 (km 6+995/7+025), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik i ścieżkę rowerową oraz układanie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej przy ul. Sytej, montaż ścieków trójkątnych na łącznicy Ł2, ustawianie obrzeży na ul. Sytej, ukłądanie płytek dotykowych i prowadzących,

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka podbudowy betonowej na objeździe tymczasowym na ul. Przyczółkowej,

 • roboty ziemne: wykop rowów drogowych w trasie S2 (km 6+550/6+850) i wykopy pod podwaliny stożków obiektów WG 03-10 i WG 03-13, korytowanie i profilowanie podłoża przy ul. Przyczółkowej, układanie maty antyerozyjnej na jezdni lewej trasy S2 (km 6+607.6+630) i na ul. Sytej, zasypka skrzydła WG 03-13,

 • budowa rurociągu tłocznego: zasypka rur przy ul. Karuzela, Przyczółkowa, przygotowanie podłoża pod blok W12 i zbrojenie fundamentu bloku, zbrojenie stropu komory,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie izolacji (zbiornik ZB5), wykonanie zasypek (zbiornik ZB5a, ZB6, ZB7), montaż zbrojenia i betonowanie ścian (zbiornik ZB8) ,wykop (zbiornik ZB9), wykonanie próby szczelności (zbiornik ZB10), prace porządkowe (zbiornik ZB8 i ZB14), wykop (zbiornik ZB 15), budowa kolektora, przepustów, studni, montaż przykanalików z rur do wpustów i montaż wpustów betonowych, roboty elektroenergetyczne – montaż słupów i fundamentów, roboty ziemne i montażowe rur przy ul. Przyczółkowej, teletechnika – budowa kanału technologicznego od studni 29 do 31, wbudowanie studni nr 30.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie nawierzchni z płyt chodnikowych na ul. Ogórkowej Bis, ustawianie obrzeży, wykonanie podbudowy chodnika i ustawianie krawężników na zjazdach na drodze dojazdowej DD19a, wykonanie podbudowy chodnika z kruszywa, ułożenie obrzeży i płyt chodnikowych i podbudowy na drodze dojazdowej DD20, frezowanie nawierzchni bitumicznej w trasie S2 (km 10690/10+700) i łącznicy Ł3,

 • roboty ziemne: skarpowanie w trasie S2 (km 10+650/10+690), skarpowanie i humusowanie skarpy na łącznicy Ł1, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+690/10+720) i  na łącznicy Ł3, korytowanie na ul. Wał Miedzeszyński i  na łącznicy Ł5,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze do budowy odwodnienie liniowego i montaż odwodnienia liniowego, montaż kanałów, studni, wpustów, przykanalików.

25 listopada – 01 grudnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty drogowe: wdrożenie czasowej organizacji ruchu na ul. Przyczółkowej, wykonanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 7+480/7+600 jezdnia prawa i lewa) i podbudowy zasadniczej w trasie S2 (km 5+086/5+259 na jezdni prawej i lewej) oraz na łącznicy Ł1, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego na jezdni lewej i prawej trasy S2 (km 6+880/6+905), profilowanie i zagęszczanie podbudowy zasadniczej (km 5+250/5+448), wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 5+881/6+870), podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik i ścieżkę rowerową przy ul. Sytej,

 • roboty ziemne: wykop rowów drogowych w trasie S2 (km 6+450/6+550), wykonywanie nasypów z gruntu niespoistego w trasie S2 (km 7+700/7+750), nasypu pod kapy chodnikowe obiektu MG 03-08, nasypu pod chodnik na ul. Sytej oraz nad rurociągiem tłocznym, skarpowanie nasypów w trasie S2 (km 6+550/6+850)i wykonywanie poboczy gruntowych po str. prawej trasy S2 (km 6+450/6+550), zasypka podwalin stożków obiektu WG 03-08, profilowanie i zagęszczanie wzmocnionego nasypu nad rurociągiem tłocznym oraz profilowanie zsypki pod kapy muru oporowego SO-5 i profilowanie stożków obiektu WG 03-13,

 • budowa rurociągu tłocznego: montaż i zasypka rur przy ul. Karuzela, Przyczółkowa,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykop, wykonanie izolacji i zsypek, roboty wykończeniowe (zbiornik ZB5), wykonanie zasypek.(zbiornik ZB5a, ZB6, ZB7), montaż zbrojenia i deskowanie ścian, betonowanie ścian i słupów (zbiornik ZB8) ,wykop (zbiornik ZB9(, wykonanie próby szczelności (zbiornik ZB10), montaż zbrojenia, szalowanie i betonowanie stropu, prace porządkowe (zbiornik  ZB14), budowa kolektora, przepustu, montaż przykanalików, wpustów, montaż i regulacja żeliwnych włazów studni i żeliwnych kratek wpustów, roboty elektroenergetyczne – montaż tymczasowego oświetlenia na ul. Sytej i Przyczółkowej, montaż tabliczek TB1 i TB2.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie tymczasowego oznakowania poziomego i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ul. Ogórkowej Bis, podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, podbudowy tłuczniowej chodnika i ścieżki rowerowej, ułożenie obrzeży i płyt chodnikowych na ul. Ogórkowej Bis, wykonanie podbudowy z kruszywa na ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty ziemne: kopanie rowu, wykonanie poboczy, humusowanie oraz wykonywanie nasypu pod chodnik i ścieżkę rowerową na ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+260/10+280, 10+700/10+720) i  górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (km 10+495/10+510, 10+600/10+690), humusowanie skarp w trasie S2 (km 10+610/10+670) i pod łącznicę Ł5, zasypka pod płytę przejściową obiektu WG 05-02,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykopy i roboty przygotowawcze, montaż rury osłonowej, kanałów, studni, wpustów, włazów, przykanalików, kratek i włazów, montaż odwodnienia liniowego i kanału tłocznego, roboty porządkowe, roboty elektroenergetyczne – wykonanie fundamentów i montaż oświetlenia tymczasowego na ul. Ogórkowej, wykopy, roboty teletechniczne – regulacja ram studni Orange.

18 listopada – 24 listopada 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 6+870/6+905, 7+800/7+870, 8+680/8+700) i podbudowy zasadniczej (km 5+250/5+448, 6+870/6+905, 6+995/7+030), zagęszczanie podbudowy zasadniczej (km 6+870/6+905, 6+995/7+030), wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego pod ścieżkę rowerową przy ul. Sytej,

 • roboty ziemne: wykop rowów drogowych w trasie S2 (km 6+450/6+550), wykonywanie nasypów z gruntu niespoistego w trasie S2 (km 7+500/7+750) i nasypu nad rurociągiem tłocznym, skarpowanie nasypów i wykonywanie i poboczy gruntowych po str. prawej trasy S2 (km 6+450/6+550), zasypka podwalin stożków obiektu WG 03-13 i podpory P1 obiektu MG 04-01, zasypka murów oporowych SO-03 i SO-04, naprawa przejazdu pod obiektem WG 03-13,

 • budowa rurociągu tłocznego: zasypka rur przy ul. Karuzela, montaż rur przy ul. Przyczółkowej,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty wykończeniowe (zbiornik ZB5), wykonanie zasypek.(zbiornik ZB6), zakończenie próby szczelności (zbiornik ZB7), zbrojenie słupów i montaż szalunków (zbiornik ZB8) ,wykonanie próby szczelności (zbiornik ZB10), montaż zbrojenia płyty i szalowanie stropu (zbiornikZB14), montaż przykanalików, studni, wpustów, montaż i regulacja pierścieni odciążających wpusty, budowa kolektora, przepustu, wymiana podłoża, montaż i zasypka rur, roboty elektroenergetyczne – montaż słupów na ul. Sytej, uruchomienie oświetlenia tymczasowego na ul. Przyczółkowej, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego – od studni 37 i 38 do mostu, wbudowanie i wyprawienie studni.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na łącznicy Ł4, na ul. Ogórkowej Bis podbudowę z kruszywa łamanego pod chodnik, ścieżkę rowerową i pobocze, wykonywano także warstwy podbudowy w tym warstwą ścieralną, układano chodnik z płyt, ustawiano obrzeża i wiaty przystankowe,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod ścieżkę rowerową i wykonywanie nasypu pod chodnik na ul. Ogórkowej Bis,wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+495/10+510, 10+700/10+720, 10+780/10+800), wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (km 10+495/10+510, 10+600/10+690, 10+780/10+800), pod łącznicę Ł3 i przy ul. Wał Miedzeszyński, wykonywanie górnej warstwy nasypu oraz z gruntu niespoistego na murze oporowym SO-1 obiektu WG 05-01, korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński i pod podwalinę betonową stożka P1  obiektu WG 05-08, zasypki podpór kładki dla pieszych KL 05-12 i obiektu WG 05-02, zasypka pod kapy chodnikowe na murze oporowym SO-1 obiektu WG 05-01, skarpowanie i humusowanie skarp w trasie S2 (km 10+560/10+610) oraz na łącznicy Ł5,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – budowa odwodnienia w ul. Wał Miedzeszyński, budowa kanału tłocznego, montaż i regulacja kratek żeliwnych wpustów oraz włazów żeliwnych studni, budowa przepustu i montaż wpustów, roboty elektroenergetyczne – wykopy, roboty teletechniczne – obniżanie studni Orange.

11 listopada – 17 listopada 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 7+790/7+850 - po stronie lewej) i podbudowy z betonu cementowego w trasie S2 (km 6+460/6+875, 7+040/7+450, 7+870/8+140 na j. lewej i km 6+475/6+865 na j. prawej), wykonanie warstw podbudowy i warstwy wiążcej na ul. Przyczółkowej wraz z wjazdami na łącznice Ł1 i Ł2, skropienie pod warstwę wiążącą oraz podbudowa zasadnicza z kruszywa pod chodnik na ul. Sytej,

 • roboty rozbiórkowe: frazowanie i czyszczenie jezdni lewej ul. Przyczółkowej,

 • roboty ziemne: wykop rowów drogowych w trasie S2 (km 7+600/7+700), wykonywanie nasypów z gruntu niespoistego w trasie S2 (km 7+500/7+750, 7+790/7+850), umacnianie skarp humusem w trasie S2 (km 7+600/7+700) oraz umocnienie skarp i rowy wraz z obsianiem mieszanką traw (km 7+200/7+700), zasypka fundamentu podwaliny stożka podpory P1 obiektu MG 03-08 i fundamentów muru oporowego SO-01, zasypka murów oporowych SO-03 i SO-04 wraz profilowaniem pod kapy na murze oporowym SO-4,

 • budowa rurociągu tłocznego: montaż rur przy ul. Karuzela, szalowanie, betonowanie i demontaż szalunku (komora K. ODW.), wylanie chudego betonu pod blok, zbrojenie, szalowanie i betonowanie komory (komora K.0.5),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż i regulacja kratek wpustów (ul. Przyczółkowa), przygotowanie podłoża pod wykonanie i wykonanie chudego betonu (zbiornik ZB8), roboty wykończeniowe (zbiornik ZB5, ZB6 i ZB10), betonowanie ścian i słupów, demontaż szalunku ścian i słupów, montaż zbrojenia stropu (zbiornikZB14), montaż przykanalików, wpustów, montaż i regulacja pierścieni odciążających wpusty, roboty elektroenergetyczne – budowa i uruchomienie oświetlenia tymczasowego na ul. Przyczółkowej, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego – wbudowanie studni przy ul. Ruczaj i Metrycznej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: montaż obrzeży i ścieków trójkątnych, wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, układanie nawierzchni z kostki brukowej przy zatokach autobusowych na ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na drodze dojazdowej DD20,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+700/10+720) i pod chodnik na ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (km 10+490/10+510, 10+790/10+810) oraz z gruntu niespoistego   na murze oporowym SO-1 obiektu WG 05-01, wypełnianie dylatacji poprzecznych w trasie S2 (km 11+200/11+478,55), korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński i pod podwalinę betonową stożków obiektu WG 05-01, zasypki podpór kładki dla pieszych KL 05-12 i obiektu WG 05-02, zasypka podpór P1 i P2 na murze oporowym oraz nad płytą przejściową obiektu WG 05-01, skarpowanie i humusowanie skarp na łącznicy Ł0,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – prace porządkowe przy ul. Wał Miedzeszyński, wykopy, montaż przepadu,roboty elektroenergetyczne – wykopy i pomiary rezystancji na ul. Ogórkowej, wykonanie przecisku, roboty teletechniczne – naprawa rurociągu i wymiana uszkodzonego światłowodu Exatel przy ul. Ogórkowej, roboty wodno – kanalizacyjne dla MPWiK – budowa sieci wodociągowej – przewiert rurą osłonową pod nasypem, wciągnięcie rury przewodowej wodociągowej, montaż komór wodociągowych budowa sieci wodociągowej do granicy opracowania.

04 listopada – 10 listopada 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty drogowe: podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 6+995/7+030) i podbudowy zasadniczej w trasie S2 (km 6+280/6+450, 6+995/7+030 na j. lewej i km 5+885/6+385 na j. prawej) oraz na łącznicy Ł2, montaż obrzeży chodnika i ścieżki rowerowej po płd. stronie węzła Przyczółkowa, montaż płytek dotykowych i prowadzących,

 • roboty ziemne: wykop rowów drogowych w trasie S2 (km 8+200/8+400, 7+400/8+600) oraz pod podwaliny stożków P1 obiektu MG 03-08 i P3 obiektu MG 03-08, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+600/5+850, 6+860/6+905) oraz nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym pod łącznicę Ł1, umacnianie skarp humusem w trasie S2 (km 7+200/7+500), obsiew mieszanką traw skarpy i rowu w trasie S2 (km 7+200/7+500) oraz pasa rozdziału przy ul. Przyczółkowej, skarpowanie stożków obiektu WD 03-10, zasypka wału przeciwpowodziowego, podwaliny stożków murów oporowych SO-01, SO-03 i SO-04, zasypka podpory P1 kładki KL 04-05,

 • budowa rurociągu tłocznego: odwodnienie wykopu (ul. Bruzdowa),szalowanie kinety, roboty wykończeniowe w komorze, malowanie i montaż włazów, spuszczenie wody i czyszczenie rurociągu, zakładanie opaski na rurociąg, nawadnianie (między ul. Bruzdową a ul. Wał Zawadowski), montaż rur, zbrojenie i szalowanie komory,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż rury przewodowej w rurze osłonowej (ul. Ruczaj), roboty wykończeniowe (zbiornik ZB5), roboty wykończeniowe, wykonanie próby szczelności, zasypka i prace porządkowe (zbiornik ZB6), przygotowanie i odbiór podłoża pod wykonanie chudego betonu (zbiornik ZB8), wykonanie izolacji (zbiornik ZB10), montaż szalunków, zbrojenie i betonowanie ścian i słupów (zbiornikZB14), montaż przykanalików, kolektora i studni, montaż i regulacja wpustów i włazów, roboty elektroenergetyczne – wykopy pod fundamenty i pomiary rezystancji przy ul. Przyczółkowej, wykonanie ciągów lamp, roboty teletechniczne – kanalizacja teletechniczna Orange – demontaż starych kabli przy ul. Sytej

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wypełnianie dylatacji poprzecznych w trasie S2 (km 10+823/11+200), ustawianie krawężników na łukach, montaż obrzeży i wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego na ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na drodze dojazdowej DD19a,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+520/10+690) oraz pod chodnik na ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na murze oporowym SO-1 obiektu WG 05-01 i na łącznicy Ł0, skarpowanie wraz z profilowaniem pod ścieżkę rowerową w trasie S2 (km 10+280/11+200), układanie maty przeciwerozyjnej na łącznicy Ł0, korytowanie pod podwalinę betonową stożków obiektu WG 05-01, zasypka podpory P1 i na murze oporowym SO-1 obiektu WG 05-01, układanie paneli muru oporowego SO-1 obiektu WG 05-01,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty elektroenergetyczne – wykopy i pomiary rezystancji na ul. Ogórkowej, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego – obniżenie studni nr 40 roboty wykończeniowe na kanale DN 600, przygotowanie do przewiertu rurą osłonową pod nasypem POW.

28 października – 03 listopada 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego na dojazdach do obiektu WG 03-10, podbudowy pomocniczej (km 6+995/7+020) oraz podbudowy zasadniczej na ul. Przyczółkowej i łącznicy Ł2, wykonywanie warstwy wiążącej na drodze dojazdowej DD12, montaż krawężników i kieszeni wpustowych przy ul. Przyczółkowej oraz krawężników wewnętrznych ronda na węźle Przyczółkowa,

 • roboty ziemne: wykop rowów drogowych w trasie S2 (km 6+995/7+020) oraz pod podwaliny stożków P1 i P4 obiektu MG 03-08, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 6+995/7+020, 6+880/6+905), pod drogę dojazdową DD10 i łącznicę Ł1 oraz nasypy stożków przy obiektach WD 03-09 i MG 03-08, zagęszczanie nasypy pod łącznicę Ł1 i podbudowy zasadniczej w trasie S2 (km 8+470/8+510), profilowanie nasypu pod drogę dojazdową DD10, obsiewanie mieszanką traw pasa rozdziału przy ul. Przyczółkowej,

 • budowa rurociągu tłocznego: przygotowanie podłoża pod montaż rur i montaż rur (ul. Karuzela – odc. Astaldi), zbrojenie płyty dennej (ul. Przyczółkowej), montaż i spawanie ramy, zabezpieczenie wykopu pod rurociąg ( ul. Ruczaj), montaż szalunków i betonowanie bloku oporowego W11, montaż dachu w komorze k1, betonowanie kinety w komorze d2, roboty porządkowe w studniach i montaż armatury, przykrywanie studni płytami betonowymi, wykop, montaż szalunków i betonowanie płyty dennej komory oraz bloku oporowego, roboty wykończeniowe w komorach,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie izolacji (zbiornik ZB5), wykop pod zbiornik (zbiornik ZB8), roboty wykończeniowe (zbiornik ZB10), montaż szalunków, zbrojenie i betonowanie płyty fundamentowej (zbiornikZB14), montaż przykanalików, wpustów, kolektora i studni, roboty elektroenergetyczne – wykopy pod fundamenty i pomiary rezystancji przy ul. Przyczółkowej, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego – podwieszanie rur pod wiaduktem

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie krawężników na ul. Wał Miedzeszyński i na ul. Ogórkowej Bis, montaż ścieków trójkątnych przy ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na drodze dojazdowej DD19a,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+260/10+280, 10+570/10+690, 10+700/10+720), pod łącznice Ł3 i Ł5 oraz pod chodnik na ul. Ogórkowej Bis, skarpowanie na łącznicy Ł5 i stożków pod podwalinę obiektu WG 05-01, wykonywanie górnej warstwy nasypów z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na łącznicy Ł0 i przy ul. Wał Miedzeszyński, korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński, humusowanie skarp na łącznicach Ł1 i Ł5,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykopy, roboty elektroenergetyczne – wykopy i pomiary rezystancji na ul. Ogórkowej, roboty wodno-kanalizacyjne dla MPWIK – roboty wykończeniowe.

21 października – 27 października 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 na pasie włączenia w łącznicę Ł1 i pasie wyłączenia z Ł2 (km 5+080/5+150) i podbudowy z betonu asfaltowego na ul. Sytej oraz na dojazdach do obiektu WG 03-10, wykonywanie warstwy wiążącej na ul. Sytej i podbudowy zasadniczej w trasie S2 (km 5+250/5+448, 5+885/6+285, 8+470/8+510), na łącznicy Ł2 oraz na ul. Przyczółowej, montaż krawężników i kieszeni wpustowych przy ul. Przyczółkowej,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 6+880/6+905, 6+890/6+905), pod łącznicę Ł1 oraz pod kapy chodnikowe muru oporowego SO-05 i stożki obiektu WD 03-09, profilowanie nasypów w trasie S2 (km 7+500/7+850) na łącznicy Ł1 i na wjazdach awaryjnych (km 7+580), umacnianie skarp humusem w trasie S2 (km 8+200/8+700) wraz z obsianiem mieszanką traw (km 8+200/8+400), wykop rowów drogowych w trasie S2 (km  7+500/7+700) i wykopy podwalin stożków obiektów  MG 04-01, MG 03-08, zasypka podwalin stożków obiektu WD 03-09 oraz zasypka nad płytą przejściową obiektu MG 03-08,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop i montaż rur przy ul. Karuzela, zbrojenie komory W11,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odwodnienie wykopu (zbiornik ZB5), roboty wykończeniowe (zbiornik ZB5, ZB6), wykop pod zbiornik, montaż odwodnienia (zbiornik ZB8), wykopy pod zbiornik, rozkładanie izolacji, wylanie płyty betonowej pod zbiornik (zbiornik ZB14), regulacja studni (zlewnia S.Z15), montaż kolektora i studni, regulacja wysokościowa wpustów, roboty wodno-kanalizacyjne – przełączenie sieci wodociągowej do czynnej sieci wodociągowej przy ul. Ruczaj, budowa kanału technologicznego przy ul. Ruczaj, roboty elektroenergetyczne – zasypywanie kanałów,przygotowanie do montażu lamp na ul. Sytej, podłączanie lamp na ul. Przyczółkowej,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie i krawężników na drodze dojazdowej DD20, na ul. Ogórkowej Bis i Wał Miedzeszyński, wykonywanie warstwy podbudowy pod chodnik oraz na wjazdach i montaż obrzeży na drodze dojazdowej DD19a, wykonanie warstwy nawierzchni pod zatoki autobusowe na ul. Ogórkowej Bis,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+260/10+280, 10+560/10+690, 10+700/10+720), pod łącznice Ł3 i Ł5 oraz pod chodnik na ul. Ogórkowej Bis, skarpowanie w trasie S2 (km 10+450/10+ 4800 i na łącznicy Ł5, wykonywanie górnej warstwy nasypów z mieszanki związanej spoiwem hyraulicznym przy ul. Wał Miedzeszyński i Ogórkowej Bis, korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński, humusowanie i profilowanie skarp na łącznicy Ł0, wymiana gruntu przy ul. Czarnuszki, zasypka podpory P27 obiektu MG 04-03 oraz zasypka fundamentów P1i P19 kładki KL05-13, wykonanie szalunków zatoki autobusowej przy ul. Ogórkowej Bis,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa –zgrzewanie rur, montaż kanałów, studni, wpustów przykanalików i kratek, roboty teletechniczne – roboty kablowe przy ul. Ogórkowej Bis, pomiary rezystancji izolacji, roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa hydrantów, roboty wodno-kanalizacyjne dla MPWIK – budowa kanału , montaż rury przewodowej, .

14 października – 20 października 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 5+300/5+448, 8+380/8+425, 8+475/8+520) i pod drogę dojazdową DD12, ustawienie wiaty przystankowej przy ul. Przyczółkowej (jezdnia lewa), montaż ścieków, obrzeży i krawężników betonowych przy ul. Przyczółkowej (jezdnia prawa), wykonanie dróg dojazdowych do zbiorników ZB14 oraz ZB13,

 • roboty ziemne:wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 7+500/7+700, 7+790/7+850), pod łącznicę Ł1 oraz na dojściach do obiektu WG 03-07, profilowanie nasypów w trasie S2 (km 5+700/5+830) oraz na łącznicy Ł1, umacnianie skarp humusem w trasie S2 (km 7+900/8+190, 8+400/8+700) oraz przy ul. Sytej, zasypka podwalin stożków obiektu WD 03-10 i korpusu obiektu MG 04-01, zasypka pod kapy chodnikowe na murach oporowych SO-3  iSO-4,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop i montaż rur przy ul. Karuzela, przygotowanie bypassu na wylocie rury, przygotowanie do montażu przepustnicy na rurociągu, zakładanie armatury w studniach, przygotowanie do przeprowadzenia próby i wykonanie próby szczelności (na odc. ul. Bruzdowa – ul. Wał Zawadowski), montaż zbrojenia fundamentu komory

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty wykończeniowe (zbiornik ZB6, ZB7), wykopy pod zbiorniki i odwodnienie wykopów (zbiornik ZB8, ZB14), wykonanie odwiertów pod studnie (zbiornik ZB8), montaż kolektorów, studni, wpustów betonowych i przykanalików, regulacja wpustów ulicznych w ul. Przyczółkowej, roboty wodno-kanalizacyjne – roboty przygotowawcze do przełączenia do czynnej sieci wodociągowej przy ul. Ruczaj, roboty elektroenergetyczne – wykonanie wykopu pod kabel niskiego napięcia przy ul. Wał Zawadowski

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie obrzeży i krawężników na drodze dojazdowej DD20 i na ul. Ogórkowej Bis, układanie podbudowy tłuczniowej na wjazdach i chodniku oraz ustawianie obrzeży i krawężników na drodze dojazdowej DD19a,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+260/10+280, 10+700/10+720) pod łącznice Ł0 i Ł3 oraz pod chodnik na drodze dojazdowej DD19a,  wykonywanie górnej warstwy nasypów z mieszanki związanej spoiwem hyraulicznym przy ul. Wał Miedzeszyński i Ogórkowej Bis, korytowanie na drodze dojazdowej DD20 oraz na ul. Czarnuszki i ul. Ogórkowej Bis, umocnienie skarp humusem na łącznicy Ł5, wymiana gruntu przy ul. Wał Miedzeszyński zasypka muru oporowego SO-1 obiektu WG 05-01 oraz podpory P1 obiektu WG 05-02 i P27 obiektu MG 04-03,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – , roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego od studni 41 do 42, roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa hydrantu, roboty wodno-kanalizacyjne dla MPWIK – budowa kanału , .

07 października – 13 października 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:     

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 5+080/5+300, 8+100/8+400), ustawianie krawężnika betonowego, układanie płytek betonowych, poprawa krawężnika na ul. Sytej

 • roboty ziemne:wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+580/5+700, 6+995/7+020, 7+480/7+700), pod łącznice Ł1 i Ł2 oraz na dojściach do obiektu WG 03-07, wykonanie najazdów na obiekt WG 03-10, profilowanie i zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 5+300 /5+420, 5+580/5+830,  7+500/7+700), umacnianie skarp humusem w trasie S2 (km 7+900/8+190, 8+400/8+700) oraz przy ul. Sytej, wykop rów drogowy w trasie S2 (km 5+080/5+100, 7+500/7+700), zasypka podwalin stożków i skarpowanie stożków P1 WD 03-09, zasypka muru oporowego SO-5,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop i montaż rur przy ul. Karuzela, prace porządkowe w studniach, zasypka rurociągu po próbie przy ul. Sytej, prace porządkowe w studniach, betonowanie pianobetonem pod torami, przygotowanie do przeprowadzenia próby szczelności, spuszczenie wody z rury, zakładanie armatury w studniach, (na odc. ul. Bruzdowa – ul. Wał Zawadowski),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – demontaż szalunku stropu (zbiornik ZB6), montaż odwodnienia i odwodnienie wykopu (zbiornik ZB8, ZB12 i ZB12), zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian, montaż zbrojenia i szalowanie stropu, demontaż szalunku ścian (zbiornik ZB10), wykop pod zbiornik, odwodnienie wykopu i wykonanie odwiertu pod studnię (zbiornik ZB13),wykonywanie przepustów, kanałów z rur, montaż kolektora, studni i wpustów betonowych, kanalizacja teletechniczna Orange – wciąganie światłowodu Techgroup, roboty elektroenergetyczne – wykonanie wykopu pod kabel niskiego napięcia przy ul. Wał Zawadowski

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy zasadniczej w trasie S2 (km 10+287/10+482 jezdnia prawa i lewa), ustawianie krawężników betonowych na ul. Ogórkowej Bis i na wjazdach na drodze dojazdowej DD19a, wykonanie podbudowy tłuczniowej pod chodnik, układanie płyt chodnikowych oraz ustawianie obrzeży i krawężników na drodze dojazdowej DD20,

 • roboty ziemne: wykonywanie górnej warstwy nasypów pod łącznicę Ł0,przy ul. Wał Miedzeszyński i Ogórkowej Bis, nasypów pod chodniki na drodze dojazdowej DD19a i ul. Ogórkowej Bis, skarpowanie na łącznicach Ł1 i Ł5, wykonanie korytowania wraz z płytką gruntu pod podwalinę betonową, ustawianie paneli oraz zasypka muru oporowego SO-1 obiektu WG 05-01,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykopy i odwodnienie wykopów, montaż studni, przepadu, wpustów i kratek, regulacja wysokościowa studni i wpustów, zgrzewanie rur, montaż kanału, przykanalików i rury osłonowej, zasypka wraz z zagęszczaniem, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego od studni 55 do 56, od studni 39 do 41, roboty wodno-kanalizacyjne dla MPWIK – budowa kanału odcinka sieci wodociągowych, zapuszczenie studni, roboty wykończeniowe .

30 września – 06 października 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:   

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 7+010/7+020, 7+300/7+500, 7+900/8+380), profilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa przy ul. Sytej, ustawianie krawężnika betonowego przy ul. Przyczółkowej, układanie płytek betonowych i obrzeży w rejonie zatoki autobusowej,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+300, 5+410/5+420, 5+580/5+700, 7+500/7+700), profilowanie i zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+420, 7+500/7+700), umacnianie skarp humusem w trasie S2 (km 6+700/6+800, 7+000/7+500), skarpowanie nasypów na łącznicach Ł1 i Ł2, rozkładanie maty bentonitowej na murze oporowym SO-1, zasypki murów oporowych SO-3, SO-4 i SO-5, usunięcie hałdy materiału nieprzydatnego ze śladu trasy głównej (km 7+500),

 • budowa rurociągu tłocznego: łączenie kanału i regulacja studni (na odc. Ruczaj – Syta), odkopywanie larsenów przy ul. Bruzdowej, przygotowanie do betonowania rurociągu w rurze osłonowej, wypełnianie pianobetonem odcinka pod nasypem, przygotowanie do próby rurociągu w rurze osłonowej, nawadnianie rurociągu (na odc. ul. Bruzdowa – ul. Wał Zawadowski), zbrojenie komory K14, prace porządkowe w studniach, demontaż konstrukcji i odtworzenie bentonitu na kablach, włączenie podziemnej linii wysokiego napięcia – usunięcie kolizji,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż odwodnienia wykopu (zbiorniki ZB13 i ZB14), zasypki i roboty wykończeniowe (zbiornik ZB5a), montaż zbrojenia i betonowanie stropu (zbiornik ZB6), wykop pod zbiornik i odwodnienie wykopu (zbiornik ZB8), zbrojenie i betonowanie ławy fundamentowej, montaż zbrojenia, szalowanie i betonowanie ściany zbiornika (zbiornik ZB10), odwodnienie wykopu (zbiornik ZB11), wykop pod zbiornik ZB13,wykonywanie przepustów, montaż kolektora, wpustów, studni i przykanalików,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie nawierzchni z betonu cementowego w trasie S2 (km 10+823/11+478,52 jezdnia prawa i lewa), wykonywanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, zatok autobusowych i podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem przy ul. Ogórkowej Bis, ustawianie krawężników na ul. Ogórkowej Bis i drodze dojazdowej DD19a oraz na wjazdach drogi DD22a, ustawianie obrzeży i krawężników na drodze dojazdowej DD20,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+260/10+275, 10+700/10+720), pod łącznice Ł0 i Ł3 oraz pod chodniki dróg dojazdowych DD19a i DD20, humusowanie i skarpowanie skarp w trasie S2 (km 10+400/10+440) oraz pod łącznicę Ł0, korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński i ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie płytkiej wymiany gruntu i warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym przy ul. Wał Miedzeszyński, zasypka przy podporze P1 pod płytę przejściową obiektu WG 05-01, wykonywanie wykopu pod podwalinę, ustawianie paneli i zasypka muru oporowego SO-1 obiektu WG 05-01,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wał Miedzeszyński, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego od studni 54 do studni 55 i od 55 do 56, wbudowanie studni 55, roboty wodno-kanalizacyjne dla MPWIK – budowa kanału na odc. s50-s11, budowa wodociągu na odc. hp2-k1, zapuszczanie studni s5, uszczelnianie studni kanalizacyjnych.

23 września – 29 września 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty rozbiórkowe – rozbiórka istniejącej nawierzchni na ul. Sytej,

 • roboty drogowe:wykonywanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 6+720/6+900, 8+470/8+700), zagęszczanie kruszywa łamanego, skropienie emulsją asfaltową i mleczkiem wapiennym podbudowy z kruszywa łamanego, wykonywanie podbudowy z betonu asfaltowego i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na ul. Przyczółkowej,

 • roboty ziemne:wykonywanie górnej warstwy nasypu pod łącznicę Ł4, skarpowanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 7+800/8+700) i na łącznicy Ł2, umacnianie skarp humusem w trasie S2 (km 6+000/6+800), stabilizacja podłoża pod łącznicę Ł2, kopanie rowów drogowych w trasie S2 (km 7+800/8+700), wzmacnianie podłoża kolumnami i wykonywanie platformy roboczej (km 7+800/7+830), rozkładanie maty bentonitowej na murach oporowych SO-1 I SO-5, zasypki murów oporowych SO-3, SO-4 i SO-5,

 • budowa rurociągu tłocznego: łączenie kanału (na odc. Ruczaj – Syta), odkopywanie larsenów przy ul. Bruzdowej, obsypywanie studni (na odc. ul. Bruzdowa – ul. Syta), przygotowania do wykonania próby ciśnieniowej rurociągu, nawadnianie rurociągu, obsypywanie larsenów, próba ciśnieniowa , przygotowanie do betonowania rurociągu w rurze osłonowej (na odc. ul. Bruzdowa – Wał Zawadowski), zbrojenie komory K14,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykopy i odwodnienie wykopu pod zbiorniki ZB10 i ZB14, demontaż rusztowania stropu zbiornika ZB5, zbrojenie, deskowanie, betonowanie ścian i słupów oraz szalowanie stropu zbiornika ZB6, roboty wykończeniowe w zbiorniku ZB7, wykonywanie chudego betonu i rozkładanie folii w zbiorniku ZB10, wykonywanie przepustów,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe:ustawianie krawężników na drogach dojazdowych DD19a i DD20,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Czarnuszki, humusowanie i skarpowanie skarp w trasie S2 (km 10+580/10+880) oraz pod łącznice Ł0 i Ł3, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+700/10+720), pod łącznice Ł0 i Ł3 oraz pod chodniki dróg dojazdowych DD19a i DD20, korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński, wykonywanie górnych warstw nasypów pod muru oporowe SO-4, SO-5 i SO-6 obiektu WL 05-08 i pod łącznicę Ł1, zasypki murów oporowych SO-4, SO-5 i SO-6 obiektu WL 05-08, zasypki podpór obiektów WG 05-01 i WG 05-02,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów, studni, przykanalików, wpustów i trójnika, roboty wodno-kanalizacyjne dla MPWIK – budowa kanału na odcinku s1-s2, uszczelnianie studni, przestawienie maszyny do wykonywania przewiertów, montaż zestawu mikrotunelingowego w komorze startowej, wykonanie mikrotunelu, budowa odcinka sieci kanalizacyjnej i roboty wykończeniowe, próba ciśnieniowa na odcinku .

16 września – 22 września 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe:wykonywanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 5+900/6+550, 7+750/5+790) i na objeździe ul. Sytej, wykonywanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego jezdni lewej ul. Przyczółkowej, skropienie emulsją asfaltową i mleczkiem wapiennym podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego w ul. Sytej,

 • roboty ziemne:kopanie rowów drogowych w trasie S2 (km 7+900/8+700), skarpowanie nasypów w trasie S2 (km 8+400/8+700) i na łącznicy Ł2, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+700), pod drogę dojazdową DD12 oraz pod chodnik i objazd w ciągu ul. Sytej, wykonywanie górnych warstw nasypów z gruntu spoistego i niespoistego w trasie S2 (km 5+080/5+300, 5+700/5+850, 7+300/7+500, 7+750/7+790) oraz pod łącznice Ł3 i Ł4, profilowanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+300) oraz pod drogę dojazdową DD12 i kapy chodnikowe muru oporowego SO-1 obiektu WG 03-07, rozkładanie maty bentonitowej pod mur oporowy SO-5 i przygotowanie podłoża pod podwalinę stożków murów oporowych obiektu WG 03-13, zasypki murów oporowych SO-3, SO-4 i SO-5,

 • budowa rurociągu tłocznego: montaż ramy rozparcia przy ul. Ruczaj, zasypywanie rur na odcinku (na odc. Ruczaj – Przyczółkowa), obsypywanie studni (na odc. ul. Bruzdowa – ul. Syta), zasypywanie dołków, przygotowania do wykonania próby ciśnieniowej rurociągu, nawadnianie rurociągu (na odc. ul. Bruzdowa – Wał Zawadowski), zbrojenie komory K14,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odwodnienie wykopu pod zbiornikiZB8, ZB10 i ZB11, wykopy pod zbiorniki ZB8 i ZB14, wykonywanie próby szczelności (zbiornik ZB5a), zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian zbiornika ZB6, montaż przykanalików i wpustów betonowych, roboty teletechniczne – wykonanie przejścia przez trasę główną do studni 23,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe:ustawianie krawężników przy ul. Ogórkowej Bis i na drodze dojazdowej DD20, montaż ścieków trójkątnych na drogach dojazdowych DD 21 i DD19,

 • roboty ziemne: humusowanie i skarpowanie skarp w trasie S2 (km 10+780/10+850), humusowanie rowy wraz z profilowaniem w trasie S2 (km10+400/10+480), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+580/10+690) oraz pod łącznice Ł0, Ł2, Ł3 i pod chodnik na ul. Ogórkowej Bis, profilowanie ścieżki rowerowej w trasie S2 (km10+400/10+480), korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński, układanie paneli oraz zasypki murów oporowych SO-4, SO-5 i SO-6 obiektu WL 05-08, zasypki podpór P1 i P3 obiektu WG 05-02, wykonanie warstwy profilującej pod kapy chodnikowe murów oporowych SO-1 i SO2 obiektu WL 05-08,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów, studni, przykanalików i wpustów, regulacja wysokościowa wpustów, roboty wodno-kanalizacyjne dla MPWIK – budowa sieci wodociągowej, zapuszczenie komór startowych i odbiorczych, wykonanie mikrotunelu.

09 września – 15 września 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe:wykonywanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 6+050/6+550, 7+025/7+300) i podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego przy ul. Sytej,

 • roboty ziemne: kopanie rowów drogowych w trasie S2 (km 5+900/6+200, 7+900/8+700), skarpowanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+280), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 5+560/5+850, 7+300/7+500, 8+470/8+720) oraz pod chodnik w ciągu ul. Sytej, profilowanie podłoża pod podwalinę murów oporowych SO-2, SO-3 iSO-4, profilowanie nasypów w trasie S2 (km 5+060/5+700) oraz pod kapy chodnikowe murów oporowych obiektu WG 03-07 i pod drogę dojazdową DD12, zasypka nad płytą przejściową P1 obiektu WG 03-10 i zasypki murów oporowych SO-3, SO-4 i SO-5,

 • budowa rurociągu tłocznego:zasypywanie rur na odcinku (na odc. Ruczaj – Przyczółkowa), zasypywanie dołków (na odc. ul. Bruzdowa – ul. Syta), zasypywanie dołków, przygotowania do wykonania próby ciśnieniowej rurociągu (na odc. ul. Bruzdowa – Wał Zawadowski), zasypywanie rur przy ul. Karuzela, zbrojenie bloku K14.

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż wpustów przy ul. Sytej, wykop pod zbiornik ZB6 i ZB11 zbrojenie, montaż szalunków i betonowanie stropu (zbiornik ZB5), wykonywanie izolacji przeciwwodnej (zbiornik ZB5a), zbrojenie i szalowanie płyty fundamentowej, montaż studni, układanie folii i wykonywanie izolacji przeciwwodnej (zbiornik ZB6), wykonywanie izolacji przeciwwodnej (zbiornik ZB 7), wykopy pod zbiorniki ZB8, ZB10, ZB11 i ZB13, odwodnienie wykopów pod zbiorniki ZB8, ZB10 i ZB11, montaż odwodnienia zbiornika ZB10, budowa kolektora, montaż studni, przykanalików i wpustów betonowych, roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie prób szczelności sieci wodociągowej przy ul. Ruczaj i Sytej, roboty teletechniczne –

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe:ustawianie krawężników przy ul. Ogórkowej Bis,

 • roboty ziemne: skarpowanie wraz z kopaniem rowu w trasie S2 (km 10+380/10+475) i przy łącznicy Ł3,wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym na murach oporowych SO-1,SO-2 i SO-3 obiektu WL-05-08, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+535/10+690), nad płytą przejściową przy podporze P3 obiektu WG 05-02, oraz pod łącznice Ł1 i Ł5, korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński, ułożenie zbrojenia – warstwa profilująca murów oporowych SO-1,SO-2 i SO3 obiektu WL 05-08, zasypki murów oporowych SO-1, SO-2 I SO-3 obiektu WL 05-08 oraz podpory P1 obiektu WG 05-02, płytka wymiana gruntu przy podporach kładki dla pieszych KL 05-12,wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym pod drogę dojazdową DD21,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów i studni, regulacja wysokościowa wpustów.

02 września – 08 września 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe:wykonywanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 7+025/7+100),

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD12, skarpowanie nasypów w trasie S2 (km 5+900/6+400), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 5+560/5+850, 7+350/7+500, 7+650/7+750), pod drogę dojazdową DD12 oraz przy ul. Sytej pod chodnik i ścieżkę rowerową, wykonywanie górnych warstw nasypów z gruntu spoistego i niespoistego (km 5+080/5+180, 5+900/6+350, 7+350/7+500, 8+500/8+740), profilowanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+300), zasypka nad płytą przejściową P1 obiektu WG 03-10 i zasypki murów oporowych SO-3, SO-4 i SO-5,

 • budowa rurociągu tłocznego:odkopanie i zabezpieczenie wodociągu przy wiadukcie (przy ul. Ruczaj), obsypywanie rur (na odc. Ruczaj – Przyczółkowa), obsypywanie dołków (na odc. ul. Bruzdowa – ul. Syta), obsypywanie dołków, przygotowania do wykonania próby i wykonanie próby ciśnieniowej (na odc. ul. Bruzdowa – Wał Zawadowski), zbrojenie i betonowanie bloku W51.

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykop pod zbiornik ZB6 i ZB11, montaż zbrojenia ścian i słupów, montaż studni przy zbiorniku, roboty wykończeniowe (zbiornik ZB5), montaż szalunków i zbrojenie stropu (zbiornik ZB5a), budowa kolektora, montaż studni, roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej Orange – wbudowanie słupa kablowego przy ul. Sytej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie warstwy ścieralnej na drodze dojazdowej DD21d,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod zjazdy indywidualne przy drodze dojazdowej DD22 oraz pod zatoki autobusowe przy drodze DD21, wykop rowu przy drodze dojazdowej DD20 wraz z montażem rury przepustowej, obsypywaniem i zasypką, skarpowanie wraz z kopaniem rowu przy łącznicy Ł3, wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym i przygotowanie zasypki pod płytę przejściową murów oporowych SO-1, SO-2 i SO-3 obiektu WL 05-08, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+480/10+510, 10+535/10+690), pod łącznice Ł0, Ł1 i Ł5, profilowanie i zagęszczanie nasypu pod drogę dojazdową DD21, ułożenie geotkaniny pod łącznice Ł0, korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński, ustawianie paneli murów oporowych SO-1,SO-2 i SO3 obiektu WL 05-08, zasypki murów oporowych SO-4, SO-5 I SO-6 obiektu WL 05-08, zasypka drenażu i  podpory P1 przy obiekcie WG 05-02, płytka wymiana gruntu pod mu oporowy SO-1 obiektu WG 05-01,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów i studni.

26 sierpnia – 01 września 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: skropienie emulsją asfaltową warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, zabezpieczenia skropienia mleczkiem wapiennym i wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego lewej jezdni ul. Przyczółkowej,

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 7+750/7+800) i przy ul. Przyczółkowej, skarpowanie nasypów w trasie S2 (km 7+350/7+500, 8+300/8+740), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 7+350/7+500, 8+500/8+740) i górnych warstw nasypów z gruntu spoistego i niespoistego (km 5+300/5+448, 5+860/6+200, 7+750/7+800), profilowanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 5+300/5+448, 7+750/7+800) i przy ul. Przyczółkowej, wykonanie nasypu pod drogę dojazdową DD12, zasypki murów oporowych SO-3, SO-4 i SO-5,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop, zbrojenie płyty dennej, montaż i obsypywanie rur, (przy ul. Ruczaj), próba ciśnieniowa rurociągu (na odc. ul. Bruzdowa – ul. Syta), zbrojenie płyty dennej bloku (przy ul. Karuzela), montaż kształtek w komorze K14, usuwanie ścianki szczelnej na odc. 1,950/2,100.

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykop pod zbiornik ZB6 i ZB11, montaż zbrojenia ścian i słupów, betonowanie ścian i stropu oraz roboty wykończeniowe (zbiornik ZB5), montaż szalunków i zbrojenie stropu (zbiornik ZB5a), wykonanie izolacji zbiornika ZB7, montaż wpustów – zlewnia Z14, montaż wpustów i studni betonowych, wykonywanie kolektora, roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej Orange – wbudowanie studni nr 10.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: układanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 10+287/10+475j. lewej, 10+285/10+482 j. prawej) oraz pod łącznicę Ł5, wykonanie warstwy ścieralnej na drodze dojazdowej DD22,

 • roboty ziemne: wykop rowu przy drodze dojazdowej DD20, wykonywanie górnych warstw nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (km 10+000/10+520, 10+535/10+570) i przy łącznicach Ł2 oraz Ł5, wykonywanie nasypów pod łącznice Ł0, drogę dojazdową DD21 i pod chodnik przy ul. Ogórkowej Bis, profilowanie i zagęszczanie górnej warstwy nasypów z mieszanki z gruntu niespoistego w trasie S2 (km 10+280/10+300, 10+470/10+500) oraz pod łącznicę Ł1, profilowanie i zagęszczanie nasypu pod drogę dojazdową DD21, płytka wymiana gruntu przy kładce KL 05-12, ułożenie geotkaniny w trasie S2 (km 10+535/10+560) i pod łącznice Ł1 i Ł5, korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński, ustawianie paneli murów oporowych SO-1,SO-2 i SO3, zasypki murów oporowych SO-1, SO-2 I SO-3 obiektu WL 05-08, wykonywanie ław fundamentowych z kruszywa wraz z  montażem, obsypywaniem i zasypką rur przy drodze dojazdowej DD20,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż wpustów, przykanalików, kanałów i studni.

19 sierpnia – 25 sierpnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:   

 • roboty drogowe:układanie krawężnika betonowego przy ul. Sytej,

 • roboty ziemne: wykop rowu w trasie S2 (km 7+000/7+300), skarpowanie w trasie S2 (km 8+500/8+740), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 5+600/5+700, 6+260/6+350, 8+660/8+740) i górnych warstw nasypów z gruntu niespoistego (km 5+300/5+448, 5+860/6+200), profilowanie i zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 5+600/5+700, 6+050/6+350), zasypki murów oporowych SO-3, SO-4 i SO-5,

 • budowa rurociągu tłocznego:montaż i zasypka rur (przy ul. Ruczaj), wykop, montaż rur i obsypywanie rur (na odc. km 1,450/1,600) usuwanie ścianki szczelnej na odc. 1,950/2,100.

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż szalunków ławy i dylatacji ławy fundamentowej (zbiornik ZB5), demontaż szalunków ściany (zbiornik ZB5a), wykop pod zbiornik i montaż rozparcia ścianki szczelnej (zbiornik ZB6), montaż szalunków i zbrojenie stropu, demontaż szalunków ściany(zbiornik ZB7), montaż przykanalików, studni i wpustów betonowych, wykonywanie kolektora, roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej Orange.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe:układanie podbudowy zasadniczej w trasie S2 (km 10+823/10+983 jezdni prawej i km 10+823/11+478,52 jezdni lewej),

 • roboty ziemne: wykop rowów w trasie S2 (km 10+400/10+470) i przy łącznicy Ł2 oraz rowu z humusowaniem (km 10+290/10+400) i przy łącznicy Ł5, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+470/10+520, 10+580/10+690) oraz pod łącznice Ł1 i Ł5, profilowanie i zagęszczanie górnej warstwy nasypów z mieszanki z gruntu niespoistego w trasie S2 (km 10+300/10+470) oraz pod łącznicę Ł5, wykonywanie stabilizacji z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (km 10+280/10+300), skarpowanie wraz z profilowaniem nasypu pod ścieżkę rowerową w trasie S2 (km 10+280/10+470) i na łącznicy Ł5, ułożenie geotkaniny w trasie S2 (km 10+470/10+520) i pod łącznice Ł1 i Ł5, korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński, montaż  i zasypka rur przepustowych przy drodze dojazdowej DD19a, zasypka podpór P09, P10 i P11 kładki KL 05-12, wykonywanie ław fundamentowych (droga DD20, DD19),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż wpustów, przykanalików i studni, wykonywanie zasypek z zagęszczaniem.

12 sierpnia – 18 sierpnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:  

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 5+600/5+700, 8+660/8+740), profilowanie nasypów w trasie S2 (km 5+300/5+448, 5+920/6+350), zasypki murów oporowych SO-3, SO-4 i SO-5,

 • budowa rurociągu tłocznego:montaż rur (przy ul. Ruczaj), montaż kształtek w komorze K14, zbrojenie bloków oporowych, montaż studni, szalowanie i betonowanie bloku oporowego W24, zasypka rur,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – demontaż szalunków ściany oraz słupów po str. południowej, zbrojenie, szalowanie i betonowanie ściany zbiornika po str. wschodniej, montaż zbrojenia oraz szalowanie ścian i słupów zbiornika ZB5a, montaż zbrojenia oraz szalowanie ścian i słupów, zbrojenie płyty fundamentowej zbiornika ZB5a, wykop pod zbiornik ZB14, wykonywanie kanałów z rur, montaż studni i wpustów betonowych, budowa kolektora, wykonanie kaskady przykanalików, montaż przykanalików, studni, roboty wodno-kanalizacyjne – roboty ziemne przy budowie sieci wodociągowej przy ul. Sytej, roboty teletechniczne – wbudowanie studni nr 1 i 2, wprowadzenie rur po przewiertach do studni nr 1, 2, 3 budowa kanalizacji teletechnicznej Orange.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+470/10+520) oraz pod łącznice Ł0 i Ł5, wykonywanie górnej warstwy nasypów z mieszanki z gruntu niespoistego w trasie S2 (km 10+290/10+1470), skarpowanie i korytowanie w trasie S2 (km 10+290/10+400) oraz pod łącznicę Ł5, zasypki stożków obiektu WG 05-01, zasypka fundamentów podpór P10 i P11 kładki KL 05-12,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanału wraz z zasypką i zagęszczaniem, montaż studni i odwodnienia, regulacja wysokościowa wpustów na odcinku (km 10+800/11+500).

05 sierpnia – 11 sierpnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:     

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 5+600/5+700, 7+340/7+500, 8+660/8+740) i pod łącznice Ł1 i Ł2 oraz wykonywanie górnej warstwy nasypu z gruntu spoistego (km 5+300/5+448),  profilowanie i zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 5+300/5+448, 5+860/6+050, 7+020/7+300, 7+340/7+500, 8+660/8+740), zasypki murów oporowych SO-3 i SO-4,

 • budowa rurociągu tłocznego:zasypka rur (przy ul. Przyczółkowej), montaż rur i zasypka rurociągów tłocznych (przy ul. Ruczaj), przygotowanie do przeprowadzenia próby ciśnieniowej na rurociągu (między ul. Bruzdową a Sytą), zbrojenie bloków oporowych K24, montaż kształtek w komorze K14,  montaż łuku KŁ9, 

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kanałów z rur, montaż przykanalików, studni i wpustów betonowych, roboty wodno-kanalizacyjne – roboty ziemne i montażowe sieci wodociągowej przy ul. Sytej, roboty teletechniczne Orange – przewierty sterowane i budowa kanalizacji teletechnicznej (przy ul. Sytej), wbudowanie studni 7, budowa kanalizacji teletechnicznej od studni 7 do 9, zakopanie istniejącej kanalizacji .  

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty rozbiórkowe:frezowanie nawierzchni w ul. Ogórkowej,

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy zasadniczej w trasie S2 (km 10+983/11+478,52),

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD21, korytowanie jezdni prawej i lewej przy ul. Wał Miedzeszyński, wykonywanie nasypów w trasie S 2 (km 10+470/10+520, 10+535/10+690) oraz pod łącznice Ł0 i Ł5, układanie geotkaniny w trasie S2 (km 10+470/10+520) oraz pod łączniceŁ1 i Ł5, wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym pod łącznicę Ł3, płytka wymiana gruntu pod budową kładki KL 05-13, zasypki stożków obiektu WG 05-01, kopanie rowu wraz ze skarpowaniem i obsianiem skarp humusem przy drodze dojazdowej DD19,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – przewożenie rur, zasypka i zagęszczanie kanału, montaż przepadu, montaż kanału, poprawki przykanalików wraz z zasypką i zagęszczaniem, regulacja wysokościowa wpustów na odcinku (km 11+170/11+820).

29 lipca  – 04 sierpnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:   

 • roboty ziemne: korytowanie w trasie S2 (7+770/7+800), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 7+020/7+340, 8+660/8+740) pod łącznice Ł1 i Ł2 oraz pod objazd przy ul. Sytej, profilowanie podłoża i nasypu w trasie S2 (km 6+050, 7+340/7+500, 8+660/8+740) i pod łącznicę Ł1 oraz profilowanie stabilizacji górnej warstwy nasypu (km 6+995/7+340), zasypki murów oporowych SO-3 iSO-4,

 • budowa rurociągu tłocznego:wykop pod rury (przy ul. Karuzela), zasypka rur (przy ul. Ruczaj), przygotowanie do przeprowadzenia próby ciśnieniowej na połowie rurociągu (między ul. Bruzdową a Sytą), montaż rur (między ul. Bruzdową a Wał Zawadowski), wykop, montaż trójnika, obsypywanie i zasypywanie (km 1550-1700), wykop pod komorę, przygotowanie zbrojenia płyty dennej komory (komora K14),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów rur, przykanalika, kolektora oraz studni i wpustów betonowych, roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie próby sieci wodociągowej (ul. Syta/Metryczna).

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty rozbiórkowe:prace rozbiórkowe na ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S 2 (km 10+300/10+385, 10+470/10+520, 10+535/10+560) oraz pod łącznice Ł0, Ł1, Ł3 i Ł5, układanie geotkaniny w trasie S2 (km 10+550/10+570), wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym pod łącznicę Ł3, korytowanie przy ul. Wał Miedzeszyński, wykop i płytka wymiana gruntu pod budową kładki KL 05-13, zasypki podpór P1, P2 oraz stożków obiektu WG 05-01,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykop pod studnię, budowa i montaż kanału, montaż studni i studzienki, odwodnienie wykopu pod studnię.

22 lipca  – 28 lipca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:   

roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 6+260/6+320, 8+660/8+740) oraz pod łącznice Ł1 i Ł2, profilowanie i zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 6+260/6+320, 7+020/7+300, 8+660/8+740), odtworzenie nasypu po wykonaniu rury odwodnienia w trasie S2 w km 6+050, zasypki murów oporowych SO-3 iSO-4,

 • budowa rurociągu tłocznego:wypełnianie przestrzeni między rurami osłonowymi a przewodowymi, zasypka rur, wykonywanie próby ciśnieniowej na rurociągu (przy ul. Ruczaj), wykop, montaż i obsypywanie rur (między pik a ul. Ruczaj), murowanie części naziemnej komór ( przy Wale Zawadowskim), wbijanie ścianki szczelnej, wykop i układanie chudego betonu pod komorę, zbrojenie pod płytę denną i wykonywanie fundamentu pod komorę (komora K14), betonowanie bloku W24,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów z rur, studni i wpustów betonowych oraz kolektora, roboty wodno-kanalizacyjne – odwodnienie wykopu pod studnię, montaż studni i armatury w studni, zasypka studni.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty rozbiórkowe:prace rozbiórkowe na ul. Wał Miedzeszyński

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S 2 (km 10+470/10+520) oraz pod łącznice Ł0, 1, Ł1 i pod kładkę KL 05-12, układanie geotkaniny w trasie S2 (km 10+470/10+520), wykonywanie stabilizacji w trasie S2 (km 10+300/10+365), pod łącznice Ł1 i Ł5 oraz przy ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym pod łącznicę Ł4, zasypki podpór P1, P2 oraz stożków obiektu WG 05-01 i murów oporowych od SO-04, SO-05 obiektu WL 05-08, montaż paneli i zbrojenie murów oporowych obiektu WL 05-08, zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, wykop i płytka wymiana gruntu pod fundament kładki KL 05-13,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odwodnienie wykopu pod studnię, montaż studni i kanałów, roboty elektroenergetyczne – postawienie słupów niskiego napięcia i podwieszenie przewodów linii napowietrznych przy ul. Dzięcioła.

15 lipca  – 21 lipca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:   

 • roboty ziemne: skarpowanie nasypu w trasie S2 (k 5+900/6+200, 6+350/6+900), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+184, 6+050/6+200, 6+260/6+320, 8+660/8+740) oraz pod łącznice Ł1 i Ł2, profilowanie i zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 6+260/6+320, 8+660/8+740), rozłożenie geosyntetyków – wkładka zbrojąca pod łącznice Ł1 i Ł2,odtworzenie nasypu po wykonaniu rury odwodnienia w trasie S2 w km 6+050, zasypki murów oporowych SO-1, SO-3 iSO-4,

 • budowa rurociągu tłocznego:demontaż rozparcia przy ul. Przyczółkowej, wykop pod rury, montaż i obsypywanie rur (między ul. Ruczaj a Przyczółkową),montaż rozparcia, obsypywanie rur, przygotowanie i wykonanie próby ciśnieniowej na rurociągu przy ul. Ruczaj, wykop i przygotowanie podłoża pod rury (między ul. Ruczaj a Wałem Zawadowskim), wbijanie ścianki szczelnej (komora K14),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów i studni,wykonanie kaskady studni (zlewnia 14),wykonanie kanałów, wpustów betonowych i przykanalików z rur, montaż studni, roboty wodno-kanalizacyjne – roboty przygotowawcze do przełączenia sieci wodociągowej przy ul. Sytej, odwodnienie wykopu pod studnię, roboty elektroenergetyczne – dostawa i rozładunek słupów niskiego napięcia (ul. Syta/Metryczna).

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty rozbiórkowe: prace rozbiórkowe na ul. Wał Miedzeszyński

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie i wykonywanie nasypu przy ul. Ogórkowej Bis,wykonywanie nasypów w trasie S 2 (km 10+470/10+560) oraz pod łącznice Ł1 i Ł5, wykonywanie górnej warstwy nasypu z gruntu niespoistego i mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (km 10+280/10+460), pod łącznicę Ł1 oraz na styku Zadania B i C, zasypki podpór P1, P2 oraz stożków obiektu WG 05-01 i murów oporowych od SO-01 do SO-03 obiektu WL 05-08, montaż paneli i zbrojenie murów oporowych obiektu WL 05-08, zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej oraz wykonywanie wykopu pod fundament kładki KL 05-13,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów, studni iwpustów, roboty elektroenergetyczne – demontaż fundamentów i kabli oświetleniowych przy ul. Wał Miedzeszyński.

08 lipca  – 14 lipca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:    

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 6+260/6+320) i pod ścieżkę rowerową wzdłuż nowoprojektowanej ul. Sytej, skarpowanie nasypu w trasie S2 (k 5+900/6+200), umocnienie skarp humusem w trasie S2 (km 6+350/6+850), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 6+050/6+200) oraz pod łącznice Ł1 i Ł2,wykonywanie górnej warstwy nasypu z gruntu niespoistego (km 5+740/5+840), profilowanie nasypów w trasie S2 (km 5+680/5+740) i pod łącznice Ł2 i Ł4, odtworzenie nasypu po wykonaniu kolektora deszczowego w km 6+050, zasypki murów oporowych SO-2, SO-3 i stożków przy obiektach WG 03-08, WG 03-10, rozkładanie wkładki geosyntetycznej pod łącznice Ł1 i Ł2, wykonywanie kolumn KSS (km 7+750/7+870), wykonywanie podbudowy pomocniczej z kruszywa przy ul. Przyczółkowej ,

 • budowa rurociągu tłocznego:odwodnienie wykopu pod rury przy ul. Przyczółkowej, wykop przy ul. Ruczaj, odwodnienie wykopu pod rury, wykop imontaż rur,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kanałów z rur, montaż kaskady studni, montaż studni, przykanalików i wpustów betonowych, roboty wodno-kanalizacyjne – zakończenie budowy sieci wodociągowej, wykop pod studnię i odwodnienie wykopu, roboty elektroenergetyczne – układanie kabla niskiego napięcia, zasypywanie wykopu i zagęszczanie terenu (ul. Wał Zawadowski).

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty rozbiórkowe: prace rozbiórkowe na ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S 2 (km 10+470/10+560, 10+710/10+723) oraz pod łącznice Ł0, Ł1 i Ł5, wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (km 10+380/10+470 ) oraz pod łącznice Ł1 i Ł5, wykonywanie górnej warstwy nasypu z

 •  gruntu niespoistego (km 10+265/10+290), wykonywanie stabilizacji z mieszanki związanej spoiwemhydraulicznym w trasie S2 (km 10+360/10+470), zasypki podpór P1 i P2 obiektu WG 05-01 i murów oporowych od SO-01 do SO-03 oraz montaż paneli murów oporowych obiektu WL 05-08, wykop pod fundament z płytką wymianą gruntu kładki KL 05-12,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów, roboty elektroenergetyczne – demontaż fundamentów i kabli oświetleniowych przy ul. Wał Miedzeszyński.

01 lipca  – 07 lipca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+080/5+180, 5+280/5+448, 6+850/6+900, 6+995/7+300), profilowanie i zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 5+650/5+7400, 6+050/6+200,7+080/8+300), profilowanie pod platformę roboczą (km 7+750/7+870), skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 5+900/6+200), korytowanie pod łącznicę Ł2,zasypki murów oporowych SO-1, SO-2, SO-3 i przy obiekcie MG 03-10, wykonywanie stożków przy obiekcie WG 03-10, profilowanie i zagęszczanie zasypki przy obiekcie MG 04-01, skarpowanie objazdu - ul. Syta,

 • budowa rurociągu tłocznego:odwodnienie wykopu pod rury przy ul. Przyczółkowej,przygotowanie do próby ciśnieniowej rurociągu ( między ul. Sytą a Ruczaj), zasypywanie rur(przy ul. Sytej), przygotowanie do próby ciśnieniowej rurociągu i wykonanie próby (między ul. Sytą a Bruzdową), wykop pod rury ( między ul. Bruzdową a wałem), odwodnienie wykopu pod rury, wykop i montaż rur,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż wpustów przy murach oporowych przy ul. Przyczółkowej, wykonanie kanałów z rur, montaż studni, roboty wodno-kanalizacyjne – budowa wodociągu przy ul. Sytej, roboty elektroenergetyczne – wykonywanie wykopów pod kabel niskiego napięcia (ul. Wał Zawadowski).

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S 2 (km 10+350/10+400, 10+780/10+800) oraz pod łącznice Ł0 i Ł3, wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (km 10+780/10+820, 11+200/11+480) oraz pod łącznice Ł0 i Ł5, profilowanie i zagęszczanie podłoża w trasie S2 (km 10+380/10+520), wykonywanie stabilizacji z mieszanki związanej spoiwemhydraulicznym w trasie S2 (km 10+780/10+820) oraz pod łącznice Ł0 i Ł3, wykonywanie podbudowy pomocniczej w trasie S2 (km 10+815/11+450) i pod łącznicę Ł4, zasypki murów oporowych od SO-01 do SO-06 oraz montaż paneli murów oporowych obiektu WL 05-08, zasypki fundamentu przy kładce KL 05-12 i podpory P1 obiektu WG 05-01, wykop pod fundament kładki KL 05-12

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż rur, studni i wpustów (zlewnia Z1), roboty elektroenergetyczne – demontaż fundamentów i kabli oświetleniowych przy ul. Wał Miedzeszyński.

24 czerwca  – 30 czerwca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty ziemne: płytka wymiana gruntu w trasie S 2 (km 5+140/5+180), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+086/5+120, 5+560/5+650, 5+700/5+840, 6+100/6+200, 7+080/7+340) i pod łącznicę Ł1, wykonywanie górnej warstwy nasypu z gruntu spoistego i niespoistego w trasie S2 (km 5+280/5+410, 5+900/6+050, 6+720/6+850, 7+850/8+400) i warstwy profilującej (km 5+900/6+050), profilowanie i zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 5+086/5+120, 5+410/5+448, 7+180/7+300, 8+080/8+300), skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 6+995/7+300), korytowanie pod łącznicę Ł2,zasypki murów oporowych SO-1, SO-2 i przy obiektach MG 03-07 oraz WG 03-08,

 • budowa rurociągu tłocznego:odwodnienie wykopu pod rury przy ul. Przyczółkowej,montaż i obsypywanie rur(przy ul. Sytej), przygotowanie do próby ciśnieniowej rurociągu (między ul. Sytą a Bruzdową), obsypywanie rur (przy Wale Zawadowskim), odwodnienie wykopu pod rury, montaż rur, zbrojenie bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kanałów z rur, montaż rur, studni, przykanalików i wpustów betonowych, zasypka rury ochronnej do zbiornika Z8, roboty wodno-kanalizacyjne – budowa wodociągu przy ul. Sytej,roboty elektroenergetyczne – demontaż słupów niskiego napięcia (ul. Syta), wykonanie wykopów pod słupy niskiego napięcia, stawianie słupów i montaż osprzętu na słupach (ul. Metryczna).

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (km 11+300/11+480) oraz pod łącznicę Ł5, wykonywanie nasypów wraz z profilowaniem i zagęszczaniem w trasie S2 (km 10+485/10+510, 10+535/10+560, 10+820/11+020) oraz pod łącznicę Ł3, zasypkimurów oporowych od SO-01 do SO-06 obiektu WL 05-08, zasypki fundamentu przy kładce KL 05-12 i podpory P1 obiektu WG 05-01,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż rur, studni i wpustów (zlewnia Z1), roboty elektroenergetyczne – demontaż fundamentów, słupów i kabli oświetleniowych przy ul. Wał Miedzeszyński.

17 czerwca  – 23 czerwca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty ziemne: płytka wymiana gruntu w trasie S 2 (km 5+140/5+180), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+410/5+450), wykonywanie górnej warstwy nasypu w trasie S2 (km 6+720/6+905, 7+850/8+400) i warstwy profilującej (km 5+900/6+050), profilowanie i zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 5+086/5+120, 7+180/7+300), zasypki murów oporowych SO-1, SO-2 i przy obiekcie MG 03-07,

 • budowa rurociągu tłocznego: odwodnienie wykopu przy ul. Przyczółkowej,wykop pod rury, obsypywanie i zasypywanie rur osłonowych (rz. Wilanówka), demontaż szalunku bloków oporowych, obsypywanie rur (przy Wale Zawadowskim), odwodnienie wykopu pod rury, montaż rur, zbrojenie i betonowanie bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż rury ochronnej do zbiornika ZB8, wykonywanie kanałów z rur, montaż studni, przykanalików i wpustów betonowych, roboty wodno-kanalizacyjne – budowa wodociągu przy ul. Sytej, roboty elektroenergetyczne – demontaż słupów, wyłączenie i stawianie słupów niskiego napięcia (ul. Syta).

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej w trasie S2 (km 10+800/10+950, 11+300/11+480) oraz pod łącznicę Ł0, montaż paneli murów oporowych SO-01, SO-2 i SO-3, zasypkimurów oporowych od SO-01 do SO-03 obiektu WL 05-08 oraz podpór P1 i P2 obiektów WG 05-01 i WG 05-02, nasyp z płytką wymianą gruntu przy obiekcie KL 05-02,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż rur i studni.

10 czerwca  – 16 czerwca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania: 

 • roboty drogowe: ustawianie krawężników betonowych, obrzeży, wykonywanie kieszeni wpustowych, układanie kostki granitowej oraz kostki betonowej i betonowych płyt chodnikowych przy lewej jezdni ul. Przyczółkowej, wykonanie warstwy wiążącej pod drogę dojazdową DD7a i na zjazdach ul. Marcepanowej, prace porządkowe przed wdrożeniem i wdrożenie czasowej organizacji ruchu przy ul. Przyczółkowej,

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni asfaltowej na ul. Karuzela,

 • roboty ziemne: płytka wymiana gruntu w trasie S 2 (km 7+500/7+600), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+410/5+450, 5+900/6+050, 6+200/6+260, 6+850/7+025, 7+080/7+180) i pod drogę dojazdową DD13, wykonywanie górnej warstwy nasypu z gruntu spoistego w trasie S2 (km 8+000/8+050) oraz pod łącznicę Ł2 i z gruntu niespoistego (km6+350/6+620, 7+850/8+400), profilowanie i zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 5+410/5+450, 5+900/6+050, 6+850/6+905, 7+080/7+170, 7+180/7+240, 7+850/8+080), zasypki murów oporowych SO-1, SO-2 i przy obiektach MG 03-07, MG 03-08,

 • budowa rurociągu tłocznego: odwodnienie wykopu przy ul. Przyczółkowej, wykop pod rury, obsypywanie i zasypywanie rur osłonowych (rz. Wilanówka), wykop pod rurami, wykonanie ścianki oporowej (ul. Ruczaj), betonowanie bloków oporowych (przy Wale Zawadowskim), odwodnienienie wykopu pod rury, montaż rur, wykonanie fundamentów pod blok, zbrojenie bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – zagęszczanie dna zbiornika i zalewanie płyty pod zbiornik ZB5, roboty wodno-kanalizacyjne – budowa wodociągu przy ul. Sytej, roboty elektroenergetyczne – stawianie słupów wysokiego napięcia, roboty ziemne i kablowe, zasypywanie kabla niskiego napięcia i zagęszczanie gruntu (ul. Syta), roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego od studni 6 do 7 przy ul. Przyczółkowej, wyprawianie studni.

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów brukarskich i frezowanie nawierzchni bitumicznej na ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty ziemne: wykonanie podbudowy w trasie S2 (km 11+170/11+270), profilowanie i zagęszczanie nasypu w trasie S2 (km 10+900/10+030, 1+390/10+480) i pod łącznię Ł3,profilowanie i zagęszczanie górnej warstwy nasypu z gruntu niespoistego w trasie S2 (km 11+060/11+300), profilowanie i zagęszczanie górnej warstwy nasypu z mieszanki związanej w trasie S2 (km 10+300/10+470, 10+800/10+950, 11+390/11+480) oraz pod łącznicę Ł3, korytowanie podłoża w trasie S2 (km 11+170/11+270), montaż paneli murów oporowychSO-04, SO-5 i SO-6, zasypkimurów oporowych od SO-01 doSO-06 przy obiekcie WL 05-01, wykop z płytką wymianą gruntu pod fundament kładki KL 05-02,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – budowa przykanalików wraz z wpustami, montaż rury GRP (zlewnia 19), montaż rur na wylotach.

03 czerwca  – 09 czerwca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie warstwy technologicznej pod drogę technologicznąDD8a, rozłożenie i profilowanie kruszywa pod drogę dojazdową DD 7ai tymczasową ścieżkę rowerową przy ul. Przyczółkowej oraz pod zjazd przy ul. Marcepanowej, wykonanie zjazdu ul. Marcepanowej, podbudowy z kruszywa łamanego pod chodniki iścieżki rowerowe, ustawianie krawężników betonowych, obrzeży, separatorów z kostki granitowej, wykonywanie kieszeni wpustowych, ścieków wpustowych i układanie kostki betonowej przy lewej jezdni ul. Przyczółkowej, wykonanie warstwy wiążącej pod drogi dojazdowe DD7a i DD8a,

 • roboty ziemne: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod zjazdy przy ul. Sytej, płytka wymiana gruntu w trasie S 2 (km 7+180/7+240, 7+500/7+600), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+280/5+450, 6+850/7+020) i pod drogę dojazdową DD8a. , wykonywanie górnej warstwy nasypu z gruntu spoistego w trasie S2 (km 6+750/6+850, 8+000/8+200) i z gruntu niespoistego (km6+350/6+620), profilowanie nasypów w trasie S2 (km 5+280/5+410, 6+995/7+025, 7+080/7+145, 8+080/8+200) i pod drogę dojazdową DD8a,profilowanie i zagęszczanie górnej warstwy nasypów (km 6+350/6+620, 6+750/6+850, 8+080/8+400), profilowanie podłoża muru oporowego kładki KL 03-11, humusowanie pasa rozdziału przy ul. Przyczółkowej,

 • budowa rurociągu tłocznego:wykop pod rury, montaż rurociągu, obsypywanie rur (rz. Wilanówka), wykop i odwodnienie wykopu pod rury (ul. Ruczaj), betonowanie bloku oporowego (przy Wale Zawadowskim), szalowanie i betonowanie bloków oporowych, montaż rurociągu, demontaż szalunku bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie przykanalików i wpustów betonowych, montaż studni, wykonanie kanału z rur, wykop pod zbiornik Z6, dogęszczanie podłoża zbiornika Z5, roboty elektroenergetyczne – wykopy pod kabel niskiego napięcia, układanie i zasypywanie kabla, zagęszczanie gruntu.

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • prace przygotowawcze do wdrożenia i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu przy ul. Wał Miedzeszyński (etap 3),

 • roboty drogowe: roboty poprawkowe na chodnikach ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego i układanie warstwy wiążącej na ul. Rozchodnikowej,

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów brukarskich na ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+360/11+478,52),wykonywanie warstwy z mieszanki związanej oraz profilowanie i zagęszczanie nasypu w trasie S2 (km 10+360/10+470), profilowanie i zagęszczanie górnej warstwy nasypu z gruntu spoistego w trasie S2 (km 10+400/10_450, 10+800/10+900) oraz pod łącznice Ł1 i Ł3, korytowanie podłoża w trasie S2 (km 11+300/11+360), montaż paneli murów oporowych SO-04 i SO-5, zasypkimurów oporowych od SO-01 do SO-06 przy obiekcie WL 05-08, przygotowanie podłoża pod podwalinę muru oporowego SO-02 obiektu WL 05-08,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie wpustów (zlewnia Z16), wykonywanie kanałów (zlewnia 19), montaż przykanalików i studni, roboty teletechniczne – obniżenie studni i regulacja ramy studni, budowa kanału technologicznego – przygotowania i wykonywanie przewiertu sterowanego oraz wbudowanie studni.

27 maja – 02 czerwca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: naprawa dróg serwisowych DD9, DD10 i DD11,

 • roboty ziemne: zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD8,humusowanie pasa rozdziału przy ul. Przyczółkowej, wykonanie odcinka próbnego stabilizacji, korytowanie pod łącznicę Ł4, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+280/5+410, 6+450/6+550, 6+850/6+905, 7+080/7+145, 8+080/8+200), uzupełnianie nasypu nad przepustem PZ-02, profilowanie podłoża po ulepszeniu w trasie S2 (km 6+450/6+620, 7+080/7+145) oraz pod drogę dojazdową DD8, profilowanie nasypu po ulepszeniu w trasie S2 (km 5+280/5+410, 6+850/6+905, 7+080/5+410),wykonywanie górnej warstwy nasypu z gruntu niespoistego wraz z zagęszczaniem przy ul. Sytej, zasypka murów oporowych SO-01 iSO-02, zasypki przy obiekcie WG 03-08, układanie i profilowanie kruszywa na drodze dojazdowej DD8, profilowanie wzmocnienia gruntu oraz wykonywanie warstwy technologicznej z kruszywa przy ul. Sytej

 • budowa rurociągu tłocznego:wykop pod rury, montaż rurociągu, obsypywanie i zasypywanie rur, zbrojenie i betonowanie bloku oporowego (rz. Wilanówka), wykop pod rury (ul. Ruczaj), betonowanie bloku oporowego (Wał Zawadowski), odwodnienie wykopu pod rury, montaż łuku na rurociągu grawitacyjnym, zbrojenie i szalowanie bloku oporowego, demontaż szalunku i zasypywanie bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie przykanalików i wpustów betonowych, montaż studni, wykonanie kanału z rur, roboty teletechniczne – obniżenie studni przy ul. Przyczółkowej, roboty elektroenergetyczne – wykopy liniowe, roboty ziemne i kablowe, układanie kabla oświetleniowego i rur, wykonanie zasypek i zagęszczanie wykopu.

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu przy ul. Wał Miedzeszyński (etap 2a),

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka tymczasowego objazdu obiektu WG 05-01,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+479/11+400) oraz pod łącznicę Ł0 i Ł3, wykonywanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (km 10+950/11+040) i pod łącznicę Ł3, montaż paneli muru oporowegoSO-01 i SO-2, zasypkamurów oporowych SO-01, SO-02, SO-3 i przy obiekcie WL 05-08, wykonywanie zasypek korpusu obiektu WG 05-01, rozbiórka placu po wytwórni mobilnej,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie przykanalika (zlewnia Z16), montaż wpustów i kanału.

20 maja – 26 maja 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie chodników i ścieżki rowerowej, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych, wykonywanie ścieków na podsypce cementowo - betonowej przy ul. Przyczółkowej, naprawa dróg technologicznych DD9 i DD11,

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka obrzeży i krawężników przy ul. Przyczółkowej,

 • roboty ziemne: humusowanie pasa rozdziału przy ul. Przyczółkowej, wykop pod łącznik jezdni lewej i prawej ul. Przyczółkowej, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+410/5+448, 6+850/6+905, 8+080/8+200), pod rondo przy ul. Syta/Metryczna i pod drogę dojazdową DD9, wykonywanie górnej warstwy nasypu z gruntu spoistego z cementem przy ul. Sytej, korytowanie pod ścieżkę, zasypka muru oporowego SO-02, zasypki ścian oporowych obiektu WG 03-09 i za korpusami obiektów WG 03-07, MG 03-08,

 • budowa rurociągu tłocznego:montaż rur, betonowanie bloku oporowego i zasypka rurociągu (ul. Syta), montaż rurociągu, ustawianie dna studni (rz. Wilanówka), wykop pod rury (ul. Ruczaj), montaż kolana, szalowanie bloku (Wał Zawadowski), wykop pod rurociąg tłoczny, montaż rurociągu, zbrojenie bloku oporowego, betonowanie konstrukcji i płyty dennej bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie przykanalików i wpustów betonowych, szalowanie pod beton podkładowy w zbiorniku nr 7, wykop pod zbiornik nr 5, roboty teletechniczne – obniżenie studni i kanalizacji teletechnicznej Orange przy ul. Przyczółkowej, wykonywanie przewiertów sterowanych, wbudowanie studni przy ul. Sytej, roboty elektroenergetyczne – wykopy liniowe, układanie rur osłonowych, wykonanie zasypek i zagęszczanie wykopu .

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie uzupełnianie płytek prowadzących i z wypustami przy ul. Ogórkowej Bis,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+350/10+470, 10+780/10+800, 10+900/11+040), pod łącznicę Ł3 oraz przy ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym pod łącznice Ł4 i Ł5 i przy ul ogórkowej Bis, montaż paneli muru oporowego SO-2, układanie zbrojenia paneli murów SO-01, SO-02, SO-3 oraz   zasypka murów oporowych  SO-01, SO-02,SO-3, SO-4, SO-5  przy obiekcie WL 05-08,  wykonywanie zasypek fundamentów obiektów WG 05-01 i WG 05-02,

 • roboty  przezbrojeniowe:  odwodnienie i  kanalizacja deszczowa – montaż wpustów  przy ul. Podbiałowej, montaż studni oraz kanałów i kratek żeliwnych na wpustach.

13 maja – 19 maja 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 7+180/7+240), wykop pod fundamenty muru oporowego SO-4, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 6+850/6+905, 7+080/7+180, 8+080/8+170) i górnej warstwy nasypu z gruntu spoistego (km 7+800/8+080), korytowanie pod łącznicę Ł02, wykonywanie warstwy technologicznej z kruszywa przy ul. Przyczółkowej (jezdnia lewa), zasypki murów oporowych SO-01 i SO-02 oraz fundamentów obiektu WG 03-08, zasypka za korpusem obiektów MG 03-08,

 • budowa rurociągu tłocznego:wykop pod rury (ul. Syta), zasypywanie rurociągu, betonowanie bloku oporowego (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), montaż rurociągu, montaż rur w rurach osłonowych, przeciąganie rur w rurach osłonowych, obsypywanie rur osłonowych, szalowanie i betonowanie bloku oporowego(rz. Wilanówka), montaż rur i kolana (przy Wale Zawadowskim), wykop pod rurociąg tłoczny, montaż rurociągu, zbrojenie, szalowanie i betonowanie bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie zbiornika B7, montaż i obsypywanie rur, wykonywanie kanałów z rur, montaż studni, przykanalików i wpustów betonowych, regulacja wpustów deszczowych, roboty melioracyjne – formowanie skarp i dna wraz z humusowaniem na rowie P-12/1, wykonanie darniowania skarp rowu P12/1, roboty teletechniczne – obniżenie studni i kanalizacji teletechnicznej Orange.

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: uzupełnianie płytek prowadzących oraz z wypustami przy ul. Ogórkowej Bis, wykonanie krawężnika przy drodze dojazdowej DD19a,

 • roboty ziemne:  wykonywanie  nasypu w  trasie S2  (km 10+350/10+380, 10+780/10+900) oraz  warstwy z  mieszanki niezwiązanej i związanej w trasie S2 (km11+020/11+300), wykonywanie pobocza, nasypu i humusowanie przy ul. Ogórkowej Bis, montaż paneli murów oporowych SO-1, SO-2, SO-3, SO-4, SO-5 i SO-6 oraz zasypki murów oporowych SO-4, SO-5, SO-6 przy obiekcie WL 05-08, płytka wymiana gruntu podkładkę pieszo-rowerową KL-05-12, rozbiórka nawierzchni, wykop, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydrauliczny i nasypu pod chodnik pod drogę dojazdową DD19a,

 • roboty przezbrojeniowe: teletechnika – demontaż słupów, przepięcie linii napowietrznej.

06 maja – 12 maja 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 7+180/7+240) i pod drogę dojazdową DD8, wykop pod fundamenty muru oporowego SO-3 i SO-4, wykop rowu P-5, płytka wymiana gruntu w trasie S2 (km 7+080/7+180), wykonywanie nasypów  w trasie S2 (km 6+850/6+905, 6+995/7+025, 7+080/7+180, 8+080/8+170, 8+200/8+380,) i górnej  warstwy nasypu z gruntu spoistego (km 5+200/5+300), profilowanie nasypu po ulepszeniu w trasie S2 (km 6+850/6+905), profilowanie stabilizacji pod łącznicę Ł1 i jezdni prawej ul. Przyczółkowej, profilowanie i zagęszczanie jezdni lewej ul. Przyczółkowej, korytowanie pod łącznicę Ł2 iścieżkę rowerową na odcinku droga dojazdowa DD8a – obiekt WG 03-07, wykonywanie zasypek za korpusem obiektów MG 03-08 i WG 03-07 oraz zasypki murów oporowych SO-01, SO-02, SO-03 i SO-04 ,

 • budowa rurociągu tłocznego:montaż rur i rur osłonowych, przeciąganie rur w rurach osłonowych, obsypywanie rur osłonowych, zbrojenie bloków oporowych, (rz. Wilanówka), zasypywanie rur, betonowanie bloku oporowego (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – roboty przygotowawcze pod wykop zbiornika Z6, wykop zbiornika Z7, montaż i obsypywanie rur, wykonywanie kanałów z rur, montaż studni i wpustów deszczowych, szalowanie bloków,roboty melioracyjne – formowanie skarp wraz z humusowaniem na rowie P-12, obustronne umocnienie kiszką faszynową stopy skarpy rowu, darniowanie skarpy rowu P-12, roboty teletechniczne – wyprawienie studni.

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wiążącej przy ul. Wał Miedzeszyński i Ogórkowej Bis, oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej, wykonanie warstwy ścieralnej przy ul. Ogórkowej i Ogórkowej Bis oraz uzupełnianie płytek przy ul. Ogórkowej Bis,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Rozchodnikowej, wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+380/10+470, 10+800/ 11+100 ), pod łącznice Ł1, Ł2 i Ł5,pod chodnik drogi dojazdowej DD19a oraz na ul. Rozchodnikowej, wykonywanie górnej warstwy nasypu wraz z profilowaniem i zagęszczaniem w trasie S2 (km 10+980/11+300), zbrojenie gruntu pod mury oporowe SO-1, SO-2 i SO-3 przy obiekcie WL 05-08, montaż paneli murów oporowych SO-1, SO-2 SO-3, SO-4 i SO-5 oraz zasypki murów oporowych SO-1, SO-2 przy obiekcie WL 05-08, wykonywanie robót ziemnych pod mur oporowy SO-1 obiektu WL 05-08, wykonanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym przy ul. Rozchodnikowej i pod drogę dojazdową DD19a, wykonanie rowu przy ul. Ogórkowej Bis,

 • roboty przezbrojeniowe: teletechnika – obniżenie i wyprawienie studni, regulacja ram studni.

29 kwietnia – 05 maja 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 7+180/7+240), płytkie wzmocnienie podłoża w trasie S2 (km 7+080/180), wymiana gruntu na drodze dojazdowej DD9, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 6+880/6+905, 6+995/7+025) i górnej warstwy nasypu z gruntu niespoistego (km 6+350/6+550), skarpowanie nasypów (km 6+550/7+080), profilowanie podłoża w trasie S2 (km 7+080/7+180), ulepszonego nasypu w trasie S2 (km 6+880/6+905, 6+995/7+025, 7+800/8+080) oraz ulepszonego podłoża jezdni przy ul. Przyczółkowej i Sytej, zasypki przy obiekcie WG 03-08, wykonanie nasypu pod stabilizację i stabilizacja gruntu jezdni prawej na ul. Przyczółkowej,

 • roboty inne: likwidacja składowiska materiału nieprzydatnego zalegającego w pasie drogowym S2 (km 6+100, 7+200),

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod studnie, montaż rur osłonowych, przeciąganie rur w rurach osłonowych, obsypywanie rur osłonowych (rz. Wilanówka), montaż i obsypywanie rur, zbrojenie i betonowanie bloków oporowych (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), zasypywanie rur (odc. pomiędzy Bruzdową a rz. Wilanówka), zasypywanie rur (odc. między Bruzdową a nasypem), obsypywanie rur (odc. między rurami osłonowymi w nasypie a wałem), przygotowania bloków oporowych do prób rurociągu tłocznego, montaż, obsypywanie i zasypywanie rur w kier. Odc. A, zbrojenie ścian bloków oporowych,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – kamerowanie kanałów kanalizacji deszczowej przy obiekcie WG 03-10 i przy ul. Przyczółkowej, roboty wodno – kanalizacyjne – budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej przy skrzyżowaniu ul. Bruzdowej z drogą dojazdową DD11,roboty melioracyjne – umocnienie stopy skarpy rowu oraz ubezpieczenie kichą faszynową stopy skarpy rowu P-12/1.

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy ścieralnej pod ścieżkę rowerową i na zjazdach, podbudowy asfaltowo cementowej, płytek prowadzących i z wpustami, robót uzupełniających oraz obróbka studni i wpustów przy ul. Ogórkowej Bis, wykonanie warstwy ścieralnej pod ścieżkę rowerową przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+920/11+020), mieszanie materiałów nasypowych (km 10+090/11+020), montaż paneli murów oporowych i zasypki murów oporowych SO-1, SO-2 i SO-03 przy obiekcie WL 05-08.

22 kwietnia – 28 kwietnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie objazdu tymczasowego przy ul. Sytej,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 7+130/7+150), wykop pod rów melioracyjny P21, wymiana gruntu na drodze dojazdowej DD9, rozkładanie geotkaniny pod materac i wykonywanie materaca (km 6+020/7+020), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 6+880/7+080), przy ul. Przyczółkowej i Sytej, profilowanie nasypów w trasie S2 (km 5+200/5+300, 7+900/8+080), korytowanie i profilowanie podłoża jezdni, ścieżki rowerowej, oraz profilowanie chodnika i ulepszonego podłoża pod rondo przy ul. Przyczółkowej, zasypki przy obiekcie WG 03-08 i murach oporowych SO-1, SO-3 i SO-4,

 • roboty inne: likwidacja składowiska materiału nieprzydatnego zalegającego w pasie drogowym S2 (km 6+100, 7+200), odwóz materiału nieprzydatnego zalegającego w śladzie drogi dojazdowej DD9,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop w grodzicach, montaż rur osłonowych (rz. Wilanówka), obsypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), zasypywanie rur, przygotowanie do prób ciśnieniowych (odc. pomiędzy Bruzdową a rz. Wilanówka), obsypywanie rur (odc. między rurami osłonowymi w nasypie a wałem), przygotowania bloków oporowych do prób rurociągu tłocznego, montaż, obsypywanie i zasypywanie rur, betonowanie płyty dennej bloków oporowych, zbrojenie ścian bloków oporowych,,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów, kolektorów, studni i wpustów, wykonywanie przykanalików, roboty wodno – kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Sytej, budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej przy skrzyżowaniu ul. Bruzdowej z drogą dojazdową DD11, roboty melioracyjne - dwustronne wykonanie palików kierunkowych przy ubezpieczeniu stopy skarpy rowu oraz ubezpieczenie kichą faszynową stopy skarpy rowu P-12/1, plantowanie skarp i dna rowu P-1, humusowanie skarp na rowie P-1, plantowanie skarp oraz układanie darniny na skarpie rowu P-12/1.

  Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa i warstwy ścieralnej pod ścieżkę rowerową, czyszczenie nawierzchni, uzupełnianie obrzeży i płytek przy ul. Ogórkowej Bis, układanie warstwy wiążącej i ścieralnej na zjazdach ul. Ogórkowej Bis, przebudowa geometrii krawężników (zmiana projektowa),

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+980/11+080), profilowanie i zagęszczaniepodłoża w trasie S2 (km 11+180/11+300, płytkie wzmacnianie podłoża (km 10+980/11+020), zasypki murów oporowych SO-4, SO-5 i SO-06 przy obiekcie WL 05-08 oraz przy obiektach WG 05-02 i WG 04-03, wykop pod zbiornik ZB 16, montaż paneli murów oporowych SO-01, SO-4, SO-5 i SO-06 przy obiekcie WL 05-08

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż odwodnienia liniowego na zjazdach ul. Ogórkowej Bis, montaż studni i przykanalików, roboty teletechniczne – regulacja ramy studni przy ul. Wał Miedzeszyńskie.

15 kwietnia – 21 kwietnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne:  wymiana gruntu na  drodze dojazdowej DD9,  wykonywanie materaca w trasie S2 (km 6+880/6+920), wykonywanie  nasypów  w trasie S2 (km 5+200/6+880), nad przepustem P-13, przy ul. Przyczółkowej i pod rondo na ul. Sytej, profilowanie i zagęszczanie nasypów  w trasie S2 (km 5+850/5+880,  6+350/6+450, 6+880/6+905), pod łącznicę Ł4, zasypki przy obiekcie  WG 03-08 i murach oporowych SO-1, SO-2, SO-3 i SO-4, korytowanie pod ścieżkę rowerową przy ul. Przyczółkowej i łącznicy Ł1,

 • roboty inne: likwidacja składowiska materiału nieprzydatnego zalegającego w pasie drogowym S2 (km 6+100, 7+200,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop w grodzicach (rz. Wilanówka), obsypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), zasypywanie rur (odc. pomiędzy Bruzdową a rz. Wilanówka), zbrojenie bloku oporowego, montaż, obsypywanie i zasypywanie rur, przygotowanie podsypki pod blok, zbrojenie i betonowanie płyty dennej, zbrojenie ścian,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów, studni i wpustów, wykonywanie przykanalików, roboty wodno – kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Sytej, wykonywanie studni wodomierzowej, roboty melioracyjne - dwustronne  wykonanie  palików kierunkowych  przy ubezpieczeniu  stopy skarpy rowu  P-12/1  oraz  ubezpieczenie  kichą faszynową  stopy  skarpy  rowu,  plantowanie  skarp  i dna rowu  P-1, humusowanie skarp na rowie  P-1, humusowanie i plantowanie skarp oraz układanie darniny na skarpie rowu P-12/1,roboty elektroenergetyczne – zasypywanie i zagęszczanie wykopów, roboty teletechniczne – kontynuacja naprawy 7-otworowej kanalizacji teletechnicznej Orange przy ul. Przyczółkowej, przełączenie światłowodu.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: frezowanie warstwy wiążącej, wykonywanie podbudowy z kruszywa na zjazdach i pod ścieżkę rowerową przy ul. Ogórkowej Bis, układanie warstwy wiążącej na ul. Ogórkowej Bis i na zjazdach, układanie krawężników na drogach dojazdowych DD19a i DD20,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+780/10+980) oraz pod łącznice Ł0 i Ł3, profilowanie i zagęszczanie podłoża(km 10+900/10+980), wykonywanie górnych warstw nasypów z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznymw trasie S2 (km 11+020/11+180), wykonywanie górnych warstw nasypów wraz profilowaniem i zagęszczaniem (km 11+180/11+250), zasypki przy obiektach WG 05-02 i WG 04-03,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż odwodnienia liniowego na zjazdach ul. Ogórkowej Bis, wykonanie kanalizacji deszczowej na odcinku.

08 kwietnia – 14 Kwietnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wymiana gruntu na drodze dojazdowej DD9, wykonywanie warstwy wyrównawczej pod materac w trasie S2 (km 6+880/6+905), wykonywanie nasypów przy ul. Przyczółkowej i pod rondo na ul. Sytej, wykonywanie, profilowanie i zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 5+200/5+300, 5+850/5+880, 6+650/6+750, 6+850/6+880), zasypki przy obiektach WG 03-08, WG03-08, WG 03-13 i murach oporowychSO-2 i SO-3, korytowanie pod ścieżkę rowerową przy ul. Przyczółkowej i na włączeniach przy ul. Sytej,

 • roboty inne: likwidacja składowiska materiału nieprzydatnego zalegającego w pasie drogowym S2 (km 6+100, 7+200) i w śladzie drogi DD10,rozbiórka ścieżki rowerowej przy ul. Przyczółkowej,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod ramy w grodzicach, montaż konstrukcji rozparcia ścian wykopu (rz. Wilanówka), obsypywanie rur, betonowanie bloku oporowego (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), zasypywanie rur (odc. pomiędzy Bruzdową a rz. Wilanówka), zbrojenie bloków oporowych, montaż łuku i ustawienie dna studni (odc. między rurami osłonowymi a wałem), wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej, montaż rur i króćców, obsypywanie rur, szalowanie bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie kanału, montaż studni, kolektorów i wpustów, wykonywanie przykanalików, zasypka kanału, roboty wodno – kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Metrycznej, roboty melioracyjne – dwustronne wykonanie palików kierunkowych przy ubezpieczeniu stopy skarpy rowów nr P-1 i P-12/1 oraz obustronne ubezpieczenie kichą faszynową stopy skarpy obu rowów,  roboty elektroenergetyczne – zasypywanie kabli przy ul. Przyczółkowej, roboty teletechniczne – naprawa 2 i 7-otworowej kanalizacji teletechnicznej Orange przy ul. Przyczółkowej, prace porządkowe po przełączeniach światłowodów Innogy i Citystrada.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa na ciągu pieszo – rowerowym i na zjazdach, układanie ścieków trójkątnych i krawężników, uzupełnianie ścieków i krawężników na zjazdach, wykonywanie pobocza z kruszywa uzupełnianie płytek prowadzący przy ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie ścieków i opasek z kostki oraz chodnika przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+780/10+790) oraz pod łącznice Ł0 i Ł3, profilowanie i zagęszczanie podłoża(km 10+900/10+980, 11+020/11+300), wykonywanie górnych warstw nasypów z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym w trasie S2 (km 11+180/11+300) i pod łącznicę Ł3 z mieszanki stabilizowanej hydraulicznie, zasypki przy obiekcie WG 05-02, wykonywanie wykopów pod podwaliny betonowe murów oporowych SO-1, SO-2 i SO-3,

 • roboty inne: wykonanie starterów Wału Sitowie,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż rury ochronnej rurociągu tłocznego przez łącznicę Ł3, zagęszczenie zasypki kanalizacji deszczowej, montaż wpustów w trasie S2 przy zbiornikuZB 16.

01 kwietnia – 07 Kwietnia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty  ziemne:  wymiana  gruntu  na  drodze  dojazdowej DD10,  układanie  geosyntetyku  pod materac i wykonywanie  materaca w trasie S2 (km 5+420/5+448), wykonywanie i profilowanie nasypów w trasie S2 (km 5+200/5+300, 5+850/5+880, 6+460/6+550, 6+850/6+880, 7+020/7+080), pod łącznicę Ł2 oraz przy ul. Przyczółkowej, wykonywanie zasypek przy obiektach WG 03-07, WG03-08, WG 03-13, przepustach PZ-01,PZ-02 i murach oporowychSO-2,

 • roboty inne: likwidacja składowiska materiału nieprzydatnego zalegającego w pasie drogowym S2 (km 7+200),rozbiórka ścieżki rowerowej przy ul. Przyczółkowej, transport materiału nieprzydatnego zalegającego w śladzie drogi dojazdowej DD10,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod ramy w grodzicach, montaż konstrukcji rozparcia (rz. Wilanówka), obsypywanie rur, zbrojenie bloku oporowego (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), obsypywanie rur, zbrojenie i betonowanie bloku oporowego (odc. pomiędzy Bruzdową a rz. Wilanówka), wykonanie podłoża pod bloki oporowe, zbrojenie bloków (odc. między rurami osłonowymi a wałem), wykop pod rurociąg, montaż rur, wylanie płyty dennej bloku oporowego, zbrojenie i szalowanie bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykop pod montaż i montaż rury ochronnej, roboty wodno – kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Metrycznej i Sytej, przełączenie sieci wodociągowej przy ul. Przyczółkowej i Bruzdowej, roboty teletechniczne – montaż betonowych pokryw zabezpieczających kanalizację teletechniczną Orange, prace porządkowe po przełączeniach światłowodów Innogy i Citystrada.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: osuszanie  podłoża,  wykonywanie  mieszanki związanej spoiwem  hydraulicznym, warstwy  wiążącej, nawierzchni z płyt, uzupełnianie płytek prowadzący i z wypustkami przy ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie warstwy wiążącej przy ul. Ogórkowej 2, wykonywanie obrzeży betonowych, chodnika przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty ziemne: zdejmowanie  warstwy ziemi  urodzajnej w  trasie S2 (km 10+360/10+460, 10+900/10+980),  pod  łącznicę Ł0 oraz przy ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 11+080/11+300), pod łącznice Ł0, Ł1 i Ł5 oraz przy ul. Ogórkowej Bis (zjazdy), profilowanie i zagęszczanie podłoża (km 10+800/10+900, 11+080/11+300), wykonywanie płytkiej wymiany gruntów w trasie S2 (km 10+900/10+980), zasypek przy obiektach inżynierskich WG 05-01 i WG 05-02, wykonywanie wykopów przy obiekcie WG 05-08 oraz wykopów pod podwaliny betonowe murów oporowych SO-1, SO-2 i SO-3,

 • roboty inne: wykonanie starterów Wału Sitowie,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie przykanalików pomiędzy wpustami, roboty teletechniczne – kontynuacja układania kanalizacji teletechnicznej pomiędzy studniami.

25 marca – 31 marca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne:  zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 5+080/5+120),  wymiana gruntu na drodze dojazdowej  DD10, wykonywanie zasypek przy obiekcie WG03-08  i  murach oporowych SO-1, SO-2, wykonywanie i profilowanie nasypów w trasie S2 (km 6+550/6+750, 6+850/6+880, 7+020/7+080), pod łącznicę Ł2 oraz przy ul. Przyczółkowej i Sytej, wykonywanie podłoża pod materac w trasie S2 (km 6+880/6+905, 6+995/7+025),

 • roboty inne: likwidacja składowiska materiału nieprzydatnego zalegającego w pasie drogowym S2 (km 6+300),rozbiórka ścieżki rowerowej przy ul. Przyczółkowej,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod ramy w grodzicach, wykonanie konstrukcji rozparcia ścian wykopu (rz. Wilanówka), obsypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykop pod rury, montaż i obsypywanie rur, podsypywanie rur i układanie geowłókniny, zbrojenie i betonowanie bloku oporowego (odc. pomiędzy Bruzdową a rz. Wilanówka), betonowanie ścian komory (odc. między rurami osłonowymi a wałem), wykonanie drenażu (ul. Przyczółkowa), wykonanie bloków oporowych dla prób rurociągu tłocznego, wykop pod blok oporowy, zbrojenie i szalowanie bloku oporowego, betonowanie płyty dennej bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie wpustów deszczowych, przykanalików, studni i gałęzi kolektora deszczowego, roboty wodno – kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Metrycznej, przygotowanie do wcinki sieci wodociągowej przy ul. Przyczółkowej, roboty teletechniczne – przełączenie światłowodu Innogy i PSE przy ul. Przyczółkowej, montaż betonowych pokryw zabezpieczających kanalizację teletechniczną przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: uzupełnianie brakujących krawężników przy ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie obrzeży betonowych oraz warstwy podbudowy przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 10+800/10+10+980) oraz pod łącznicę Ł0,wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+380/10+470, 10+800/10+900), pod łącznice Ł0, Ł1 i Ł5 oraz zjazdów i nasypów przy ul. Ogórkowej Bis, wykonywanie zasypek przy obiektach inżynierskich WG 05-01 i WG 05-02,

 • roboty inne: wykonanie przesłony filtracyjnej – Wał Sitowie,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – regulacja wpustów i studni na ul. Ogórkowej bis, montaż rur osłonowych i rury ochronnej.

18 marca –24 marca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie zasypek przy obiektach WG03-13, WG03-08, murach oporowych SO-1, SO-2, wykonywanie i profilowanie nasypów w trasie S2 (km 5+200/5+300, 5+850/6+750, 7+020/7+080) oraz przy ul Przyczółkowej i odtworzenie nasypu nad rurą odwodnieniową w trasie S2 (km 6+870), wprowadzanie drenażu od obiektu WG 03-13 na skarpę,

 • roboty inne: likwidacja składowiska materiału nieprzydatnego zalegającego w pasie drogowym S2 (km 6+300),

 • budowa rurociągu tłocznego: obsypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykop pod rury, montaż i obsypywanie rur (odc. pomiędzy Bruzdową a rz. Wilanówka), szalowanie i betonowanie ścian komory (odc. między rurami osłonowymi a wałem), zbrojenie i betonowanie stropu komory (za wałem), zasypka rur (ul. Przyczółkowa), wykonanie płyty dennej bloku oporowego, szalowanie ścian bloku oporowego, montaż i obsypywanie rury, szalowanie i betonowanie bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie odcinki oś studni, roboty wodno – kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Przyczółkowej i Metrycznej, zsypka sieci wodociągowej przy ul Sytej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie obrzeży betonowych, wykonanie nawierzchni z podbudowy z kruszywa oraz chodnika z płyt betonowych, wykonanie nawierzchni z betonu pod zatokę autobusową, wykonanie podbudowy z kruszywa podbudowy bitumicznej przy ul. Ogórkowej 2, wykonanie nawierzchni z betonu pod zatokę autobusową przy ul. Wał Miedzeszyński, uzupełnianie krawężników, wykonywanie obrzeży betonowych, nawierzchni z płyt chodnikowych oraz ustawianie ścieków trójkątnych, wykonywanie podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej przy ul. Ogórkowej Bis,

 • roboty ziemne: wykonanie nasypu w trasie S2 (km 10+400/10+460, 10+560/10+690, 10+800/10+900) oraz nasypu pod chodnik przy ul. Ogórkowej 2, wykonywanie zasypek przy obiektach inżynierskich WG 04-03 i WG 05-02, odsłonięcie fundamentów przyczółków obiektu WG 05-01, roboty ziemne przy murach oporowych SO-4, SO-5 oraz przy ul. Ogórkowej Bis, wykonanie platformy roboczej,

 • roboty inne: prace rozbiórkowe,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – regulacja wpustów żeliwnych na ul. Ogórkowej bis i Ogórkowej 2, montaż rury osłonowej.

11 marca –17 marca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie podłoża pod jezdnię lewą ul. Przyczółkowej,

 • roboty ziemne: wymiana gruntu drogi dojazdowej DD10 (km 0+350/0+570), wykonywanie zasypek przy obiektach WG03-13, WG03-08, murach oporowych SO-1, SO-2 i przepuście P-13, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+180, 5+680) i nasypu nad rurą odwodnieniową w trasie S2 (km 6+870), profilowanie podłoża pod mury oporowe SO-3, SO-4 i płyty przejściowe przepustu P-13, rozłożenie kruszywa pod przejazd przy obiekcie WG 03-13,

 • roboty inne: likwidacja składowiska materiału nieprzydatnego zalegającego w pasie drogowym S2 (km 6+300),

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod rury, montaż i obsypywanie rur, (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykop pod rury imontaż rur (odc. pomiędzy Bruzdową a rz. Wilanówka), wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej pod wykop rurociągu tłocznego ( rz. Wilanówka), zbrojenie ścian komory (odc. między rurami osłonowymi a wałem), szalowanie stropu i obsypywanie komory(za wałem), wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej pod wykop rurociągu tłocznego, montaż i zasypka rur (ul. Przyczółkowa), zbrojenie ścian bloku oporowego, obsypywanie rur, przygotowanie podłoża pod płytę denną bloku oporowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie gałęzi kolektora deszczowego, przykanalików i kaskady wpustu deszczowych, roboty wodno – kanalizacyjne – wykop pod sieć wodociągową, spawanie rur osłonowych, obsypywanie i zasypywanie rur osłonowych sieci wodociągowej przy ul. Ruczaj, roboty przygotowawcze do wcinki wybudowanej sieci wodociągowej przy ul. Bruzdowej, próba szczelności i zasypywanie sieci wodociągowej przy ul. Sytej,roboty teletechniczne – budowa rurociągu Innogy przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie obrzeży betonowych, chodnika z płyt betonowych, zatok autobusowych, frezowanie podbudowy bitumicznej, układanie podbudowy zasadniczej z kruszywa przy ul. Ogórkowej bis, układanie krawężnika przy ul. Ogórkowej 2 i Ogórkowej bis,

 • roboty ziemne: wykonanie nasypu w trasie S2 (km 10+400/10+460, 10+560/10+690, 10+780/10+900) oraz nasypu pod łącznice Ł0, nasypu pod chodnik przy ul. Ogórkowej 2 i Ogórkowej bis, układanie warstw gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym przy ul. Ogórkowej 2, wykonywanie zsypek przy obiekcie MG 04-03 oraz zasypywanie skrzydełek przy WG05-05, roboty ziemne pod ławy fundamentowe obiektu WL05-08 i mury oporowe SO-4, SO-5, SO-6

 • roboty inne: prace rozbiórkowe,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – regulacja wpustów żeliwnych na ul. Ogórkowej bis, wykonanie kanału, prace porządkowe, roboty teletechniczne – wymiana kabla miedzianego Orange do hali Mery, przygotowania do przełączenia światłowodów Netii przy ul. Ogórkowej – wciąganie światłowodów, przełączenie światłowodów w związku z uszkodzeniem światłowodu przez inną firmę.

04 marca –10 marca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie podłoża pod jezdnię prawą ul. Przyczółkowej,

 • roboty ziemne: wymiana gruntu drogi dojazdowej DD10 (km 0+350/0+570), zasypki murów oporowych SO-1 i SO-2, zasypka przepustu P-13, wykonywanie w trasie S2 (km 6+560/6+750) i pod przejazd przy obiekcie WG 03-13,

 • roboty inne: likwidacja składowiska materiału nieprzydatnego zalegającego w pasie drogowym S2 (km 6+300),

 • budowa rurociągu tłocznego: obsypywanie rur (odc. pomiędzy Sytą a Bruzdową), wykop pod rury i montaż rur, (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), układanie geowłókniny, montaż i zasypka rur, zbrojenie bloku oporowego (odc. pomiędzy Bruzdową a rz. Wilanówka), wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej pod wykop rurociągu tłocznego ( rz. Wilanówka), demontaż szalunku płyty dennej komory, zbrojenie ścian komory (odc. między rurami osłonowymi a wałem), szalowanie i betonowanie ścian komory D2, obsypywanie komory (za wałem), zasypka rur, montaż kształtki w bloku oporowym (ul. Przyczółkowa), szalowanie ścian bloku oporowego i betonowanie płyty dennej bloku oporowego, montaż rur,

 • roboty  przezbrojeniowe: odwodnienie  i  kanalizacja  deszczowa  –  wykonywanie  gałęzi  kolektora  deszczowego,   przykanalików  i wpustów deszczowych, kamerowanie i czyszczenie wykonanej kanalizacji deszczowej, roboty wodno – kanalizacyjne – budowa sieci wodociągowej przy ul. Ruczaj, roboty przygotowawcze podłączenia wybudowanej sieci wodociągowej przy ul. Bruzdowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie obrzeży betonowych, chodnika z płyt betonowych oraz warstwy ścieralnej z betonu (zatoka autobusowa) przy ul. Ogórkowej bis,

 • roboty ziemne: wykonanie nasypu w trasie S2 (km 10+265/10+320, 10+400/10+470, 10+800/10+900), nasypu pod chodnik przy ul. Ogórkowej bis oraz nasypów pod łącznice Ł0, Ł1 i Ł5, wykopy przy kładce KL 05-12 i przepustach P1, P2, P3, P5, P6, wykonywanie zsypek przy obiekcie MG 04-03,

 • roboty inne: prace rozbiórkowe,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kanału i wpustu wraz z przykanalikiem, regulacja wpustów żeliwnych na ul. Ogórkowej bis, roboty teletechniczne – przygotowania do przełączenia światłowodów Netii przy ul. Ogórkowej – wciąganie rur wtórnych.

25 lutego – 03 marca 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie podłoża pod jezdnię prawą ul. Przyczółkowej, naprawa ul. Pałacowej,

 • roboty ziemne: profilowanie i zagęszczanie nasypu w trasie S2 (km 6+550/6+750), wykonywanie zasypek murów oporowych SO-1 i SO-2 oraz murów oporowych obiektu WD 03-09, zasypka kładki KL03-11, wykopy pod podporę A kładki pieszo – rowerowej KL04-04, przygotowanie dojazdu do obiektu WG03-13 i dróg dojazdowych pod podpory obiektów KL04-04 oraz KL04-05,

 • roboty inne: sprzątanie ul. Karuzela,

 • budowa rurociągu tłocznego: obsypywanie rur, wykop pod studnię i ustawianie studni (odc. pomiędzy Sytą a Bruzdową), wykop pod rury i montaż rur, układanie geowłókniny, podsypywanie pod rury, układanie chudego betonu pod blok oporowy, zasypywanie rur, betonowanie bloków oporowych (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykonywanie tymczasowej ścianki szczelnej pod wykop rurociągu (odc. Wilanówka), szalowanie i betonowanie dna komory (odc. między rurami osłonowymi a wałem), demontaż szalunku ścian komory KR i szalowanie ścian komory D2 (za wałem), montaż konstrukcji rozparcia, wykop pod rurociąg tłoczny, zasypka rur (ul. Przyczółkowa), wykop pod rurociąg tłoczny (km 0+000/0+250, 0+350/0+450), zbrojenie bloku oporowego, montaż rur przewodowych w rurach osłonowych,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie gałęzi kolektora deszczowego, przykanalików i wpustów deszczowych, montaż studni, roboty wodno – kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Ruczaj, prace porządkowe po przebudowie sieci wodociągowej przy ul. Sytej/Metrycznej i sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na ul. Bruzdowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: profilowanie i zagęszczanie w trasie S2 (km 10+800/10+900) oraz pod łącznice Ł0 i Ł3,

 • roboty inne: magazynowanie materiału na nasypy,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kanału, roboty teletechniczne – budowa rurociągu na potrzeby światłowodów Netii przy ul. Ogórkowej.

18 lutego – 24 lutego 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie podłoża pod jezdnię prawą ul. Przyczółkowej,

 • roboty ziemne: profilowanie i dogęszczanie zasypek murów oporowych SO-1, SO-2 oraz nasypu przy ul. Sytej, wykonywanie zasypek murów oporowych SO-1 i obiektu WD 03-09, wykopy pod kładkę pieszo – rowerową KL 04-05 i KL04-04,

 • roboty inne: sprzątanie ul. Karuzela, naprawa dróg serwisowych, transport materiału na zasypki,

 • budowa rurociągu tłocznego: obsypywanie rur i studni, ustawianie kręgów studni (odc. pomiędzy Sytą a Bruzdową), wykop pod rury i montaż rur, ustawianie dna studni, betonowanie bloków oporowych, wypełnianie betonem studni, obsypywanie rur, (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykonywanie tymczasowej ścianki szczelnej pod wykop rurociągu (odc. Wilanówka), zbrojenie komory (odc. między rurami osłonowymi a wałem), betonowanie ścian komory (za wałem), montaż konstrukcji rozparcia, wykop pod rurociąg tłoczny, demontaż konstrukcji rozparcia, montaż rur osłonowych, zasypka rur osłonowych (ul. Przyczółkowa), montaż rur przewodowych w rurach osłonowych, wykop pod rurociąg tłoczny (km 0+400/0+490),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie gałęzi kolektora deszczowego, przykanalików i wpustów deszczowych, montaż studni, roboty wodno – kanalizacyjne – demontaż szalunku oraz zasypywanie kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykop pod konstrukcję jezdni przy ul. Ogórkowej 2 i wykop w km 0+000/0+052, profilowanie i zagęszczanie podłoża po okresie zimowym w trasie S2 (km 10+400/10+470, 10+560/10+690, 10+800/10+900), wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, wykonanie dróg technologicznych w rejonie podpór obiektu MG04-03,

 • roboty inne: magazynowanie materiału na nasypy, utrzymanie ciągów komunikacyjnych (drogi i chodniki),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kanału, montaż studni.

11 lutego – 17 lutego 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: naprawa dróg serwisowych,

 • roboty ziemne: zasypka muru oporowego i przygotowanie podłoża pod budową II etapu muru oporowego obiektu WD 03-09, wykop pod kładkę pieszo – rowerową KL 04-05,

 • budowa rurociągu tłocznego: obsypywanie rur (odc. pomiędzy Sytą a Bruzdową), wykop pod rury i montaż rur, układanie geowłókniny, podsypka pod rury, obsypywanie rur, zbrojenie bloków oporowych (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej pod wykop rurociągu (odc. Wilanówka), układanie betonu podkładowego pod komory (odc. między rurami osłonowymi a wałem), zbrojenie komory, szalowanie i betonowanie ścian komory (za wałem), przeciąganie rur przewodowych, obsypywanie i zasypywanie rur, wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej pod wykop rurociągu, montaż rury przewodowej (ul. Przyczółkowa), przygotowanie drogi dojazdowej dla sprzętu do wbijania grodzic (odc. Ruczaj), wykop pod montaż rur do poziomu zwierciadła wód gruntowych (km 5+100/5+120), wykop pod rurę przy komorze, przygotowanie platform,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie gałęzi kolektora deszczowego, studni i trójnika, roboty wodno – kanalizacyjne – zasypywanie kanalizacji wodociągowej przy ul. Sytej i Metrycznej, roboty elektroenergetyczne – wykop pod kabel niskiego napięcia i kabel oświetleniowy, wykonanie przecisków pod jezdnią, układanie kabla oświetleniowego i niskiego napięcia, ustawienie dwóch słupów z rozłącznikiem (ul. Ruczaj) .

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty inne: magazynowanie materiału na nasypy, utrzymanie ciągów komunikacyjnych (drogi i chodniki), wykonywanie chodnika na objeździe tymczasowym obiektu WG 05-01,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kanału.

04 lutego – 10 lutego 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: naprawa dróg serwisowych DD9, DD11, DD16 i ul. Wał Zawadowski, wykonanie drogi technologicznej – dojazd do rurociągu tłocznego, układanie warstwy „ścieralnej” z destruktu pod objazd tymczasowy ul. Ruczaj,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypu przeciążającego w trasie S2 (km 6+090/6+120),

 • budowa rurociągu tłocznego: betonowanie bloku oporowego (odc. pomiędzy Sytą a Bruzdową), wykop pod rury i montaż rur, układanie geowłókniny, podsypka pod rury, ustawianie dna studni, obsypywanie rur, montaż studni (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykop pod studnię i ustawianie studni (odc. pomiędzy Bruzdową a nasypem), wykop pod komorę (odc. Pomiędzy rurami osłonowymi a wałem), zbrojenie komór (za wałem), montaż rur przewodowych (ul. Przyczółkowa), prace porządkowe i rozładunkowe

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie kolektora deszczowego i kaskady studni, roboty wodno – kanalizacyjne – zasypywanie kanalizacji wodociągowej przy ul. Sytej i Metrycznej roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej przy ul. Sytej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty inne: magazynowanie materiału na nasypy, utrzymanie ciągów komunikacyjnych (drogi i chodniki).

28 stycznia – 03 lutego 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonywanie nasypu, profilowanie terenu oraz układanie warstwy podbudowy z destruktu  pod objazd tymczasowy ul. Ruczaj,

 • roboty ziemne: usuwanie zmarzliny (km 6+090/6+120), wykonywanie nasypu, warstwy zabezpieczającej nasyp drogowy i nasypu przeciążającego w trasie S2 (km 6+090/6+120), wymiana gruntu pod drogę dojazdową DD10, wykonywanie warstwy zabezpieczającej z piasku nad przepustem P-02,

 • inne roboty: transport materiału na nasyp przeciążający, likwidacja składowiska nieprzydatnego materiału  zalegającego w pasie drogowym trasy S2 (km 6+300),

 • budowa rurociągu tłocznego: montaż rur, układanie betonu podkładowego pod blok oporowy, zbrojenie bloku oporowego (odc. pomiędzy Sytą a Bruzdową), wykop pod rury i wykonanie stabilizacji, układanie geowłókniny, podsypka pod rury i montaż rur (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), zasypywanie rur (odc. pomiędzy Bruzdową a nasypem), zbrojenie komór, betonowanie płyt dennych (za wałem), montaż i obsypywanie rur, montaż rur przewodowych w rurach osłonowych (ul. Przyczółkowa),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie gałęzi kolektora deszczowego, montaż przykanalików, wpustów deszczowych oraz studni, roboty wodno – kanalizacyjne – kanalizacja sanitarna tłoczna – przełączenie kanalizacji przy ul. Bruzdowej do czynnej sieci sanitarnej, kanalizacja wodociągowa – zsypywanie kanalizacji wodociągowej przy ul. Sytej i Metrycznej roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej przy ul. Sytej, posadowienie studni.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty inne: magazynowanie materiału na nasypy, utrzymanie ciągów komunikacyjnych (drogi i chodniki).

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kaskady studni.

21 stycznia – 27 stycznia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: naprawa ulicy Wał Zawadowski, oczyszczanie i naprawa drogi technologicznej DD9,

 • roboty ziemne: wymiana gruntu na drodze dojazdowej DD10, kopanie rowu odwadniającego wzdłuż drogi DD10, kopanie rowu melioracyjnego,

 • budowa rurociągu tłocznego: montaż i obsypywanie odwodnienia (odc. Pomiędzy Sytą a Bruzdową), wykop pod rury i obsypywanie rur, obsypywanie studni, montaż odwodnienia (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), zasypywanie rur (odc. pomiędzy Bruzdową a nasypem), montaż rur w rurach osłonowych pod wałem (w rurach osłonowych pod wałem), zbrojenie komór (za wałem), montaż i zasypywanie rur (ul. Przyczółkowa),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż przykanalików, wpustów deszczowych oraz studni, roboty wodno – kanalizacyjne –kanalizacja sanitarna tłoczna – obróbka komory i prace przygotowawcze do przełączenia przy ul. Bruzdowej, roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej 2-otworowej, roboty elektroenergetyczne – układanie kabla średniego i niskiego napięcia, zasypywanie kabla średniego napięcia przy ul. Wał Zawadowski, wykopy kontrole przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty inne: magazynowanie materiału na nasypy,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż rur wraz z obsypywaniem.

14 stycznia – 20 stycznia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i wymiana gruntu pod drogę dojazdową DD10, kopanie rowu melioracyjnego, oczyszczanie i naprawa drogi technologicznej DD9, skarpowanie nasypu wraz z kopaniem rowu w trasie S2 (km 6+450/6+550),

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod rury i obsypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), zasypywanie rur (odc. pomiędzy Bruzdową a nasypem), montaż rur w rurach osłonowych pod wałem i pod nasypem (w rurach osłonowych pod wałem), wykopy oraz układanie betonu podkładowego pod komory, zbrojenie komory (za wałem), montaż i zasypywanie rur (ul. Przyczółkowa km 5+620),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie gałęzi kolektora, przykanalików, wpustów deszczowych oraz studni, roboty wodno – kanalizacyjne – wykonywanie próby szczelności kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Bruzdowej, sieć wodociągowa – sprawdzane szczelności za pomocą kamer przy ul. Metrycznej i Sytej, roboty teletechniczne – demontaż studni i słupa przy ul. Przyczółkowej, roboty elektroenergetyczne – wykonywanie wykopów pod kable linii średniego i niskiego napięcia wraz z wykonywaniem przecisków kabli średniego i niskiego napięcia pod jezdnią ul. Wał Zawadowski.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty inne: magazynowanie materiału na nasypy,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż rur wraz z obsypywaniem, montaż studni, wykonanie kaskady studni, roboty elektroenergetyczne – roboty kablowe przy ul. Dzięcioła, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego przy ul. Ogórkowej.

07 stycznia – 13 stycznia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypu przeciążeniowego (km 5+900/6+200), kopanie rowu, skarpowanie nasypu wraz z kopaniem rowu w trasie S2 (km 6+750/6+850),

 • budowa rurociągu tłocznego: wykopy pod blok oporowy, betonowanie bloków oporowych, montaż rur (odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykop pod studnie i ustawianie studni (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), montaż oraz przeciąganie rur w rurach osłonowych pod wałem i pod nasypem (w rurach osłonowych pod wałem), odwodnienie i przygotowanie wykopu pod rurociąg tłoczny, wykonywanie podsypki i montaż rur (ul. Przyczółkowa km 5+620),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie studni, przykanalików i wpustów deszczowych, roboty wodno – kanalizacyjne – montaż i zgrzewanie rur rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej  przy ul. Bruzdowej, spawanie rury osłonowej sieci wodociągowej wraz ze sprawdzanej szczelności przy ul. Metrycznej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka budynku przy ul. Podbiałowej,

 • roboty inne: magazynowanie materiału na nasypy,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty elektroenergetyczne – demontaż i wywóz słupów, przekładanie czynnego kabla linii niskiego napięcia, układanie kabla oświetleniowego przy ul. Ogórkowej.

31 grudnia 2018 – 06 stycznia 2019

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypu przeciążeniowego (km 5+900/6+200),wykonywanie zabezpieczanie zasypek, profilowanie i dogęszczanie zasypki muru oporowego SO-2, wykonywanie zasypki muru oporowego WD 03-09,

 • budowa rurociągu tłocznego: montaż rur, wykonanie warstwy stabilizacjipod rury (odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykopy pod studnie i ustawianie studni (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), montaż rur w rurach osłonowych pod wałem i pod nasypem (w rurach osłonowych pod wałem), zasypywanie rur rurociągu tłocznego (ul. Przyczółkowa),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie studni, przykanalików i wpustów deszczowych, roboty wodno – kanalizacyjne – wykop pod sieć wodociągową, montaż i zasypywanie rur sieci wodociągowej przy ul. Metrycznej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka budynku przy ul. Podbiałowej,

 • roboty inne: magazynowanie materiału na nasypy.

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-30
-A +A