Roboty drogowe Zad.A_2019

30 grudnia 2019 – 04 stycznia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty ziemne: wykopy podstropowe w tunelu i portalu wsch.,
 • roboty przezbrojeniowe:  budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur, studni, przykanalików i wpustów (km 0+800/0+850), zgrzewanie i montaż rur (km 2+500/2+700), montaż przykanalików i wpustów (km 4+800/5+000).

23 grudnia – 28 grudnia 2019

Wykonawca prowadził robót drogowych, realizował jedynie roboty branżowe:

 • roboty przezbrojeniowe:  budowa kanalizacji deszczowej – zgrzewanie i montaż rur (km 1+750/1+860, 1+950/2+400).

16 grudnia – 21 grudnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy pod chodnik, ustawianie obrzeży betonowych, wykonanie chodnika, warstwy podbudowy zmieszanek kruszywa i warstwy podbudowy bitumicznej oraz nawierzchni z betonu cementowego pod zatokę autobusową,  (Płaskowickiej 02 km 0+020/0+200), ustawianie obrzeży betonowych, wykonanie opaski, ułożenie nawierzchni chodnika wraz ze ścieżką rowerową i warstwy podbudowy bitumicznej na jezdni prawej,  (Płaskowickiej 01 km 0+500-0+620), układanie krawężnika (rondo ul. Płaskowickiej 02/ul. Pileckiego), wykonywanie odcinka próbnego warstwy mrozoochronnej (Płaskowickiej 01 km 0+340/0+420), wykonanie warstwy mrozoochronnej, warstwy podbudowy z mieszanek niezwiązanych kruszywem i układanie krawężnika (ul. Pileckiego),
 • roboty ziemne: wykop i usunięcie platformy, rozbiórka drogi (km 0+450/0+660), wykopy podstropowe w portalu wsch. i zach., wykop, wykop z wywozem i utylizacją (km 3+450), wykonywanie nasypów (km Płaskowickiej 05 km 0+750/0+800, 3+700/3+744, 4+700/4+800), profilowanie podłoża pod wykonanie stabilizacji wraz z wykonaniem ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w trasie S2 (km 0+450/0+580) oraz pod łącznice Ł1 i Ł2 (w. Ursynów zach.), profilowanie podłoża w trasie S2 (km 0+450/0+630), wykonanie półmateraca na podporze P1 obiektu WL 03-02, zagęszczanie i pielęgnacja półmateraca przy podporze P1 obiektu WL 03-03, wykonywanie nasypu wraz z osuszaniem (km 3+900/4+050) i warstwy przeciążenia z osuszaniem (km 4+350/4+500), osuszanie warstw nasypów w trasie S2 (km 3+850/3+900, 4+500/4+600,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – demontaż oczepu ścianki berlińskiej,  montaż rur i studni z zasuwą, montaż wyposażenia pompowni PS-1 i komory zasuw, zasypka wykopu do rzędnej istniejącego terenu km 3+200/3+215), sieć wodociągowa – przygotowanie wodociągu do przełączenia i łączenie wodociągu w węzłach W7.1 i W7.3, zasypka wodociągu w węzłach i nad tunelem, prace porządkowe (km 2+760), zasypka wodociągu w miejscu węzła W7.1 (km 3+250), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur i wykop pod przykanaliki (km 0+450/0+890), montaż rur, studni, przykanalików i  wpustów (km 0+640/0+890), wykop pod rury i studnie oraz montaż rur (km 0+880), wykop pod rury i zgrzewanie rur, montaż rur osłonowych (km 1+718/2+150), montaż rur (km 1+965/2+150, 3+950), roboty ziemne na odcinkach wraz z dogęszczaniem (od ul. Gandhi do ul. Polskie Drogi),Demontaż komory KR7/3 i spawanie ramy (km 3+230), montaż rur i studni (km 4+130/4+145, 4+840/4+920), roboty teletechniczne – obniżenie kanalizacji teletechnicznej (ul. Gandhi), budowa kanału technologicznego – budowa kanału od studni A1/7 do studni A1/8, wbudowanie studni A1/8 (km 0+800), wbudowanie studni A2/16 (km 1+400), budowa zbiornika retencyjnego ZR – 2: wykonywanie odwiertów pod montaż pomp głębinowych odwadniających wykop, wykonywanie ścianek szczelinowych – montaż oczepu (km 3+950),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

09 grudnia – 14 grudnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka podbudowy z kruszywa – jezdnia prawa (Płaskowickiej 02 km 0+050/0+200),
 • roboty ziemne: wykop pod obiektem WL 01-03 (km 0+850/0+900), wykop z profilowaniem (km 0+450/0+750), wykopy podstropowe w portalu wsch. I zach., wykop, wykop z wywozem i utylizacją (km 3+450), wykonywanie górnej warstwy nasypu pod łącznicę Ł3 (w. Ursynów zach.), wykonanie warstwy mrozoochronnej (km 0+340/0+415 – odcinek próbny, 0+020/0+400), nasypu przeciążenia w trasie S2 (km 4+135/4+350), wykonanie warstwy odciążającej podpory 5 obiektu WL 03-02 oraz półmateraca wraz z zagęszczeniem i ochroną przed warunkami atmosferycznymi i odwodnieniem w rejonie podpory P1 i  muru 1P obiektu WL 03-03, wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem pod łącznicę Ł4 (w. Ursynów zach.), naprawa punktowa warstwy odcinającej w trasie S2 (km 3+700/3+744), osuszanie warstw nasypów w trasie S2 (km 3+750/3+825, 4+350/4+600, 4+700/4+800) i na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.),
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – montaż przepadu na studni, montaż rur, wykop przy studni i montaż studni, przełączenie cieków do studni, montaż wyposażenia pompowniPS-1 i komory zasuw, zasypka odcinka (km 3+200/3+215), sieć wodociągowa – wykop, w miejscu przebudowy węzła i przebudowa węzła w miejscu likwidowanych zasuw, zasypka po likwidacji węzła, odkopywanie wodociągu w miejscu projektowanego węzła, płukanie wodociągu oraz pobór próbki wody do badań mikrobiologicznych, przygotowanie kształtek do wykonania węzła KW7, wykonanie węzła, włączenie wodociągu i montaż kształtek (km 2+760), rozpoczęcie wykonywania kolizji KW9a, wykonanie wykopu przy istniejącym wodociągu (km 3+250), budowa kanalizacji deszczowej – poprawa zasypki rur i studni (km 0+450/0+650),wykop pod rury, montaż rur, studni, przykanalika i  wpustu, zasypka rur i studni (km 0+795/0+890), wykop pod rurę osłonową i montaż rury osłonowej (km 0+870/0+890), zasypka rur i studni (km 1+000/1+100), zgrzewanie i montaż rur, montaż rur osłonowych i zasypka rur (km 1+585/1+690), wykop pod komorę, szalowanie wykopu, wyburzanie komory, spawanie ramy (km 3+230), zakończenie montażu i zasypki studni (przy ul. Gandhi), dokończenie montażu studni, roboty ziemne na odcinkach, zasypywanie odcinka (od ul. Gandhi do ul. Polskie Drogi), montaż rur i studni (km 3+950, 4+920/4+950), montaż rury osłonowej (km 4+920/4+950), budowa kanału technologicznego – wbudowanie studni po przewiertach (km 0+700), budowa kanału od studni A1/6 do studni A1/7 (km 2+780), wyprawianie studni (km 1+840), budowa zbiornika retencyjnego ZR – 2: wykonywanie odwiertów pod montaż pomp głębinowych odwadniających wykop i montaż pomp głębinowych, wykonywanie ścianek szczelinowych – montaż oczepu (km 3+950),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

02 grudnia – 08 grudnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykop otwarty (km 0+450/0+630, 0+850/0+900), wykop pod stabilizację kapy chodnikowej w nawie płn. portalu zach., wykopy podstropowe w portalu wsch. I zach., wykonywanie nasypu pod łącznicę Ł2 (w. Ursynów zach.), wykonanie warstwy odcinającej w trasie S2 (km 3+700/3+744), nasypu przeciążenia (km 4+075do obiektu WG 03-05), wymiana gruntu pod półmaterac i wykonanie warstwy odciążającej podpory 1 obiektu WL 03-03, wykonanie warstwy bloku z gruntu zbrojonego przy podporze 1 obiektu WL 03-03 i na murze 5L obiektu WL 03-02, odtwarzanie reperów talerzowych w trasie S2, zasypka segmentów płyty stropowej tunelu,

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – montaż przepadu na studni (km 3+205), montaż studni, rur i przepadu na studni (km 3+215), montaż rur medialnych w rurach osłonowych na stropie i od krawędzi stropu do węzła W 7.1. wraz z kamerowanie wykonanego odcinka wodociągu, zasypka odcinaka wodociągu i przygotowanie do próby ciśnieniowej dla MPWiK, napełnienie wodociągi i wykonanie próby ciśnieniowej (km 2+780), budowa kanalizacji deszczowej – poprawa zasypki rur i studni (km 0+450/0+650, 1+000/1+050),wykop, odwadnianie wykopu, przygotowanie podłoża pod studnię, montaż studni, rur, przykanalików i wpustów (km 0+760/0+855), montaż rur i studni (km 0+760, 0+760/0+855, 1+020/1+060, 1+060/1+080), montaż przykanalika i wpustu, poprawa zasypki studni (km 0+780), montaż przykanalika i wpustu (km 0+800), wykop i przygotowanie podłoża pod wpust, montaż wpustu i przykanalika (km 0+800/0+955), zasypka rur (km 1+585/1+690) prace przygotowawcze do wykopu komory, rozbiórka nawierzchni asfaltowej, wykop pod komorę i szalowanie wykopu (km 3+230), wykop pod kanał wraz z montażem rur i studni, wykopy i zasypki odcinków ( od ul. Gandhi do ul. Polskie Drogi), montaż rur (km 4+150/4+165), odwadnianie wykopu pod studnię (km 4+165/4+180), ciepłociąg – prace przy systemie alarmowym sieci ciepłowniczej (km 3+300/3+500), budowa kanału technologicznego – wykonanie przewiertu sterowanego (km 0+750), budowa kanału od studni A2/23 do studni A2/24 (km 1+800), wbudowanie studni A2/24 (km 1+830), budowa zbiornika retencyjnego ZR – 2:  wykop pod komorę,  wykonywanie odwiertów pod montaż pomp głębinowych odwadniających wykop i montaż pomp, wykonywanie ścianek szczelinowych – montaż oczepu (km 3+950),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

25 listopada – 30 listopada 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykopy pod obiekt WL 01-03 (w. Ursynów zach.), wykopy podstropowe w portalu wsch. I zach., wykonanie nasypów w trasie S2 (km 4+225/4+350) oraz pod łącznicę Ł2 (w. Ursynów zach.), wykonanie górnej warstwy nasypu i nasypu przeciążenie (km 4+075do obiektu WG 03-05), i warstwy odciążającej podpory 1 obiektu WL 03-03, wykonanie warstwy bloku z gruntu zbrojonego przy podporze 1 obiektu WL 03-03 i na murze 5L obiektu WL 03-12,  zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 4+700/4+800) i pod łącznicę Ł2, niwelacja terenu pod płytę przejściową przy podporze P1 obiektu WG 03-06, zasypka segmentów stropu tunelu oraz podpory P1 obiektu WL 03-12 i zasypka segmentów płyty stropowej tunelu,

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – montaż ścianki berlińskiej, studni i przepadu na studni (km 3+205/3+215), montaż komory zasuw i przepadu na studni (km 3+210), sieć wodociągowa – odkopanie wodociągu w miejscu węzła W 7.1., przygotowanie frontu robót do układania rur osłonowych  i układanie rur osłonowych, montaż rur medialnych w rurach stalowych, osłonowych pod ul. Płaskowickiej (km 2+780), budowa kanalizacji deszczowej – montaż wpustów i przykanalików, przygotowanie podłoża pod montaż studni, poprawa zasypki rur i studni (km 0+500/0+800) montaż przykanalików i wpustów (km 0+590/0+740), poprawa zasypki na odcinkach (km 0+600/0+650), montaż przykanalików i studni (km 0+740/1+005),wykop i przygotowanie podłoża pod studnię, montaż studni, przykanalików i wpustów, przewiert przez ścianę na potrzeby montażu rury na odcinku (km 0+760), montaż przykanalików, wpustów i rur (km 0+715/1+020), poprawa zasypki rur i studni (km 1+000/1+050), montaż rur (km 1+020/1+050), zasypka wykopu na odcinkach (km 1+450), wykop pod rury, momtaż rur osłonowych zasypka rur (km 1+585/1+690 zasypka odcinków (km 1+640), wykop i wymiana gruntu pod przykanalik, montaż rur, zasypka wykopu (km 1+520/1+600), odwodnienie wykopu, montaż rur i korpusu pompowni (km 3+611), budowa przepadu, montaż studni i betonowanie przepadów (km 3+520), przygotowanie podłoża pod studnię i odwodnienie wykopu (km 4+165/4+180), roboty teletechniczne – budowa kanały sieci teletechnicznej od studni 25 do 26, wbudowanie studni, przewiert sterowany pod ul. Płaskowickiej, budowa kanalizacji teletechnicznej (km 2+450), ciepłociąg – montaż puszek pomiarowych systemu alarmowego sieci ciepłowniczej (km 1+940), naprawa pomiarowych systemu alarmowego sieci ciepłowniczej (km 3+120),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

18 listopada – 23 listopada 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykopy pod łącznicę Ł1 i Ł2 (w. Ursynów zach.), wykopy podstropowe i wykop rowu odwadniającego w tunelu, wykop z profilowaniem i stabilizacją podłoża w trasie S2 (km 0+890/0+960),  wykonanie nasypów w trasie S2 (km 3+725/3+850, 4+225/4+500, 4+700/4+800). oraz pod łącznicę Ł2 (w. Ursynów wsch.), wykonanie warstwy odcinającej w trasie S2 (km 3+700/3+760) i warstwy odciążającej podpory 1 obiektu WL 03-03, osuszanie warstwy nasypu w trasie S2 (km 4+350/4+500), zagęszczanie nasypów w trasie S2 (km 3+700/3+750), na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.) i przy obiekcie WD 03-02, wykonanie stabilizacji cementem (km 1+340/1+400), oraz wykonanie warstw nasypu bloku z gruntu zbrojonego muru 5L przy obiekcie WD 03-02,

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – montaż ścianki berlińskiej, wykonanie fundamentu pod komorę zasuw (km 3+190/3+215), roboty przygotowawcze pod przełączenie sieci (km 4+800), sieć wodociągowa – odkopanie wodociągu w miejscu likwidowanej zasuwy, wykonanie wcięcia w miejscu węzła oraz likwidacja węzła przy zasuwie, zasypka wykopu (km 2+780), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur (km 0+515/0+535, 1+585/1+690), wykop i odwodnienie wykopu pod przykanaliki i wpusty, montaż przykanalików i wpustów (km0+550/0+740), montaż rur, studni i przykanalika (km 0+570/0+595),wykop, przewiert przez ścianę na potrzeby montażu rury, montaż rury i studni (km 0+585),  wykop i odwodnienie wykopu pod przykanaliki i wpusty (km 0+590/0+600), montaż przykanalików i wpustów (km 0+460/0+700, 0+550/0+740), 0+635/0+640, 0+745), odwodnienie wykopu pod przykanalik (km 1+520), wykop i wymiana gruntu pod przykanalik, montaż rur, zasypka wykopu (km 1+520/1+600), prace porządkowe (km 3+230), przygotowanie podłoża i szalunku pod płytę fundamentową, budowa przepadu przy studni, montaż wpustu, de montaż szalunku i zasypka studni (km 3+500/3+700), budowa przepadu – wykonanie płyty fundamentowej i szalowanie, betonowanie i demontaż szalunku przepadu (km 3+520/3+750), wykop pod pompownię i odwodnienie wykopu (km 3+611), montaż rur (km 3+780/3+840), przygotowanie podłoża pod montaż rur i studni (km 3+810/3+840), montaż grodzic zabezpieczających wykop (km 3+950), montaż rur i studni (km 0+470/0575, 0+515, 0+700/0+760, 3+750/3+780, 4+055/4+130, 4+165/4+180), ciepłociąg – porządkowanie terenu (km 3+250/3+350), budowa kanału technologicznego, wyprawianie studni (km 1+600), wbudowanie studni (km 1+700),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

12 listopada – 16 listopada 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykopy podstropowe i przy obiekcie WG 03-04, wymiana gruntu w trasie S2 (km 3+700/3+750), wykonanie nasypów w trasie S2 (km 3+750/3+850, od obiektu WG 03-05/4+500). oraz pod łącznice Ł1 i Ł2 (w. Ursynów wsch.) oraz Ł3 (w. Ursynów zach.), wykonywanie górnej warstwy nasypu pod łącznice Ł2, Ł3 (w. Ursynów wsch.) i Ł3 (w. Ursynów zach.) oraz nasypu wraz z warstwą odciążenia podpory 5 obiektu WD 03-02 i łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), osuszanie warstwy nasypu w trasie S2 (km 4+350/4+500), wykonywanie kolejnych warstw muru oporowego 5L i 5P pod łącznicę Ł2 (km 0+015/0+240), wykonanie podłoża pod półmaterac i wykonanie półmateraca pod łącznicę Ł1 (w. Ursynów wsch.), wykonanie wkładek wzmacniających (km 4+000/4+500),

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykop pod komorę, montaż ścianki berlińskiej, przygotowanie podłoża pod wykonanie fundamentu pod komorę,  (km 3+190/3+215), budowa kanalizacji deszczowej – przygotowanie wykopu pod badanie, montaż rur, studni, wpustów i przykanalików (km 0+515/0+720) odwodnienie wykopu pod studnię (km 0+700), montaż rur i studni (km 0+625/0+635, 0+700/0+730), wykop pod rury i studnię (km 0+730/0+745), montaż przykanalików i wpustów (km 0+840/0+920), montaż rur (km 1+520/1+690, 4+055/4+130), wykop oraz przygotowanie podłoża (km 3+520), wykonanie przepadu w studni (km 3+680/3+750), wykonanie przepadu w studni, budowa przepadu przy studni, szalowanie pod płytę fundamentową i przygotowanie podłoża (km 3+750), wykop pod studnię (km 3+750/3+840), ciepłociąg – zasypka i zagęszczanie na sieci ciepłowniczej (km 1+940), demontaż rur sieci ciepłowniczej i porządkowanie terenu (km 3+250/3+360), przewiert sterowany od studni A2/16 do studni A2/17 (km 1+400), budowa kanału technologicznego i wbudowanie studni (km 1+600),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

04 listopada – 09 listopada 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykop otwarty przed tunelem (km 0+570/0+630), wykopy podstropowe i pod odwodnienie liniowe obiektu WL 03-02, wymiana gruntu w trasie S2 (km 3+680/3+750), wykonanie nasypów w trasie S2 (km 3+720/3+950, 4+075/4+500, 4+700/4+800) oraz pod łącznice Ł1 i Ł2 (w. Ursynów wsch.) oraz Ł3 (w. Ursynów zach.), wykonywanie warstwy odciążenia podpory 5 obiektu WD 03-02, zagęszczanie warstw nasypu na stropie tunelu i na łącznicyŁ2 (w. Ursynów wsch.), profilowanie i zagęszczanie nasypu pod łącznicę Ł1 (w. Ursynów wsch.), wykonanie warstw nasypu stożka przy podporze 5P i półmateraca przy podporze 1 obiektu WD 03-02, osuszanie warstw nasypu (km 4+350/4+500), wykonanie i osuszanie wkładki wzmacniającej (km 4+000/4+135,38), zasypka klina odłamu warstw przy podporach 1 i 3 w raz ze stożkami przy obiekcie WD -03-12,

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – montaż ścianki berlińskiej i montaż oczepu, wykop pod komorę (km 3+190/3+200), budowa kanalizacji deszczowej – wykop pod wpusty i przykanaliki, montaż rur, studni, wpustów i przykanalików (km 0+460/0+645), montaż rur, studni, wpustów i przykanalików (km 0+465/0+635), odwodnienie wykopu pod studnię, przygotowanie podłoża do badań pod studnię (k 0+700), montaż rur i studni (km 0+730/1+020), montaż studni, zakończenie zasypek rur i studni, prace porządkowe (km 1+000/1+100), wykop pod rury, zgrzewanie i montaż rur na odcinku (km 1+390/1+520), montaż i betonowanie przepadu z kamionki przy studni, demontaż szalunki i zabezpieczenie przepadu z kamionki przy studni, obsypywanie studni (km 3+250), wykonanie przepadów w studniach (km 3+545, 3+680), montaż wpustów i przykanalitów (km 3+700),montaż rur (km 4+055/4+130), ciepłociąg – zasypka i zagęszczanie na sieci ciepłowniczej (km 1+940), demontaż rur sieci ciepłowniczej (km 3+300), porządkowanie terenu (km 3+250/3+350), budowa kanału technologicznego i wbudowanie studni A1/4, A1/17, A1/19 (km 0+500/1+500),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

28 października – 31 października 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykop otwarty przed tunelem (km 0+580/0+630), wykopy podstropowe i pod obiektem WL 01-03, profilowanie dna wykopu (km 0+700/0+850), wykonanie nasypów w trasie S2 (km 4+225/4+350) oraz pod łącznice Ł2 (w. Ursynów wsch.) oraz Ł3 (w. Ursynów zach.), wykonywanie warstwy odciążenia podpory 5 obiektu WD 03-02, wykonanie warstwy nasypu przeciążeniowego (od obiektu WG 03-05 do km 4+225),  półmateraca na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), osuszanie warstw nasypu (km 3+720/3+850) i wkładki wzmacniającej (km 4+225/4+500), zasypka stropu tunelu,

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – prace porządkowe (km 2+800), montaż dwuteowników heb do ścianki berlińskiej i montaż oczepu (km 3+190/3+200), budowa kanalizacji deszczowej – wykop pod wpusty, montaż przykanalika (km 0+465/0+605), wykonanie wykopu pod przewiert przez ścianę szczelinową, montaż rur i studni (km 0+840/0+920), wykonanie przewiertu przez ścianę szczelinową, montaż rur i studni (km 0+730/0+949), montaż rur (km 1+290/1+390, 4+055/4+130), zgrzewanie i montaż rur na odcinku (km 1+390/1+520), ciepłociąg – montaż rur i studni (km 0+460, 0+460/0+500, 0+510/0+575), malowanie styków sieci ciepłowniczych (km 1+920), demontaż rur sieci ciepłowniczej (km 3+280), budowa kanału technologicznego, wbudowanie studni (km 0+900),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

21 października – 26 października 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykop otwarty przed tunelem (km 0+400/0+620) i wykopy podstropowe, wykonanie nasypów w trasie S2 (km +333/0+500, 3+580/3+620, 4+000/4+075, 4+050/4+500, od obiektu WG 03-06/5+087) oraz pod łącznice Ł1 i Ł2 (w. Ursynów wsch.) oraz Ł3 (w. Ursynów zach.), wykonywanie warstwy odciążającej (km 0+016/0+030) i półmateraca (km 0+024/0+240, 0+590/0+620), profilowanie i zagęszczanie nasypu (km 3+590/3+600), osuszanie wkładki wzmacniającej (km 4+225/4+500) na łącznicy Ł2 (Ursynów wsch.), zasypka stropu tunelu,

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykop, posadowienie studni, ułożenie kanalizacji na odcinkach S4.4/S4.5/S4.6z zasypka studni oraz kanalizacji, prace porządkowe (km 2+800), montaż ścianki berlińskiej i dwuteowników heb do ścianki berlińskiej (km 3+190/3+200), budowa kanalizacji deszczowej – odkopywanie ściany szczelinowej w celu przygotowania frontu robót (km 0+460/0+590), zasypka kanału (km 0+465/0+590), montaż przykanalika, wpustu, rur i studni (km 0+810/0+820), montaż przykanalika, rur osłonowych i rury przewodowej (km 0+795/0+835), montaż rur i studni (km 0+460/0+515, 0+575/0+590, 0+590/0+615, 0+835/0+870), zgrzewanie i montaż rur na odcinku (km 1+170/1+245, 1+280/1+290), montaż rur (km 1+290), porządkowanie terenu przy komorze (km 3+230), ciepłociąg – murowanie i prace wykończeniowe w tunelu przy przełączeniu (malowanie), prace porządkowe (km 1+920), murowanie ściany w tunelu, przygotowanie zasypki (km 1+940), roboty demontażowe (km 3+500), wykop pod studnię i odcinek, odwodnienie wykopu, montaż rur i studni (km 4+015/5+055), wykop pod studnię, montaż rur i studni (km 4+055), budowa kanału technologicznego (Ursynów wsch. i Ursynów zach.),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

14 października – 19 października 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykopy przed tunelem (km 0+400/0+550) i wykopy podstropowe, wykop pod warstwę odciążającą (km 0+600/0+610), wykonanie nasypów w trasie S2 (km 0+292/0+500, 3+550/3+620, 4+000/4+075) oraz pod łącznice Ł2 i Ł3, wykonywanie warstwy odciążającej (km 0+016/0+030) i półmateraca (km 0+024/0+240), wykonanie warstwy przeciążeniowej wraz z zagęszczaniem (km 4+800/4+980), wykop oraz wykonanie odcinka próbnego podłoża stabilizowanego cementem (km 0+300/0+400), przygotowanie do wykonania i wykonywanie podłoża stabilizowanego cementem (km 0+700/0+800, 0+890/0+960), osuszanie wkładki wzmacniającej (km 4+225/4+500), zasypka klina odłamu podpór 1 i 3 obiektu WD 03-12,

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykop, przygotowywanie podłoża pod studnię, wykonywanie kanału na odcinku i szalowanie na odcinku, zasypka studni i kanału na odcinku (km 2+800), roboty przygotowawcze do rozpoczęcie prac, montaż dwuteowników heb do ścianki berlińskiej (km 3+190/3+200), montaż dwuteowników heb do ścianki berlińskiej (km 3+205/3+215),  sieć wodno-kanalizacyjna – odkopywanie istniejącego trójnika na wodociągu w ul. Płaskowickiej wraz z zasypką (km 2+760), budowa kanalizacji deszczowej – wykop pod studnię (km 0+470, 0+515), odwodnienie wykopu pod studnię, montaż rur i studni (km 0+465/0+590), odwodnienie wykopu pod odcinek, montaż studni i rur (km 0+600/0+640), przygotowanie wykopu pod studnię oraz pod odcinek, montaż studni i rur (km 0+640/0+645), wykop pod studnię, montaż rur, studni, przykanalika i wpustu (km 0+730), wykonanie wykopu pod montaż, zgrzewanie i montaż na odcinku (km 1+170/1+245),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

07 października – 12 października 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykopy przed tunelem (km 0+630, 0+830) i wykopy podstropowe, wykonanie nasypów w trasie S2 (km 0+738/0+850, 3+580/3+620, 3+850/4+050) oraz pod łącznicę Ł2, wykonanie warstwy odciążającej (km 0+016/0+030) i półmateraca (km 0+024/0+240), wykonanie warstwy przeciążeniowej (4+800/4+983), profilowanie podłoża (km 0+700/0+800, 0+890/0+960), osuszanie nasypu (km 3+850/4+000) i na łącznicy Ł2,

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykop pod studnię, posadowienie studni wraz z zasypką, montaż oraz zasypka kanalizacji sanitarnej na odcinku S.4.2 - S.4.4 (km 2+800), montaż dwuteowników heb do ścianki berlińskiej (km 3+205/3+215), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur i studni (km 0+550/0+590, 0+660/0+730), przygotowanie wykopu pod studnię, montaż przykanalika i wpustu (km 0+730), przygotowanie do rozpoczęcia prac na kanale tłocznym (km 1+170), zgrzewanie i montaż rur w wykopie (km 1+065/1+220), montaż wpustu (km 3+745), roboty teletechniczne – odtworzenie  zabezpieczenia kabli światłowodowych i miedzianych (km 2+815),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

30 września – 05 października 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykopy przed tunelem (km 0+650) i wykopy podstropowe, wykonanie nasypów w trasie S2 (km 0+030/0+150, 4+000/4+050, 4+225/4+450), warstwy odciążającej (km 0+016/0+030) i półmateraca (km 0+030/0+240), odtworzenie warstwy ochronnej, przygotowanie do rozłożenia geotkaniny i rozłożenie warstwy (km 3+600/3+650),

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykop, montaż oraz zasypka kanalizacji na odcinku (km 2+800), budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni (km 0+500), montaż rur i studni (km 0+675, 0+720/0+760), montaż rur (km ), ciepłociąg – murowanie ściany w komorze (km 1+940),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

23 września – 28 września 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykopy w trasie S2 (km 0+650, 1+050) i wykopy podstropowe, wykonanie nasypów w trasie S2 (km 3+950/4+000, 4+225/4+3500) oraz pod łącznice Ł2 i Ł3,wykonanie warstwy odciążającej (km 0+016/0+030) i półmateraca (km 0+030/0+240), odtworzenie warstwy ochronnej, przygotowanie pod warstwę LTP (km 3+600/3+650), wzmocnienie podłoża gruntowego pod mur oporowy obiektu WL 03-03 – wykonanie warstwy ochronnej, rozłożenie geotkaniny, wykonanie warstwy transmisyjnej wraz z profilowaniem i zagęszczaniem pod drogę dojazdową DD5, zagęszczanie warstwy nasypu przy obiekcie WL 03-12, zasypki za ścianą południową (km 0+750/0+850), osuszanie warstwy nasypu (km 4+225/4+350) i warstwy wkładki (km 4+800/4+900),

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykop, montaż oraz zasypka kanalizacji na odcinku (km 2+800), porządkowanie terenu budowy (km 4+700/5+000), montaż rur (km 2+900), budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni (km 0+585), montaż rur i studni (km 0+655, 0+760/0+780, 0+780),wykop pod studnię oraz pod odcinek, montaż rur i studni (km 0+810/0+820), montaż rury (km 0+840/0+860), demontaż larsenów i odtworzenie nawierzchni ul. Płaskowickiej (km 2+375),prace porządkowe oraz zasypka (km 3+230), montaż wpustu i przykanalika (km 3+520), regulacja studni (km 3+960), ciepłociąg – murowanie ściany w komorze (km 1+940), porządkowanie terenu budowy (km 3+500),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

16 września – 21 września 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • monitoring w tym: pomiary piezometrów, odczyt rysomierzy manualnych KEN 54/56, Lanciego 16, KEN 51, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy Lanciego 19 oraz KEN 56, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: montaż zbrojenia płyty dennej i stropu pośredniego, montaż zbrojenia i deskowanie płyty stropowej, wykonywanie ścian szczelinowych, montaż wież deskowania płyty stropowej, betonowanie warstwy dociskowej,  montaż wieszaków, betonowanie warstwy wyrównawczej z chudego betonu pod strop pośredni i płytę stropową,

 • roboty mostowe: obiekt WL 03-03 w ciągu łącznicy Ł1 (W. Ursynów Wsch.) –  demontaż deskowania ustroju nośnego, montaż zbrojenia wnęk zakotwień, obiekt WL 01-02 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Zach.) – demontaż deskowania ustroju nośnego, montaż zbrojenia, deskowanie i betonowanie fundamentów ściany oporowej KO 01-02, obiekt WL 01-03 nad odcinkiem POW – montaż deskowania i betonowanie ściany oporowej KO 01-03, montaż kotew talerzowych, zbrojenie płyty przejściowej P3, obiekt KO 01-04/WS01 – 05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej) – montaż deskowania i betonowanie wsporników latarni, betonowanie wieńca zabezpieczenia czoła ściany prawej,

 • roboty ziemne: wykopy (obszar Z1), wykopy podstropowe, niwelacja terenu pod beton podkładowy, zasypki przyczółków obiektu WL 03-12,

 • inne roboty:izolacja stropu i - układanie maty bentonitowej, obsługa geodezyjna,

02 września – 07 września 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykop przed tunelem (km 0+950/1+120), wykop pod odcinek próbny (km 0+700/0+800), wykonanie nasypów w trasie S2 (km 4+000/4+350, od obiektu WG 03-06/5+087), stabilizacja wkładek (km 4+050 do obiektu WG 03-05, 4+225/4+450), rozłożenie i zagęszczenie warstwy transmisyjnej do rzędnych spodu konstrukcji drogi, rozłożenie geosyntetyków, profilowanie i zagęszczenie warstwy ochronnej pod drogę dojazdową DD5, profilowanie oraz wykonanie wkładek stabilizujących i wkładki zbrojącej nasyp pod łącznicę Ł2, zasypka podpór P1 i P3 obiektu WG 03 i podpór P1 i P2 obiektu WG 03-05

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykop pod studnię (km 0+800; 0+950), wykop pod odcinek (km 0+992), wykonywanie kanalizacji na odcinku, przygotowanie szalunku dla studni, budowanie studni oraz zasypka kanału, przepinanie kanalizacji sanitarnej KS3, wykonywanie kanalizacji na odcinku wraz z połączeniem odcinków, przygotowanie podłoża i posadowienie studni (km 2+800), przygotowanie do próby szczelności, demontaż oczepów obudowy, zasypka, wykop pompowni (km 3+205), prace porządkowe i przygotowanie do wykonania przełączenia (km 4+900), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinka, montaż i zasypka rur, montaż wpustu, poprawa rozmytych skarp, zabezpieczenie studni (km 0+760), wykonanie kinety - komora KR3/3 (km 2+500), montaż studni i przepięcie ścieków (km 2+770/2+805), prace porządkowe w komorach (km 3+250), wykonanie odcinka SR-20/16 - SR-20/15 (km 3+570), wykonanie odcinka SR-20/16 - SR-20/17 - SR-20/19 (km 3+600),ciepłociąg – przygotowanie do montażu rur osłonowych, spawanie i mufowanie rur sieci ciepłowniczej, montaż płóz na rurach sieci ciepłowniczej (km 1+940), zasypka sieci ciepłowniczej i porządkowanie terenu budowy (przy ul. Rosoła),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

26 sierpnia – 31 sierpnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykop przed tunelem (km 0+950/1+120), wykonanie nasypów w trasie S2 (km 0+775/0+850, 3+975/4+225, 4+800/4+950, od obiektu WG 03-06/5+087) oraz pod łącznicę Ł2, stabilizacja wkładek (km 4+050/4+225 i od obiektu WG 03-06/5+087), zasypki klinów odłamu przy obiektach WG 03-05, WG 03-06 i WL 03-12,

 • roboty odwodnieniowe: nadzór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), montaż pomp i uruchomienie systemu odwodnienia (obszar Z1),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – odkopanie kanalizacji, demontaż wraz z ponownym montażem rur na odcinku , monitoring studni (km 2+775), odkopanie kanalizacji sanitarnej i wkopywanie szalunków na odcinku (km 2+800), pompownia PS-1 - przygotowanie i wykonanie próby szczelności wraz z zasypką – etap 3 (km 3+205), próba hydrauliczna (km 4+990), montaż rur osłonowych (km 5+010), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinka, montaż rur studni i wpustu, wykonanie zasypek (km 0+760), wykonanie próby szczelności na rurze osłonowej, montaż rur i wykonanie kinety (km 2+770), demontaż osprzętu do przeprowadzenia próby szczelności, przygotowanie rur przewodowych do montażu w rurze osłonowej, wykonanie kinety, wykonanie betonu podkładowego pod studnie, montaż rur, dennicy studni oraz studni (km 2+770/2+805), prace porządkowe (km 3+250), montaż rur (km 3+610), ciepłociąg – transport rur przewodowych i osłonowych na miejsce montażu, przygotowanie podłoża oraz kanału do montażu rurociągu (km 1+940), mufowanie spawów i zasypka sieci ciepłowniczej (przy ul. Rosoła),

 • inne roboty: ługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

19 sierpnia – 24 sierpnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:   

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykop przed tunelem (km 0+950/1+100), wykop wstępny pod łącznice Ł1 i Ł4, wykop pod skrzydełka WL 01-01, wykonanie nasypów w trasie S2 (km 0+050/0+360, 0+775/0+850, 3+975/4+000, 4+050/4+225, 4+800/4+980) oraz wykonywanie nasypów wraz ze stabilizacją warstw i wkładek (od obiektu WG 03-05/4+225 i WG 03-06/5+087), zasypki z zagęszczaniem na stropach tunelu oraz zasypka klina odłamu wraz z zagęszczaniem przy obiekcie WG 03-05,

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – budowa studni, zasypka kanału na odcinku, rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem kanalizacji, odkopywanie studni S3.2 oraz kanału, posadowienie studni S3.2 na nowej rzędnej oraz poprawienie rury na nowej rzędnej, odkopanie, demontaż wraz z ponownym montażem rur (km 2+775), zasypka pompowni PS-2 (do drugiego etapu), pompownia PS-1 - próba szczelności i zasypka korpusu – etap 3 (km 3+205), próba hydrauliczna (km 4+990), montaż rur osłonowych (km 5+010), budowa kanalizacji deszczowej - roboty porządkowe, zasypka komory KR-3/1 (km 2+375), spawanie rur osłonowych, zasypka wykopu między ścianą tunelu a komorą (km 2+770), montaż rur, wykonanie betonu podkładowego pod studnię, próba szczelności na rurze osłonowej (km 2+770/2+750), prace porządkowe (km 3+250), ciepłociąg – przygotowanie, transport rur przewodowych oraz rur osłonowych do montażu sieci ciepłowniczej (km 1+940), przygotowanie rurociągu sieci ciepłowniczej do włączenia do istniejącej sieci, przełączanie sieci ciepłowniczej, przygotowanie do demontażu istniejącej sieci ciepłowniczej, przygotowanie, transport rur przewozowych oraz rur osłonowych do montażu sieci ciepłowniczej (przy ul. Rosoła),

 • inne roboty:obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

12 sierpnia – 17 sierpnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:   

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykop pod trasę S2 (km 0+700), wykonanie nasypów w trasie S2 (km 0+050/0+230, 0+775/0+850, 4+075/4+225, 4+800/4+950)oraz pod łącznicę Ł2, zagęszczanie warstw nasypów w trasie S2(km 4+800/4+950), zasypki z zagęszczaniem na stropach tunelu,

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – zasypka studni (km 2+370), zasypka pompowni PS-2 (km 3+205), montowanie rur medialnych GRP w rurach osłonowych, przygotowanie betonu podkładowego pod studnię, posadowienie studni wraz z połączeniem z kanałem , rozpoczęcie obsypywanie studni i ściany tunelu, budowa studni wraz z zasypką, wykopywanie szalunku na odcinku kanalizacji od studni S3.3 w kierunku S3.4 (km 2+775), wykop, montaż i zasypka rur, prace porządkowe (km 4+700/4+800), montaż rur osłonowych (km 5+010), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur i studni (km 0+770/0+800), roboty porządkowe przy komorze KR-3/1 (km 2+375), montaż i spawanie rur osłonowych (km 2+770), prace porządkowe (km 3+250), ciepłociąg – montaż sieci ciepłowniczej, układanie rur osłonowych i przewodowych oraz spawanie połączeń, przygotowanie do mufowania i mufowanie połączeń spawanych na sieci ciepłowniczej, przygotowywanie rurociągu sieci ciepłowniczej do włączenia do istniejącej sieci ciepłowniczej, montaż manszet (przy ul. Rosoła),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

04 sierpnia – 11 sierpnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:   

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykonanie nasypów w trasie S2 (km 4+000 do obiektu WG 03-05, 4+700/4+950), zagęszczanie warstw nasypów w trasie S2 (km 0+039/0+230, 4+800/5+000, od obiektu WG 03-06/5+086) i na stropach tunelu, ulepszanie wkładki wzmacniającej (od obiektu WG 03-05/4+225, od obiektu WG 03-06/5+086), wykonanie 2 warstwy bloku – INORA (km 0+039/0+230) i dogęszczenie warstwy 1 bloku pod łącznicę Ł2, wykonanie warstwy klina odłamu obiektu WG 03-06,

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykop pod studnię, przygotowanie do wykopu pod studnię, montaż studni, zasypka studni, usunięcie kanałów kolidujących z budową tunelu (km 2+370)usunięcie kanałów kolidujących z budową tunelu (km 3+200), próba szczelności pompowni PS-1 (km 3+205), montaż rur osłonowych i odwodnienie wykopu (km 4+120), wykop, montaż rur i zasypka (km 4+700/4+800), montaż rur osłonowych (km 5+010), sieć wodociągowa – montaż włazów na komorach wodociągowych (km 1+842), budowa kanalizacji deszczowej – roboty przygotowawcze do rozpoczęcia prac, montaż studni, usunięcie kanałów kolidujących z budową tunelu (km 0+810), wykop pod studnię, usunięcie kanałów kolidujących z budową tunelu, odwodnienie wykopu pod studnię, zasypka wykopów po likwidacji kolizji z budową tunelu (km 0+810/2+230), wykonanie otworu w ścianie tunelu (km 2+770), montaż ślizgów na rurach GRP, wykonanie wykopu pod studnie z zaszalowaniem,odkopanie studni,montaż rur osłonowych na podporach wykonanie spawów rur osłonowych, przygotowanie podłoża do badania zagęszczenia, badanie podłoża (km 2+775), porządki na wysokości odcinka,spawanie rur, montaż rur i zasypka (km 3+250), montaż rur i studni (km 3+840/3+890), montaż rur i studni (km 3+890/3+905), ciepłociąg – prace przygotowawcze (km 3+230),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

29 lipca  – 03 sierpnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:    

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykonanie nasypów w trasie S2 (km 4+000/4+225, od obiektu WG 03-06/5+086, 5+025/5+087) i nasypów na stropie tunelu, osuszanie warstwy nasypu (od obiektu WG 03-05/4+225), Dogęszczanie warstwy 5-6 (km 4+700/5+000), wykop (km 0+700/0+960), zagęszczanie warstw nasypu na tunelu, profilowanie i stabilizacja warstwy odcinającej (km 3+950/4+000), wykonanie warstwy materaca z zagęszczeniem (km 0+030/0+240), wykonanie bloków z gruntu zbrojonego (km 0+069-0+240), płytka wymiana gruntu i zagęszczanie na pasie i zjeździe technologicznym (km 3+550/3+850), wykonanie 1 warstwy klina odłamu pod podpory P1 i P3 i 2 warstwy klina odłamu pod P3 obiektu WG 03-12 w ciągu łącznicy Ł2 (w. Ursynów Wsch.),

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykop i przygotowanie podłoża pod studnię, montaż rur osłonowych (km 2+220), wykonanie betonu podkładowego pod studnię, spawanie rur osłonowych montaż studni, montaż rur przewodowych w rurze osłonowej, rozpoczęcie próby szczelności rur osłonowych (odcinek między ścianami tunelu km 2+220/2+370),wykop pod kanalizację, montaż podpór na stropie dla rur osłonowych, odkopanie ściany zewnętrznej tunelu od strony studni celem wiercenia otworu w ścianie i wiercenie otworu w ścianie tunelu od strony studni dla rury osłonowej (km 2+775), wykop pod kanalizację, układanie kanału i kanalizacji, zasypka (km2+810), przygotowanie pompowni do próby szczelności i rozpoczęcie próby szczelności (km 3+205), odwodnienie wykopu pod rury osłonowe (km 4+120), budowa kanalizacji deszczowej – spawanie rury osłonowej i wykonanie kinety (km 2+230/2+375), roboty przygotowawcze do wykonania kinety i wykonanie kinety, zasypka komory (km 2+375), montaż podpór pod rurę osłonową (km 2+770), wykop, betonowanie kinety demontaż szalunku kinety, montaż rur i zasypka, prace porządkowe na odcinku (km 3+250), wykop, montaż studni i rury (km 3+840/3+890), roboty elektroenergetyczne – przełączenia kabli średniego napięcia (km 3+300/3+350), demontaż kabli średniego napięcia, prace porządkowe po przełączeniach (km 3+000/3+100),

 • inne roboty: regulacja szalunków na Ł2 (km 0+030/0+100), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

22 lipca  – 26 lipca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty: 

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykonanie nasypów w trasie S2 (km od obiektu WG 03-05/4+225, 4+350/4+400, 5+025/5+086), wykop (km 3+450/3+490), wykop pod trasę główną wraz wykonaniem rowków odwadniającychw wykopie (km0+700/0+960), profilowanie warstwy pod pas technologiczny (km 4+000/4+300), wykonywanie półmateraca pod mur oporowy łącznicy Ł2, zasypki na stropie tunelu, wykopy podstropowe,

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), wiercenie studni odwodnienia (obszar Z1),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – montaż i zasypka studni (km 2+330/2+370), wykop i wkopanie szalunków, układanie rury, zasypka z zagęszczaniem, zasypywanie kanalizacji (km 2+775), przygotowanie podłoża pod beton podkładowy, wykonanie betonu podkładowego pod korpus pompowni, montaż korpusu pompowni (km 3+205), montaż rury (km 3+500/3+800, 3+810/3+840), wykop, montaż rur i zasypka (km 4+700/4+800), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rury ochronnej (km 0+850), montaż rury przewodowej w rurze osłonowej, montaż rur osłonowych, zasypka komory (km 2+230), przygotowanie podłoża pod montaż studni wykonanie betonu podkładowego pod studnię i montaż studni (km 2+650/2+695), montaż podpór pod rurę osłonową (km 2+770), szalowanie i betonowaniekinety, demontaż szalunku kinety, wykop, montaż i zasypka rur (km 3+250), montaż rur, przykanalików i studni (km 3+500/3+800), odwadnianie wykopu przy ul. Ledóchowskiej (km 4+120), roboty elektroenergetyczne – przełączenia kabli średniego napięcia (km 1+450/1+550),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

15 lipca  – 20 lipca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty: 

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykop wraz z profilowaniem dna wykopu trasie S2 (km 0+700/0+800), przygotowanie podłoża pod półmaterac, rozstawianie szalunków, rozkładanie warstwy geosyntetyku wraz z zasypką i wykonywanie półmateraca pod mur oporowy łącznicy Ł2, wykonanie nasypów w trasie S2 (km 4+000/4+350), osuszanie nasypów (od obiektuWG 03-05 do km 4+350 i przy obiekcie WG 03-06), zasypki na stropie tunelu, wykop podstropowy w nawie środkowej,

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), wiercenie studni odwodnienia (obszar Z1),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – montaż rury przewodowej w rurze osłonowej (km 2+230), przewiert rury osłonowej, przygotowanie rur osłonowych do montażu rur przewodowych, wykucie włączenia do studni, montaż rur (km 2+330/2+370), korytowanie pod szalunki (km 2+650/2+695), zasypka wymurowanej studni, montaż kręgu, składanie studni, zasypka i demontaż szalunku, korytowanie pod szalunki, układanie rury (km 2+775), wykop pod pompownię (km 3+205), wykop, montaż rur i zasypka odcinka, montaż i zasypka studni (km 4+700/4+800), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur, wykop pod studnię, odtworzenie wjazdu kolidującego z wbudowanymi rurami (km 2+650/2+695), szalowanie i betonowaniekinety, montaż i zasypka rur (km 3+250), montaż rur i studni (km 3+500/3+700), montaż i zasypka rur przewodowych (km 3+960), odwadnianie wykopu przy ul. Ledóchowskiej (km 4+120), sieć ciepłownicza – montaż studni odpowietrzającej (km3+320), roboty elektroenergetyczne – przełączenia kabli średniego napięcia (km 1+450/1+550, 3+300/3+350),

 • inne roboty: hałdowanie materiału na półmaterac (km 4+000), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

08 lipca  – 13 lipca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty: 

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykop w trasie S2 (km 0+700/0+800), wykop pod pas techniczny 02 oraz zjazd awaryjny, korytowanie pod półmaterac muru oporowego łącznicy Ł2,wykonanie nasypów w trasie S2 (km 4+050/4+350, 4+650/4+725, 4+800/4+950) oraz pod warstwę odcinającą łącznicy Ł2, wykonywanie warstwy wyrównawczej w trasie S2 (km 3+700/3+900), stabilizacja warstwy odcinającej w trasie S2 (km 3+720/3+750),wykonanie nasypu i profilowanie pod warstwę odcinającą łącznicy Ł2, osuszanie nasypów Epo gruntem (km 4+000/4+200, 4+025/4+050, 4+225/4+275, 4+800/4+950), zasypki na stropie tunelu,

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WL 01-02, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykop pod studnię, przygotowanie komory startowej dla przewiertu,przewiert rury osłonowej (km 2+330/2+370), wykopy pod studnie, skręcanie szalunków, przygotowanie podłoża z chudego betonu, murowanie studni(km 2+775), wykop pod pompownię i montaż drugiego rozparcia (km 3+205), montaż rur osłonowych (łącznica Ł3 km 3+940), wykop odcinka (km 4+700/4+800), budowa kanalizacji deszczowej – odbiór próby szczelności rury, opróżnianie rury osłonowej po próbie szczelności, demontaż osprzętu do przeprowadzenia próby szczelności, montaż płóz na rurach, montaż rury przewodowej w rurze osłonowej (km 2+230), zasypka rur na odcinku (km 2+775/2+940), wykopy, szalowanie i betonowaniekinety, montaż rur i zasypka (km 3+250), wykop pod rury, montaż rur i studni (km 3+500/3+700), montaż rur (km 3+613), montaż rur (km 3+960), odwadnianie wykopu (km 4+120), sieć ciepłownicza – wykop pod montaż rur ciepłowniczych przygotowanie podłoża pod montaż rur ciepłowniczych wzdłuż ul. Płaskowickiej odcinek od ul. Nowoursynowska - ul. Rosoła, mufowanie, kontynuacja montażu rur ciepłowniczych, badanie spawów połączeń rur ciepłowniczych (km3+320), roboty teletechniczne – kabel światłowodowy Orange – montażstelaży i muf kablowych w studniach (km 3+110), odkopanie i zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej (km 3+350), usunięcie kolizji teletechnicznej - przełączenie kabla miedzianego (km 3+700/3+800), sieć UPC - wbudowanie studni,wciąganie kabla światłowodowego (km 1+850), roboty elektroenergetyczne – przygotowanie do przełączeń i przełączenia kabli średniego napięcia (km 3+300/3+350),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

01 lipca  – 06 lipca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty: 

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka ul. Rosoła,

 • roboty ziemne: wykop w trasie S2 (km 0+700/0+800, 3+445/3+465), wykop wraz z niwelacją i profilowaniem pod półmaterac muru oporowego łącznicy Ł2,wykonywanie zasypek na stropie tunelu, wykonanie nasypów w trasie S2 (km 3+750/3+850, 4+000/4+145, 4+675/4+980, 5+025/5+095) oraz pod warstwę odcinającą łącznic Ł2 i Ł3, przygotowanie podłoża pod materac przy obiekcie WD 03-02 mur 5L, przykrywanie stabilizacji warstwy odcinającej przy Płaskowickiej 05 i pod łącznicę Ł2, stabilizacja warstwy odcinającej w trasie S2 (km 4+000/4+025) i pod łącznicę Ł2,  przykrycie warstwy odcinającej (km 3+720/3+980), osuszanie nasypów Epo gruntem (km 4+050/WD 03 05, 4+200/4+350, 4+800/4+980, 5+025/5+086),

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WL 01-02, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – zasypka i prace porządkowe (km 2+085), wykop pod studnię, zasypka rury GRP (km 2+330/2+370), wykop pod rury, układanie i zasypka rur (km 2+775/2+940), wykonanie obudowy wykopu (larseny) pod pompownię PS-1, wykop pod pompownię, spawanie oczepu larsenów pod pompownię (km 3+205), prace przygotowawcze (km 4+700/4+800), budowa kanalizacji deszczowej –rozbiórka istniejącego kanału (km 1+565/1+750), spawanie rur osłonowych i próba szczelności rury (km 2+230), wykopy, szalowanie i betonowaniekinety (km 3+250), montaż rur i studni (km 3+500/3+700), montaż rur (km 3+613), zasypka rur do poziomu góry rury (km 3+750), montaż rur osłonowych (km 3+940), wykop pod studnię i montaż rur (km 3+960), montaż rur osłonowych (km 4+210), sieć ciepłownicza – wykop pod montaż sieci ciepłowniczej, spawanie sieci ciepłowniczej (km3+320), roboty teletechniczne – przełączenie kabla światłowodowego Orange i UPC (km 3+110), roboty elektroenergetyczne – przełączenia kabli średniego napięcia (km 3+000/3+100), przebudowa sieci elektroenergetycznej (km 3+320),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

24 czerwca  – 29 czerwca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty: 

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: wykonywanie objazdu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Rosoła,

 • roboty ziemne: wykop w trasie S2 (km 0+700/0+800, 0+850/0+900, 3+455/3+465), wykonywanie zasypek na stropie tunelu, wykonanie nasypów w trasie S2 (km 4+025/4+125, 4+145/4+300, 4+900/4+950, 5+025/5+095), profilowanie i zagęszczanie warstw nasypów (km 3+750/3+810), profilowanie pasa technologicznego (km 4+650/4+950),wymiana gruntu (km 3+700/4+025) i pod drogę dojazdową DD5, stabilizacja warstwy odcinającej w trasie S2 (km 3+720 /4+050) oraz przy Płaskowickiej 05 i pod łącznicę Ł2, zasypka stabilizacji warstwy odcinającej (km 4+050/4+125), usunięcie gruntów słabonośnych (km 3+700/3+990) i przy ul. Ledóchowskiej, osuszanie nasypów Epo gruntem (km 3+800/3+900, 4+700/4+900),

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WL 01-02, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykop odcinka, montaż studni, przełączenie i zasypka (km 2+085), wykop pod rury, montaż i montaż rur GRP (km 2+330/2+370), układanie i zasypka rur (km 2+775/2+940), wykonanie obudowy wykopu (larseny) pod pompownię PS-1 (km 3+205), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinka, montaż rur i zasypka, montaż studni, zamulanie istniejącego kanału, wyburzanie istniejącej studni, rozbiórka istniejącego kanału (km 1+565/1+750), spawanie rur osłonowych (km 2+230), szalowanie i betonowanie kinety (km 3+250), montaż studni i rur (km 3+613), montaż rur osłonowych (km 3+760, 3+870), odwodnienie wykopu pod studnię (km 3+900), montaż rur osłonowych (km 4+210), sieć ciepłownicza – wykop i odsłonięcie sieci ciepłowniczej, wykop pod montaż sieci ciepłowniczej, roboty teletechniczne – sprawdzenie istniejącej kanalizacji teletechnicznej 4-otworowej Netia (km 1+560), przełączenie światłowodu Orange - przygotowanie i zakładanie oznaczeń na światłowód (km 3+110), roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznej (km 3+320),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

17 czerwca  – 22 czerwca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty: 

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: wykonywanie objazdu na ul. Rosoła,

 • roboty ziemne: wykop pod trasę główną (km 0+850/0+900), wykonywanie i zagęszczanie zasypek na stropie tunelu, profilowanie pod warstwę odcinającą i wykonywanie warstwy odcinającej (km 4+050/4+100), wymiana gruntu i stabilizacja warstwy odcinającej (km 3+700/4+000), wykonanie nasypów pod trasę główną (km 4+145/4+300, 4+900/4+980, 5+025/5+095), profilowanie i dogęszczanie warstwy nasypu (km 4+700/4+800), usunięcie gruntów słabonośnych (km 3+700/3+990) i pod drogę dojazdową DD5,

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WL 01-02, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – zasypka i prace porządkowe (km 2+444), sieć sanitarna – wykop odcinka, montaż i zasypka rur (km 2+085), montaż rur GRP (km 2+330/2+370), prace przygotowawcze (transport szalunków, korytowanie na skarpie pod wykop) i wykonywanie wykopu pod studnie (km 2+775/2+940), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinków, montaż rur i zasypki (km 1+565/1+750), ustawianie rur osłonowych na podporach na stropie pośrednim (km 2+230), szalowanie kinety (km 3+250), montaż rur osłonowych (km 3+750, 3+760), odwodnienie wykopu pod studnię (km 3+900), roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej UPC (km 1+850), przygotowania do przełączenia światłowodu Vectra (km 3+110), roboty elektroenergetyczne– przebudowa sieci elektroenergetycznej (km 3+320),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

10 czerwca  – 15 czerwca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykop pod trasę główną (km 0+850/0+900), wykonywanie i zagęszczanie zasypek na stropie tunelu, profilowanie pod warstwę odcinającą i wykonywanie warstwy odcinającej (km 4+000/4+125), wykonanie wkładek wzmacniających (km 4+145/4+300) i nasypów pod trasę główną (km 4+145/4+300, 4+900/4+980, 5+025/5+086), usunięcie gruntów nieurodzajnych(km 3+700/3+990),

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WL 01-02, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – wykonanie wcinki, zasypka i prace porządkowe (km 2+445), sieć sanitarna – wykop pod siecią cieplną (km 2+085), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinków, montaż rur i zasypki (km 1+565/1+750), wykonanie by-passu dla kolizji kanalizacji deszczowej (km 2+230), wykop i montaż rur rury GRP (km 2+330/2+370), usunięcie urobku po wycięciu otworów w ścianach tunelu, montaż podpór pod rury stalowe (km 2+375), szalowanie kinety, zasypka komory (km 3+250), odwodnienie wykopu pod studnię, roboty przygotowawcze pod montaż studni i rur (km 3+900), zasypka rur osłonowych GRP (km 4+713), roboty teletechniczne – zakładanie oznaczeń na kable światłowodowe Orange, budowa rurociągu Exatel, wciąganie kabla światłowodowego Nask (km 3+110), roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznej (km 3+030, 3+320),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

03 czerwca  – 08 czerwca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: chodnik na ul. Pileckiego,

 • roboty ziemne: wykop podstropowy pod trasę główną,wykop pod trasę główną (km 0+850/0+900), wykonywanie zasypek na stropie tunelu, wykonywanie nasypów pod trasę główną (km 4+145/4+274, 5+025/5+094), usunięcie gruntów nieurodzajnych(km 3+700/3+990),

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WL 01-02, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – płukanie wodociągu, pobranie próbki do badania bakteriologicznego (km 2+445), prace porządkowe (km 2+760), prace wykończeniowe w komorach wodociągowych (km 3+085), sieć sanitarna – wykop i montaż rur na odcinku (km 2+085), wykop i montaż rur na odcinku (km4+710/4+760), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinków, montaż rur i zasypki (km 1+565/1+750), wykop i montaż rur na odcinku (km 1+920/1+970), wykop pod rury GRP (km 2+330/2+370), wykonanie otworu w ścianie tunelu, montaż podpór pod rury stalowe (km 2+375), szalowanie kinety (km 3+250), odwodnienie wykopu pod studnię, roboty przygotowawcze pod montaż studni i rur (km 3+900), montaż rur osłonowych GRP (km 4+713), roboty teletechniczne Orange – przełączanie kabli miedzianych, przygotowania do przełączenia i przełączenie światłowodu (km 3+110), roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznej na odc. prostopadłym do osi S2 (km 3+030),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

27 maja – 01 czerwca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: kontynuacja prac związanych z wykonaniem objazdu al. KEN i  wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu,

 • roboty ziemne: wykop podstropowy,  wykonywanie nasypów na stropie tunelu, profilowanie warstwy nasypu pod trasę główną (km 4+145/4+200), usunięcie gruntów nieurodzajnych  (km 3+700/3+990), wymiana gruntów i usunięcie odpadów (km 4+000/4+050), Wykonywanie poletek próbnych (km 4+225, 4+805, 4+904, 5+050),

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WL 01-02, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – budowa odcinka (km 2+444), wykop pod studnię i pod podłączenie odwodnienia do istniejącej studni, wykonanie betonu podkładowego pod studnię i łączenie z komorą, zasypka komory i wykopu, prace porządkowe (km 3+090/3+140), sieć sanitarna – wykop i montaż rur na odcinku (km  4+710/4+760), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinków, montaż rur i zasypki (km 1+505/1+750), wykop i montaż rur na odcinku (km 1+920/1+970), wykop pod wykonanie otworu w ścianie tunelu, montaż podpór pod rury stalowe i montaż rur osłonowych (km 2+375), szalowanie kinety (km 3+250), odwodnienie wykopu pod studnię, roboty przygotowawcze pod montaż studni i rur (km 3+900), roboty teletechniczne Orange – przygotowania do przełączenia światłowodu, szukanie i ściąganie zapasów na kablach światłowodowych (km 3+030), roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznej na odc. prostopadłym do osi S2 (km 3+030),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

20 maja – 25 maja 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:   

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: rozbiórka nawierzchni ul. Stryjeńskich (km 1+915), kontynuacja prac związanych z wykonaniem objazdu al. KEN,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 4+145/4+200) i nasypów na stropie tunelu, wykonywanie nasypu pod warstwę odcinającą (łącznica Ł2), zasypka stropu, wykop podstropowy, przygotowanie warstwy transmisyjnej - pierwsza warstwa (km 3+620/3+630), płytka wymiana gruntu w rejonie Płaskowickiej 05, wymiana gruntów i usunięcie odpadów (km 4+000/4+050),

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WL 01-02, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – prace przygotowawcze na stropie – układanie rury medialnej w rurze osłonowej i łączenie rur medialnych i stalowych na stropie (km 2+444), prace przygotowawcze, wykop pod komorę startową, ustawienie maszyny, przewiert pilotem, zasypka komory odbiorczej i prace porządkowe (km 2+760), wykop pod studnię, wykonanie wcinki (km 3+090/3+140), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinków, montaż rur i zasypki (km 1+505/1+565), wykop pod rurę GRP, montaż podpór pod rury stalowe, zasypka rur GRP (km 2+230/2+375), przygotowanie do wykonania betonu podkładowego pod studnię, montaż studni (km 2+695/2+740), szalowanie kinety, zasypka komory i odcinka (km 3+250), odwodnienie wykopu pod studnię, roboty przygotowawcze pod montaż studni i rur (km 3+900), roboty teletechniczne Orange – wciąganie rur wtórnych i kabli miedzianych (km 3+110), roboty elektroenergetyczne – wykonanie przewiertu sterowanego pod ul. Płaskowickiej w ramach kolizji (km 3+083),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

13 maja – 18 maja 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty: 

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na objeździe przy ul. Stryjeńskich,

 • roboty drogowe: rozbiórka nawierzchni ul. Pileckiego (km 1+450), kontynuacja prac związanych z wykonaniem objazdu al. KEN,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 4+145/4+935), wykop podstropowy, przygotowanie warstwy transmisyjnej - druga warstwa (km 3+630/3+650),

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach KO 01-04, WL 01-02, WG 03-04, dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), wiercenie tymczasowego piezometru P06 (km 2+585),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – wykonywanie przewiertu (km 2+444), próba szczelności, płukanie sieci i pobranie próbki wody do badań, wykonanie wcinki i odwodnienia przy komorach – posadowienie studni (km 3+090/3+140), sieć sanitarna – wykop i montaż rur na odcinku (km 1+920/1+970), montaż rur osłonowych stalowych (km 2+375), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinków i montaż rur (km 1+505/1+565), wykop i montaż rur na odcinku (km 1+920/1+970), montaż rury GRP, montaż podpór pod rury stalowe (km 2+230/2+375), montaż rur GRP i studni (km 2+695/2+740), wykop, montaż i zasypka odcinka (km 3+250), odwodnienie wykopu pod studnię, roboty przygotowawcze pod montaż studni i rur (km 3+900), roboty teletechniczne Orange – przewiert sterowany (km 3+110), montaż rur GRP (km 4+713 i 4+716)

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

06 maja – 11 maja 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty: 

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), prace przygotowawcze pod wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na objeździe przy ul. Pileckiego,

 • roboty drogowe: prace przygotowawcze do wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu na objeździe przy ul. Stryjeńskich, prace związane z wykonaniem objazdu al. KEN – ustawianie krawężników, układanie kostki brukowej i wykonanie podbudowy pod objazd,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej, korytowanie i usunięcie gruntów nieprzydatnych, płytka wymiana gruntu (odc. Płaskowickiej 05), prace związane z wymianą gruntu pod drogę dojazdową DD5, wykonywanie nasypów na stropie tunelu i w trasie S2 (km 4+875/4+935), profilowanie nasypu (km 4+950/4+975), wykop podstropowy pod trasę główną, wykonanie nasypu pod warstwę odcinającą (km 3+740/3+900), wykonanie warstwy zabezpieczającej stabilizację (km 4+145/4+200, 4+650/4+850), prace porządkowe pod warstwę transmisyjną i profilowanie pod warstwę transmisyjną (km 3+630/3+658), przygotowanie warstwy transmisyjnej - druga warstwa (km 3+650/3+700),

 • roboty odwodnieniowe: konserwacja systemu odwadniającego przy obiektach WL 01-01, WL 01-02 i WG 03-04,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – prace przygotowawcze do przewiertu - rozbiórka kostki, składanie komory startowej i wykop pod komorę, ustawienie maszyny, wykonanie przewiertu (km 2+444), układanie rur, prace wykończeniowe przy montażu rur na odcinku,kamerowanie magistrali i montaż uzbrojenia, przygotowanie do próby – montaż wyparcia w punktach oraz w komorach (km 3+090/3+140), sieć sanitarna – wykop i montaż rur na odcinku (km 1+920/1+970), montaż podpór pod rury stalowe (km 2+375), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinków i montaż rur (km 1+505/1+565), wykop odcinka (km 1+800/1+820), montaż rury GRP, zbrojenie i betonowanie pokryw komory (km 2+230/2+375), montaż rur GRP (km 2+695/2+740), demontaż larsenów (km 2+770), wykop, montaż i zasypka odcinka, izolacja papą, warstwa betonu przykrywającego, zasypka (km 3+250), odwodnienie wykopu pod studnię (km 3+900), roboty gazowe – przygotowanie pierwszej i drugiej warstwy zasypki (km 1+840),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

29 kwietnia – 04 maja 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: roboty brukarskie i układanie masy bitumicznej na objeździe przy ul. Pileckiego,  zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego, układanie masy bitumicznej pod bypass Stryjeńskich,  prace związane z wykonaniem objazdu al. KEN – korytowanie pod warstwę mrozoochronną, ustawianie krawężników,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (odc. Płaskowickiej 05), wykonywanie nasypów na stropie tunelu i w trasie S2 (km 4+300/4+500), wykop podstropowy pod trasę główną (km 1+290/1+360), wykonanie warstwy zabezpieczającej stabilizację (km 4+650/4+850), wymiana gruntu pod drogę dojazdową DD5, przygotowanie warstwy transmisyjnej (km 3+658/3+673),

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), konserwacja systemu odwadniającego przy obiekcie WL 01-01,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – skręcanie kształtek, wyprawienie studni, montaż uzbrojenia w komorach, montaż podpór pod rury stalowe, zasypka komór (km 3+090/3+140), sieć sanitarna – wykop i montaż rur na odcinku, montaż studni (km 2+085), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinka (km 1+800/1+820), wykop, montaż i zasypka rur na odcinku, montaż studni (km 2+105/2+171), montaż rury GRP, betonowanie ścian komory, montaż podpór pod rury stalowe (km 2+230/2+375), montaż rur GRP (km 2+695/2+740), demontaż larsenów (km 2+770), wykop, montaż i zasypka odcinka (km 3+250), roboty teletechniczne – wbudowanie studni operator UPC i PTC (km 1+850, 1+925), roboty gazowe – przygotowanie podłoża dla budowy sieci gazowej (km 1+840), wykop, zgrzewanie rur bypassu sieci gazowej w rejonie ulicy Rosoła (km 3+100),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

23 kwietnia – 27 kwietnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: prace przygotowawcze pod wykonanie objazdu al. KEN – wykonywanie nasypu,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (odc. Płaskowickiej 05), wykonywanie nasypów (km 1+762/1+810, 3+740/3+900, 4+300/4+500, 4+650/4+850), wykop podstropowy pod trasę główną (km 1+310/1+330), wywóz humusu (km 5+050), wywóz nadmiaru materiału, porządkowanie terenu budowy (km 3+700/4+400),

 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), konserwacja systemu odwadniającego przy obiekcie WL 01-01, rurociąg odwodnieniowy do Kanału Grabowskiego – montaż rur (km 0+400/1+120),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – wykop pod komorę, przygotowanie rur do układania w rurach stalowych (montaż ślizgów), przygotowanie podłoża betonowego pod komorę, montaż komór i rur medialnych, zasypka komór i odcinka pomiędzy komorami (km 3+090/3+140), sieć sanitarna – wykop i montaż rur na odcinku (km 2+085), montaż i zasypka studni, prace porządkowe (km 4+700/5+000), budowa kanalizacji deszczowej – wykop, montaż i zasypka rur na odcinkach, montaż studni (km 2+105/2+171), wykop odcinka, montaż rur osłonowych, zasypka, malowanie komory, szalowanie i betonowanie kinety (km 2+252/3+185), zbrojenie ścian komory i betonowanie dna komory (km 2+375), wykonanie betonu podkładowego pod studnię (km 2+740/2+770), wykop i montaż rur na odcinku, wykop pod studnię (km 2+767), zasypka komory (km 2+770), montaż rur GRP (km 2+230/2+375, 2+695/2+740, 4+163), wykop odcinka (km 4+700/5+000), roboty teletechniczne – budowa rurociągu UPC i PTC (km 1+850, 1+925), nadzór nad kanalizacją teletechniczną Orange przy wykonywaniu prac wykopowych przez inną firmę (km 1+960), roboty elektroenergetyczne – przełączenie kolizji elektroenergetycznej (km 1+870), przełączenie kabla średniego napięcia w kolizji (km 2+000/2+050), roboty gazowe – wymiana gruntu nad rurami sieci gazowej (km 1+650), wykop wzdłuż ulicy Płaskowickiej, przygotowanie podłoża, zgrzewanie rur gazowych (km 1+840),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

15 kwietnia – 19 kwietnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: kontynuacja wykonania objazdu ul. Pileckiego – układanie krawężnika, prace przygotowawcze pod wykonanie objazdu al. KEN – korytowanie, wbudowanie siatki stalowej,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej Ł2 Ursynów Wschód, wymiana gruntu w trasie S2 (km 3+700/4+000)i na drodze dojazdowej DD5, wykop podstropowy pod trasę główną, wykonywanie nasypów pod wzmocnienie podłoża  w trasie S2 (km 3+740/3+950), wykonywanie zasypek stropu tunelu i zasypka "pachwin" przy stropie, przygotowanie warstwy transmisyjnej - rozłożenie 10 cm warstwy kruszywa mineralnego (km 3+658/3+700),

 • roboty odwodnieniowe: odwiercenie piezometru P05 wewnątrz tunelu (obszar Z1), dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), konserwacja systemu odwadniającego przy obiekcie WL 01-01, rurociąg odwodnieniowy do Kanału Grabowskiego – roboty przygotowawcze, montaż rur DN315 + montaż studni (km 0+400/1+120),

 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – przygotowania  do  wcinki, wykonanie wcinki, zasypka z zagęszczaniem, prace porządkowe (km 1+840/1+900), przygotowanie  podłoża,  zasypka rury  osłonowej przy komorze, prace porządkowe (km 3+090/3+140),  sieć sanitarna – wykop i montaż  rur na odcinku (km 2+028/2+085),  wykop odcinka, montaż rur i zasypka na odcinku, montaż i zasypka studni (km 4+700/5+000), budowa kanalizacji deszczowej – wykop, montaż i zasypka rur na odcinkach (km 2+105/2+171), montaż rury GRP, wykonanie izolacji betonu podkładowego i zbrojenie komory (km 2+230/2+375), zasypka komory (km 2+770), montaż rur GRP (km 2+740/2+770, 4+163), kontynuacja wykopu odcinka, montaż rur, szalowanie i betonowanie ścian komory, demontaż szalunku komory i zasypka odcinka (km 3+250), montaż rur osłonowych (km 4+166), roboty teletechniczne Orange – ściąganie zapasów i montaż rur osłonowych (km 1+960), roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznych (km 1+500),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

08 kwietnia – 13 kwietnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: kontynuacja wykonania objazdu ul. Pileckiego - zasypywanie stropu, profilowanie przekruszu, rozłożenie i zagęszczenie kruszywa łamanego,prace przygotowawcze pod wykonanie objazdu al. KEN – korytowanie, wbudowanie siatki stalowej,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 3+700/4+000), wykop pod trasę S2 (km 0+860), wymiana gruntu na drodze dojazdowej DD5, wykop wstępny, wykop podstropowy pod trasę główną, wykonywanie nasypów  w trasie S2 (km 3+740/3+900, 4+550/4+750) i na stropie tunelu, stabilizacja warstwy odcinającej (od WD 03-06 do km 5+086),

 • roboty odwodnieniowe: uruchomienie studni DW1-DW4 i DW13-DW22 (km 2+300/2+400, 2+570/2+800),dozór i konserwacja systemu odwadniającego (km 2+300/4+250), konserwacja systemu odwadniającego przy obiekcie WL 01-01,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – zasypkii zagęszczanie, próby szczelności, przygotowania do wcinki - odkopanie miejsc do włączenia (km 1+840/1+900), przygotowanie podłoża pod komorę montażową, posadowienie komory,ułożenie rury osłonowej, wykop pod komorę i rurę osłonową, zasypka rury osłonowej przy komorze (km 3+090/3+140), sieć sanitarna – wykop na odcinkach (km 2+028/2+085), wykop na odcinkach, montaż rur i zasypka na odcinku (km 4+700/5+000), budowa kanalizacji deszczowej – wykop i montaż rur na odcinku, wykop i montaż studni (km 2+105/2+171), montaż rur (km 2+230/2+280), wykop pod rury, montaż i zasypka rur (km 2+230/2+375), demontaż szalunków po betonowaniu, montaż i zasypka komory (km 2+770), kontynuacja wykopu odcinka, zbrojenie ścian komory, montaż rur osłonowych na odcinku, szalowanie ścian komory (km 3+250), roboty teletechniczne Orange – demontaż kanalizacji, ściąganie zapasów i montaż rur osłonowych, wstawki na kablach miedzianych (km 1+960), roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektroenergetycznych ( km 1+500, 1+875/2+040),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

01 kwietnia – 06 kwietnia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: kontynuacja wykonania bypassu ul. Pileckiego - roboty brukarskie,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod łącznicę Ł2 i przy ul. Płaskowickiej 05, wykop w trasie S2 (km 3+540), wymiana gruntu w pasie technologicznym i na drodze dojazdowej DD5, wykop wstępny, wykop podstropowy pod trasę główną, przygotowanie podłoża pod nasypy – stabilizacja warstwy odcinającej (km 4+145/4+980), wykonywanie nasypu na warstwie odcinającej (km 4+600 i od WD 03-06 do km 5+086),

 • roboty odwodnieniowe: uruchomienie odwodnienia wykopu budowlanego tunelu, dozór i konserwacja systemu odwadniającego (km 2+300/4+250),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – układanie rur medialnych w rurze osłonowej, zasypka, zagęszczanie, kamerowanie, komora montażowa - składanie rur w komorze, przygotowania do próby, montaż wyparcia przed wykonaniem próby na kolanie w komorze, montaż wyparcia przy włączeniu w stary wodociąg (km 1+840/1+900), wykop pod komorę, korytowanie pod rury stalowe stropie, układanie i spawanie rur, demontaż komory odbiorczej, układanie rur medialnych w rurze osłonowej, przygotowanie betonu podkładowego pod komorę (km 3+090/3+140), sieć sanitarna – wykop na odcinkach, wykop pod studnię, montaż rur (km 4+700/5+000), budowa kanalizacji deszczowej – wykop i montaż rur na odcinku SR2/2-SR2/3, wykop pod studnie (km 2+105/2+171), montaż rur (km 2+230/2+280), prace przygotowawcze, wykop pod komorę, wykonanie betonu podkładowego, montaż i zasypka rur (km 2+230/2+375), wykop pod komorę, pielęgnacja betonu po betonowaniu (km 2+770), kontynuacja wykopu odcinka, uszczelnianie podłoża komory papą, zbrojenie i betonowanie płyty komory, rozpoczęcie zbrojenia ścian komory (km 3+250), roboty teletechniczne Orange – ściąganie zapasów na kablach, demontaż kanalizacji (km 1+960), przesunięcie kanalizacji teletechnicznej ze studniami na potrzeby objazdu przy ul. Pileckiego roboty elektroenergetyczne – wciąganie kabli elektroenergetycznych, zasypki (km 1+875/2+040), wciąganie kabla (km 1+950/2+100),

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka istniejącej drogi z płyt betonowych (km 3+740/4+000),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,  organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

25 marca – 30 marca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: kontynuacja wykonania bypassu ul. Pileckiego - roboty brukarskie,

 • roboty ziemne: wykop w trasie S2 (km 3+540), wymiana gruntu na drodze dojazdowej DD5, wykonywanie nasypów na ukończonych segmentach tunelu ( segm. 5/7, 16/17),przygotowanie podłoża pod nasypy – stabilizacja warstwy odcinającej (km 4+145/4+980) i korekta odcinka próbnego (km 4+620/4+650),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – odwodnienie magistrali, wykop pod komorę, układanie betonu podkładowego pod komorę, montaż komory, układanie rur stalowych na stropie, układanie rur medialnych (km 1+840/1+900), odwodnienie magistrali, przygotowanie do przewiertu, ustawienie maszyny i wykonywanie przewiertu (km 3+090/3+140), sieć sanitarna – roboty przygotowawcze do wykopu pod rury, wykop pod rury i montaż rur (km 2+220/2+280), wykop odcinków, wykop pod studnię, montaż rur i studni, zasypka studni i odcinka (km 4+700/5+000), budowa kanalizacji deszczowej – zbrojenie i szalowanie ścian komory do trzeciego poziomu rozparć (km 2+230), wykop pod komorę i pod rury,demontaż ścianki berlińskiej, zasypka rur (km 2+230/2+375), kontynuacja wykopu odcinka, demontaż osłony rury w komorze (km 3+250), roboty teletechniczne Orange – przygotowania do obniżenia kanalizacji teletechnicznej – ściąganie zapasów na kablach, odkopywanie i demontaż kanalizacji  (km 1+960),  roboty elektroenergetyczne – prace przygotowawcze pod przełączenie i przełączenie kabla, zasypka kabla (km 1+300/1+500),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,  organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

18 marca – 23 marca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: wykonywanie objazdu przy ul. Pileckiego – wykop i wykonywanie warstwy konstrukcyjnej pod objazd, ustawianie krawężników,

 • roboty ziemne: prace przygotowawcze pod wymianę gruntu na drodze dojazdowej DD5, wykonywanie nasypów na wykonanych segmentach tunelu ( segm. 16/17), przygotowanie podłoża pod nasypy odcinek próbny - stabilizacja warstwy odcinającej (km 4+550/4+650),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – montaż wyposażenia w komorze, przygotowanie rur do układania w rurze osłonowej (montaż ślizgów), prace przygotowawcze (rozbiórka kostki, przygotowanie do szalowania), zasypka komory, zagęszczanie, demontaż szalunku, odwodnienie magistrali (km 1+840/1+900), odwodnienie magistrali (km 3+090/3+140), sieć sanitarna – montaż rur, wykop pod studnię i montaż studni (km 2+085), montaż rur (km 4+700/5+000), budowa kanalizacji deszczowej – zasypka ścian komory, demontaż ścianki berlińskiej, kontynuacja zasypki ścian komory KR-6/1 (km 2+230), wykonywanie ścianki berlińskiej, wykop pod komorę (km 2+375), odkopywanie komory, demontaż osłony rury w komorze kontynuacja wykopu odcinka, roboty ziemne pod montaż rur (km 3+250), roboty teletechniczne Orange – przygotowania do obniżenia kanalizacji teletechnicznej (km 1+960

 • roboty odwodnieniowe – konserwacja systemu odwadniającego i pomiar zwierciadła wody przy obiekcie KO 01-04/WS 01-05,

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,  organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

11 marca – 16 marca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: wykonywanie objazdu przy ul. Pileckiego – profilowanie korony robót ziemnych, rozkładanie kruszywa,

 • roboty ziemne: wykonywanie wykopów w trasie S2 (km 0+700/0+800) oraz przy obiekcieWL 01-01, wykonywanie nasypów na wykonanych segmentach tunelu ( segm. 6/7, 12, 16/17),

 • oboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – przygotowanie podłoża pod beton podkładowy dla montażu komór, posadowienie komór (km 1+840/1+900), prace przygotowawcze przy komorze startowej dla celu wykonania przewiertu (km 3+090/3+140), sieć sanitarna – prace wykończeniowe (km 2+280/2+370), kontynuacja wykopów, montaż zasypka i rur, montaż studni (km 4+700/5+000), budowa kanalizacji deszczowej – kontynuacja wykopu odcinka, montaż rur, zasypka odcinka (km 1+840/1+900), prace porządkowe (km 2+230), wykonywanie ścianki berlińskiej, wykop pod komorę (km 2+375), kontynuacja zasypki ścian komory (km 2+770), odkopywanie komory, demontaż osłony rury w komorze (km 3+250), roboty teletechniczne Orange – przygotowania do obniżenia kanalizacji teletechnicznej (km 1+960, 2+780/2+815), roboty elektroenergetyczne – prace przygotowawcze pod przełączenia kabla i prace przygotowawcze do ułożenia docelowego trasy i kabli na stropie (km 1+300/1+500), kontynuacja wykopu pod kable i układanie rur pod kabel (km 1+870/1+900),

 • roboty odwodnieniowe – konserwacja systemu odwadniającego i pomiar zwierciadła wody przy obiekcie KO 01-04/WS 01-05,

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,  organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

04 marca – 09 marca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: wykonywanie objazdu przy ul. Pileckiego,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy zbiorniku odwodnieniowo-sedymentacyjnym (km 4+200/4+300), wykop od strony portalu (km 1+120/1+170), przygotowanie podłoża pod nasyp (km 4+700/4+800), wykonywanie nasypów (km 4+150/4+400), wykonywanie rampy zjazdowej, zasypka pachwin (km 1+920),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – wykonanie przewiertu, prace porządkowe po przewiercie - demontaż maszyny, przygotowania pod montaż komory (km 1+840/1+900), kucie młotem zbrojonych płyt betonowych, układanie rur, zasypka wraz zagęszczaniem, kamerowanie (km 3+090/3+140), sieć sanitarna – odtworzenie  skarpy (km 2+280/2+370),  wykop  pod rury, montaż zasypka i rur, (km 4+700/5+000), budowa kanalizacji deszczowej – wykop odcinka i montaż studni (km 1+800/1+900), wykop odcinka, montaż i zasypka studni (km 1+840/1+900), demontaż szalunku ścian komory, zasypka ścian komory (km 2+230), wykonywanie ścianki berlińskiej (km 2+375), zasypka ścian komory (km 2+770), pogłębianie wykopu i komory, odkopywanie komory, demontaż osłony rury w komorze (km 3+250), roboty teletechniczne Orange – przygotowania do obniżenia kanalizacji teletechnicznej (km 1+960, 2+780/2+815), roboty elektroenergetyczne – wykonanie wykopu pod kable (km 1+870/1+900), wykonanie przecisku pneumatycznego pod ulicą Płaskowickiej i drogą technologiczną (km 1+870), wykop pod kable i wykonanie zasypek (km 1+940/2+150), roboty gazowe – roboty przygotowawcze (km 1+650),

 • roboty odwodnieniowe – montaż igłofiltrów przy obiekcie WL 01-01, montaż systemu odwodnienia (km 2+500), konserwacja systemu odwadniającego i pomiar zwierciadła wody przy obiekcie KO 01-04/WS 01-05,

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,  organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

25 lutego – 02 marca 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: wykonywanie objazdu przy ul. Pileckiego,

 • roboty ziemne: wykop pod portal (km 1+020), przygotowanie podłoża pod nasyp (km 4+800/4+850), wykonywanie nasypów (km 4+150/4+400), zasypywanie stropu tunelu (km 1+800/1+900),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – budowa sieci wodociągowej (km 1+840/1+900), unieczynnienie istniejącego wodociągu, montaż łącznika i kołnierza od ul. Płaskowickiej (km 2+730), sieć sanitarna – montaż rur, odtworzenie skarpy (km 2+220/2+370), zasypywanie i zagęszczanie (km 2+775), prace porządkowe, wykop wstępny (km 4+700/5+000), budowa kanalizacji deszczowej – wykop wstępny (km 1+800/1+900), wykopy, montaż rur, montaż i zasypka studni (km 1+900/2+230), zasypka ścian komory (km 2+230), wykonywanie ścianki berlińskiej i ścianki szczelnej z larsenów, betonowanie ścian i belek rozpierających (km 2+230/2+375), zasypka ścian komory, pielęgnacja betonu po betonowaniu (km 2+770), pogłębianie komory, spawanie ramy (km 3+250), roboty teletechniczne Orange – wbudowanie studni (km 1+960), odtwarzanie chodnika (km 3+090/3+140), rozbiórka nawierzchni, wykop (km 2+780),

 • roboty odwodnieniowe – montaż systemu odwodnienia (km 2+500), konserwacja systemu odwadniającego i pomiar zwierciadła wody,

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,  organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

18 lutego – 23 lutego 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – budowa sieci wodociągowej (km 1+840/1+900), prace porządkowe (km 4+700/4+900), budowa sieci wodociągowej – sieć sanitarna – prace przygotowawcze – wykop pod studnię i między studniami, montaż studni i rur, zasypka studni (km 1+900/2+230), montaż rur (km 2+220/2+370), wykonanie ścianki berlińskiej i szalowanie ścian komory (km2+230,2+375), zbrojenie ścian komory do drugiego poziomu rozparć (km 2+230), budowa sieci sanitarnej (km 2+775), kontynuacja wykopu, pogłębianie komory, spawanie rury (km 3+250), rozpoczęcie przebudowy sieci sanitarnej, wiercenie i budowa studni odwodnieniowych (km 4+700/5+000), roboty teletechniczne Orange – przygotowania do wbudowania studni (km 1+960), roboty elektroenergetyczne – prace przygotowawcze pod przebudowę sieci elektroenergetycznej, wykop pod instalację docelową kabla nr 8 (km 1+275/+400), przełączenie sieci elektroenergetycznej (km 2+760),

 • roboty ziemne - wymiana gruntów – przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypów - (km 4+150/4+950), zasypka z zagęszczeniem stropu tunelu, prace przygotowawcze pod wykonanie odcinka próbnego stabilizacji – wymiana gruntu (km 4+450/4+500),

 • roboty odwodnieniowe – konserwacja systemu odwadniającego i pomiar zwierciadła wody w rejonie obiektu KO 01-04/WS 01-05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,  organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

11 lutego – 16 lutego 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne - roboty wodociągowe –prace przygotowawcze, cięcie nawierzchni, odkrywka istniejącego wodociągu, wykopy, układanie rur, zasypka, zagęszczenie (km 1+840/1+900), montaż rury przewodowej (km 4+700/4+900), budowa sieci wodociągowej – roboty sanitarne – prace przygotowawcze – zasypywanie komory (km 1+920), wykop pod studnię i między studniami, montaż rur (km 1+900/2+230), wykop pod studnię, montaż rur (km 2+220/2+370), prace przygotowawcze pod budowę komory, zbrojenie ścian komory (km2+230,2+375), zbrojenie ścian komory do drugiego poziomu rozparć (km 2+230), prace przygotowawcze wykopy, wykonanie otworu w istniejącej studni pod budowę sieci sanitarnej (km 2+775), montaż studni i instalacji studni, spawanie ram komory, kontynuacja wykopu (km 3+250), roboty teletechniczne –budowa kanalizacji 12-otworowej Orange, prace wykończeniowe po przebudowie sieci teletechnicznej(odtwarzanie wjazdu),

 • roboty odwodnieniowe – montaż systemu odwodnienia  (obszar Z1), konserwacja systemu odwadniającego i pomiar zwierciadła wody w rejonie obiektu KO 01-04/WS 01-05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,  organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

04 lutego – 09 lutego 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne - roboty wodociągowe – budowa sieci wodociągowej (km 1+840/1+900, 4+700/4+900), roboty sanitarne – prace przygotowawcze – wykop, beton podkładowy pod studnię, montaż rury (km 2+220/2+370), prace przygotowawcze pod budowę sieci sanitarnej (km 2+775), betonowanie podłoża pod studnie, montaż studni, zasypka kanału, wykop pomiędzy studnią a początkiem kanału (km 4+700/4+900), budowa kanalizacji deszczowej – szalowanie i betonowanie komory, zasypywanie komory, montaż szalunku, przykrycie płytami komory i izolacja (km 1+920), pielęgnacja betonu, zasypka ścian komory do pierwszego poziomu rozparć (km 2+230), pielęgnacja betonu płyty dennej, rozpoczęcie zbrojenia ścian komory, wykonanie zasypki wraz z zagęszczeniem, prace przygotowawcze pod budowę komory (km 2+230, 2+320, 2+370), kontynuacja wykopu pod komorę, spawanie ram komory, zbrojenie płyt (km 3+250), budowa ciepłociągu – prace wykończeniowe w studni w zakresie odwodnienia sieci ciepłowniczej (km 3+800), roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej 4-otworowej (km 1+960),prace wykończeniowe po przebudowie sieci teletechnicznej Orange (km 2+780), roboty elektroenergetyczne – przebudowa sieci elektrycznej: montaż słupa (km 3+350),

 • roboty odwodnieniowe – montaż systemu odwodnienia  (obszar Z1), konserwacja systemu odwadniającego i pomiar zwierciadła wody w rejonie obiektu KO 01-04/WS 01-05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,  organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

28 stycznia – 02 lutego 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne - roboty wodociągowe – odkrywka istniejącego wodociągu, przygotowanie kołnierza do próby szczelności, składanie szalunków, korytowanie, zrywanie zmarzliny, budowa sieci wodociągowej (km 1+840/1+900), dokończenie wykopu, prace odwodnieniowe, montaż rur osłonowych i rury przewodowej, budowa sieci wodociągowej (km 4+700/4+900), roboty sanitarne – prace przygotowawcze i rozpoczęcie przebudowy sieci sanitarnej – wykopy (km 2+220/2+370), budowa kanalizacji deszczowej – montaż zbrojenia płyt stropowych i demontaż szalunku komory, betonowanie płyt stropowych, izolacja ścian komory, częściowa zasypka komory (km 1+920), przygotowanie do betonowania płyt pokrywowych (km 2+230), przygotowanie do betonowania dna komory - prace przygotowawcze pod montaż i montaż komory, wykonanie izolacji zewnętrznej, zasypka komory, zbrojenie dna komory (km 2+230, 2+320, 2+370), kontynuacja wykopu pod komorę (km 3+250), budowa ciepłociągu – demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej, prace porządkowe po demontażu (km 3+500),

 • roboty odwodnieniowe – konserwacja systemu odwadniającego i pomiar zwierciadła wody w rejonie obiektu KO 01-04/WS 01-05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,  organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

21 stycznia – 26 stycznia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: wykonanie kolumn CSC (km 3+570/3+700),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne - roboty wodociągowe – prace przygotowawcze pod rozpoczęcie robót (km 1+840/1+900), prace rozpoczynające zasypanie stropu pod sieć wodociągową - odcinek próbny w warunkach zimowych w rejonie segmentu S43, montaż rur osłonowych, wykop i odwodnienie rurociągu (km 4+700/4+900), roboty sanitarne – zasypywanie sieci kanalizacji sanitarnej i rur osłonowych, wykop pomiędzy studniami, zgrzewanie rurociągu zrzutowego, zasypywanie wykopu pomiędzy studniami, odwodnienie i pogłębienie wykopu studni (km 4+700/4+900),roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej 4-otworowej Orange (km 1+960), budowa kanalizacji teletechnicznej 12-otworowej Orange, wstawianie i wyprawienie studni (km 2+780), budowa kanalizacji deszczowej – montaż zbrojenia płyt stropowych, szalowanie i betonowanie ścian komory (km 1+920), wykop pod komorę,przygotowanie podłoża pod wykonanie betonu podkładowego i układanie betonu podkładowego, przygotowanie pod izolację betonu podkładowego, wykonanie izolacji betonu podkładowego, zbrojenie dna komory (km 2+230, 2+320, 2+370), betonowanie ścian komory do pierwszego poziomu rozparć (km 2+780), kontynuacja wykopu pod komorę, pogłębienie komory, obniżenie i montaż dodatkowych szalunków (km 3+250), budowa ciepłociągu –demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej (km 3+500), budowa gazociągu – wykonanie przewiertu, prace przy przełączeniu sieci gazowej przy ul. Pileckiego (km 1+500),

 • roboty odwodnieniowe – konserwacja systemu odwadniającego i pomiar zwierciadła wody w rejonie obiektu KO 01-04/WS 01-05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe,  organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

14 stycznia – 19 stycznia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), prace wykończeniowe pod wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Rosoła oraz rozbiórki nawierzchni,

 • roboty drogowe: wykonanie kolumn CSC (km 3+570/3+700),

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne - roboty wodociągowe – przygotowania pod budowę sieci wodociągowej spawanie rur, montaż rury osłonowej, prace odwodnieniowe (km 4+700/4+900), roboty sanitarne – przygotowania pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej, wykop, zgrzewanie rur, prace odwodnieniowe, montaż sieci kanalizacji sanitarnej (km 4+700/4+900), roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej 12-otworowej Orange (km 2+780), budowa kanalizacji deszczowej – budowa by-passu komory, zbrojenie komory, montaż zbrojenia ścian komory, betonowanie płyty dennej komory (km 1+920), wykop pod komorę i niwelacja podłoża, przygotowanie podłoża pod badanie zagęszczenia gruntu (km 2+230), wykop pod komorę (km 2+370), szalowanie ścian komory (km 2+780), wykop pod komorę, montaż ramy komory (km 3+250), budowa ciepłociągu – oczyszczenie komory przy ul. Cynamonowej (km 2+940), demontaż istniejącego ciepłociągu (km 3+500), budowa gazociągu – prace przygotowawcze pod ułożenie gazociągu średniego ciśnienia, spawanie rur gazociągu średniego ciśnienia (km 1+500),

 • roboty odwodnieniowe – konserwacja systemu odwadniającego i pomiar zwierciadła wody w rejonie obiektu KO 01-04/WS 01-05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

07 stycznia – 12 stycznia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), prace związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na ul. Rosoła: rozbiórki nawierzchni, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu według projektuPM/IC/4623/18 etap 2c (km 3+200),

 • roboty drogowe: wykonanie kolumn CSC (km 3+570/3+700),

 • roboty ziemne: wywóz urobku, zasypywanie pachwin przy stropie tunelu,

 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne - roboty wodociągowe – przygotowania pod budowę sieci wodociągowej (km 4+700/4+900), roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej 12-otworowej Orange (km 2+780, 3+100), budowa kanalizacji deszczowej – kontynuacja wykopu pod komorę (km 1+920), wykop pod komorę, przygotowanie podłoża pod beton podkładowy (km 2+230), zbrojenie ścian komory (km 2+780), wykop pod komorę (km 3+250), budowa ciepłociągu – demontaż istniejącego ciepłociągu (km 3+450),

 • roboty odwodnieniowe – konserwacja systemu i pomiar zwierciadła wody w rejonie obiektu KO 01-04/WS 01-05 (ściana oporowa pod obiekt przy ul. Puławskiej),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+400/5+000).

31 grudnia 2018 – 05 stycznia 2019

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – kontynuacja wykopu pod komorę, zbrojenie płyty dennej (km 1+920), kontynuacja prac przygotowawczych pod budowę komory i wykop pod komorę (km 3+249).

Ostatnia aktualizacja: 2022-09-30
-A +A