Roboty drogowe Zad.A_2020

28 grudnia 2020 – 02 stycznia 2021

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie podbudowy zasadniczej z betonu w nawie północnej tunelu (segment S1 do S23), wykonywanie warstwy odsączającej w tunelu (km 1+950/2+160), wykonywanie chodników wzdłuż ul. Lanciego, ekrany akustyczne – wiercenie i betonowanie pali ekranów akustycznych w trasie S2 (km 4+900), szalowanie i betonowanie głowic pali akustycznych na w. Ursynów zach.,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemne: humusowanie terenów płaskich pomiędzy ul. Lanciego/Rosoła,
 • roboty odwodnieniowe: układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowej (km 2+313/2+373) i północnej (km 2+300/2+400),
   
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – wykop, montaż i zasypka rur (km 4+950), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), połączenie ze szlirynną na wlocie do tunelu (km 1+120, 3+455), montaż rur i wpustu (km 1+150), roboty elektroenergetyczne – montaż rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego oraz przepustów rurowych w nawach płn. i płd.  tunelu, stacja transformatorowa ST1 i stacja transformatorowa ST2 – montaż zasilania w ST1, ST2, stacja transformatorowa ST2 – montaż połączeń elastycznych oraz okablowania w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, zbiorniki retencyjne – budowa zbiornika retencyjnego ZR - 3 szalowanie i betonowanie fundamentu pod zbiornik (km 4+600), pompownia P-2 przy zbiorniku ZR2 – montaż wyposażenia pompowni (km 3+955), zbrojenie, szalowanie i betonowanie płyt dennych przepompowni w tunelu PT3, PT4 (km 2+500),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod rury, montaż rur w wykopie, zbrojenie dna bloku oporowego, zasypka (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: sadzenie krzewów wzdłuż łącznicy Ł1 i drogi dojazdowej DD1b oraz montaż furtek w zakresie wygrodzenia budowy  na węźle Ursynów zach., przygotowanie rabat wzdłuż łącznicy Ł3 na węźle Ursynów wsch. oraz wzdłuż ul. Płaskowickiej i Rosoła, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

21 grudnia 2020 – 24 grudnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie warstwy wiążącej w trasie S2 (km 4+012/WG 03-05 j. lewa, 4+146/4+189 j. prawa) oraz łącznicy Ł4 (w. Ursynów wsch.), wykonanie podbudowy z kruszywa w  nawie płn. (km 1+800/2+000) i nawie płd. tunelu (km 1+120/1+300), układanie chodników wzdłuż ul. Lanciego), ekrany akustyczne – wiercenie i betonowanie pali ekranów akustycznych w trasie S2 (km 3+532, 4+200/4+700), montaż słupów na ekranie (km 0+800, 3+400), szalowanie i betonowanie głowic pali akustycznych na w. Ursynów zach., oznakowanie pionowe – montaż oznakowania pionowego na łącznicy Ł2 w. Ursynów zach.,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemne: roboty przygotowawcze i wykonanie warstwy wyrównawczej podłoża w pasie technologicznym PT-3, profilowanie podłoża i wykonywanie warstwy nasypu (km 1+040/1+107), wykonanie nasypu z kruszywa na poboczach łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.), humusowanie terenów płaskich przy pasie technologicznym PT-05, humusowanie wraz z obsiewem trawą pomiędzy ul. Lanciego/al. KEN oraz ul. Lanciego/ Rosoła,
 • roboty odwodnieniowe: układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowej (km 2+193/2+253),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – wykop, montaż i zasypka rur (km 4+950), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), połączenie ze szlirynną na wlocie do tunelu (km 1+120, 3+455), montaż rur (km 4+195/4+315), roboty elektroenergetyczne – montaż tras kablowych w kanale wentylacyjnym, montaż rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego oraz przepustów rurowych w nawach płn. i płd.  tunelu, montaż instalacji siłowej i oświetleniowej na węzłach wsch. i zach., roboty teletechniczne Orange – naprawa, czyszczenie studni z wymianą ramy i pokrywy - zlecenie dodatkowe (km 1+950), stacja transformatorowa ST1 i stacja transformatorowa ST2 –montaż połączeń elastycznych oraz okablowania w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, budowa kanału technologicznego – kanalizacji 12 otworowe od studni 3Z do 4Z (km 1+220), zbiorniki retencyjne – budowa zbiornika retencyjnego ZR - 3 wykop pod zbiornik i wykonanie betonu podkładowego (km 4+600),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod rury, montaż rur w wykopie, zbrojenie i betonowanie płyty dennej oraz ścian bloku oporowego, zasypka (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: sadzenie drzew i krzewów na ul. Płaskowickiej, montaż słupków wygrodzenia budowy wzdłuż łącznicy Ł4 na w. Ursynów zach., osuszanie nawierzchni maszyną do nagrzewania przed kolejnymi warstwami asfaltowymi  w trasie S2, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

14 grudnia 2020 – 19 grudnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie warstwy wiążącej w trasie S2 (km 0+369/0+685 j. prawa i  0+331/0+646 j. lewa), wykonywanie warstwy wiążącej na łącznicy Ł4 oraz warstwy ścieralnej na łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.), wykonanie warstwy odsączającej (km 2+200/2+500) i mrozoochronnej (km 1+120/1+600), ustawianie krawężników i wykonanie nawierzchni betonowej na zatoce autobusowej al. KEN,  uzupełnianie kostki po montażu barier energochłonnych i roboty brukarskie na węźle Ursynów zach., wykonywanie i profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa na drogach dojazdowych DD7a i DD8, profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa w trasie S2 (3+580/3+850), ekrany akustyczne – wiercenie i betonowanie pali ekranów akustycznych w trasie S2 (km 3+532, 4+000, 4+050, 4+200), montaż słupów na ekranie (km 0+450/0+600, 0+700, 3+400, 3+507, 4+964), bariery energochłonne – montaż barier energochłonnych w trasie S2 i w pasie rozdziału (km 0+400/0+650),
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemne: humusowanie w pasie rozdziału na węźle Ursynów wsch., humusowanie wraz z obsiewem trawą po północnej stronie jezdni ul. Płaskowickiej,
 • roboty odwodnieniowe: układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie północnej (km 2+860/2+920) i południowej (km 2+914/2+944),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – wykop, montaż i zasypka rur (km 4+950), budowa kanalizacji deszczowej –regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), połączenie do szlicrynny (km 1+120, 3+455), montaż rur (km 4+195/4+315), roboty oświetleniowe – okablowanie terenu oraz wieszanie latarni na wysięgnikach i masztach, rozszywanie kabli w masztach na ul. Rosoła, elektroenergetyczne – montaż przepustów rurowych (ściany zewn. tunelu), montaż rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego w nawach płn. i płd.  tunelu, montaż instalacji siłowej i oświetleniowej oraz okablowania do wentylatorów wyciągowych na węzłach wsch. i zach., roboty teletechniczne – naprawa, czyszczenie studni z wymianą ramy i pokrywy (km 1+950), stacja transformatorowa ST1 i stacja transformatorowa ST2 –montaż instalacji dla agregatów prądotwórczych, instalacji towarzyszących agregatu prądotwórczego i połączeń elastycznych oraz okablowania w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, budowa kanału technologicznego – kanalizacji 10 otworowej, od studni nr 4 do studni nr 2Z wraz z wbudowaniem studni (km 1+150 zakres dodatk.), 8 otworowej od studni A2/5 do A2/6 (km 1+160), wbudowanie studni (km 1+200), zbiorniki retencyjne – budowa zbiornika retencyjnego ZR - 3 wykop pod zbiornik (km 4+600),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod rury,  montaż rur, beton podkładowy pod blok oporowy, zbrojenie i betonowanie płyty dennej bloku oporowego, beton konstrukcyjny płyty dennej bloku oporowego, rozładunek rur i kształtek, montaż rur w rurach osłonowych (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: korowanie rabat na ul. Płaskowickiej, sadzenie krzewów wzdłuż ul. Płaskowickiej i okolicy ronda z ul. Dereniową wraz z przygotowaniem terenu pod rabaty, sadzenie krzewów wzdłuż łącznic oraz wykonanie rabat na węźle Ursynów zach., osuszanie nawierzchni maszyną do nagrzewania przed kolejnymi warstwami asfaltowymi  w trasie S2 i na łącznicach węzła Ursynów zach., obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

07 grudnia 2020 – 12 grudnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wiążącej na łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), warstwy wyrównawczej i ścieralnej na ul. Płaskowickiej oraz podbudowy z betonu asfaltowego w trasie S2  (km 0+331-0+646, WG 03-05/ 4+189), skropienie warstwy podbudowy z kruszywa (km 0+331/0+646), profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa w trasie S2 (3+139/ WG 03-04, WG 03-05/ 4+189, 3+830/4+030 – j. lewa), na łącznicach Ł1 (w. Ursynów wsch.) i Ł4 (w. Ursynów zach.) oraz w pasie technologicznym, profilowanie warstwy mrozoochronnej i warstwy podbudowy z kruszywa (km 3+300/WG 03-05), wykonywanie ścieków trójkątnych w rejonie węzłów, układanie ścieków przykrawężnikowych oraz uzupełnianie kostki po montażu barier energochłonnych na w. Ursynów zach., układanie ścieku o zmiennej niwelecie (od obiektu WG 03-05/4+183), ekrany akustyczne - wiercenie i betonowanie pali ekranów akustycznych w trasie S2 (km 0+450/0+850), na ul. Płaskowickiej oraz przy Rosoła), bariery energochłonne – montaż barier przy ul. Puławskiej oraz na łącznicy Ł2 w. Ursynów zach.,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemne: wykop pod jezdnię zasypka pod roboty brukarskie oraz stabilizacja podłoża na odtwarzanej al. KEN, wykop pod podwalinę stożka obiektu WG 03-04, wykonanie nasypu na poboczu (km 4+012/4+183), skarpowanie i profilowanie stożka przy 5L i 5P muru KO 03-03, profilowanie skarpy Wilanowskiej (km 3+310), skarpowanie nasypu Ł1 i północnej skarpy łącznicy Ł1 (w. Ursynów wsch.), skarpowanie i profilowanie stożka przy 5P obiektu WG 03-05, układanie siatki antyerozyjnej na skarpie nasypu ul. Płaskowickiej oraz łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), humusowanie skarp i rowów wzdłuż trasy S2 na w. Ursynów wsch. oraz na odc. ul. Braci Wagów - al. KEN, humusowanie terenów płaskich, grabienie, profilowanie skarp i terenów płaskich oraz obsiew i wałowanie w rejonie ul. Lanciego, uzupełnienie humusowania skarpy, grabienie, profilowanie i obsiew terenów płaskich przy ul. Rosoła, zasypka stropu tunelu oraz w rejonie budynków CZT,
 • roboty odwodnieniowe: układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowa wraz z rozładunkiem materiału (km 2+158/2+168, 2+188/2+218, 3+094/3+154),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przygotowanie pod układanie wodociągu i układanie wodociągu, przeprowadzenie próby szczelności wodociągu przy ul. Rosoła, budowa kanalizacji deszczowej –regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), montaż rur i wpustu (km 1+150), montaż rur i studni (km 1+230), montaż rur osłonowych (km 2+485/2+505), montaż korpusu separatora (km 2+550), montaż rur (km 3+195, 4+195/4+315), drenaż - układanie drenażu (km 3+455/3+530), roboty oświetleniowe – podłączenie i uruchomienie szaf SO1, SO2, przeciąganie kabla zasilającego, uruchomienie oświetlenia na w. Ursynów zach., montaż opraw oświetleniowych na parkingach przy Pileckiego i drodze DD3, ustawienie słupów latarni ul. Gandhi, uruchamianie zasilania - przełączenie szafy montaż opraw oświetleniowych na skrzyżowaniu  ul. Gandhi/ Płaskowickiej, instalacja opraw oświetleniowych i podłączenie tabliczek przy drodze dojazdowej DD3, elektroenergetyczne – montaż przepustów rurowych, instalacji siłowej i oświetleniowej oraz rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego w nawach płn. i płd.  tunelu oraz montaż instalacji siłowej i oświetleniowej we wszystkich nawach tunelu, kopanie rur osłonowych na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Rosoła, stacja transformatorowa ST1 –montaż instalacji dla agregatów prądotwórczych i połączeń elastycznych oraz okablowania w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, dostawa urządzeń UPS, stacja transformatorowa ST2 – kopanie rury osłonowej zasilającej oraz przeciąganie kabla zasilającego, wzdłuż ul. Płaskowickiej, montaż instalacji dla agregatów prądotwórczych i połączeń elastycznych oraz okablowania w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, dostawa urządzeń UPS, budowa kanału technologicznego – kanalizacji 4-otworowej od studni A2/37 do A2/36 (km 2+800), wbudowanie studni (km 3+050), kanalizacja 1-otworowa od studni A2/62 do A2/62/1 (km 3+620), kanalizacji 4-otworowej od studni A2/63 do A2/62  (km 3+700), zbiorniki retencyjne – budowa zbiornika retencyjnego ZR - 1 dokończenie zasypki zbiornika (km 0+940), ZR - 3 wykop pod zbiornik (km 4+600),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod blok oporowy i pod rury, montaż i zasypka rur (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: korowanie drzew i rabat na ul. Płaskowickiej oraz w rejonie ronda Pileckiego, sadzenie drzew  i krzewów przy rondach ul. Pileckiego i Ul. Stryjeńskich, przy drogach dojazdowych DD1a, DD1b oraz przy ul. Płaskowickiej na odcinkach miejskich, ntaż słupków do wygrodzenia budowy na w. Ursynów zach., produkcja warstwy mrozoochronnej na zapleczu budowy, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

30 listopada – 05 grudnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy wiążącej na łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), warstwy wyrównawczej i ścieralnej na ul. Płaskowickiej oraz podbudowy z kruszywa w trasie S2 (km 3+898/4+026,  4+012/WG 03-05) i na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.), profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa w trasie S2 (3+455/WG 03-04, 3+830/ 4+030, WG 03-05/4+189) i na łącznicy Ł1 (w. Ursynów wsch.), wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na jezdni lewej  w trasie S2 (km 0+331/0+646, 0+450/0+646, WG 03-05/4+189), skropienie warstwy podbudowy z kruszywa (km 0+331/0+646), montaż ścieków trójkątnych na w. Ursynów wsch. i przy obiekcie WG 03-05,  układanie ścieku o zmiennej niwelecie (od obiektu WG 03-05/4+183), ekrany akustyczne - wiercenie i betonowanie pali ekranów akustycznych Płaskowickiej (w. Ursynów wsch.) i w pasie dzielącym trasie S2 (km  4+750),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka drogi technologicznej nad tunelem (km 4+400/4+455) i zbiornika tymczasowego (km 4+200/4+960),
 • roboty ziemne: wykop pod jezdnię zasypka pod roboty brukarskie przy al. KEN, wykonanie nasypu na poboczu (km 4+012/4+183, 4+000 do obiektu WG 03-05), skarpowanie i profilowanie stożka przy 5L i 5P muru KO 03-03, humusowanie terenów płaskich  w rejonie ul. ul. Braci Wagów i al. KEN, skarpowanie nasypu na łącznicy Ł1, układanie siatki antyerozyjnej na skarpie nasypu ul. Płaskowickiej oraz łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), grabienie, profilowanie i obsiew terenów płaskich w rejonie ul. Rosoła oraz w. Ursynów wsch., grabienie, profilowanie skarp i terenów płaskich oraz obsiew i wałowanie w rejonie ul. Lanciego, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowa (km 2+158/2+168, 2+188/2+218, 3+124/3+154),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przygotowanie pod układanie wodociągu i układanie wodociągu, przeprowadzenie próby szczelności wodociągu przy ul. Rosoła, budowa kanalizacji deszczowej –regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), montaż rur i wpustu (km 1+150), montaż rur i studni (km 1+230), przygotowanie pod montaż separatorów (km 2+550), montaż rur (km 3+195, 4+195/4+315), drenaż - układanie drenażu (km 3+455/3+530, 3+600/3+850), roboty oświetleniowe – montaż opraw oświetleniowych na parkingach przy Pileckiego, ustawienie słupa latarni ul. Gandhi, instalacja opraw oświetleniowych i podłączenie tabliczek przy drodze dojazdowej DD3, elektroenergetyczne – montaż przepustów rurowych, instalacji siłowej i oświetleniowej oraz rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego w nawach tunelu, podłączenie i uruchomienie szaf SO1, SO2, uruchomienie oświetlenia na w. Ursynów zach, stacja transformatorowa ST1 – montaż instalacji dla agregatów prądotwórczych i połączeń elastycznych oraz okablowania w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, dostawa urządzeń UPS, przeciąganie kabla zasilającego, stacja transformatorowa ST2 – montaż instalacji dla agregatów prądotwórczych i połączeń elastycznych oraz okablowania w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, dostawa urządzeń UPS, kopanie pod rurę osłonową, przeciąganie kabla zasilającego, wzdłuż ul. Płaskowickiej, budowa kanału technologicznego – kanalizacji 4-otworowej od studni A2/37 do A2/36 (km 2+800), wbudowanie studni (km 3+050), kanalizacja 1-otworowa od studni A2/62 do A2/62/1 (km 3+620), kanalizacji 4-otworowej od studni A2/63 do A2/62  (km 3+700), zbiorniki retencyjne – budowa zbiornika retencyjnego ZR – 3 montaż ścianki szczelnej do zabezpieczenia wykopu i wykop pod zbiornik (km 4+600),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod blok oporowy, wykop pod rury, rozładunek i montaż rur, zasypka (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: korowanie drzew i rabat na ul. Płaskowickiej oraz w rejonie ronda Pileckiego, sadzenie drzew  i krzewów na węźle Ursynów zach. i przy drogach dojazdowych DD1a, DD1b, montaż słupków do wygrodzenia budowy na w. Ursynów zach., produkcja warstwy mrozoochronnej na zapleczu budowy, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

23 listopada – 28 listopada 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie betonu nawierzchniowego na obu jezdniach pomiędzy obiektami WG 03-05/WG 03-06, wykonanie odcinka próbnego podbudowy z betonu asfaltowego (km 4+013/4+126), układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na jezdni lewej (km 4+930/5+087), wykonywanie warstwy wiążącej na obiektach WD 03-02, WD 03-12, na łącznicach Ł1, Ł2 (w. Ursynów wsch.)  iŁ2 (w. Ursynów zach.), wykonywanie warstwy mrozoochronnej na łącznicy Ł4 i na jezdni lewej ul. Płaskowickiej na odc. ul. Cynamonowa/Rosoła, wykonywanie warstwy mrozoochronnej wraz zagęszczaniem pod kapy chodnikowe w nawie płd. i płn. tunelu, ustawianie krawężnika na j. prawej w trasie S2, na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.) oraz na odtworzeniu al. KEN, układanie ścieku przykrawężnikowego na ul. Płaskowickiej,
 • roboty ziemne: wykop (km 3+455 do obiektu WG 03-04), nasyp pod mur KO 01-06, nasyp pod skarpy obiekty WL 03-03 (w. Ursynów wsch.), wykonywanie górnych warstw nasypu na jezdni prawej i w pasie rozdziału (km 3+580/3+850), stabilizacja podłoża na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.), układanie siatki antyerozyjnej na skarpie nasypu ul. Płaskowickiej, profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa na trasie S2 (od obiektu WG 03-06/5+087, 3+830/4+026, 4+936), stabilizacja podłoża cementem przy ul. Płaskowickiej, humusowanie terenów płaskich w rejonie ul. Braci Wagów i al. KEN, grabienie, profilowanie skarp i terenów płaskich oraz obsiew i wałowanie na w. Ursynów wsch., grabienie, profilowanie humusowanych terenów płaskich wraz z obsiewem na ul. Lanciego, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowa (km 2+008/2+158),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przygotowanie pod układanie wodociągu (KW11), budowa przyłącza wodnego do CZT – wykonanie wcinki wodociągowej W1 na części zachodniej budowy i odtworzenie chodnika po wcince (km 1+200), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur i wpustu (km 0+340, 3+505/3+530), regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), montaż studni (km 1+230), montaż rur (km 1+140/1+150), montaż rur, studni i wpustu (km 3+580/3+620/3+640), montaż wyposażenia separatora KD29, drenaż - układanie drenażu na łącznicach Ł3 i Ł4 (w. Ursynów zach.), roboty oświetleniowe – montaż tabliczek na słupach oświetlenia drogowego na ul. Rosoła, elektroenergetyczne – montaż i sprawdzanie drożności przepustów rurowych, instalacji siłowej i oświetleniowej oraz rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego w tunelu (km 1+120/3+445), roboty teletechniczne – zakres dodatkowy – wbudowanie studni (km 1+100), stacja transformatorowa ST1 – montaż przepustów elastycznych i  okablowania w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, montaż instalacji dla agregatów prądotwórczych, dostawa urządzeń UPS, stacja transformatorowa ST2 – montaż przepustów elastycznych i  okablowania w rozdzielnicach średniego napięcia i komorach transformatorowych, montaż instalacji dla agregatów prądotwórczych, dostawa urządzeń UPS, budowa kanału technologicznego – kanalizacji 4-otworowej od studni A2/35 do A2/34, od A2/38 do A2/37, od studni A2/65 do A2/64 (km 2+520), kanalizacja 4-otworowa od studni A2/66 do A2/65 i od studni A2/65 do A2/64 (km 3+850, zbiorniki retencyjne – budowa zbiornika retencyjnego ZR – 3 montaż ścianki szczelnej do zabezpieczenia wykopu (km 4+600),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod blok oporowy, rozładunek i montaż rur, zasypka (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: przygotowanie rabat wzdłuż łącznic Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.), sadzenie drzew  krzewów przy rondzie Pileckiego, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

16 listopada – 21 listopada 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie nawierzchni betonowej oraz wklejanie kotew w nawierzchni bitumicznej w trasieS2 pomiędzy obiektami WG 03-05/WG 03-06, wykonywanie warstwy mrozoochronnej pod kapy chodnikowe w nawie płd., profilowanie i zagęszczanie kruszywa w trasie S2 (km 4+000/WG 03-05), wykonywanie warstwy odsączającej na TG i przyległym odcinku łącznicy Ł3 (km 0+361/0+440), układanie ścieku przykrawężnikowego na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch), obróbka wpustów na łącznicach Ł1, Ł2, Ł3, Ł4 (w. Ursynów zach.), wykonywanie chodnika na ul. Rosoła, roboty brukarskie w pasie dzielącym na ul. Płaskowickiej,
 • roboty ziemne: wykop, układanie i zagęszczanie warstwy odsączającej (od km 3+455 do WG 03-04), profilowanie i zagęszczanie skarpy (segment S1/S2), umacnianie skarp na ul. Rosoła, wykonywanie stabilizacji górnej warstwy nasypu (km 3+700/3+750), stabilizacja górnej warstwy nasypu na łącznicy Ł1, wykonanie i profilowanie nasypu (łącznica Ł1 w. Ursynów wsch.), nasyp skarpy obiektu WL 03-03 przy podporze 1P, korytowanie wraz z profilowaniem podłoża (Ł4 „zawrotka”), wykonanie nasypu i humusowanie skarp łącznicy Ł3 (w. Ursynów wsch.), umacnianie rowu przez humusowanie wzdłuż drogi DD1a, humusowanie terenów płaskich i skarp przy ul. Rosoła i ul. Płaskowickiej, humusowanie terenów płaskich w rejonie ul. Braci Wagów/ al. KEN oraz skarp wzdłuż ciągu pieszo rowerowego, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: wykonanie odwodnienia w pasie rozdziału (km 3+750/3+850), układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowa (km 1+918/2+008),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – budowa przyłącza wodnego do CZT – uzbrojenie komory wodomierzowej na zachodzie (km 1+200), wykonywanie wodociągu z rur żeliwnych na odcinku pomiędzy węzłami (km 3+400), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), montaż wyposażenia separatora KD29, montaż rur i wpustów (km 0+340/0+400), montaż rur i studni (km 0+380/0+400),montaż rur, studni i wpustów (km 0+400, 3+590/3+640, 3+720), montaż rur (km 0+400/0+425), prace porządkowe przy pompowni PT-1 i PT-2 (km 3+600), montaż i zasypka separatora i prace porządkowe, wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie al. KEN (km 2+500), roboty oświetleniowe – montaż tabliczek słupowych na obiekcie WG 03-06, wstawianie fundamentów, układanie bednarki, ustawianie słupa wraz z wysięgnikiem na tzw. „zawrotce”,  stawianie masztów oświetlenia drogowego wraz z wierceniem otworów w masztach do latarni na skrzyżowaniu ul. Rosoła/Płaskowickiej, wieszanie lamp na ul. Płaskowickiej, elektroenergetyczne – montaż przepustów rurowych, instalacji siłowej i oświetleniowej oraz rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego, montaż instalacji towarzyszących agregatów prądotwórczych w tunelu (km 1+120/3+445), montaż rozdzielnic inwerterowych, obniżenie rur trasy głównej, montaż kotew, demontaż kabla na węźle Ursynów zach., montaż tras kablowych na obu węzłach, wykop pod montaż zasilania bramownic na łącznicy Ł1 w. Ursynów wsch., stacja transformatorowa ST1 – montaż zasilania i układu pomiarowego średniego napięcia, montaż instalacji towarzyszących agregatów prądotwórczych, stacja transformatorowa ST2 – montaż instalacji towarzyszących agregatów prądotwórczych, system odladzania – wykop dla potrzeb systemu odladzania w nawie płd. (wjazd do tunelu w. Ursynów wsch.), budowa kanału technologicznego –  kanalizacji 4-otworowej od studni A1/1 do A1/2 (km 0+400), budowa kanalizacji 3-otworowej (km 1+100), kanalizacji 4-otworowej, wbudowanie studni A2/35 (km 2+520), kanalizacja 4-otworowa, od studni A2/39 do A2/40 (ul. Lanciego), zbiorniki retencyjne – zasypka zbiornika ZR -1, budowa zbiornika retencyjnego ZR – 3 montaż ścianki szczelnej do zabezpieczenia wykopu (km 4+600),
 • rurociąg tłoczny: rozładunek i montaż rur, zasypka (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: przygotowanie rabat wzdłuż łącznic Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.), sadzenie drzew  krzewów wzdłuż ul. Płaskowickiej, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

09 listopada – 14 listopada 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie nawierzchni betonowej w trasieS2 pomiędzy obiektami WG 03-05/WG 03-06, skropienie warstwy podbudowy i wykonanie warstwy wiążącej (rejon skrzyżowania ul. Rosoła/ul. Płaskowickiej), układanie ścieków przykrawężnikowych (rejon skrzyżowania ul. Rosoła/ul. Płaskowickiej) i łącznice Ł1, Ł2 (w. Ursynów zach., czyszczenie i skropienie warstwy wiążącej na ul. Płaskowickiej, profilowanie podbudowy z kruszywa w trasie S2 (km 0+331/0+650), układanie ścieków wzdłuż trasy S2 przy obiektach WG 03-05 i WG 03-06,
 • roboty ziemne: wykop wraz z profilowaniem podłoża (km 0+331/0+440), profilowanie i zagęszczanie podłoża pod stabilizację wraz z wykonaniem stabilizacji (km 0+360/0+440), wykop wraz z profilowaniem i stabilizacją w tunelu (km 3+455/WG 03-04), wykonanie nasypu z kruszywa na pasie rozdziału w trasie S2 (km 0+700/1+120), nasyp wraz z profilowaniem i zagęszczeniem pod ciąg pieszo-rowerowy oraz humusowanie skarp na ciągu pieszo-rowerowym, wykonywanie nasypu wraz z profilowaniem skarpy łącznicy Ł1, skarpowanie nasypu wraz z profilowaniem rowu łącznicy Ł3, układanie siatki antyerozyjnej na skarpach, humusowanie skarp i pasa rozdziału wzdłuż trasy S2 (w. Ursynów wsch.), układanie warstwy kruszywa łamanego i wykop rowu wzdłuż drogi DD1a, stabilizacja nasypu pod parkingi przy ul. Lanciego, humusowanie terenów płaskich (ul. Braci Wagów/Al. KEN i przy ul. Lanciego), humusowanie wraz z obsiewem trawą terenów płaskich przy ul. Rosoła, na parkingu ul. Braci Wagów oraz w rejonie ul. Braci Wagów/al. KEN, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: usuwanie systemu odwodnienia wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), wykonanie odwodnienia w pasie rozdziału (km 0+331/0+440, 3+800/3+900), układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowa (km 1+130/1+120),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne - budowa przyłącza wodnego do CZT – wykonywanie wodociągu z rur żeliwnych na odcinku pomiędzy węzłami (km 3+400), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), skracanie wkładów do separatora (km 1+050), montaż rur i studni (km 1+175, 3+640/3+665), montaż i zasypka separatora (km 2+500), montaż wpustów (km 3+580/3+585 3+715/3+750), montaż rur, studni i wpustu (km 3+695/3+745), montaż studzienki odpływowej na krańcu tunelu w nawie południowej (km 1+120), roboty oświetleniowe – montaż kotew pod słupy na Węźle Zachód roboty, montaż słupów na skrzyżowaniu ul. Rosoła/ul. Płaskowickiej i na ul. Płaskowickiej, montaż tabliczek słupowych między obiektami WG 03-05/WG 03-06, elektroenergetyczne – montaż instalacji siłowej i oświetleniowej oraz rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego w tunelu (km 1+120/3+445), montaż przepustów rurowych w nawie północnej i południowej (ściana wewnętrzna), podnoszenie kabla do stropu niszy kablowej tunelu, stacja transformatorowa ST1 – montaż połączeń transformatorów, instalacji oświetlenia awaryjnego, instalacji towarzyszących agregatów prądotwórczych, wykonywanie podłączeń w rozdzielniach elektrycznych, montaż oświetlenia awaryjnego, zasilania i układu pomiarowego średniego napięcia, stacja transformatorowa ST2 – montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i instalacji towarzyszących agregatów prądotwórczych roboty teletechniczne – montaż rur do kabli APM (nawa płd. w. Ursynów wsch.), w demontaż kabli Orange i prace porządkowe (km 2+450), budowa kanału technologicznego –  kanalizacja 4-otworowa, od studni A2/4 do A2/5, budowa zbiornika retencyjnego ZR – 3 montaż ścianki szczelnej do zabezpieczenia wykopu (km 4+600),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod rurociąg, ułożenie i zasypka rur, stabilizacja podłoża (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: sadzenie drzew   krzewów wzdłuż ul. Płaskowickiej oraz nasadzenia drzew na terenie zaplecza przy ul. Pileckiego, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

02 listopada – 07 listopada 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie nasypu z kruszywa na poboczach (0+700/1+120), profilowanie podbudowy z kruszywa (km 0+331/0+700), układanie opaski wzdłuż jezdni prawej i zabrukowanie w pasie rozdziału (km 0+450/0+600), układanie ścieków trójkątnych wzdłuż trasy S2 między obiektami WG 03-05/WG 03-06,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni i konstrukcji jezdni na zawrotce (km 0+320/0+440),
 • roboty ziemne: wykop (km 3+455/WG 03-04), wykonanie nasypu w pasie rozdziału i na poboczach (od WG 03-06/5+087), nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy CR-12 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem oraz nasypu pod ścieżkę rowerową przy ul. Płaskowickiej (km 0+280/0+620), stabilizacja podłoża pod konstrukcją jezdni przy ul. Płaskowickiej (km 0+200/0+250), profilowanie i stabilizacja górnych warstw nasypu oraz stabilizacja pasa rozdziału (km 3+850/3+940), profilowanie i zagęszczanie wjazdu awaryjnego, wykonanie nasypu pod pas technologiczny PT02 wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, zdjęcie nasypu przeciążeniowego na łącznicy Ł1 i profilowanie górnej warstwy nasypu (w. Ursynów wsch.), humusowanie terenów płaskich od ul. Braci Wagów do al. KEN oraz przy ul. Lanciego, obsiew terenów płaskich od ul. Braci Wagów do al. KEN i przy ul. Rosoła, humusowanie terenów płaskich przy pasie technologicznym PT05, obsiew i wałowanie terenów płaskich przy PT05, Ł2, Ł3 i Płaskowickiej (w. Ursynów wsch.),zasypka i osuszanie stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: usuwanie systemu odwodnienia wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), układanie odwodnienia w tunelu (szlicynna) w nawie południowa (km 1+270/1+180, 3+170/3+130) oraz w nawie północnej (km 1+120/1+300, 3+400/3+455),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne - budowa przyłącza wodnego do CZT – wykonywanie wodociągu z rur żeliwnych na odcinku pomiędzy węzłami (km 3+400), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), montaż rur i wpustu (km 1+205/1+220, 3+730/3+760), montaż rur i studni (km 1+220/1+250), montaż rur, studni i wpustu (km 3+715/3+750), montaż rur (km 3+750/3+870), montaż rur i zasypka wykonanego odcinka (km 4+195/4+315), montaż rur i rury osłonowej (km 4+200/4+215), roboty elektroenergetyczne – montaż rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego (km 1+120/3+445) oraz przepustów rurowych w nawie północnej i południowej (ściana wewnętrzna) oraz w nawie południowej (ściana zewnętrzna), stacja transformatorowa ST1 – montaż połączeń transformatorów, stacja transformatorowa ST2 – transport rozdzielnic do lokalizacji docelowych, montaż instalacji siłowej, oświetleniowej i uziemienia w budynku oraz instalacji towarzyszących agregatu prądotwórczego, stacji transformatorowych, roboty teletechniczne Orange – wciąganie kabla światłowodowego VECRA, montaż stelaży i muf w studniach 26, 28 (km 2+450), budowa kanału technologicznego –  przewiert od studni A2/35/1 do A2/35/2 (km 2+500), od studni A2/38 do A2/37 (km 2+750) oraz  od studni A2/41 do A2/40 (km 2+960),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod rurociąg, stabilizacja podłoża transport i układanie rur (km 4+200/5+086),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

26 października – 31 października 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na zjeździe drogi DD4, wykonanie warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy przy Płaskowickiej (km 0+500/0+550), wykonywanie warstwy mrozoochronnej na drodze DD1a, układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na ul. Rosoła, układanie ścieku i opaski (km 0+500/0+550), zabrukowanie pobocza j. lewej trasy S2 (km 0+480/0+600), układanie opasek w trasie S2 (km 0+450/0+600) i na łącznicach Ł2 i Ł3 (w. Ursynów wsch.),  wykonanie nasypu z kruszywa na poboczach (km 0+450/1+120), oznakowanie pionowe i poziome – wykonywanie oznakowania poziomego i pionowego na ul. Puławskiej,
 • roboty rozbiórkowe: wykonanie rozbiórek i ułożenie nawierzchni z kostki (rondo) przy ul. Puławskiej,
 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów osuszonych w pasie rozdziału i na poboczach między obiektami WG 03-05/WG 03-06 i w km 3+850/3+950, wykonywanie nasypu w pasie rozdziału i na poboczach (km 0+400/1+120), nasypu pod ciąg pieszo-rowerowy CR-12, wykonanie nasypu i stabilizacja górnej warstwy nasypu pod drogę DD1a, zdjęcie nasypu przeciążeniowego na łącznicy Ł1 (w. Ursynów wsch.), skarpowanie nasypu (km 3+550/3+650), wykop przy ścianie KO 01-06 etap IV, wykopy (km 3+455/WG 03-04, 4+455/4+500), układanie maty antyerozyjnej na skarpach, humusowanie skarp na węźle i terenów płaskich przy pasie technologicznym (w. Ursynów wsch.), humusowanie skarp łącznic Ł2 i Ł3 ( w. Ursynów wsch.), humusowanie terenów płaskich i pasa rozdziału przy ul. Płaskowickiej, profilowanie i grabienie humusu na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), zasypka stropu tunelu, wykonywanie wykopu pod nasadzenia drzew przy rondzie Pileckiego, przewóz humusu na tereny płaskie przy ul. Lanciego,
 • roboty odwodnieniowe: układanie odwodnienia za ścianą południową (km 0+600/0+631), usuwanie systemu odwodnienia wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), układanie odwodnienia w tunelu nawa południowa,
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne - budowa przyłącza wodnego do CZT – wykonywanie  wodociągu z rur żeliwnych na odcinku pomiędzy węzłami (km 3+400), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+050), regulacja wysokościowa pompowni i separatora (km 1+050), montaż rur i studni (km 1+180/1+205), montaż rur wpustu i studni (km 3+770/3+840), montaż rur (km 4+170/4+315), układanie szlicrynny w nawie płn. (km 3+140/3+260), i płd. (km 3+290/3+260, 3+355/3+320), budowa ciepłociągu – remont komory ciepłowniczej - czyszczenie i izolacje (w. Ursynów wsch.), montaż regulacja i włazów, zasypki (km 3+800), budowa gazociągu – wykonanie przyłączy gazu do budynków CZT (ul. Płaskowickiej/Pileckiego), zasypka, przygotowanie przełączeń,  przełączenia sieci gazowej i zasypki po przełączeniach sieci gazowej (ul. Płaskowickiej/ Rosoła), roboty elektroenergetyczne – montaż przepustów rurowych w nawie północnej i południowej oraz rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego w nawie północnej oraz przepustów, montaż przepustów rurowych przy studni kablowej, stacje transformatorowe ST1, ST2 – transport rozdzielnic do lokalizacji docelowych, montaż instalacji siłowej, oświetleniowej i uziemienia w budynkach stacji transformatorowych, roboty teletechniczne Orange – przełączenie kabla ATM i kabli światłowodowych ORANGE, wciąganie kabli światłowodowych EPLAN i kabli miedzianych (km 2+450),
 • rurociąg tłoczny: wykop pod rurociąg, zabijanie studni odwodnieniowych. stabilizowanie podłoża (km 4+700/5+086),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

19 października – 24 października 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej (km 0+646/0+750), układanie krawężników w trasie S2 (km 0+280-0+420), wykonywanie opasek na łącznicach Ł2, Ł3 (w. Ursynów wsch.), roboty brukarskie wzdłuż łącznic Ł1 i Ł4 (w. Ursynów zach.), montaż barier stalowych wzdłuż łącznicy Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.),
 • roboty ziemne: usunięcie gruntów nienośnych wraz w śladzie ciągu pieszo-rowerowego CR 12 od obiektu WG 03-12 do końca opracowania, profilowanie podłoża (km 0+050/0+230), korytowanie pod konstrukcję drogi DD1a, przygotowanie podłoża pod przepusty (w. Ursynów zach.), nasyp osuszony w trasie S2 (km 3+568/3+700), w pasie rozdziału (km 4+650/WG 03-06) i na poboczach na w. Ursynów wsch., nasyp pod zabrukowanie wzdłuż łącznic Ł1 oraz Ł4 na w. Ursynów zach., humusowanie terenów płaskich, skarp i pasów rozdziału wzdłuż trasy S2 na w. Ursynów wsch., dróg dojazdowych DD1a oraz DD1b, łącznic, Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach. i Ursynów wsch.) oraz na ul. Płaskowickiej, przygotowanie terenu pod rabaty wzdłuż ul. Płaskowickiej, wykop przy ścianie KO 01-06 etap IV, zasypka stropu tunelu i profilowanie warstwy, zasypka odwodnienia w tunelu nawa południowa (km 1+900/1+950),
 • roboty odwodnieniowe: usuwanie systemu odwodnienia wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), prace odwodnieniowe (km 1+120/3+455), podniesienie odwodnienia do rzędnej projektowej (km 3+950 do WG 03-05),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne - budowa przyłącza wodnego do CZT – wykonywanie  wodociągu z rur żeliwnych na odcinku pomiędzy węzłami (km 3+400), roboty sanitarne - regulacja studni na kolizji KS3, budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+000), regulacja wysokościowa pompowni i separatora (km 1+050), montaż rur (km 1+180/1+205, 4+160/4+195), montaż rur studni (km 1+220), demontaż instalacji na odcinku, montaż rur, studni i wpustów (km 3+590/3+810), układanie szlicrynny w nawie płn. i płd. (km 1+890/1+950, 2+120/2+360, 3+355/3+270, budowa ciepłociągu – remont komory ciepłowniczej (w. Ursynów wsch.), budowa gazociągu – wykonanie przyłącza do CZT (ul. Płaskowickiej/Pileckiego), demontaż by-passu gazociągu (ul. Płaskowickiej/Cynamonowa), roboty elektroenergetyczne – montaż przepustów kablowych i rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego oraz przepustów kablowych w nawie północnej i południowej, montaż generatorów i instalacji uziemiającej w stacji transformatorowej ST1, montaż generatorów w stacji transformatorowej ST-2, budowa kanału technologicznego – wbudowanie studni (km 3+000), wykonanie kanalizacji 4- otworowej otworowa od studni A2/43 do A2/42 (km 3+100), roboty teletechniczne Orange – wymiana uszkodzonej studni, wciąganie kabli światłowodowych Orange i EPLAN (km 2+450),
 • rurociąg tłoczny: przygotowanie do wykopu i wykop pod rurociąg, zabijanie studni odwodnieniowych (km 4+700),
 • inne roboty: pielęgnacja terenów zielonych na skarpach (km 4+150/5+000, 5+030/5+050), oraz wzdłuż pasa technologicznego PT5, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

12 października – 17 października 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z betonu w trasie S2 jezdnia prawa (km 0+910/0+685), układanie krawężników w trasie S2 (km 0+400/0+650), wykonywanie opasek na łącznicach Ł2, Ł3 (w. Ursynów wsch.) oraz na ul. Płaskowickiej, roboty brukarskie wzdłuż muru oporowego na łącznicy Ł1 (w. Ursynów zach.),
 • roboty ziemne: usunięcie gruntów nienośnych wraz z wykonywaniem nasypu po wymianie gruntu w śladzie ciągu pieszo-rowerowego CR 12 od obiektu WG 03-12 do końca opracowania, nasyp pod zabrukowanie wzdłuż łącznic Ł1 oraz Ł4 na w. Ursynów zach., zagęszczanie i profilowanie warstwy odsączającej pod kapami w nawie południowej tunelu (km 1+962/2+211), profilowanie terenów płaskich, grabienie i humusowanie terenów płaskich wzdłuż łącznic Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach. i Ursynów wsch.) oraz na ul. Płaskowickiej, korytowanie - przygotowanie terenu pod rabaty przy ul. Puławskiej, korytowanie pod konstrukcję drogi DD1a, humusowanie terenów płaskich wzdłuż DD1a oraz DD1b,  wykop przy ścianie KO 01-06 etap IV, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu oraz usuwanie systemu odwodnienia wykopu (km 2+300/4+250), prace odwodnieniowe (km 3+120/3+200/3+455), podniesienie odwodnienia do rzędnej projektowej (km 3+950 do WG 03-05),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+000), regulacja wpustów na ul. Płaskowickiej (km 3+400), montaż kanału na odcinku, przygotowanie podłoża pod studnie i montaż studni (km  3+900), montaż rur i studni (km 3+790/3+810), montaż szlicrynny (tunel nawa płd. km 1+800/1+860/1+890 i nawa płn. km 1+850/2+110), budowa gazociągu do CZT – przekopy kontrole, przewiert pod ul. Pileckiego, wykonywanie przyłącza, budowa gazociągu - przygotowanie i wykonanie przełączeń przy al. KEN, przygotowanie przełączeń, budowa gazociągu, zasypki i prace porządkowe na ul. Cynamonowej,  przygotowanie przełączeń, budowa gazociągu, wykonanie próby, zasypki i prace porządkowe przy ul. Rosoła, roboty elektroenergetyczne – montaż rur osłonowych do oświetlenia orientacyjnego oraz przepustów kablowych w nawie północnej i południowej, wykonanie otworowania w kanałach dla kabli średniego napięcia w stacji transformatorowej ST-1, montaż instalacji siłowej i oświetleniowej w stacji transformatorowej ST-2, budowa kanału technologicznego – wykonanie kanalizacji 1-otworowej od studni A1/18 do A1/19 i od studni A1/19 do systemu odladzania (km 0+900, wbudowanie studni A2/41, A2/42, A2/43 (km 3+000), roboty teletechniczne Orange – budowa kanalizacji 6-otworowej od studni 26 do 27 (km 2+450),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

05 października – 10 października 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie i profilowanie warstwy mrozoochronnej w nawie płn. tunelu, wykonywanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy z kruszywa na ul. Płaskowickiej, układanie dodatkowej warstwy kruszywa łamanego na poszerzeniu zakresu nawierzchni bitumicznej wraz z profilowaniem (km 0+490/0+700), profilowanie i zagęszczanie kruszywa (km 0+900/1+120), wykonywanie podbudowy z betonu w trasie S2 pomiędzy obiektami WG 03-05 a WG 03-06,
 • roboty ziemne: usunięcie drogi technologicznej i wykop pod konstrukcję drogi DD1a, stabilizacja warstwy przeciążeniowej muru oporowego KO 03-03 łącznicy Ł1, skarpowanie nasypu (km 4+000/WG 03-05), humusowanie skarp oraz terenów płaskich wzdłuż łącznicy Ł1 i Ł2 (w. Ursynów zach.), zasypka stropu tunelu, zasypka stropu wraz osuszaniem warstw,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), prace odwodnieniowe (km 0+900/1+120, 3+139/3+455),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+400/5+000), wykonanie odcinka Pz-12/1 do Pz-12/2 (km 1+200), montaż przepustów pod jezdnią (km 1+161 nawa płd.), montaż rur i studni (km 1+175), wykonanie odcinków i prace porządkowe (km 1+180), likwidacja studni na kanale tymczasowym, prace porządkowe (km 2+500), montaż rur (km 2+890/2+920, 4+155), wykonywanie kanalizacji na odcinku SR-16/7 do SW-16/2 (łącznica Ł2 w. Ursynów wsch.), elektroenergetyczne – montaż przepustów kablowych w tunelu (nawa płn. I płd.), montaż instalacji siłowej, oświetleniowej i uziemieniowej w stacji transformatorowej ST-1, układanie szynoprzewodów w stacji transformatorowej ST-2, budowa kanału technologicznego – budowa 4-otworowego kanału od studni A2/39 do A2/40 (km 2+900), oświetlenie drogowe – montaż fundamentów na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/ Rosoła, roboty teletechniczne Orange – montaż stelaży i muf w studniach nr 12 i 13 (km 1+960), zabezpieczenie istniejącej kanalizacji na potrzeby Podwykonawcy, budowa kanalizacji 6-otworowej od studni 26 do 27 (km 2+450),
 • inne roboty: koszenie terenów zielonych (w. Ursynów wsch.), pielęgnacja trawników wzdłuż łącznicy Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

28 września – 03 października 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy z kruszywa łamanego (km 0+900/1+000), wykonywanie podbudowy z kruszywa na jezdni manewrowej i parkingach w rejonie ul. Braci Wagów, hydrofobizacja tylnej i przedniej powierzchni szlicrynny w tunelu (km 1+300/1+850), skropienie podbudowy z kruszywa i wykonywanie podbudowy bitumicznej oraz układanie krawężników i opasek na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.), wykonywanie opasek oraz przygotowanie pod zabrukowanie na łącznicy Ł1 (w. Ursynów zach.), wykonywanie opasek na ul. Płaskowickiej u na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), wykonywanie odcinka próbnego podbudowy z betonu cementowego na trasie S2 pomiędzy obiektami WG 03-05/WG 03-06,
 • roboty ziemne: rozbiórka rampy na węźle zachodnim (km 0+950), wykop i rozbiórka rampy w rejonie ul. Lanciego, profilowanie podłoża przed wykonaniem stabilizacji wraz z wykonaniem stabilizacji (km 0+900/0+950), wykonywanie i pielęgnacja warstwy ulepszonego podłoża przy ul. Płaskowickiej, profilowanie podłoża pod kapy chodnikowe na łącznicy Ł1 (w. Ursynów wsch.), profilowanie stożków przy podporze 1 i 2 obiektu WG 03-05, zasypka stropu tunelu, osuszanie warstw zasypki stropu, humusowanie wału ziemnego przy ul. Płaskowickiej,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu, wyłączenie pomp w studniach: DW07, DW08, DW09,  DW10, DW11,
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000, 3+500/5+100), montaż rur, studni i wpustu (km 1+175, 4+155/4+160), wykonanie odcinków (km 1+180), montaż rur (km 2+570/2+640, 2+920/2+950), przewiert pod łącznicą Ł2 (w. Ursynów wsch.), montaż rur i wpustu (km 3+870), drenaż – układanie drenażu poprzecznego oraz podłużnego (km 0+970/1+000), elektroenergetyczne – montaż  przepustów kablowych w nawie północnej, montaż rozdzielnic niskiego napięcia w stacji ST-2,  układanie szynoprzewodów oraz  montaż instalacji siłowej, oświetleniowej i uziemieniowej w stacji ST-1, wykop pod zasilanie dla potrzeb systemu odladzania (km 0+900/1+110), budowa kanału technologicznego – budowa kanału od studni A1/15 do A1/14 (km 1+020), od studni A2/11 do A2/8 i od studni A1/14 do A2/4 (km 1+260), wbudowanie studni (km 1+020/1+150),
 • inne roboty: transport warstwy mrozoochronnej z zaplecza (km 0+950), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

21 września – 26 września 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy mrozoochronnej (km 1+270/1+550), wykonanie podbudowy z kruszywa na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), wykonanie podbudowy z kruszywa oraz podbudowy bitumicznej na łącznicy Ł3 (w. Ursynów wsch.) i na ul. Płaskowickiej, zabrukowanie nawierzchni w pasie dzielącym wraz z wykonaniem opasek na ul. Płaskowickiej, ustawianie krawężników na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.), na ul. Lanciego i Płaskowickiej, układanie ścieku trójkątnego na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), wykonanie podbudowy bitumicznej na łącznicy  Ł2 (w. Ursynów zach.),
 • roboty ziemne: wykop i rozbiórka rampy na węźle zachodnim (km 0+950), wykop podstropowy w nawie środkowej (km 3+278/3+287), skarpowanie nasypu (km 3+700/3+750, 4+000 do obiektu WG 03-05), profilowanie podłoża pod kapy chodnikowe na łącznicy Ł1 (w. Ursynów zach.), profilowanie podłoża na jezdniach manewrowych, wykonywanie warstw muru oporowego Inora przy podporach 5L i 5P profilowanie pod kapy chodnikowe muru KO 03-03, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), montaż odwodnienia w trasie S2 (km 0+900/0+950, 1+500/1+700) i na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przygotowanie i wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej, płukanie sieci wodociągowej, montaż studni, przykanalika i wpustu(przyłącze wodociągowe do budynku CZT), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000, 3+500/5+100), montaż rur (km 1+175, 2+570/2+710), wykonanie odcinków, wiercenie otworu do zbiornika ZR-1 (km 1+180), przewiert pod łącznicą Ł2 (w. Ursynów wsch.), roboty ziemne i montażowe na odcinkach przy skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/ul. Cynamonowej, roboty elektroenergetyczne – rozładunek transformatorów do stacji transformatorowych ST1 i ST2 (km 1+120), gazociąg – próba ciśnieniowa przy skrzyżowaniu al. KEN/ul. Płaskowickiej, dodatkowa kanalizacja teletechniczna - budowa 3-otworowej kanalizacji (km 1+100), oświetlenie drogowe – montaż opraw oświetlenia drogowego na węzłach Ursynów wsch. i zach., sygnalizacja świetlna – usuwanie linii napowietrznej, kopanie kanalizacji sygnalizacji świetlnej i układanie rur na skrzyżowaniu ul. Rosoła/ul. Płaskowickiej budowa kanału technologicznego – budowa kanału od studni A1/17 do A1/16 i od studni A1/16 do A1/15 (km 0+980) oraz od studni A1/15 do A1/14 (km 1+020),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

14 września – 19 września 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy mrozoochronnej w nawie płn. tunelu (km 3+139/3+455) oraz na łącznicy Ł1 (w. Ursynów zach.) oraz warstwy podbudowy z kruszywa na łącznicach Ł1 i Ł4 (w. Ursynów zach.) i Ł2/Ł3 (w. Ursynów wsch.), wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i podbudowy bitumicznej na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.) i na ul. Płaskowickiej, profilowanie podbudowy z kruszywa (km 0+330-0+450), ustawianie krawężników na łącznicach Ł2 i Ł3 (w. Ursynów wsch.) oraz ścieku trójkątnego Ł2 (w. Ursynów zach.), układanie nawierzchni chodników na ul. Rosoła, roboty brukarskie na ul. Płaskowickiej (podbudowa oraz nawierzchnia chodnika z płyt betonowych, ustawianie krawężników, obrzeży i opasek), wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i układanie krawężników na łącznicy wsch.,
 • roboty ziemne: profilowanie podłoża przed stabilizacją (km 1+270/1+550), profilowanie pod kapy chodnikowe na Ł1 (w. Ursynów wsch.), wykonywanie warstw muru oporowego Inora przy podporach 5L i 5P muru KO 03-03, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – prowadzenie wodociągu przygotowanie prób szczelności na odcinku od przyłącza PZ-1 do komory wodomierzowej PZ-2, płukanie przyłączy wodociągowych wraz z przygotowaniem do badań bakteriologicznych przy ul. Nowoursynowskiej (przyłącze wodociągowe do budynku CZT), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000, 3+500/5+100), wykonanie rur osłonowych pod kable zasilające i sterujące (km 1+050), montaż rur i studni (km 1+140), wykonanie odcinka i układanie rur osłonowych pod kable zasilające i sterujące (km 1+200), wykonanie odcinków (km 1+180), regulacja wysokościowa studzienek (km 2+500), montaż rur (km 2+640/2+710/2+710/2+712), drenaż – wykonywanie drenażu drogowego przy łącznicach Ł1, Ł4 (w. Ursynów zach.), na ul. Płaskowickiej i przy obiekcie WG 03-04, gazociąg – przekopy kontrolne na ul. Rosoła, budowa gazociągu niskiego ciśnienia przekopy kontrolne, zgrzewanie rur na ul. Cynamonowej, ciepłociąg – roboty ziemne i montażowe na odcinkach  u zbiegu ul. Płaskowickiej i Cynamonowej, budowa zbiorników retencyjnych: ZR 1 – zasypka stropu zbiornika i profilowanie skarp, dodatkowa kanalizacja teletechniczna - wbudowanie i regulacja wysokościowa studni (km 1+200), oświetlenie drogowe – montaż opraw oświetlenia drogowego na węźle Ursynów zach., budowa kanału technologicznego – przesuwanie studni (km 4+060, 4+400 ),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

07 września – 12 września 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy mrozoochronnej w trasie S2 (km 0+330-0+450) oraz warstwy odsączającej na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.), układanie podbudowy z betonu asfaltowego na ul. Rosoła i na przedłużeniu ul. Płaskowickiej, roboty brukarskie na ul. Płaskowickiej ( podbudowa oraz nawierzchnia chodnika z płyt betonowych, ustawianie krawężników, obrzeży i opasek), wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i układanie krawężników na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.,
 • roboty ziemne: wykop podstropowy (km 1+550/1+450), zdejmowanie warstwy gruntów urodzajnych pod rów przy łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.), wykonywanie nasypu drogowego przy łącznicy Ł1 (w. Ursynów wsch.), przygotowanie podłoża pod stabilizację (km 1+300/1+550), stabilizacja podłoża (km 0+340), na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.) i w nawie płn.  tunelu (km 3+130/3+455), profilowanie terenu łącznicy Ł3 przy obiekcie WL 01-03, pielęgnacja warstwy ulepszonego podłoża (km 3+300/3+455), wykonanie warstwy ulepszonego podłoża na łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.) oraz  warstwy ulepszonego podłoża z wymianą gruntu na Ł4 (w. Ursynów zach.), wykonywanie warstw muru oporowego Inora przy podporach 5L i 5P muru KO 03-03, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), roboty odwodnieniowe na łącznicy Ł1, na przedłużeniu ul. Płaskowickiej i przy obiekcie WG 03-04,
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przygotowanie prób szczelności w komorze wodomierzowej PZ-2 (przyłącze wodociągowe do budynku CZT), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000, 3+500/5+100), montaż rur i studni (km 1+110/1+140), wykonanie odcinka i otworu w ścianie szczelinowej, układanie rur osłonowych pod kable zasilające i sterujące (km 1+200), wykonanie odcinków (km 1+180), regulacja włazów przy zbiorniku ZR-4, wykonanie odcinka i montaż studni (km 2+500), montaż przykanalika i wpustu (km 3+870), regulacja na wykonanych i istniejących urządzeniach kanalizacji deszczowej na ul. Rosoła, drenaż: wykonywanie drenażu drogowego przy łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.), budowa odcinka kanalizacji na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Cynamonowej, budowa zbiorników retencyjnych: ZR 1 – zasypka stropu zbiornika,  oświetlenie drogowe – montaż opraw oświetlenia drogowego na węźle Ursynów zach., układanie kanalizacji kablowej oświetlenia ulicznego (km 4+950), sygnalizacja świetlna – kopanie kanalizacji i układanie rur sygnalizacji świetlnej na ul. Rosoła, budowa kanału technologicznego – budowa kanału od studni A1/23 do A1/24, A1/24 do A1/25, A1/20 do A1/21 (km 0+900), od studni A2/13 do A2/14 (km 1+180), przesuwanie studni (km 3+620), budowa kanału od studni A2/66 do A2/66/1 wraz z wbudowaniem studni (km 3+900),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

31 sierpnia – 05 września 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa i obrzeży na ulicy oraz warstwy poślizgowej na zatokach autobusowych i nawierzchni z betonu asfaltowego na ul. Płaskowickiej, wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnikami oraz betonu nawierzchniowego na ul. Rosoła, profilowanie kruszywa (od obiektu WG 03-05 do km 3+850), wykonywanie warstwy mrozoochronnej i podbudowy z kruszywa na łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.), ustawienie obrzeży na skrzyżowaniu ul. Rosoła z ul. Płaskowickiej,
 • roboty ziemne: wykop podstropowy (km 1+550/1+750), zdejmowanie warstwy gruntów urodzajnych pod rów przy łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.), wykop przy zawrotce i  profilowanie podłoża (km 0+340), wykop w tunelu (km 3+130/3+455 nawa płn.), wykonywanie i pielęgnacja stabilizacji w tunelu (km 1+550/1+750 nawa płd.), profilowanie podłoża pod ścieżkę rowerową przy ul. Płaskowickiej oraz skarpy pod schody na łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), wykonywanie warstw muru oporowego Inora przy podporach 5L i 5P muru KO 03-03, osuszanie i profilowanie osuszonych warstw w tunelu, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), roboty odwodnieniowe na łącznicy Ł2 i przy obiekcie WG 03-04,
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie wodociągu z rur PE i żeliwnych (przyłącze wodociągowe do budynku CZT), roboty sanitarne – układanie rur żeliwnych na odcinku i likwidacja istniejącej studni (km 2+950), budowa kanalizacji deszczowej – obniżanie studni (km 0+340), regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000, 3+500/5+100), wykonanie komory roboczej (km 0+950), montaż rur, studni, przykanalika i wpustu (km 1+170/1+180), wykonanie odcinka, montaż rur osłonowych i przewodowych na odcinku montaż studni (km 2+500), montaż rur i studni (km 3+840/3+905), montaż rur, przykanalika i wpustów (km 3+880), budowa odcinka kanalizacji na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Cynamonowej, oświetlenie drogowe – wykonywanie okablowania oświetlenia ulicznego na ul. Płaskowickiej, montaż słupów oświetlenia drogowego w trasie S2 (km 4+120/4+950), zgrzewanie rur przy ul. Cynamonowej, budowa kanału technologicznego – budowa kanału od studni A2/2 do A2/3 (km 1+100), od studni A2/3 do A2/12 wraz z wybudowaniem (km studni 1+140), od studni A2/66/1 do A2/66/2, A2/67 do A2/68 wraz z wbudowaniem studni (km 3+900),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

24 sierpnia – 29 sierpnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie opasek na łącznicach Ł1 i Ł2 (w. Ursynów zach.), profilowanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa i układanie nawierzchni chodnika z kostki na ul. Płaskowickiej (km 0+020/0+070), wykonywanie warstwy mrozoochronnej i układanie krawężników na ul. Płaskowickiej (km 0+280/0+620), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i podbudowy z betonu pod zatokę autobusową na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Rosoła, układanie krawężników i obrzeży na ul. Rosoła, profilowanie warstwy podbudowy z kruszywa (km 3+850/4+100),
 • roboty ziemne: wykop podstropowy (km 1+550/1+750), zdejmowanie warstwy gruntów urodzajnych, korytowanie pod konstrukcję nawierzchni, wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża, wykonanie nasypu po wymianie gruntów słabonośnych wraz z pielęgnacją ulepszonego podłoża (łącznica Ł2 na w. Ursynów zach.), skarpowanie nasypu łącznic Ł2 i Ł3 (w. Ursynów wsch.), stabilizacja warstwy nasypu przy ul. Płaskowickiej (km 0+900/1+040), wykonywanie warstw muru oporowego przy podporach 5L i 5P muru KO 03-03, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), układanie odwodnienia w nawie północnej tunelu (km 1+750/1+950) roboty odwodnieniowe przy ul. Płaskowickiej (km 0+950/1+040),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie wodociągu z rur PE, podłączanie hydrantów (przyłącze wodociągowe do budynku CZT), roboty sanitarne - przygotowanie do podłączenia studni kanalizacyjnej (km 2+800), układanie rur żeliwnych na odcinku wraz z posadowieniem studni, włączenie rur w studnię (km 2+950), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000, 3+500/5+100), montaż rur i studni (km 1+110, 1+150/1+170, 3+880/ 3+905), montaż przykanalika i wpustu (km 1+140/1+145), wykonanie odcinka, montaż rur osłonowych i studni (km 2+500), montaż rur (km 2+712/2+776, 2+920/2+950), montaż studni (km 3+895), budowa odcinka kanalizacji na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/ Cynamonowej i przy ul. Rosoła, świetlenie drogowe – montaż słupów oświetlenia drogowego przy ul. Gandhi, montaż okablowania i orurowania w rejonie obiektów WD 03-02 oraz WG 03-05 (węzeł Ursynów wsch.), sygnalizacja świetlna – układanie rur przepustowych pod kable sygnalizacyjne na ul. Rosoła, budowa zbiorników retencyjnych – ZR-1 – betonowanie warstwy ochronnej izolacji, ZR-4 – wykonanie odcinka SW-7/1 do SEP-7/1 i SEP-7/1 do ZR-4 (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego ZT-1 – wykonanie odcinków i komory roboczej ( km 0+940, 0+950), budowa kanału technologicznego – budowa kanału od studni A1/22 do A1/23 (km 0+900), od studni A2/38 do A2/39 (km 2+800), od studni od studni A2/59 do A2/60 (km 3+580), wybudowanie studni (km 3+540),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

17 sierpnia – 22 sierpnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy mrozoochronnej oraz układanie obrzeży i krawężników przy ul. Rosoła, układanie nawierzchni chodnika, wykonanie podbudowy z kruszywa na ścieżce rowerowej oraz warstwy wiążącej i ścieralnej ciągu pieszo rowerowym po płn. stronie ronda Pileckiego wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w trasie S2 (km 3+850 do obiektu WG 03-05), profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa (od obiektu WG 03-05/ 4+650),
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy gruntów urodzajnych w rejonie łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.), wykop pod podwalinę stożków przy podporach 1 i 2 obiektu WG 03-05 wraz z profilowaniem stożków 1 podpory, wykonywanie warstw muru oporowego przy podporach 5L i 5P muru KO 03-03, wymiana gruntów słabonośnych w rejonie ul. Ledóchowskiej,  odtwarzanie skarpy (km 3+455 do muru KO 01-06), humusowanie wraz z obsianiem trawą przy ul. Płaskowickiej, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), układanie odwodnienia w nawie południowej tunelu (km 1+750/1+950, +138/3+450, 3+455/KO 01-06),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie wodociągu z rur żeliwnych wraz z wierceniem otworów do włączenia obsadzanie studni do zaworu zwrotnego (przyłącze wodociągowe do budynku CZT), montaż zasuwy w studni, demontaż szalunków i odwodnienia (km 4+950), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000, 3+500/5+100), roboty przygotowawcze do rozpoczęcia prac, montaż rur, studni, przykanalika i wpustu (km 1+110), montaż rur (km 2+650/3+150, 3+895/3+925), regulacja studni (km 2+770/2+800), regulacja wpustów i studni (km 3+500/5+100), budowa odcinka (km 3+550), montaż wpustu i przykanalika (km 3+680/3+720), montaż studni (km 3+920), budowa odcinka kanalizacji, montaż wpustów pomiędzy ul. Rosoła a Cynamonową, roboty teletechniczne – budowa rurociągu i przełączenie uszkodzonego światłowodu (km 3+064), świetlenie drogowe – okablowanie słupów oświetlenia drogowego, uzbrajanie słupów oświetlenia ulicznego i łączenie kabli (w. Ursynów zach.), montaż fundamentów pod słupy oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Rosoła/Płaskowickiej, montaż okablowania i orurowania w okolicy obiektów WD 03-02 oraz WG 03-05 (w. Ursynów wsch.), układanie kanalizacji dla kabli oświetlenia drogowego na ul. Rosoła, sygnalizacja świetlna – układanie rur przepustowych pod kable sygnalizacyjne na ul. Rosoła, budowa zbiorników retencyjnych – ZR-1 – montaż deskowania i betonowanie warstwy ochronnej izolacji, ZR-4 – wykonanie odcinka SW-7/1 do SEP-7/1 i SEP-7/1 do ZR-4, prace porządkowe (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego ZT-1 – prace porządkowe ( km 1+075), budowa kanału technologicznego – budowa kanału od studni A2/38 do A2/39 (km 2+800), od studni A2/57 do A2/58 (km 3+520),
 • inne roboty: poprawa ogrodzeń herpetologicznych (km 3+500/4+050), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

10 sierpnia – 14 sierpnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego w trasie S2 (km 4+000/4+1500),
 • roboty ziemne: wykop pod podwaliny stożków podpory 1 obiektu WG 03-06, wykop wraz z ulepszaniem i profilowaniem podłoża w nawie płn. tunelu (km 1+750/1+950), wykonywanie warstwy ulepszonego podłoża i stabilizacji na ul. Płaskowickiej (km 1+040/1+070), wykonywanie nasypu na łącznicy Ł1 (w. Ursynów zach.),  wykonywanie warstw muru oporowego przy podporach 5L i 5P oraz warstwy odciążenia przy podporze 5 muru KO 03-03, roboty brukarskie przy wjeździe do Straży Pożarnej, humusowanie terenów płaskich przy ul. Płaskowickiej, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), układanie odwodnienia w nawie południowej tunelu (km 1+750/1+950, 3+100/3+450),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie wodociągu z rur żeliwnych, obsypywanie komory wodomierzowej (przyłącze wodociągowe do budynku CZT), wykonanie odcinka kanalizacji (km 4+950), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000, 3+500/5+100), montaż rur i studni (km 1+050), montaż rur (km 1+059, 3+920), demontaż starej kanalizacji i przełączonych kabli (km 1+960), montaż separatora (km 3+550), świetlenie drogowe – okablowanie słupów oświetlenia drogowego, uzbrajanie słupów oświetlenia ulicznego i łączenie kabli (w. Ursynów zach.), układanie kanalizacji dla kabli oświetlenia drogowego na ul. Rosoła, sygnalizacja świetlna – układanie rur przepustowych pod kable sygnalizacyjne na ul. Rosoła, budowa zbiorników retencyjnych – ZR-1 – montaż elementów wyposażenia (balustrady, drabiny, okucia), ZR-4 – prace porządkowe,
 • inne roboty: poprawa ogrodzeń herpetologicznych (km 3+500/4+050), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

03 sierpnia – 08 sierpnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego pomiędzy obiektami WG 03-03 oraz WL 03-12, wykonanie podbudowy, układanie nawierzchni z kostki, oporników, krawężników na wjeździe przy Straży, wykonanie podbudowy na chodnikach odtwarzanych, układanie obrzeży i nawierzchni chodnika na ul. Płaskowickiej,  profilowanie podłoża, wykonywanie warstwy mrozoochronnej oraz podbudowy z kruszywa pod chodnik,  układanie obrzeży i nawierzchni chodnika, zabrukowanie pasa dzielącego na ul. Rosoła i dojazdach do skrzyżowania,
 • roboty rozbiórkowe:  roboty rozbiórkowe – wyjazd przy Straży, rozbiórka rampy zjazdowej nad tunelem,
 • roboty ziemne: wykopy w tunelu (nawa północna i środkowa), wykop pod jezdnię i dojazdy do skrzyżowania wraz ze stabilizacją na ul. Rosoła, wykonywanie nasypu (km 0+965/1+040), profilowanie stożków podpory 1 obiektu WG 03-06 i podpory 5 obiektu WG 03-02, wykonywanie warstw odciążenia przy podporze 5 muru KO 03-03, wykonanie warstw bloku muru 5P i 5L wraz z odciążeniem podpory 5 KO 03-02 5L, humusowanie terenów płaskich nad tunelem i przy pasie technologicznym oraz skarp nasypów na łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.), humusowanie terenów płaskich wraz z obsianiem przy ul. Płaskowickiej, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), prace odwodnieniowe (km 1+050/1+150, 3+300) i po str. prawej ul. Płaskowickiej,
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowego przy budynku CZT, przygotowanie wykopu pod komorę wodomierzową, ułożenie rury osłonowej na wodociągu (km 0+900), odwadnianie, prace przygotowawcze do przyłączenia do magistrali sieci wodociągowej, wykonanie odcinka kanalizacji (km 4+950), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000, 3+500/5+100), regulacja studzienek (km 1+000), prace przygotowawcze przed rozpoczęciem robót na odcinku,  wykop pod rury (km 1+050), wykop pod odcinek, montaż rur i rury osłonowej (km 2+776/2+815), montaż separatora (km 3+550), prace przygotowawcze do przewiertu (km 3+850), ciepłociąg - podniesienie studni odwodnieniowej (km 3+800), oświetlenie drogowe – montaż kabli oświetlenia drogowego w rejonie ronda Pileckiego/Płaskowickiej i skrzyżowania ulic Płaskowickiej z Rosoła, montaż fundamentów oświetlenia drogowego wzdłuż ul. Płaskowickiej, sygnalizacja świetlna – wykop pod kanalizację sygnalizacji świetlnej na ul. Rosoła, przygotowanie sygnalizacji świetlnej do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na ul. Gandhi roboty teletechniczne demontaż starej kanalizacji i przełączonych kabli, wciąganie światłowodu (km 1+960, 2+155), wymiana ram studni (czyszczenie, wyprawianie i regulacja) na rondzie Pileckiego i Stryjeńskich, demontaż starej kanalizacji Orange i przełączonych kabli, przekładanie kanalizacji teletechnicznej w docelowe miejsca (km 3+110), budowa zbiorników retencyjnych – ZR-4 – zasypka zbiornika, budowa zbiornika technologicznego ZT-1 – zasypka zbiornika, budowa kanału technologicznego –budowa kanału od studni od studni A2/47 do A2/46 (km 3+200) i od studni A2/69 do A2/68 (km 4+000),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

27 lipca– 01 sierpnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie warstwy mrozoochronnej na j. lewej  trasy S2 (km 0+950/1+120), wykonanie nawierzchni chodnika z kostki, podsypki cementowo-piaskowej wraz z nawierzchnią z kostki pod peron autobusowy na rondzie przy ul.  Pileckiego, wymiana krawężnika, układanie krawężnika wraz z podbudową na wyspie ul. Pileckiego, układanie ścieku przykrawężnikowego, krawężnika wraz z wykonywaniem przejścia dla pieszych na rondzie przy ul. Stryjeńskich, układanie krawężników i wykonanie opaski przy krawężniku na ul. Płaskowickiej, układanie krawężnika na ul. Rosoła i ścieku trójkątnego przy drodze DD1b,
 • roboty rozbiórkowe:  rozbiórka krawężników, ścieku przykrawężnikowego i zabrukowania pasa dzielącego na ul. Płaskowickiej, rozbiórka krawężników i ścieku przykrawężnikowego na rondzie przy ul. Stryjeńskich, rozbiórka rampy zjazdowej nad tunelem,
 • roboty ziemne: stabilizacja podłoża w nawie płd. tunelu (1+750/1+880), wykonywanie nasypu łącznicy Ł1 (w. Ursynów wsch.), wykonanie nasypu po wymianie gruntu pod drogę dojazdową DD7, wykonanie warstw bloku muru 5P i 5L wraz z odciążeniem podpory 5 KO 03-02 5L KO 03-03 5P, zagęszczanie i  profilowanie podłoża pod konstrukcję drogi na ul. Płaskowickiej, humusowanie terenów płaskich nad tunelem i przy pasie technologicznym oraz skarp nasypów na łącznicach Ł3 i Ł4 (w. Ursynów zach.), zasypka stropu tunelu, profilowanie, grabienie i humusowanie skarpy nasypu pomiędzy obiektami WG 03-05/ WG 03-06,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – obsypywanie zbiornika p.poż., wykonanie kanalizacji sanitarnej i przyłącza przy budynku CZT wraz z osadzeniem studzienki (km 0+900), wykonanie odwodnienia i udrożnienie zrzutu wody przy ul. Rosoła, budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur, wpustów i przykanalików (km 0+400), regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000, 3+500/5+100), montaż separatora i  pompowni (km 3+750), roboty porządkowe po zakończeniu prac (km 4+000), oświetlenie drogowe – montaż okablowania oświetlenia drogowego na rondzie przy ul. Pileckiego, montaż słupów oświetleniowych (węzeł Ursynów zach.), sygnalizacja świetlna – wykop pod kanalizację sygnalizacji świetlnej na ul. Rosoła, roboty teletechniczne Orange – przygotowanie do przełączenia i przełączanie światłowodów (km 1+960), wciąganie i przełączenie światłowodów (km 2+155), odkopywanie istniejącej kanalizacji i przekładanie kanalizacji teletechnicznej w docelowe miejsca (km 3+110), montaż regulatora przepływu i zasuwy awaryjnej, budowa zbiorników retencyjnych – ZR-1 – wykonywanie drenażu zbiornika, ZR-4 – izolacja stropu zbiornika, budowa zbiornika technologicznego ZT-1 – montaż wyposażenia i zasypka zbiornika,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

20 lipca– 25 lipca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa, układanie nawierzchni chodnika z kostki oraz odtwarzanie peronu autobusowego wraz z przyległym chodnikiem po płn. stronie ronda Pileckiego, układanie nawierzchni chodnika z kostki płn. stronie ronda Stryjeńskich,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod projektowaną drogę przy ul. Ledóchowskiej, wykop podstropowy pod stabilizację profilowanie podłoża przed wykonaniem stabilizacji i  wykonanie stabilizacji cementem (km 1+962/1+880), stabilizacja górnych warstw nasypu przy ul. Płaskowickiej (km 0+738/ 0+900), skarpowanie nasypu na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), wykonanie nasypu po wymianie gruntu pod drogę dojazdową DD7, profilowanie warstwy bloku muru 1P muru oporowego KO 03-03 1P KO 03-02 1L,  wykonanie warstw bloku muru 5P i 5L wraz z odciążeniem KO 03-02 5L KO 03-03 5P, korytowanie, wykonanie nasypu i stabilizacji pod konstrukcję jezdni wsch. ul. Rosoła, profilowanie terenów płaskich wraz z humusowaniem (łącznica Ł3 w. Ursynów zach.), humusowanie terenów płaskich nad tunelem, zasypka stropu tunelu i otworów technologicznych,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – wykonywanie otworowania do urządzeń w zbiornikach, przygotowanie wykopu do osadzenia komory wodomierzowej SW1, układanie wodociągu, zasypka komory wodomierzowej, przygotowanie wykopu do osadzenia i osadzenie zbiornika SB1 oraz SB 2 (km 3+550), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur, wpustów i przykanalików (km 0+400), regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000, 3+500/5+100), wykop, montaż i zasypka separatora oraz pompowni (km 3+750), montaż rur i studni (km 3+645), odwadnianie wykopu, montaż rur i pompowni (km 4+000), wykop oraz montaż separatora i wykop pod pompownię, wykonywanie drenażu (km 1+500/1+730), oświetlenie drogowe – montaż słupów (węzeł Ursynów zach.), łączenie okablowania latarni wzdłuż ul. Płaskowickiej, wykonywanie trasy kablowej na drodze dojazdowej DD3, sygnalizacja świetlna – stawianie masztów, montaż latarni na ul. Płaskowickiej przy Straży Pożarnej, montaż opraw sygn. świetlnej na wysięgnikach wraz z podłączeniem na ul. Gandhi, wykop pod kanalizację sygnalizacji świetlnej na ul. Rosoła, roboty teletechniczne Orange – przygotowanie do przełączenia i przełączanie światłowodów (km 1+960, 2+155), budowa zbiorników retencyjnych – ZR-4 – obsypywanie ścian zbiornika, przygotowanie do odbioru próby szczelności, budowa zbiornika technologicznego ZT-1 – montaż zaworów oddechowych, budowa kanału technologicznego –budowa kanału od studni od studni A2/47 do A2/46 (km 3+500),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

13 lipca– 18 lipca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: ustawianie obrzeży i krawężników odtwarzanych chodników oraz peronu autobusowego przy płn. stronie ronda ul. Pileckiego i przy płn. stronie ronda ul. Stryjeńskich,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg, chodników płn. strona ronda przy ul. Stryjeńskich, rozbiórka nawierzchni jezdni wschodniej na ul. Rosoła,
 • roboty ziemne: stabilizacja podłoża w płn. nawie tunelu (km 1+500/1+730), zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod projektowaną drogę przy ul. Ledóchowskiej, korytowanie pod konstrukcję płn. strony ronda przy Stryjeńskich, wykonywanie górnych warstw nasypu i skarpowanie nasypu na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), wykonanie nasypu po wymianie gruntu na drodze dojazdowej DD7, odbudowa południowej skarpy (km 3+900/4+000), wykonywanie warstwy muru oporowego KO 03-03 przy podporze 1P oraz muru KO 03-02 przy podporze 1L, transport humusu z łącznicy Ł2 i humusowanie terenów przyległych do parkingów przy ul. Pileckiego/Stryjeńskich, zasypka stropu tunelu oraz podpory 2 obiektu WG 03-06,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – wykonywanie wodociągu, prace przygotowawcze, ułożenie rur osłonowych stalowych, obsypanie wraz z zagęszczeniem ul. Rosoła (km 3+550), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000), montaż rur, studni, przykanalika i wpustu (km 0+395/0+400), prace porządkowe po zakończeniu robót na odcinku (km 3+200), montaż studni, kolektora, wpust i przykanalika czyszczenie sieci przed kamerowaniem i kamerowanie, prace porządkowe (km 3+300), regulacja wpustów i studni w trasie S2 (km 3+500/5+100), wykop, odwadnianie wykopu montaż przykanalików i wpustów (km 3+750), montaż wpustów, przykanalika, prace porządkowe po zakończeniu prac przy wpustach (km 4+155), odwadnianie wykopu, montaż rur, studni i pompowni (km 4+000), budowa przykanalika, rozpoczęcie odcinka budowy SR-26 do Ws-26/1 SR-26 do Ws-26/2, wykonanie otworów w komorze hydroforowni przy ul. Rosoła, oświetlenie drogowe – układanie tras kablowych (km 0+890), stawianie wysięgników, montaż latarni na ul. Płaskowickiej przy straży, wcinanie pętli indukcyjnych przy ul. Gandhi, roboty teletechniczne Orange – przygotowanie do przełączenia i przełączanie światłowodów (km 1+960, 3+350), wciąganie kabli miedzianych (km 2+155), budowa zbiorników retencyjnych – ZR-4 – przygotowywanie zbiornika do próby szczelności, budowa zbiornika technologicznego ZT-1 demontaż umocnienia ścian wykopu, prace porządkowe wewnątrz zbiornika, budowa kanału technologicznego –budowa kanału od studni A2/45 do A2/46 i wbudowanie studni (km 3+500),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

06 lipca– 11 lipca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie zatoki autobusowej, ułożenie zbrojenia, podbudowa zasadnicza oraz warstwa poślizgowa i ścieralna z betonu cementowego (zatoka autobusowa ul. Stryjeńskich),profilowanie warstwy mrozoochronnej i wykonanie drogi technologicznej z kruszywa łamanego w nawie południowej (km 3+137/3+455), profilowanie podbudowy z kruszywa łamanego (km 3+900 do obiektu WG 03-05), roboty przygotowawcze do zmiany organizacji ruchu na ul. Braci Wagów – układanie nawierzchni z płyt ażurowych oraz z kostki na parkingach, ułożenie nawierzchni chodnika, obrzeży, krawężników, wykonywania przyległych chodników, rozkładanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego,  warstwy wiążącej i ścieralnej SMA, ustawianie znaków BRD, prace porządkowe,
 • roboty ziemne: wykonywanie warstwy nasypu Ł3 (w. Ursynów wsch.), nasyp pod zabrukowanie i pod teren zielony na drodze dojazdowej DD1b, wykonywanie górnej warstwy nasypu nad płytą przejściową podpory nr 1 obiektu WG 03-06, skarpowanie nasypu Ł2 (w. Ursynów wsch.), wykop gruntów nienośnych oraz wykonywanie nasypu przy drodze DD7,  w nawie północnej (km 1+500/1+720), profilowanie skarp (km 0+500), wykonywanie półmateraca (km 0+340/0+369), wymiana gruntów słabonośnych na drodze dojazdowej DD7,  wykonywanie warstwy muru oporowego KO 03-03 przy podporze 1P oraz muru KO 03-02 przy podporze 1L, zasypki stropu, zasypka klina odłamu na płytach przejściowych obiektów WG 03-05 oraz WG 03-06, transport humusu na pas rozdziału i skarpy (w. Ursynów wsch.), wykonywanie nasypu pod tereny zielone, transport humusu na Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.),
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – wykonywanie wodociągu, prace przygotowawcze, zasypka zbiornika p.poż. (km 3+550), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000), montaż rur, rur osłonowych i studni (km 3+200), montaż studni, studni wpadowej, kolektora, wpust i przykanalików (km 3+300), wykonanie i odwadnianie wykopu (km 4+000), wykonywanie drenażu w trasie S2 (km od obiektu WG 03-05/4+600), oświetlenie drogowe – montaż latarni i wciąganie kabli przy ul. Gandhi oraz przy straży na ul. Płaskowickiej, roboty teletechniczne Orange – wciąganie kabli miedzianych, wciąganie i przełączenie światłowodów (km 1+960), budowa zbiorników retencyjnych – ZR-1 – izolacja płyty stropu i nad dylatacjami, uszczelnienie otworów na przewody wentylacyjne, budowa kanału technologicznego – budowa kanału od studni A2/56 do A2/57 (km 3+500),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

29 czerwca – 04 lipca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),  
 • roboty drogowe: wykonanie warstwy mrozoochronnej w nawie południowej (km 3+137/3+455), wykonanie podbudowy bitumicznej na łącznicach Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.), wykonanie podłoża pod zatokę autobusową na ul. Płaskowickiej (km 0+340), wykonanie przewiązek w pasie rozdziału na ul. Rosoła, budowa czasowego przejścia dla pieszych przez ul. Rosoła przy ul. Mangalii,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni bitumicznej, barier energochłonnych, krawężników z opaską z kostki betonowej rozbiórka podbudowy z kruszywa, prace porządkowe i wywóz materiałów (km 0+330/0+440), rozbiórka elementów dróg i ulic (jezdnia wsch. ul. Rosoła),  rozbiórka kapy prefabrykowanej muru oporowego KO 01-04 obiektu WS 01-05 na zawrotce,
 • roboty ziemne: wykop gruntów nienośnych oraz wykonywanie nasypu przy drodze DD7,  w nawie północnej (km 1+500/1+720), profilowanie skarp (km 0+500), wykonywanie półmateraca (km 0+340/0+369), wykonywanie warstw odciążenia muru oporowego KO 03-03 przy podporze 5P, wykonywanie nasypu drogowego na łącznicach Ł1 i Ł3 (w. Ursynów zach.), rozłożenie kruszywa na podbudowę (km 0+800/0+900), profilowanie podbudowy z kruszywa (km 0+400/0+900, od km 4+000 do obiektu WG 03-05) oraz na drodze DD1b,  korytowanie i wykonywanie podbudowy z kruszywa przy ul. Braci Wagów, wykonywanie warstwy muru oporowego KO 03-03 przy podporach 1P i 5L oraz muru KO 03-02 przy podporze 1L, stabilizacja z profilowaniem podłoża (km 1+500/1+720), stabilizacja podłoża (km 3+137/3+455 nawa północna), zasypki stropu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – wykonywanie wodociągu (km 3+550), budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, montaż tymczasowego odwodnienia wraz z instalacją pompową (km 0+500/1+000), montaż wpust i przykanalika czyszczenie kanalizacji przed kamerowaniem, kamerowanie kanalizacji (km 0+800/0+850), budowa kanalizacji na odcinku (km 1+100),  montaż rur, rur osłonowych i studni (km 3+195/3+200), montaż wpust i przykanalików (km  3+300), odwadnianie wykopu (km 4+000), wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 1+120/1+300, 3+125/3+250, 3+850/4+000), oświetlenie drogowe – montaż fundamentów pod słupy oświetleniowe (przy drodze dojazdowej DD3, między obiektami WG 03-05/WG 03-06), budowa czasowego oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Rosoła, sygnalizacja świetlna – montaż latarni sygnalizacyjnych, rozszycie kabli przy ul. Gandhi, ustawienie sygnalizacji świetlnej ul. Rosoła i ul. Puławskiej (zawrotka), roboty teletechniczne – wciąganie rury osłonowej i światłowodów przełączenie światłowodu Orange (km 1+960), budowa zbiorników retencyjnych – ZR-1 – uszczelnienie otworów na przewody wentylacyjne, wykonanie otworów na przewody tłoczne ZR-4 – zbrojenie i betonowanie płyt stropowych, uszczelnienie zbiornika (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego ZT-1 – izolacja płyt stropowych, ZT-5 – wykonywanie kanalizacji na odcinku (km 1+075), budowa kanału technologicznego – wbudowanie studni (km 1+800), budowa kanału od studni A2/47 do A2/46 (km 3+195/3+200),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

22 czerwca – 27 czerwca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), 
 • roboty drogowe: pielęgnacja warstwy mrozoochronnej (km 0+950/1+300), układanie ścieku korytkowego na łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka rampy na stropie tunelu,
 • roboty ziemne: wykop w nawie północnej (km 1+500/1+720), profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego (km 0+400/0+900), profilowanie podłoża pod stabilizację (km 1+500/1+720, 3+140/3+445), wykonanie nasypu pod zatokę autobusową na rondzie przy ul. Pileckiego, skarpowanie nasypu (km 0+800/0+850), podniesienie drenażu w pasie rozdziału do spodu warstwy humusu (od obiektu WG 03-05/4+650), wykonywanie warstwy muru oporowego KO 03-03 przy podporze 1P oraz obiektu KO 03-02 przy podporze 1L, wykonanie nasypu pod roboty brukarskie oraz humusowanie na w. Ursynów zach., usuwanie gruntów nienośnych (km 1+00/1+107 i w śladzie rurociągu tłocznego wzdłuż DD7),
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – montaż kątownika, odciągów i podpór przy komorze,  likwidacja tymczasowego bloku oporowego, montaż, izolacja i zasypka płyt stropowych i komory przy ul. Płaskowickiej (km 0+370), przyłącze wodne do Centrum Zarządzania Tunelem CZT – montaż wodociągu, zasypka i zagęszczenie, odpompowanie wody po intensywnych opadach, budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni, montaż tymczasowego odwodnienia wraz z instalacją pompową (km 0+500/1+000), budowa kanalizacji od studni SR-14h/2 do SR-14h/2, SR-14h/2 do SR-14h/1 (ul. Rosoła), montaż wpustów i przykanalików (km 3+300 i przy ul. Płaskowickiej), montaż rur (km 3+265), odwadnianie wykopu (km 4+000), wykop, odwadnianie wykopu, zasypka wykopów potrzebnych do wykonania próby szczelności na odcinku (km 4+005/4+155), wykonanie syfonu łączącego kanalizację na nasypie z tymczasowym zbiornikiem (km 4+550), sygnalizacja świetlna – wycinanie pętli indukcyjnych na rondzie Puławska, roboty teletechniczne – przesunięcie kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami przy ul. Pileckiego, przygotowanie do przełączenia światłowodu Orange: wciąganie rury wtórnej i światłowodu (km 1+960), budowa zbiorników retencyjnych – ZR-4 montaż kanalizacji (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego ZT-5 – montaż kanalizacji na odcinku (km 1+075), budowa kanału technologicznego – budowa kanału technologicznego od studni nr A2/25 do A2/27 (km 1+800),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

15 czerwca – 20 czerwca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie warstwy mrozoochronnej (km 1+000/1+300), profilowanie warstwy mrozoochronnej (km 0+700/0+900 str. lewa),
 • roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej i rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego tymczasowej drogi DD3, rozbiórka tymczasowej nawierzchni bitumicznej, krawężników, obrzeży, chodników oraz ścieżki rowerowej na rondzie  ul. Płaskowickiej/ Pileckiego, rozbiórka nawierzchni i podbudowy z kruszywa, stabilizacji i płyt MON na ul. Rosoła,
 • roboty ziemne: profilowanie i zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego (od obiektu WG 03-06/5+087), wykonywanie nasypów na w. Ursynów zach., wykonanie nasypu pod zabrukowanie (w. Ursynów zach.) i pod ścieżkę rowerową (w. Ursynów wsch.), wykonanie nasypu poboczach i podniesienie drenażu w pasie rozdziału do spodu warstwy humusu (od obiektu WG 03-05/4+650), wykonywanie warstwy muru oporowego KO 03-03 przy podporze 1P i 5P oraz obiektu KO 03-02 przy podporze 1L, stabilizacja podłoża cementem na drodze dojazdowej DD18, skarpowanie nasypu (km 0+750/0+850), zasypka stropu tunelu i pachwin, zasypka klina odłamu przy podporze 3 obiektu WD 03-12,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – wyburzanie ścian, szalowanie i betonowanie ścian, zbrojenie i betonowanie stopy fundamentowej przy ul. Płaskowickiej przyłącze wodne do Centrum Zarządzania Tunelem CZT – montaż wodociągu, zasypka i zagęszczenie, budowa kanalizacji deszczowej – regulacja wpustów i studni (km 0+500/1+000), montaż studni, kolektora, przykanalika i wpustu (km 0+800/0+850), budowa kanalizacji (km 1+100), budowa studni, prace porządkowe (ul. Rosoła), montaż studni, kolektora, przykanalika i  wpustu (km 3+300), montaż studni, przykanalika i wpustu (km 3+540), odwadnianie wykopu, montaż rur, studni (km 3+900), montaż wpustu i przykanalika, roboty porządkowe po zakończeniu prac przy zbiorniku ZR-2 (km 3+905), wykop, odwadnianie wykopu, przygotowanie do wykonania próby szczelności przewodu (km 4+005/4+155), rozłożenie rur osłonowych na poboczach (od obiektu WG 03-05 do WG 03-06), wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 0+950/1+120), budowa zbiorników retencyjnych – ZR-4 montaż kanalizacji (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego ZT-5 – montaż kanalizacji, na odcinku, izolacja płyt stropowych (km 1+075), budowa kanału technologicznego – wciąganie światłowodu NASK (km 3+200), wprawianie studni (km 3+400),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

08 czerwca – 13 czerwca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD7, profilowanie wraz z zagęszczaniem kruszywa łamanego w trasie S2 (km 0+400/0+900 str. prawa), zagęszczanie podbudowy z kruszywa na jezdni prawej (od obiektu WG 03-06/4+650),
 • wykonanie nasypu pod zabrukowanie (w. Ursynów zach.), wykonywanie warstwy muru oporowego KO 03-03 przy podporze 5P, stabilizacja cementem pasa technologicznego, zasypka stropu tunelu i pachwin, zasypka drenażu w pasie rozdziału w trasie S2 (km 4+300/4+650),
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – odkopanie komory wodociągowej, wyburzanie ścian, przygotowywanie zbrojenia do wykonania komory, zabezpieczenie wodociągu, zbrojenie i betonowanie płyt stropowych, przyłącze wodne do Centrum Zarządzania Tunelem CZT – wykonywanie wodociągu z zasypką i zagęszczeniem, budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni i kolektorów (km 0+800), montaż rur (km 3+265, 3+520), montaż rur, wpustu i przykanalika (km 3+545/3+900), montaż rur, studni, wpustu i przykanalików (km 3+590/3+900), budowa studni, montaż wpustów i przykanalika (km 3+800), odwadnianie wykopu, montaż rur, studni (km 3+900), montaż wpustów (4+070/4+100), wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 1+300/1+500), oświetlenie drogowe – ustawianie słupów latarni ulicznych ul. Płaskowickiej i ul. Pileckiego, sygnalizacja świetlna – kablowanie sygnalizacji świetlnej przy ul. Gandhi, wycinanie pętli indukcyjnych przy ul. Puławskiej, budowa zbiornika technologicznego ZT-5 – montaż kanalizacji na odcinku (km 1+075), budowa kanału technologicznego – od studni A2/28 do A2/29, wbudowanie studni nr A2/29 i A2/30 (km 2+200,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

01 czerwca – 06 czerwca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe:  układanie krawężnika i ścieku trójkątnego na łącznicach Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.), profilowanie warstwy mrozoochronnej w trasie S2 (km 0+700/0+900), układanie warstwy podbudowy z kruszywa w trasie S2 (km 0+400/0+900) i łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.),
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni tymczasowych wraz z rondem (objazd przy ul. Stryjeńskich),
 • roboty ziemne: wykop podstropowy (km 1+120/1+300), otwarty (km 0+900/1+120) oraz od strony portalu wschodniego, wymiana gruntu oraz profilowanie warstwy kruszywa łamanego na jezdni prawej na zjeździe 02, zagęszczanie kruszywa łamanego na jezdni lewej trasy S2 (km 4+650/4+970), profilowanie podbudowy z kruszywa (od obiektu WG 03-05/4+650), wykonywanie warstwy muru oporowego wraz zagęszczaniem KO 03-03 przy podporze 1P i KO 03-02 przy podporze 1L, zasypka stropu tunelu i pachwin,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć wodociągowa – odkopywanie komory wodociągowej i usuwanie ziemi wewnątrz komory wodociągowej przy ul. Płaskowickiej przyłącze wodne do Centrum Zarządzania Tunelem CZT – zgrzewanie i montaż rur, zasypka wraz z zagęszczeniem, budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni, kaskady i kolektora (km 0+800), budowa studni i montaż wpustów (ul. Rosoła), budowa kanalizacji na odcinku (ul. Nowoursynowska), montaż rur, studni,  przykanalika i wpustu (km 1+005/1+080), montaż rur (km 1+855/1+885), zasypka po wcince przy studni (km 3+190), montaż studni, kolektora, wpustu i przykanalika (km 3+500), montaż rur i studni (km 3+640), wykop pod osadnik wraz z montażem osadnika i separatora, odwodnienie wykopu, zasypka, wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 0+980/1+080, 1+300/1+500, 4+600/4+700, od obiektu WG 03-06/5+087), roboty teletechniczne – wciąganie rur wtórnych i światłowodów Orange (km 1+960), przełączenie światłowodu Vectra (km 2+780), oświetlenie drogowe – wstawianie fundamentów i słupów przy ul. Płaskowickiej oraz na parkingu na ul. Stryjeńskich, sygnalizacja świetlna – przewierty w rejonie ronda Pileckiego, okablowanie trasy w rejonie ul. Gandhi/Pileckiego,  budowa zbiorników retencyjnych: ZR 4 – zbrojenie płyt stropowych i ściany wewnętrznej zbiornika, montaż kanalizacji (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego ZT1 – izolacja stropu (km 1+0750), ZT-5 – montaż kanalizacji na odcinku (km 3+600), budowa kanału technologicznego – od studni A2/31 do A2/32, wbudowanie studni nr A2/29 i A2/30 (km 2+200), od studni A2/28 do A2/29 i od studni A2/48 do modułu (km 3+300),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

25 maja – 30 maja 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: (w. Ursynów zach.), układanie warstwy podbudowy z kruszywa i wykonywanie pierścienia ronda po płn. stronie ul. Płaskowickiej,  układanie krawężników przy ul. Braci Wagów, układanie krawężnika na pierścieniu ronda na ul. Stryjeńskich, układanie obrzeży, podbudowy z kruszywa, nawierzchni chodnika przy drodze dojazdowej DD1b,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni tymczasowych wraz z rondem (objazd przy ul. Stryjeńskich), rozbiórka barier stalowych oraz opaski z kostki betonowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem (km 0+310/0+420),
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 0+310/0+420), wykop otwarty (km 0+900/1+120) i podstropowy (km 1+120/1+300), wykonanie nasypu pod drogę technologiczną i warstwy mrozoochronnej (km  0+420/0+445), wykonanie warstwy mrozoochronnej w trasie S2 (km 0+700/0+900), stabilizacja górnych warstw nasypu (km 4+000 do obiektu WG 03-05G oraz od obiektu WG 03-06/5+087) i na ul. Płaskowickiej, wykonywanie warstwy muru oporowego wraz zagęszczaniem KO 03-03 przy podporze 1P i KO 03-02 przy podporze 1L, zagęszczanie warstwy muru oporowego KO 03-03 przy podporze 5P,  zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykonanie włączenia nowej instalacji do istniejącej studni (km 3+190), przyłącze wodne do Centrum Zarządzania Tunelem CZT – wykonywanie wodociągu, budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur i wpustów na odcinku (km1+390/1+520), montaż wpustów na odcinku (ul. Dereniowa), budowa studni i montaż wpustów (ul. Rosoła), budowa kanalizacji na odcinku (ul. Nowoursynowska), montaż studni, kolektorów i przykanalika (km 3+800), wykop i odwodnienie wykopu (km 3+900), montaż przykanalików i wpustów (km 3+925, 4+365/4+480, 4+760), montaż rur i rury osłonowej (km 4+005/4+155), montaż szlicrynny (tunel 1+720/1+780), wykonywanie drenażu w trasie S2 (km 4+600/4+700; 4+650/4+750; 4+750 do obiektu WG 03-06, 4+900/4+950), roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej Orange od studni 22 do 23 (km 2+155),  od studni 53 do 52 (km 3+350), roboty elektroenergetyczne – kopanie trasy kablowej, wykonanie przewiertu pod ul. Płaskowickiej, układanie rur przepustowych i  kabli niskiego napięcia (km 2+210), oświetlenie drogowe – układanie tras kablowych na łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.), na ul. Braci Wagów, budowa zbiorników retencyjnych: ZR 2 – odwadnianie i zasypka zbiornika (km 3+950), ZR 4 – zbrojenie i betonowanie ścian zbiornika, montaż kanalizacji (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego ZT1 – izolacja stropu, wiercenie otworów pod wyposażenie i zasypka zbiornika (km 1+0750), ZT-5 – montaż kanalizacji na odcinku (km 3+600), budowa kanału technologicznego – od studni A2/31 do A2/32 (km 2+200), od studni 48 do 47 wraz z wbudowaniem studni, A2/49 do A2/50 i od studni A2/48 do modułu (km 3+300) oraz od studni A2/54/1 do A2/54 (km 3+400),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

18 maja – 23 maja 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w trasie S2 (km 0+445/0+700), układanie ścieku przykrawężnikowego, warstwy wiążącej oraz ścieralnej na łącznicach Ł2, Ł3 (w. Ursynów zach.) oraz przy ul. Płaskowickiej, wykonanie chodnika w rejonie ronda na ul. Stryjeńskich (ustawiania krawężników, obrzeży, opaski oraz ścieku przykrawężnikowego, wykonywanie podbudowy z kruszywa, nawierzchni podbudowy z betonu asfaltowego i warstwy wiążącej, układanie krawężników, obrzeży, opaski na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Stryjeńskich), układanie podbudowy betonowej wraz z nawierzchnią z kostki na rondzie ul. Pileckiego/Płaskowickiej płn. oraz krawężników i ścieków trójkątnych na łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.),
 • roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni na rondzie ul. Stryjeńskich/Płaskowickiej,
 • roboty ziemne: wykop podstropowy, wykonanie nasypu wraz z osuszaniem w trasie S2 (km 3+569/3+600) oraz nasypu z zagęszczaniem na łącznicy Ł1(w. Ursynów wsch.), skarpowanie i stabilizacja górnej warstwy nasypu łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), wykonanie warstwy mrozoochronnej w trasie S2 (km 0+445/0+700, 0+700/0+900, 0+950/1+500) i na łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), wykonanie półmateraca muru oporowego KO 03-03, zagęszczanie muru oporowego KO 03-03, zasypka stropu tunelu, roboty ziemne pod chodniki i ścieżki rowerowe skrzyżowanie ul. Płaskowickiej/Stryjeńskich,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur, przykanalików i wpustów (km 0+430), montaż rur i studni (km 1+886, 3+905, 3+895/3+995), budowa kanalizacji na odcinkach (rejon ul. Dereniowej), budowa studni, zasypywanie wykopu po budowie (rejon ul. Płaskowickiej/ Stryjeńskich), budowa studni i montaż wpustów (ul. Rosoła), montaż studni, kolektorów, przykanalika i wpustu, wykonanie obejścia i objazdu tymczasowego między studniami (km 3+800), montaż przykanalika i wpustów (km 3+925, 3+950, 4+920), montaż rur (km 4+005/4+155), regulacja istniejących studni kanalizacyjnych przy ul. Płaskowickiej, montaż szlicrynny (tunel km  1+295/1+325, 1+630/1+690), wykonywanie drenażu na łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), i od obiektu WG 03-05 do km 4+300,  roboty teletechniczne – wprowadzanie rur po przewiercie do studni, budowa kanalizacji teletechnicznej Orange od studni 12 do studni 13 i wbudowanie studni (km 1+960), budowa kanału teletechnicznego - od studni A2/48 do A2/49 i od A2/47 do A2/46  (km 3+200), roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe – wstawianie fundamentów oświetlenia drogowego na łącznicach Ł4, Ł3, Ł2 (w. Ursynów zach.), ułożenie przewodów latarni ulicznych na łącznicach Ł2, Ł4 (w. Ursynów zach.), przeciąganie kabli, wstawianie fundamentów oświetlenia drogowego w trasie S2, na łącznicy Ł2 (w. Ursynów zach.) i na rondzie przy ul. Płaskowickiej/Stryjeńskich, stawianie słupów oświetlenia drogowego przy ul. Stryjeńskich, , sygnalizacja świetlna – stawianie masztów sygnalizacyjnych z okablowaniem przy ul. Puławskiej, budowa zbiorników retencyjnych: ZR-1 – wykonywanie izolacji powłokowej ścian i płyty dennej, ZR 2 – odwodnienie i zasypka zbiornika (km 3+950), ZR 4 – zbrojenie i betonowanie płyty dennej oraz ścian zbiornika, montaż kanalizacji (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego ZT1 – zasypka zbiornika (km 1+0750), ZT-5 – montaż kanalizacji na odcinku (km 3+600),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

11 maja – 16 maja 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa w trasie S2 (km od obiektu WG 03-05/4+350) i na łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego na łącznicach  Ł2, Ł3 i Ł4 (w. Ursynów zach.), układanie podbudowy z kruszywa, podbudowy z betonu asfaltowego oraz ustawianie  krawężników na łącznicy Ł1 (w. Ursynów zach.), wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, układanie krawężników i ścieku przykrawężnikowego na ul. Płaskowickiej układanie nawierzchni betonowej w zatoce autobusowej, warstwy podbudowy z kruszywa, krawężników i krawężników peronowych na ul. Stryjeńskich, wykonanie warstwy ścieralnej i wiążącej pod ścieżkę rowerową na ul. Płaskowickiej,
 • roboty rozbiórkowe: frezowanie nawierzchni na rondzie ul. Pileckiego/Płaskowickiej oraz na ul. Płaskowickiej,
 • roboty ziemne: wykop podstropowy, wykonanie nasypu na łącznicy Ł1(w. Ursynów wsch.), stabilizacja podłoża (km 0+000/0+700), wykonanie podłoża stabilizowanego cementem (km 1+250/1+500), stabilizacja górnych warstw nasypów w trasie S2 (km 4+650/4+7000) i na łącznicach Ł2, Ł3 (w. Ursynów zach.), wykonanie warstwy mroochronnej w trasie S2 (km 0+400/0+700), na łącznicy Ł1 (w. Ursynów zach.), na ul. Stryjeńskich i ul. Płaskowickiej, wykonanie półmateraca i materaca muru oporowego KO 03-03 oraz kolejnych warstw murów oporowych KO 03-02 oraz KO 03-03, zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przyłącze wodne do Centrum Zarządzania Tunelem CZT – wykop pod hydrofornię, montaż zbiornika ppoż. oraz hydroforni, uszczelnianie zbiornika ppoż., budowa kanalizacji deszczowej – regulacja węzłów studni i wpustów (km 0+400/0+700), montaż studni, przykanalików i wpustów (km 0+430), budowa kanalizacji na odcinkach (rejon ul. Dereniowej), zgrzewanie rur (km 1+886), montaż rur (km 1+929/1+942), montaż rury osłonowej, studni, kolektorów, przykanalików i wpustów (km 3+800), montaż przykanalika i wpustu (km 3+810), montaż rury, studni, przykanalika i wpustu (km 3+905, 3+925, 4+120), regulacja istniejących studni kanalizacyjnych przy ul.  Płaskowickiej, montaż szlicrynny (tunel km  1+340/1+300, 1+460/1+380, 1+760/1+580), wykonywanie drenażu (km 0+400/0+700, 0+950/2+050, 4+250/4+350), roboty teletechniczne –przygotowanie i wykonanie przewiertu sterowanego Orange (km 1+960), wyprawianie studni (km 4+200), budowa obejść do modułów (km 4+400), roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe – wykopy pod fundamenty i  ustawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe przy ul. Puławskiej, stawianie słupów oświetlenia drogowego przy ul. Płaskowickiej oraz na drodze dojazdowej DD3, układanie kabla do oświetlenia drogowego na łącznicach Ł1 i Ł2 (w. Ursynów zach.) i  przy ul. Płaskowickiej, sygnalizacja świetlna – stawianie masztów sygnalizacyjnych w rejonie skrzyżowanie ul. Płaskowickiej/Gandhi, budowa zbiorników retencyjnych: ZR-1 – wykonywanie izolacji powłokowej płyty dennej, ZR 2 – odwodnienie i zasypka zbiornika (km 3+950), ZR 4 – zbrojenie płyty dennej, wykonywanie kanalizacji (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego ZT1 – izolacja pionowa ścian zbiornika (km 1+0750), ZT-5 – montaż kanalizacji na odcinku (km 3+600), budowa kanału technologicznego – od studni A1/2 do A1/21 i do modułu oraz odcinek A1/3 i do modułu (0+400/0+500),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

04 maja – 09 maja 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy z kruszywa w trasie S2 (km 0+350/0+650), układanie obrzeży oraz nawierzchni z płyt betonowych (km 0+000/0+030), na łącznicy Ł3 oraz przy ul. Płaskowickiej, układanie krawężników na łącznicach Ł1 i Ł4 (w. Ursynów zach.), układanie krawężników oraz ścieków trójkątnych na łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.),   układanie krawężników, podbudowy z kruszywa i betonowej oraz nawierzchni z kostki na przejściu wyniesionym na ul. Płaskowickiej,
 • roboty ziemne: wykop podstropowy, wykonanie nasypu w trasie S2 (km 3+568/3+600), profilowanie przed stabilizacją górnej warstwy nasypu wraz z wykonaniem stabilizacji (km 4+650/4+970), profilowanie stabilizacji wykonanie stabilizacji podłoża (km 0+582/0+700 strona lewa), wykonanie materaca murów oporowych KO 03-03 i KO 03-02 oraz półmateraca muru KO 03-03, wykonywanie warstwy bloku muru oporowego KO 03-02, zasypka stropu tunelu, plantowanie i humusowanie terenu na łącznicach Ł2, Ł3 i przy ul.  Płaskowickiej,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • boty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – regulacja węzłów studni i wpustów (km 0+400/0+700), budowa kanalizacji na odcinkach (rejon ul. Płaskowickiej/Gandhi oraz Dereniowej), montaż rury i rury osłonowej (km1+886/1+925), montaż kolektorów, przykanalika i wpustu (km 3+800), montaż rury i studni (km 3+940/3+955), montaż rury, przykanalika i wpustu (km 3+960/3+975), montaż rur (km 5+070/5+090), montaż szlicrynny (tunel nawa płn.  km 1+300/1+461, nawa płd. km 1+453/1+613),  wykonywanie drenażu (km 0+500/0+600, 4+550/4+650), roboty teletechniczne – przełączenie kabli miedzianych Orange (km 2+780), roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe – układanie kabla do oświetlenia drogowego (km 0+600/0+750) i  przy ul. Płaskowickiej, sygnalizacja świetlna – demontaż czasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Pileckiego, stawianie studni kablowych przy ul. Puławskiej,  stawianie studni kablowych pod sygnalizację świetlną i wykonanie kanalizacji na jezdni lewej przy ul. Płaskowickiej, budowa zbiorników retencyjnych: ZR-1 – wykonywanie izolacji powłokowej ścian, montaż papy termozgrzewalnej, ZR 2 – odwodnienie i zasypka zbiornika (km 3+950), ZR 4 – wykonywanie kanalizacji i wlotu kanalizacji – wiercenie otworu do zbiornika ZR-1 (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego ZT1 – zbrojenie i betonowanie płyt stropowych (km 1+0750), ZT-5 – montaż kanalizacji na odcinku (km 3+600), budowa kanału technologicznego – od studni A2/80 do studni nr 1 Zadania B wprawianie studni (km 4+980),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

27 kwietnia – 02 maja 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie nawierzchni chodników z płyt betonowych na łącznicach Ł2, Ł3 (w. Ursynów zach.) i na ul. Płaskowickiej, ustawianie krawężników na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.), układanie obrzeży na ul. Płaskowickiej, układanie warstwy wiążącej (droga manewrowa, parkingi, droga do osiedla przy ul. Kazury ), wykonywanie tymczasowej ścieżki rowerowej przy ul. Puławskiej – roboty ziemne, układanie obrzeży, wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodnik i ścieżkę rowerową oraz warstwy wiążącej i ścieralnej pod ścieżkę rowerową,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka elementów dróg i ulic przy ul. Puławskiej,
 • roboty ziemne: wykop podstropowy, wykop otwarty (km  0+950/1+120), wykonanie nasypu pod drogę dojazdową DD1 oraz na łącznicach Ł1 (w. Ursynów  wsch.) i Ł3 (w. Ursynów zach.), stabilizacja górnych warstw nasypu (km 4+250/4+650, 4+900/4+980) i stabilizacja podłoża cementem (km 0+950/1+300), wykonywanie materaca bloku muru oporowego obiektów WD 03-02/ WL 03-03 wraz z wykonaniem warstwy muru oporowego, skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 4+650/4+800), zasypka ścian zewnętrznych pod stropem tunelu i zasypka stropu tunelu,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • boty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – przyłącze wodne do Centrum Zarządzania Tunelem CZT – wykop pod hydrofonię wraz z wywozem urobku poza teren budowy (km 1+120), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur, studni, przykanalika i wpustu (km 0+605/0+615, 3+975), budowa kanalizacji na odcinku (rejon ul. Płaskowickiej/Gandhi), przygotowanie do rozpoczęcia robót na odcinku, montaż rury i rury osłonowej (km 1+900), wykop pod studnię, korytowanie pod kolektor, montaż przykanalika, montaż i zasypka studni oraz wpustu (km 3+800), montaż szlicrynny (tunel nawa płn.  km 1+612/1+550, 1+612/1+600, 1+689/1+750, 1+459/1+689), roboty teletechniczne – obniżenie i regulacja studni, wstawienie górnej połowy studni, ramy i pokrywy wraz z regulacją na ul. Płaskowickiej, roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe – układanie kabla do oświetlenia drogowego i wstawianie fundamentów do oświetlenia drogowego przy ul. Płaskowickiej i  układanie kabla do oświetlenia drogowego (km 0+950-1+100), sygnalizacja świetlna – stawianie studni kablowych pod sygnalizację świetlną przy ul. Puławskiej i  ul. Płaskowickiej, budowa zbiorników retencyjnych: ZR-1 – wykonywanie izolacji powłokowej ścian, przygotowanie powierzchni pod montaż papy, ZR 2 – odwodnienie i zasypka zbiornika (km 3+950), ZR 4 – wykonywanie wlotu kanalizacji – wiercenie otworu do zbiornika ZR-1 (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego ZT1 – zbrojenie i betonowanie płyt stropowych (km 1+0750), ZT-5 – montaż kanalizacji na odcinku wraz z zasypką (km 3+600), budowa kanału technologicznego – od studni A1/20 do A1/20 i odA2/74 do A2/79 (km 0+900, 4+630, 4+640, 4+730, 4+850, 4+950),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

20 kwietnia – 25 kwietnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie obrzeży, krawężników i nawierzchni z płyt betonowych na łącznicach Ł2 i Ł3 oraz na ul. Płaskowickiej, układanie krawężników na rondzie przy ul. Stryjeńskich/Płaskowickiej, układanie nawierzchni parkingu z płyt betonowych oraz chodników (droga manewrowa, parkingi, droga do osiedla przy ul. Kazury ),
 • roboty ziemne: wykop podstropowy, wykop otwarty (km  0+950/1+120), wykonanie nasypu pod drogę dojazdową DD1 oraz na łącznicach Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.), profilowanie pod górne warstwy nasypu w trasie S2 (km 4+650 do obiektu WG 03-06) oraz pod łącznicę Ł2 (w. Ursynów wsch.), stabilizacja górnych warstw nasypu (od obiektu WG 03-05/4+250, 4+400/4+550), wykonywanie materaca bloku muru oporowego obiektów WD 03-02/ WL 03-03 pod łącznicę Ł1 (w. Ursynów wsch.), zasypka ścian zewnętrznych pod stropem tunelu, stożka podpory 3 obiektu WL 01-03, zasypka stropu tunelu, humusowanie terenu (parkingi, droga do osiedla przy ul. Kazury), humusowanie i roboty wykończeniowe na drodze dojazdowej DD3,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), odwodnienie do kanału Grabowskiego - demontaż rurociągu na wysokości ul. Gandhi (km 0+400/1+000),
 • boty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykonanie wewnętrznej warstwy zabezpieczającej korpus PS-1, przyłącze wodne do Centrum Zarządzania Tunelem CZT – wykop  i betonowanie płyty fundamentowej pod zbiornik p. poż. (km 1+120), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur (km 0+605/0+615), zasypka przykanalików i wpustów (km 0+635/0+660), naprawa zniszczonego wpustu (km 0+800), budowa kanalizacji na odcinku (rejon ul. Płaskowickiej/Gandhi), budowa drenażu w  trasie S2 (km 0+450/0+700, 1+100/1+200, 3+300/3+450) i w rejonie ul. Polskie Drogi/ Pileckiego, wykop pod studnię, korytowanie pod kolektor i studnię, montaż i zasypka kolektora oraz studni, (km 3+800), montaż przykanalika i wpustu (km 3+840), montaż rur i studni (km 3+975/3+990), prace przygotowawcze do montażu szlicrynny, rozłożenie elementów odwodnienia liniowego, próbny montaż elementów odwodnienia liniowego, montaż szlicrynny (tunel nawa płn.  km 1+600, 1+600-1+575), roboty teletechniczne Orange – przełączenie światłowodów ATM (km 2+780), roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe – układanie kabla do oświetlenia drogowego i wstawianie fundamentów do oświetlenia drogowego przy ul. Płaskowickiej, sygnalizacja świetlna – stawianie studni kablowych na jezdni lewej pod sygnalizację świetlną przy ul. Płaskowickiej, budowa zbiorników retencyjnych: ZR-1 – wykonywanie izolacji powłokowej ścian, ZR 2 – odwodnienie i zasypka zbiornika (km 3+950), ZR 4 – wykonanie izolacji płyty fundamentowej, montaż kanalizacji wraz z zasypką (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego, ZT1 – zbrojenie i betonowanie ścian podporowych wewnętrznych (km 1+0750), ZT-5 – wykop i montaż odcinka wraz z zasypką (km 3+600), budowa kanału technologicznego – od studni A2/69 do A2/70, od A2/70 do A2/71 , od A2/72 do studni A2/73 i od A2/73 do A2/74 (km 4+100, 4+200, 4+400, 4+600) , przecisk sterowany przez trasę główną (km 4+600),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

14 kwietnia – 18 kwietnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty rozbiórkowe : frezowanie nawierzchni w zakresie wyspy dzielącej przy ul. Płaskowickiej,
 • roboty ziemne: wykop podstropowy, wykop otwarty (km  0+950/1+120) i pod łącznicę Ł2 (w. Ursynów wsch.), wykop pod materac i wykonanie nasypu drogi DD5, wykonanie nasypu pod drogę dojazdową DD3, pod chodnik i ścieżkę rowerową  na łącznicach Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.) oraz nasypu wraz z profilowaniem pod łącznicę Ł2 (w. Ursynów zach.),  wykonywanie półmateraca i materaca pod łącznicę Ł1 (w. Ursynów wsch.), zdjęcie nasypu przeciążeniowego (km od 3+850 do WG 03-05, 4+775/4+800), profilowanie podłoża pod stabilizację (km 0+600/0+700, 1+00/1+100), plantowanie terenu(droga manewrowa, parkingi, droga do osiedla przy ul. Kazury), wykonanie warstwy mrozoochronnej pod łącznice Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.) oraz przy ul. Płaskowickiej, zasypka stożka  podpory P1 obiektu WG 03-04, stropu tunelu i zasypka w nawie środkowej pod stropem,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), odwodnienie do kanału Grabowskiego - demontaż rurociągu na wysokości ul. Gandhi (km 0+400/1+000),
 • boty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykonanie wewnętrznej warstwy zabezpieczającej korpus PS-1, budowa kanalizacji deszczowej – wiercenie otworu w studni do podłączenie drenażu i montaż studni (km 0+605), wykop pod przykanalik, montaż przykanalików i wpustów (km 0+635), budowa kanalizacji na odcinku (rejon ul. Płaskowickiej/Gandhi), budowa drenażu w trasie S2 (km  0+800/0+900, 1+120/1+200, 3+120/3+450, (rejon ul. Polskie Drogi/ Pileckiego), montaż przykanalika, wpustu, kolektora i studni (km 3+800), montaż rur, przykanalika i wpustu (km 3+975/4+000), montaż przykanalika wpustu (km 4+255), roboty teletechniczne – budowa rurociągu PTC (km 1+925), roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe – układanie kabla do oświetlenia drogowego i wstawianie fundamentów do oświetlenia drogowego na jezdni prawej ul. Płaskowickiej, wciąganie kabli zasilających wzdłuż łącznic Ł3 i Ł4 (w. Ursynów zach.), sygnalizacja świetlna – kopanie przepustów na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Gandhi,  budowa zbiorników retencyjnych: ZR-1 – wykonywanie izolacji powłokowej ścian, ZR 2 – odwodnienie zbiornika, próba szczelności, wykonywanie izolacji zewnętrznej zbiornika i zasypka zbiornika (km 3+950), ZR 4 – wykonanie izolacji płyty fundamentowej (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego, ZT1 – zbrojenie ścian podporowych wewnętrznych (km 1+0750), ZT-5 – wykonywanie kanalizacji (km 3+600), budowa kanału technologicznego – od studni A2/69 do A2/69/1, A2/69 do  A2/70  i do modułu,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

06 kwietnia – 11 kwietnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie warstwy wiążącej i ścieralnej przy ul. Gruchacza, wykonanie podbudowy z kruszywa i podbudowy z betonu w zatoce autobusowej na ul. Płaskowickiej, układanie chodnika i obrzeży na drodze dojazdowej DD3, wykonywanie podbudowy z kruszywa, układanie obrzeży, krawężników i płyt ażurowych na drodze manewrowej i drodze do osiedla przy ul. Kazury, układanie krawężników na ul. Płaskowickiej,
 • roboty rozbiórkowe : rozbiórka rampy (km 0+600/0+900),
 • roboty ziemne: wykop podstropowy, wykop pod materac drogi DD5, pod łącznice Ł2 (w. Ursynów wsch.) i Ł3 (w. Ursynów zach.), wykop pod ściany żelbetowe w nawie środkowej tunelu, wykonanie nasypu pod łącznicę Ł1 (w. Ursynów wsch.) oraz przy ul. Płaskowickiej,  zdjęcie nasypu przeciążeniowego (km od 3+850 do WG 03-05, 4+775/4+800), profilowanie warstwy bloku zbrojonego – INORA wraz z odciążeniem przy obiektach WL 03-03 i WD 03-02, profilowanie podłoża pod wykonanie stabilizacji (km 0+950/1+125 nawa płn.), wykonanie warstwy mrozoochronnej w nawie płn. i płd. tunelu (km 1+120/1+200, 3+125/3+450), na drodze technologicznej w trasie S2 (km 0+600/0+900) oraz przy ul. Płaskowickiej, profilowanie pod warstwę transmisyjną wraz z wykonaniem warstwy (km 3+555/3+600), zasypka stropu tunelu, wykonanie drenażu w trasie S2 (km 0+800/0+900), roboty rozbiórkowe i ziemne na łącznicach Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.) i przy ul. Płaskowickiej,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe: roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – wykonanie tynku mozaikowego na pompowni PS-1 i KZ (km 3­200), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur, studni, przykanalika i  wpustu (km 0+535/0+575, 3+955/4+020), montaż kolektora i studni (km 3+800), zgrzewanie i montaż rur (km 4+005/4+155), budowa odcinka kanału deszczowego wraz z wbudowaniem wpustów przy ul. Płaskowickiej/Gandhi, roboty teletechniczne – wbudowanie studni ORANGE (km 2+155), wciąganie w kanalizacje światłowodu E-PLAN (km 2+780), roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe – układanie kabla do oświetlenia drogowego, zasilanie wzdłuż łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), budowa zbiorników retencyjnych: ZR-1 – wykonywanie izolacji powłokowej ścian,  ZR 2 – odwodnienie zbiornika, próba szczelności, wykonywanie izolacji zewnętrznej zbiornika (km 3+950), ZR 4 – wykop pod zbiornik i szalowanie zbiornika, wylewanie płyty fundamentowej wraz z wykonaniem izolacji (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego, ZT1 – zbrojenie, szalowanie i betonowanie ścian (km 1+0750), ZT-5 – wykop i montaż odcinków, montaż studni (km 3+600), budowa kanału technologicznego – od studni A2/72 do A2/72/2 i wbudowanie studni (km 4+400),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

30 marca – 04 kwietnia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie warstwy wiążącej i ścieralnej na drodze dojazdowej DD3, wykonywanie podbudowy z kruszywa, układanie obrzeży i krawężników na drodze manewrowej i drodze do osiedla,
 • roboty rozbiórkowe : rozbiórka podbudowy z kruszywa na drodze dojazdowej DD3,
 • roboty ziemne: wykop podstropowy, profilowanie warstwy bloku zbrojonego – INORA wraz z odciążeniem przy obiektach WL 03-03 i WD 03-02, stabilizacja podłoża (km 0+400/0+425, 0+700/0+825), stabilizacja pod kapę chodnikową – nawa północna i południowa (km 1+120/1+200, 3+125/3+450), profilowanie pod warstwę transmisyjną (km 3+555/3+600), wykonywanie warstwy odciążenia i stożka przy obiekcie WL 03-03, skarpowanie nasypów (km 4+200/4+250, 4+800/4+900), odtwarzanie warstwy transmisyjnej na drodze dojazdowej DD5, zdjęcie nasypu przeciążenia przy obiekcie WG 03-05, zasypka ściany oporowej KO 01-04 w ciągu Łącznic Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.), zasypka stropu tunelu i pachwin, wywóz humusu z łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), wywóz przypór ziemnych WG 03-06,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), odwodnienie liniowe (km 0+555/0+600, 1+800/1+950) i odwodnienie łącznic Ł1 i Ł3 (w. Ursynów zach.),
 • roboty przezbrojeniowe: budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur, studni, przykanalika i  wpustu (km 0+550/0+585), wykonywanie wlotów drenażu do studni (km 0+800/0+900), demontaż istniejącego kanału (km 3+320), montaż kolektora, studni, wpustów i zasypka rur (km 3+800), montaż rur i studni (km 3+950), montaż i zgrzewanie rur, montaż studni (km 4+005/4+155), montaż przykanalika i wpustu (km 4+345, 4+520, 4+580/4+590), roboty teletechniczne – przygotowanie do przełączenia i przełączenie światłowodów ORANGE, wciąganie w kanalizację światłowodu E-PLAN (km 2+780), roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe – układanie kabla do oświetlenia drogowego, montaż opraw oświetleniowych, uruchomienie tymczasowego oświetlenia, budowa zbiorników retencyjnych: ZR1 – wykonywanie izolacji powłokowej ścian, ZR 2 – odwodnienie zbiornika i wykonanie próby szczelności (km 3+950), ZR 4 – wykop pod zbiornik i szalowanie wykopu ZR 4 (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego, ZT1 – zbrojenie ścian (km 1+0750), ZT-5 – wykop i montaż odcinków, montaż studni (km 3+600), budowa kanału technologicznego – od studni A2/1 do A2/2 (km 1+100),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

23 marca – 28 marca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: roboty przygotowawcze do układania warstwy wiążącej (frezowanie krawędzi, oczyszczanie, skropienie) i układanie warstwy wiążącej ul. Płaskowickiej i ul. Gandhi wraz z rondem, rozbiórki, prace przygotowawcze, układanie krawężników droga manewrowa 01 i droga do osiedla, układanie obrzeży oraz podbudowy z kruszywa pod chodniki i ścieżkę rowerową drogi dojazdowej DD3,
 • roboty ziemne: wykop podstropowy oraz pod przejście awaryjne w tunelu, wymiana warstwy mrozoochronnej wraz z wykonaniem odwodnienia liniowego (km 1+800/1+900 nawa południowa), wykonywanie nasypu przeciążenia (km 0+850/0+875), profilowanie podłoża pod wykonanie stabilizacji (km 0+700/0+825), skarpowanie (km 4+200/4+250), wykonywanie nasypu odciążenia przy podporze 5 obiektu WD 03-05, wykonywanie warstwy bloku z gruntu zbrojonego INORA wraz z zagęszczeniem przy obiektach WL 03-03 i WD 03-02, wymiana gruntu w ciągu trasy głównej (km 0+400/0+420), osuszanie nasypu łącznicy Ł1 (w. Ursynów wsch.), zasypka ściany oporowej KO 01-04 przy łącznicach Ł2 i Ł3 oraz w ciągu Łącznic Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.), zasypka stropu tunelu i podpory 2 obiektu WG 03-04, humusowanie wraz z obsianiem trawą przy ul. Płaskowickiej i Gandhi, wywóz gruntu z wykopu pod drogę dojazdową DD3 i wywóz humusu z łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.),
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), odwodnienie liniowe (km 0+555/0+600, 1+200/1+400) i odwodnienie łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – wykop pod wodociąg, montaż rur, zasypka i zagęszczanie wykopu materiałem z dowozu, wywóz materiału z wykopu (przyłącze kanalizacyjne do CZT - Centrum Zarządzania Tunelem), roboty sanitarne – przygotowanie korpusu pompowni do wykonania wierzchniej warstwy ocieplenia i wykonanie wylewki na korpusie pompowni i komory zasuw (km 3+205), budowa kanalizacji deszczowej – montaż rur (km 1+005), wykop pod osadnik, montaż rur, studni, przykanalika i wpustu (km 1+040/1+055), roboty przygotowawcze do rozpoczęcia prac na odcinku (km 1+400/1+900), demontaż istniejącego kanału (km 3+320), montaż rur (km 3+505/3+530), montaż rur, wykop pod wpusty i montaż wpustów, wykonanie płyty fundamentowej pod studnię wraz z montażem studni (km 3+800), roboty przygotowawcze do rozpoczęcia prac na odcinku, wykop pod rury, zgrzewanie, montaż i zasypka rur (km 3+950), montaż rur, przykanalików i wpustów, prace porządkowe na odcinku (km 4+255/4+500), montaż przykanalika i wpustu (km 4+555/4+635), roboty teletechniczne – przełączenie kabli światłowodowych UPS (km 2+780), roboty elektroenergetyczne – oświetlenie drogowe – przewiert sterowany pod trasą  (łącznica Ł3 w. Ursynów zach.), przewiert sterowany pod trasą, montaż fundamentów i słupów do oświetlenia drogowego przy ul. Płaskowickiej, budowa zbiorników retencyjnych: ZR 2 – odwodnienie zbiornika i wykonanie próby szczelności (km 3+950), ZR 4 – wykop pod zbiornik ZR 4 (km 0+940), budowa zbiornika technologicznego, ZT1 – zbrojenie płyty dennej (km 1+0750), budowa kanału technologicznego – od studni A1/13 do A2/1 (km 0+950), od studni A2/21 do A2/2 (km 1+100),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

16 marca – 21 marca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy bitumicznej i warstwy wiążącej na ścieżce rowerowej na ul. Płaskowickiej i Gandhi oraz warstwy poślizgowej i ścieralnej z betonu cementowego w zatoce autobusowej na ul. Płaskowickiej i Gandhi, wykonanie podbudowy bitumicznej na ul. Pileckiego, układanie ścieków przykrawężnikowych na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej/Gandhi wykonywanie obrzeży pod chodnik i ścieżkę rowerową na drodze dojazdowej DD3,
 • roboty ziemne: wykop podstropowy, wykonywanie nasypu przy ul. Płaskowickiej, wykonanie warstwy mrozoochronnej w trasie S2 (km 0+450/0+600) i na łącznicy Ł1 (w. Ursynów zach.), wymiana gruntu pod ścieżką rowerową w rejonie ronda Płaskowickiej/Pileckiego, skarpowanie (km 4+200/4+250), profilowanie nasypu (km 4+550/4+650), stabilizacja podłoża (km 0+823/0+892), wykonywanie nasypu odciążenia przy podporze 5 obiektu WD 03-05, wykonywanie warstwy bloku z gruntu zbrojonego INORA wraz z zagęszczeniem przy obiektach WL 03-03 i WD 03-02, wykonywanie rozbiórki i wykopu, wywóz gruntu oraz ulepszenie podłoża pod drogę dojazdową DD3, zasypka ściany oporowej KO 01-04 przy łącznicach Ł2 i Ł3 oraz w ciągu Łącznic Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.), wymiana gruntu pod stację transformatorową ST1 (km 1+200),
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – wykop pod wodociąg, montaż rur, zasypka i zagęszczanie wykopu materiałem z dowozu (przyłącze kanalizacyjne do CZT - Centrum Zarządzania Tunelem), roboty sanitarne – przygotowanie korpusu pompowni do wykonania wierzchniej warstwy ocieplenia i montaż styroduru na korpusie, wykop pod odcinek (km 3+205), budowa kanalizacji deszczowej – odwadnianie i poprawa odcinka, zasypka separatora (km 0+600/0+635), montaż rur i wykop pod osadnik (km 1+040/1+047), prace porządkowe przy komorze i montaż rur (km 3+230), montaż rur i studni, zasypka rur i studni na odcinku (km 4+025), montaż rur, studni, przykanalika i wpustów wraz z zasypką przykanalików i wpustów (km 4+320/4+450), montaż przykanalika i wpustu (km 4+670, 4+715/4+760), roboty teletechniczne – przełączenie kabli światłowodowych KOMAX, przygotowanie do przełączenia światłowodu UPS, demontaż przełączonych światłowodów, montaż muf i stelaży zapasów kabli, roboty elektroenergetyczne – przewierty sterowane oraz wykopy pod zasilania między stacją trafo - skrzynką oświetleniową (łącznica Ł3 w. Ursynów zach.),  układanie kabla oraz wstawianie fundamentów do oświetlenia drogowego przy ul. Płaskowickiej,  budowa zbiorników retencyjnych: ZR 2 – odwodnienie zbiornika i montaż zbiornika, przygotowanie zbiornika do próby szczelności, ZR 4 - przygotowanie wykopu i wykop pod ZR 4, budowa zbiornika technologicznego, ZT1 – izolacja płyty fundamentowej, zbrojenie płyty dennej (km 1+0750),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

09 marca – 14 marca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego przy ul. Płaskowickiej i Gandhi oraz na ul. Pileckiego wraz z rondem, wykonanie wymiany gruntu pod ścieżką rowerową w rejonie ronda, prace porządkowe przy ul. Płaskowickiej i Gandhi, ułożenie krawężnika, obrzeży i przygotowanie podłoża pod chodnik na drodze dojazdowej DD3, wykonanie nawierzchni z kostki na placach manewrowych (ul. Rolna, ul. Lelka),
 • roboty ziemne: wykop podstropowy i wykop pod stację transformatorową (km 1+200), profilowanie nasypu (km 4+550/4+650), wykonywanie nasypu przeciążenia (km 3+850/4+075), transport materiału przeznaczonego na warstwę mrozoochronną i wykonanie warstwy mrozoochronnej na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.), zdjęcie warstwy nasypu przeciążenia na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), skarpowanie na łącznicy Ł3 (w. Ursynów zach.), profilowanie podłoża pod mur oporowy wraz z wykonaniem odciążenia podpory 5 i osuszanie, nasypu na łącznicy Ł1 (w. Ursynów wsch.), zasypka odwodnienia liniowego w trasie S2 (km 0+450/0+600), zasypka ściany oporowej KO 01-04 przy łącznicach Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.),
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), odwodnienie liniowe w trasie S2 (km 0+450/0+600 i 1+200/1+900 tunel nawa północna), i na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – wykop pod wodociąg, wywożenie materiału z wykopu i odkładu, pompowanie wody oraz montaż kształtek zaślepiających rurę, montaż rur, zasypka i zagęszczanie wykopu materiałem z  dowozu (przyłącze kanalizacyjne do CZT - Centrum Zarządzania Tunelem), roboty sanitarne – montaż papy (km 3+205), budowa kanalizacji deszczowej – montaż przykanalika i wpustu (km 0+513), montaż rur (km 1+005), montaż rur i roboty porządkowe po zakończeniu prac na odcinku (km 1+025), roboty przygotowawcze do rozpoczęcia prac na odcinku, wykop pod separator (km 1+040/1+080), zasypka komory KR-7/3 i prace porządkowe (km 3+230), wykop pod studnię i montaż studni, montaż rury i przepadu na studni (km 3+545/3+550), wykop pod studnię i montaż studni (km 4+025), montaż rur, studni, przykanalika i wpustów (km 4+225/4+450), montaż rur, rury osłonowej, studni, przykanalika i wpustu (km 4+715/4+800), montaż i zasypka rur oraz wpustu przy drodze dojazdowej DD3, budowa zbiorników retencyjnych: ZR 2 – odwodnienie zbiornika i montaż zbiornika, budowa zbiornika technologicznego ZT1 – izolacja płyty fundamentowej (km 1+0750),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

02 marca – 07 marca 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie podbudowy oraz nawierzchni z prefabrykatów betonowych pod chodnik i ścieżkę rowerową przy ul.  Płaskowickiej i Gandhi, wykonanie podbudowy z kruszywa i układanie krawężników na placu manewrowym (ul. Rolna, ul. Lelka),
 • roboty ziemne: wykop podstropowy i wykop pod fundamenty ścian żelbetowych, zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i wykop pod łącznice Ł2 i Ł3 (w. Ursynów zach.), profilowanie warstwy mrozoochronnej (tunel km 1+200/1+950), wykonywanie górnej warstwy nasypu i nasypu przeciążenia (km 3+850/4+075), zdjęcie warstwy nasypu przeciążenia na łącznicy Ł2 (w. Ursynów wsch.), wykonywanie nasypu przeciążenia (ul. Płaskowickiej), wykonanie wykopu, przygotowanie podłoża na placu manewrowym (ul. Rolna, ul. Lelka),
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250), odwodnienie liniowe w trasie S2 (km 0+450/0+600 i 1+200/1+900 tunel nawa północna), i na łącznicy Ł4 (w. Ursynów zach.),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – wykop pod wodociąg wraz z montażem rury i montażem 2 łuków, zasypka i zagęszczanie materiałem z dowozu, kamerowanie wodociągu (przyłącze kanalizacyjne do CZT - Centrum Zarządzania Tunelem), wykonanie przyłączenia wodociągowego (km 1+750), wykonanie przyłączenia wodociągowego i roboty przygotowawcze do montażu papy i do izolacji termicznej (km 3+205), budowa kanalizacji deszczowej –  uzbrojenie separatora, montaż osadnika, rur, studni,  wpustu i przykanalika (km 1+025/1+035), zasypka komory KR-7/3 (km 3+230), wykop pod odcinek , montaż rur, studni, wpustu i przykanalika (km 3+550/3+600), wykop pod studnię (km 4+025), roboty przygotowawcze do rozpoczęcia prac na odcinku, montaż rur i studni (km 4+235/4+545), wykop pod przykanalik i wpusty, montaż przykanalika i wpustu (km 4+590), montaż rur, studni, wpustu, pierścieni regulacyjnych i odciążających przy drodze dojazdowej DD3, roboty elektroenergetyczne – układanie kabla do oświetlenia ulicznego na łącznicy Ł3 i przy ul. Gandhi Płaskowickiej, roboty teletechniczne – przewiert sterowany pod ul. Płaskowickiej, budowa zbiorników retencyjnych: ZR 2 – odwodnienie zbiornika i montaż zbiornika, wykonanie drogi technologicznej na potrzeby zachowania ciągłości przejazdu przez budowę w trakcie montażu zbiornika (km 3+950), budowa kanału technologicznego: od studni A1/11 do A1/12 i  od A1/12 do studni A1/13 (km 0+860, 0+900), budowa zbiornika technologicznego ZT1 – wykonanie płyty fundamentowej (km 1+0750),
 •  inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

24 lutego – 29 lutego 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: ułożenie obrzeży pod opaskę (ul. Płaskowickiej i Gandhi), ułożenie obrzeży pod chodnik i ścieżkę rowerową, wykonanie podbudowy pod chodnik i ścieżkę rowerową, wykonanie nawierzchni z płyt betonowych chodnika (ul. Płaskowickiej),
 • roboty ziemne: wykop podstropowy i wykop pod fundamenty ścian żelbetowych, wykonywanie warstwy mrozoochronnej pod kapę chodnikową w nawie północnej tunelu (km 1+600/1+800), wykonywanie górnej warstwy nasypu w trasie S2 (km 3+850/4+075) i przy ul. Płaskowickiej, zagęszczanie kolejnej warstwy nasypu  przy ul. Płaskowickiej (km 0+750/0+775), wykop pod konstrukcje oporowe obiektu WG 03-04,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – wykop pod wodociąg wraz z montażem węzła i rury, zasypka i zagęszczanie materiałem z dowozu (przyłącze kanalizacyjne do CZT - Centrum Zarządzania Tunelem), budowa kanalizacji deszczowej –  prace wykończeniowe przy komorze – izolacja, przykrywanie i obsypywanie komory (km 0+985/1+005), zasypka separatora i wykop pod osadnik (km 1+035), wykop separatora i montaż rur (km 1+040), roboty porządkowe po odebranej próbie szczelności, zasypka wykopów na odc. od by-passu ul. Stryjeńskich do by-passu al. KEN (km 1+965/2+465), wykop pod studnię, montaż rur i studni (km 3+550/4+055), montaż przykanalika i wpustu (km 4+500), montaż rur i studni (km 4+600/4+715), wykop pod studnię, montaż rur przy drodze dojazdowej DD3, budowa kanału technologicznego – budowa kanału od studni A1/11 do studni A1/12 (km 0+860), od studni A1/10 do studni A1/11 (km 0+820), od studni A2/16 do studni A2/15 wraz z wbudowaniem studni A2/14 oraz A2/15 (km 1+300/1+400), roboty elektroenergetyczne – układanie kabla do oświetlenia drogowego przy ul. Płaskowickiej, ciepłociąg – obniżanie studni odwodnieniowej sieci ciepłowniczej przy ul. Gandhi, roboty teletechniczne – regulacja studni teletechnicznych przy ul. Gandhi, budowa zbiorników retencyjnych: ZR 2 – odwodnienie zbiornika, szalowanie pod betonowanie i betonowanie korka pod zbiornik (km 3+950), budowa zbiornika technologicznego ZT1 – wykop pod zbiornik,  
 •  inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

17 lutego – 22 lutego 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie opaski z płyt chodnikowych i ustawianie obrzeży, wykonanie warstwy mrozoochronnej wraz z podbudową z mieszanki z kruszyw pod ścieżkę rowerową i chodnik wraz z ułożeniem płytek (ul. Płaskowickiej), ustawianie obrzeży i krawężnika pod chodnik i ścieżkę rowerową (ul. Gandhi),
 • roboty ziemne: wykop pod CZT (Centrum Zarządzania Tunelem), wykop w trasie S2 (km 0+650/0+850) i wykop podstropowy i wykop pod fundamenty ścian żelbetowych w nawie środkowej tunelu, wykonywanie warstwy nasypu przy ul. Płaskowickiej (km 0+750/0+775), wykonanie górnej warstwy nasypu (km 3+875/4+075), montaż trójników drenażu i wykonywanie warstwy mrozoochronnej pod kapę chodnikową w tunelu (km 1+400/1+600), wykonywanie górnej warstwy nasypu wraz z osuszaniem (km 3+850/3+875), wykonywanie warstwy odciążenia przy podporze 5 obiektu WD 03-02, hałdowanie materiału z wykopu na zasypki stropu (km3+700/3+850),
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – zasypka oraz zagęszczenie rur i kanalizacji sanitarnej, wykonanie wodociągu, zasypanie wraz z zagęszczeniem, ułożenie kostki pod chodnik przy studni, demontaż szalunku, zasypka i zagęszczenie wykopu, (przyłącze kanalizacyjne do CZT - Centrum Zarządzania Tunelem), budowa kanalizacji deszczowej –  wykop pod odcinek, montaż rur, studni, wpustu i przykanalika, przygotowywanie platformy dla dźwigu do rozładunku i montażu komory (km 0+985/1+005), przygotowanie i przeprowadzenie próby szczelności, roboty porządkowe, zasypka wykopów na odc. od by-passu ul. Stryjeńskich do by-passu al. KEN (km 1+965/2+465), szalowanie i betonowanie kinety komory, demontaż szalunku, prace wykończeniowe (km 3+230), roboty porządkowe po zakończeniu prac (4+050/4+120), montaż rur w otulinie (km 4+120), roboty przygotowawcze do rozpoczęcia prac na odcinku (km 4+500/4+700), montaż rur i studni (km 4+500/4+525, 4+555/4+590), roboty elektroenergetyczne – kopanie kanalizacji kablowej do oświetlenia ulicznego (Płaskowickiej/ Gandhi), roboty teletechniczne – obniżanie studni teletechnicznych  przy ul. Gandhi, budowa zbiorników retencyjnych: ZR 1 – wykop pod zbiornik (km 1+075), ZR 2 – wykop  pod zbiornik, odwodnienie wykopu (km 3+950), roboty związane z sygnalizacją świetlną – wykop pod kanalizację kablową, układanie rur, montaż studni kablowych, zasypka z zagęszczaniem (Płaskowickiej/Gandhi),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

10 lutego – 15 lutego 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonywanie opaski i ustawianie obrzeży pod chodnik (ul. Płaskowickiej),
 • roboty ziemne: wykop w trasie S2 (km 0+650/0+850) i wykop podstropowy, wykonanie przeciążenia nasypu (km 3+700/3+750), wykonywanie warstwy bloku z gruntu zbrojonego pod łącznicę Ł2 (w. Ursynów wsch.), wykonanie odwodnienia w nawie płn. tunelu (km 1+200/1+400), hałdowanie materiału na zasypki stropu z wykopu (km 3+700/3+800), korytowanie wraz z ułożeniem warstwy mrozoochronnej pod chodnik przy ul. Płaskowickiej,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – montaż wyposażenia pompowni PS-1 i komory zasuw ((km 3+205), montaż studni, wykonanie kanalizacji sanitarnej, demontaż szalunku od komory startowej, zasypka oraz zagęszczenie (przyłącze kanalizacyjne do CZT - Centrum Zarządzania Tunelem), budowa kanalizacji deszczowej –  wykop pod odcinek, szalowanie pod beton podkładowy i wykonanie betonu podkładowego pod komorę, montaż rur, studni, wpustu i przykanalika (km 0+975/1+040), przygotowanie do próby szczelności na odc. od by-passu ul. Stryjeńskich do by-passu al. KEN (km 1+965/2+465), betonowanie ścian komory i szalowanie kinety komory (km 3+230), montowanie kominów złazowych i przepadów na studniach (km 3+750/3+840),montaż przykanalika i wpustu (km 4+050, 4+090/4+120), montaż rur, studni, przykanalików i wpustów (4+000/4+120), montaż rur i studni (km 4+120), montaż rur, studni i rur w otulinie (km 4+130), montaż rur, przykanalika i wpustu, zasypka odcinka, roboty porządkowe po zakończeniu prac na odcinku (km 4+155/4+175), budowa kanału technologicznego – wykop pod zbiornik (km 1+075), ponowne wykonanie zagęszczeń przy studniach (km 1+400/1+850), budowa zbiornika retencyjnego ZR – 2: wykop pod zbiornik, odwodnienie wykopu (km 3+950), roboty związane z sygnalizacją świetlną – wykop pod kanalizację kablową, układanie rur, montaż studni kablowych, zasypka z zagęszczaniem (Płaskowickiej/Gandhi),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

03 lutego – 08 lutego 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie krawężników, wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej  w zatoce autobusowej oraz układanie obrzeży pod opaskę na wyspie dzielącej (ul. Gandhi), wykonywanie opaski i układanie krawężników oraz wykonanie podbudowy zasadniczej w zatoce autobusowej (ul. Płaskowickiej),
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i wymiana gruntu pod drogę dojazdową DD3, wykop podstropowy i wykopy w trasie S2 (km 0+650/0+850), wykonanie wykopu wraz z przygotowaniem podłoża pod chodnikiem i ścieżką rowerową (ul. Gandhi j. prawa), wykonanie przeciążenia nasypu (km 3+700/3+750) i górnej warstwy nasypu pod łącznicę Ł2, wykonywanie warstwy bloków z gruntu zbrojonego na odciążeniu podpory nr 5 obiektu WD 03-02, zdjęcie warstwy przeciążeniowej nasypu (km 4+050 do obiektu WG 03-05),
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – montaż rur, wyposażenia pompowni PS-1 i komory zasuw, przygotowanie próby szczelności (km 3+205/3+215), sieć wodociągowa – wykonanie przewiertu sterowanego pod wodociąg, demontaż wiertnicy z komory startowej oraz montaż rury przewodowej (przyłącze kanalizacyjne do CZT - Centrum Zarządzania Tunelem), budowa kanalizacji deszczowej –  roboty przygotowawcze do rozpoczęcie prac, wykonanie otworów w zbiorniku ZR-1 do połączenia z komorą, montaż rur (km 0+975/1+040), wykop pod komorę (km 1+040), przygotowanie do próby szczelności (km 1+170/1+390), zbrojenie płyty przykrywającej komorę i szalowanie ścian komory (km 3+230), montaż przykanalika i wpustu (km 4+185/4+190, 4+210/4+235), montaż rur i studni (km  4+050/4+070, 4+090/4+120), roboty przygotowawcze do rozpoczęcia prac (4+050/4+120), montaż przykanalika, wpustu i studni (km 4+155), montaż przykanalika (km 5+060), roboty porządkowe po zakończeniu robót, poprawa zasypki rur i studni (km 5+040/5+070), budowa kanału technologicznego – wyprawianie studni (km  1+ 850) i ponowne wykonanie zagęszczeń przy studniach (km 1+400/1+850), budowa zbiornika retencyjnego ZR – 2: wykop pod zbiornik, odwodnienie wykopu (km 3+950), roboty związane z sygnalizacją świetlną – wykop pod kanalizację kablową, układanie rur, montaż studni kablowych, zasypka z zagęszczaniem,
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

27 stycznia – 01 lutego 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie krawężników przy ul. Płaskowickiej i Gandhi, montaż sygnalizacji świetlnej (Płaskowickiej/Gandhi), prace porządkowe przy ul. Płaskowickiej i Gandhi,
 • roboty ziemne: wykonywanie warstwy mrozoochronnej ( przy ul. Gandhi i Płaskowickiej), wykopy podstropowe, usunięcie rampy zjazdowej (km 1+000), wykonywanie nasypu pod półmaterac pod łącznicę Ł1 (w. Ursynów wsch.), nasyp i przygotowanie podłoża pod chodnik i ścieżkę rowerową przy ul. Płaskowickiej i Gandhi, wykonywanie nasypów przeciążenia w trasie S2 (km 3+700/3+750, 4+700/4+800), zagęszczanie i profilowanie bloku zbrojonego przy podporze 5L obiektu WD 03-02 oraz zagęszczanie i pielęgnacja półmateraca przy obiektach WD 03-02 i WL 03-03, wykonanie stabilizacji w trasie S2 (km 0+500/0+600 j. prawa i 0+450/0+600 j. lewa), oraz pod kapę chodnikową w tunelu (km 1+800/1+900), wykonywanie podłoża ulepszonego cementem przy ul. Płaskowickiej, osuszanie warstw nasypów w trasie S2 (km 3+850/3+975),kontynuacja wykonywania drenażu od ul. Polskie Drogi do Pileckiego,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – montaż przewodów tłocznych, wyposażenia pompowni PS-1 i komory zasuw (km 3+205/3+215), sieć wodociągowa – wykonanie komory odbiorczej dla przewiertu i komory startowej wodociągu pod ul. Płaskowickiej, ułożenie kanalizacji i wykonanie wcinki wodociągu oraz montaż armatury w studni wodomierzowej (przyłącze kanalizacyjne do CZT - Centrum Zarządzania Tunelem), budowa kanalizacji deszczowej –  montaż przykanalika i wpustu (km 0+785, 5+035/5+045), odtworzenie stabilizacji po montażu wpustów na łącznicy Ł3 (km 0+675/785), próba szczelności (km 1+170/1+390), płukanie rurociągu, przygotowanie do wykonania próby szczelności na odc. Pileckiego do PZ-9,20, wykop pod rurę osłonową (km 1+450/1+925), zbrojenie ścian komory (km 3+230), montaż rur, rury osłonowej, przykanalika, wpustu i studni (km 4+155/4+235), montaż przykanalika (km 5+050, 5+060), budowa kanału technologicznego – wyprawianie studni (km  0+500, 1+700,1+ 800, 2+780),remont szalunków (zbiornik technologiczny ZT1 km 1+075), budowa zbiornika retencyjnego ZR – 2: wykop pod zbiornik, prace związane z odwodnieniem wykopu i odwodnienie wykopu (km 3+950),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

20 stycznia – 25 stycznia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy betonowej pod pierścieniem ronda oraz układanie nawierzchni z kostki kamiennej na rondzie ul. Płaskowickiej/Pileckiego, korytowanie i wykonanie podbudowy przy ul. Gruchacza oraz pod chodnik i ścieżkę rowerową na drodze dojazdowej DD3,
 • roboty rozbiórkowe: rozbiórki nawierzchni przy ul. Płaskowickiej, Gruchacza i Gandhi,
 • roboty ziemne: zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej, korytowanie i wykonywanie warstwy mrozoochronnej ( przy ul. Gruchacza, Gandhi i Płaskowickiej), roboty ziemne i przygotowawcze do budowy drenażu od ul. Gandhi do ul. Polskie Drogi, wykopy podstropowe, wykopy wraz z profilowaniem w trasie S2 (km 0+700/0+850), wykop wraz z usunięciem rampy zjazdowej (km 1+100), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 4+650/4+700) i pod łącznicę Ł1 (w. Ursynów wsch.) oraz górnych warstw nasypów (km 4+500/4+600) i pod łącznicę Ł1 (w. Ursynów wsch.), , wykonywanie nasypów przeciążenia w trasie S2 (km 3+750/3+850, 4+700/4+800), wykonanie warstwy odciążenia przy obiekcie WL 03-03 i podporze P1 obiektu WL 03-03, osuszanie warstw nasypów w trasie S2 (km 3+875/4+050) i łącznicy Ł1 w. Ursynów wsch.,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – budowa przykanalika (ul. Polskie Drogi), montaż wiertnicy w komorze, wykonanie przewiertu dla kanalizacji, demontaż wiertnicy z komory przewiertowej wraz z montażem rur medialnych w rurze osłonowej, zasypka komory przewiertowej oraz usunięcie szalunku (ul. Płaskowickiej przy Polskie Drogi), montaż wyposażenia pompowni PS-1 i komory zasuw (km 3+190/3+205),  wykop pod rury, montaż rur i wyposażenia pompowni PS-1 i komory zasuw (km 3+210/3+215), budowa kanalizacji deszczowej –  montaż przykanalika i wpustu (km 0+485), montaż przykanalików, wpustów, rur i studni (km 0+535/0+700, 0+730/0+995, 4+120/4+135, 4+155/4+235), prace przygotowawcze do rozpoczęcia prac, montaż przykanalików i wpustów (km 0+675/0+785), budowa studni w istniejącej jezdni wraz z włączeniem przykanalika, wykonywanie drenaży w pasie dzielącym (ul. Gandhi/Polskie Drogi), zgrzewanie i montaż rur (km 2+205/2+395, 2+415/2+465), przygotowanie podłoża pod beton podkładowy wraz z wylaniem betonu, zbrojenie płyt przykrywających, płyty dennej i ścian, betonowanie płyty dennej (km 3+230), montaż przykanalików, rur i wpustów (km 4+145/4+150), montaż rur i studni, prace porządkowe po zakończeniu robót (km 4+800/4+840), prace przygotowawcze do rozpoczęcia prac, montaż rur, studni, przykanalika i wpustów (km 5+050/5+090), przebudowa ciepłociągu – demontaż i wywóz starych rur sieci ciepłowniczej (ul. Płaskowickiej przy ul. Polskie Drogi), roboty teletechniczne – wbudowanie studni A2/16, budowa kanalizacji teletechnicznej Orange – wprawianie studni 35 i 36 (km 2+780), budowa kanału technologicznego (0+900 i przy ul. Gandhi), roboty elektroenergetyczne – zabezpieczenie istniejącego kabla średniego napięcia rurami osłonowymi (km 0+850/0+950), budowa zbiornika retencyjnego ZR – 2: wykop pod zbiornik (km 3+950),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

13 stycznia – 18 stycznia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: układanie nawierzchni z kostki pod ścieżkę rowerową, ustawianie krawężników i układanie nawierzchni wyspy dzielącej przy ul. Pileckiego, przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy, układanie obrzeży, układanie opaski - jezdnia lewa i prawa (chodnik, ścieżka rowerowa i opaska ul. Pileckiego), montaż ścieku przykrawężnikowego (Płaskowickiej 02), roboty przygotowawcze do odtworzenia ciągu pieszo-rowerowego – przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy, ustawianie obrzeży i układanie chodnika (odc. Centrum Handl. – rondo Płaskowickiej/Pileckiego), układanie krawężnika (rondo ul. Płaskowickiej/Pileckiego),
 • roboty ziemne: wykopy podstropowe, zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej i prace rozbiórkowe ( przy ul. Gandhi i Płaskowickiej), stabilizacja podłoża pod drogę tymczasową w pasie technologicznym (w. Ursynów wsch.), wykop i usunięcie rampy zjazdowej (km 1+100), wykonywanie górnych warstw nasypów (km 3+700/3+759, 3+950/4+050, 4+700/4+800), wykonywanie nasypów przeciążenia w trasie S2 (km 3+750/3+850), wykonanie warstwy odciążenia przy obiekcie WL 03-03, osuszanie warstw nasypów w trasie S2 (km 3+950/4+050) i łącznicy Ł1 w. Ursynów wsch., ulepszanie, korytowanie i profilowanie  podłoża pod kapę chodnikową portalu zachodniego,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej (ul. Polskie Drogi), zasypka wykopu do rzędnej istniejącego terenu (km 3+190/3+205), montaż wyposażenia pompowni PS-1 i komory zasuw (km 3+205), budowa kanalizacji deszczowej –  wykonanie przewiertu przez ścianę na potrzeby przykanalika (km 0+485), wykop pod wpust, przygotowanie do wykonania przewiertu i wykonanie przewiertu przez ścianę, montaż przykanalika i wpustu (km 0+510), poprawa zasypki studni i wpustów (km 0+600/0+700), montaż rur, przykanalików i wpustów (km 0+650, 0+695/0+760, 0+945/0+995),  montaż rur, wpustów i przykanalika, wykop pod studnię, odwodnienie wykopu (km 0+700/0+995), roboty ziemne, budowa studni (km 1+450), zgrzewanie i montaż rur (km 1+782/1+850, 2+205/2+395), wykop pod rury, zgrzewanie i montaż rur (km 2+205/2+275), demontaż istniejącej komory (km 3+230), przygotowanie frontu robót do wykonania komory (ul. Płaskowickiej/Polskie Drogi), montaż rur (km 4+130/4+135), montaż przykanalików i wpustów (km 4+180/4+185), montaż przykanalików i wpustów, prace porządkowe po zakończeniu robót na odcinku (km 4+800),  roboty teletechniczne – wbudowanie studni A2/16, budowa kanalizacji teletechnicznej Orange (km 2+780), roboty elektroenergetyczne – zabezpieczenie istniejącego kabla średniego napięcia rurami osłonowymi (km 0+850/0+950), budowa zbiornika retencyjnego ZR – 2: wykop pod zbiornik (km 3+950),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

07 stycznia – 11 stycznia 2020

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),
 • roboty drogowe: przygotowanie podłoża pod chodnik i ścieżkę rowerową przy ul. Pileckiego, wykonanie opaski wraz z podbudową, odtworzenie wyspy dzielącej z kostki, wykonanie nawierzchni chodnika i montaż ścieku przykrawężnikowego (Płaskowickiej 02 km 0+020/0+400),roboty przygotowawcze do wykonania ciągu pieszo-rowerowego (rondo ul. Płaskowickiej/Pileckiego),
 • roboty ziemne: wykop i usunięcie rampy zjazdowej (km 1+100), wykopy podstropowe, wykonywanie nasypów przeciążenia w trasie S2 (km 3+700/3+850, 4+350/4+500), profilowanie i osuszanie nasypu w trasie S2 (km 4+700/4+800), wykonywanie nasypu wraz z osuszaniem (km 4+500/4+600) oraz warstwy nasypu pod łącznicę Ł1 (w. Ursynów wsch.), wykonanie warstwy bloku z gruntu zbrojonego - mur 1P obiektu WL 03-03, wykonanie warstwy odciążenia podpory P1 obiektu WL 03-02, profilowanie warstw nasypu na łącznicy Ł1 (w. . Ursynów wsch.), osuszanie warstw nasypów w trasie S2 (km 3+950/4+050) i łącznicy Ł2 w. Ursynów wsch.,
 • roboty odwodnieniowe: dozór nad odwodnieniem wykopu budowlanego tunelu (km 2+300/4+250),
 • roboty przezbrojeniowe:  roboty wodno-kanalizacyjne – sieć sanitarna – demontaż oczepu ścianki berlińskiej,  zasypka wykopu do rzędnej istniejącego terenu (km 3+190/3+205), sieć wodociągowa – układanie przewodu, montaż studni wodomierzowej, przygotowanie do próby ciśnieniowej (km 3+250), budowa kanalizacji deszczowej – montaż przykanalika (km 0+650), montaż rur (km 0+650/0+950, 4+130/4+135),montaż rur, przykanalików i wpustów (km 0+800/0+845),  montaż wpustów i przykanalików (km 0+825, 4+880), montaż rur i studni (km 0+905/0+945), zgrzewanie i montaż rur (km 1+782/1+850), montaż studni, rury osłonowej, zgrzewanie i montaż rur (km 2+205/2+275), demontaż istniejącej komory (km 3+230), przebudowa odcinka (km 3+700), roboty ziemne na odcinkach wraz z wbudowaniem studni (od ul. Gandhi do ul. Polskie Drogi), roboty teletechniczne – wbudowanie studni A2/16, budowa kanalizacji teletechnicznej Orange – przewiert sterowany pod ul. Płaskowickiej (km 2+780), budowa kanału technologicznego – budowa kanału od studni A1/9 do studni A1/10, budowa zbiornika retencyjnego ZR – 2: wykop pod zbiornik (km 3+950),
 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A