Roboty drogowe Zad.B_2018

24 grudnia – 30 grudnia 2018

Wykonawca nie prowadził robót drogowych.   

17 grudnia – 23 grudnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: naprawa dróg serwisowych,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypu przeciążeniowego (km 5+900/6+100),trasie S2),wykonywanie zasypek muru oporowego SO-1 i SO-2 oraz przy murkach oporowych obiektu WD03-09, zabezpieczenie budowy na okres świąteczny,

 • budowa rurociągu tłocznego: montaż i obsypywanie rur, wykonanie warstwy stabilizacji  pod rurociąg, ustawianie studni (odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykopy pod rury, montaż i obsypywanie rur, wykonanie warstwy stabilizacji pod rury, układanie geowłókniny i podsypka pod rury (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), odsypywanie rur (od ul. Bruzdowej do rur osłonowych), montaż rur (w rurach osłonowych pod wałem), wyciąganie ścianki szczelnej, montaż i obsypywanie rur, zasypywanie rur (ul. Przyczółkowa),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie studni, przykanalików i wpustów deszczowych oraz gałęzi kolektora deszczowego, roboty wodno – kanalizacyjne – wykop, montaż i zasypywanie rur sieci wodociągowej przy ul. Syta/ Metryczna, wykonanie przecisku pod ul. Metryczną, roboty elektroenergetyczne – demontaż słupów niskiego napięcia przy ul. Bruzdowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż studni, montaż, obsypywanie i zasypywanie kanału, roboty teletechniczne – wyprawianie studni przy ul. Ogórkowej, roboty elektroenergetyczne – wyłączenie przy ul. Ogórkowej.

10 grudnia – 16 grudnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+180/5+280) i nasypu przeciążeniowego (km 5+900/6+200), w trasie S2),wykonywanie zasypek muru oporowego SO-1, przy murkach oporowych obiektu WD03-09 oraz przy przepuście P-01, wykonywanie rowu melioracyjnego w śladzie przepustów P-01, P-04 i P-08,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykopy pod rury i studnie, montaż i obsypywanie rur, zbrojenie bloków oporowych,wykonanie warstwy stabilizacjipod rury, układanie geowłókniny i podsypka pod rury (odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykopy pod rury, układanie geowłókniny i podsypka pod rury, montaż i zasypka rur (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykopy pod rury, montaż i podsypywanie pod rury, betonowanie bloku oporowego, przeciąganie rur przez rurę oporową pod wałem, odsypywanie rur (od ul. Bruzdowej do rur osłonowych), zasypywanie rur (ul. Przyczółkowa),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie studni, przykanalików i wpustów deszczowych, roboty wodno – kanalizacyjne – wykop, montaż i zasypywanie rur sieci wodociągowej przy ul. Syta/ Metryczna oraz w Biurze Budowy Wilanów, wykonanie przecisku pod ul. Metryczną.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych oraz podbudowy z kruszywa i podbudowy zasadniczej, skropienie podbudowy zasadniczej przy ul. Ogórkowej bis (km 0+630/0+800),

 • roboty ziemne: zasypywanie podpory P13 obiektu MG04-03, wykonanie nasypu pod chodnik przy ul. Ogórkowej,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa –montaż, obsypywanie i zasypywanie kanału, montaż studni, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego, prace porządkowe przy ul. Ogórkowej, roboty elektroenergetyczne – wykonywanie oświetlenia ulicznego i podłączanie słupów oświetleniowych przy ul. Ogórkowej.

03 grudnia – 09 grudnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+180/5+280,7+040/7+100) i nasypu przeciążeniowego (km 5+900/6+200), w trasie S2) i pod łącznicę Ł2, skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 6+550/6+757), wykonywanie zasypek przy obiekcie WG03-13, przy murkach oporowych obiektu WD03-09 oraz przy przepustach P-01, P-13 i PZ-02,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykopy pod rury i blok oporowy, wykonanie warstwy stabilizacji pod rury, układanie geowłókniny i podsypka pod rury, montaż i obsypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykop pod rury, układanie geowłókniny i podsypka pod rury, montaż i zasypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykopy, podsypywanie rur, układanie geowłókniny, montaż i obsypywanie rur, betonowanie bloku oporowego (od ul. Bruzdowej do rur osłonowych), montaż i zasypywanie rur (ul. Przyczółkowa),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie gałęzi kolektora deszczowego, kaskady studni, trójników, przykanalików i wpustów deszczowych, montaż i zasypywanie kanału, roboty wodno–kanalizacyjne – montaż i zasypywanie rur sieci wodociągowej przy ul. Sytej, montaż komory kanalizacji tłocznej przy ul. Bruzdowej, wykonywanie sieci wodociągowej przy ul. Metrycznej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie obrzeży betonowych, nawierzchni z płyt chodnikowych oraz podbudowy z kruszywa i podbudowy zasadniczej przy ul. Ogórkowej bis (km 0+630/0+800),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa –wykonywanie kanału z rur, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego, roboty elektroenergetyczne – wykonywanie oświetlenia ulicznego przy ul. Ogórkowej.

26 listopada – 02 grudnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+180/5+280, 7+040/7+100),poszerzenie wału przeciwpowodziowego, w trasie S25+650/5+700, 7+030/7+080) i pod łącznicę Ł2, wykonywanie zasypek przy obiektach WG03-08, WG03-10 i WG03-13, przy murkach oporowych obiektu WD03-09iprzy przepustach P-01, P-08,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop wykonanie warstwy stabilizacji pod rury, układanie geowłókniny i podsypka pod rury, montaż i obsypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykop pod rury, układanie geowłókniny i podsypka pod rury, montaż i zasypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), podsypywanie rur, układanie geowłókniny, montaż i obsypywanie rur, betonowanie bloku oporowego (od ul. Bruzdowej do rur osłonowych), montaż i zasypywanie rur (ul. Przyczółkowa),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie gałęzi kolektora deszczowego, przykanalików i wpustów deszczowych, montaż i zasypywanie kanału, roboty wodno–kanalizacyjne – montaż i zasypywanie rur sieci wodociągowej przy ul. Metrycznej i Sytej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie obrzeży betonowych przy ul. Ogórkowej bis (km 0+680/0+720),

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypu pod chodnik w ul. Ogórkowej bis (km 0+650/0+750, 0+770/0+830), zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i wykop przy ul. Ogórkowej 2, wykonywanie platform roboczych przy obiekcie WG04-03, wykonywanie włączenia ul. Ogórkowej bis w objazd obiektu WG05-02, wykonywanie zbiornika ZB16,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż i obsypywanie rur, montaż studni, roboty elektroenergetyczne – stawianie słupów oświetleniowych przy ul. Ogórkowej.

19 listopada – 24 listopada 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul sytej i odcinka wału przeciwpowodziowego, profilowanie drogi dojazdowej do podpór P1-P4 obiektu WG03-07,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+180/5+280, 5+570/5+680, 7+040/7+100, 8+480/8+640), pod łącznicę Ł2, poszerzenie wału przeciwpowodziowego i przy ul. Sytej, w trasie S28+390/8+420, 8+480/8+540), profilowanie objazdu przy ul. Sytej, rozkładanie wkładek z geotkaniny w trasie S2 (km 5+200), wykonywanie zasypek przy obiektach WG-03-08 i WG03-10i przy przepustach P-01, P-08 i P04,

 • roboty rozbiórkowe: nawierzchnia wału przeciwpowodziowego,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop, montaż i obsypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykop pod rury, montaż rur, układanie geowłókniny, obsypywanie rur,stabilizacja podłoża pod rury (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykop pod rury, montaż, obsypywanie i podsypywanie rur, układanie geowłókniny, stabilizacja podłoża pod rury (od ul. Bruzdowej do rur osłonowych), wykop pod rurociąg tłoczny (ul. Przyczółkowa),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie gałęzi kolektorów deszczowych, wykonani kanalików deszczowych, wpustów deszczowych i studni, roboty wodno–kanalizacyjne – wykop i montaż sieci wodociągowej przy ul. Metrycznej, montaż i zasypka komory przy ul. Bruzdowej, roboty teletechniczne -budowa rurociągu Innogy przy ul. Przyczółkowej, roboty elektroenergetyczne – demontaż stacji przy Bricomanie, zakończenie układania kabla średniego napięcia, zabezpieczenie kabla przy ul. Przyczółkowej, roboty wodno-kanalizacyjne – wykop, montaż i zasypywanie sieci wodociągowej przy ul. Metrycznej, wykop pod sieć wodociągową przy ul. Sytej i Metrycznej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa na drodze dojazdowej DD22a i przy ul. Ogórkowej bis (km 0+000/0+150, 0+294/0+410, 0+600/1+050), wykonanie obrzeży betonowych przy ul. Ogórkowej bis (km 0+680/0+740, 0+770/0+820),

 • roboty ziemne: wykonywanie rowów odwadniających przy łącznicy Ł3,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa –montaż i obsypywanie rur, montaż, obsypywanie i zasypywanie studni, roboty elektroenergetyczne – stawianie słupów oświetleniowych, przygotowanie do wyłączenia i wyłączenia przy ul. Bruzdowej, demontaż słupów przy ul. Przyczółkowej, roboty teletechniczne – budowa rurociągu Innogy przy ul. Ogórkowej.

12 listopada – 18 listopada 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod objazd ul. Sytej,

 • roboty ziemne: wykop pod odwodnienie w strasie S2 (km 6+870), wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+650/5+680, 7+040/7+100, 8+390/8+420, 8+480/8+540), w trasie S2+040/7+100, 8+390/8+420, 8+480/8+540), profilowanie jezdni prawej ul. Przyczółkowej, rozkładanie wkładek z geotkaniny w trasie S2 (km 5+200), wykonywanie zasypek przy obiekcie WG-03-10 i WD03-09 - w murach oporowych, przy przepuście P-02, wymiana zasypki przy przepuście P-13,

 • budowa rurociągu tłocznego: montaż i obsypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykop pod rury, montaż rur, układanie geowłókniny i podsypka pod rury, obsypywanie rur,stabilizacja podłoża pod rury (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykop pod rury, montaż i obsypywanie rur (od ul. Bruzdowej do rur osłonowych), przeciąganie rury ( w rurach osłonowych), wykop pod rurociąg tłoczny, wzmocnienie ścianki szczelnej (ul. Przyczółkowa),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie gałęzi kolektorów deszczowych, roboty wodno–kanalizacyjne – wykop i montaż sieci wodociągowej przy ul. Metrycznej, wykop pod sieć wodociągową, montaż ramy ścianki szczelnej, betonowanie dna komory ul. Bruzdowej, roboty teletechniczne -rudowa rurociągu Innogy przy ul. Przyczółkowej, roboty elektroenergetyczne – układanie kabla średniego napięcia przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie wykopu pod zbiorniki ZB16, wykonywanie rowów odwadniających przy drodze dojazdowej DD19a,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa –montaż studni, montaż, obsypywanie i zasypywanie rur, roboty teletechniczne – przygotowanie do przełączenia i przełączenie światłowodu Virtua Operator przy ul. Ogórkowej.

05 listopada – 11 listopada 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: profilowanie kruszywa na drodze dojazdowej DD19a,

 • roboty ziemne: wykopy pod mury oporowe SO-1, SO-2 i SO-3, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+180/5+400, 5+650/5+690, 8+390/8+420, 8+480/8+540) oraz pod mur oporowy SO-1, w trasie S2+040/7+100, 8+390/8+420, 8+480/8+540), skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 8+540/8+640) i przy ul. Sytej, wymiana gruntu pod fundamenty obiektów KL03-11, P9 i P10, płytka wymiana gruntu w trasie S2 (km 7+040/7+100), wykonywanie sięgacza przepust P-01, wykonywanie zasypek przy obiektach WG03-13, WG-03-10 i przepustach (P-01, P-13), wymiana zasypki przy przepuście P-13,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykop pod rury,  ułożenie geowłókniny, wykonanie podsypki pod rury, obsypywanie rur (odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykop pod rury, montaż rur, obsypywanie rur,  stabilizacja podłoża pod rury (odc. pomiędzy ul. Syta a rz. Wilanówka), wykop pod rury, stabilizacja podłoża pod rury, montaż rur, obsypywanie rur, ułożenie geowłókniny, podsypka pod rury (od ul. Bruzdowej do rur osłonowych), spawanie ramy ścianki szczelnej przy ul. Przyczółkowej,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie przykanalików i wpustów deszczowych, montaż rur, obsypywanie i zasypywanie rury osłonowej, roboty wodno–kanalizacyjne – wykonanie wodociągu przy ul. Metrycznej, wykonanie podbudowy pod komorę sieci wodociągowej i monitoring wykonanej sieci przy ul. Bruzdowej, łączenie, zasypywanie i monitoring wykonanej sieci wodociągowej przy ul. Przyczółkowej, roboty teletechniczne - rudowa rurociągu Innogy przy ul. Przyczółkowej, roboty elektroenergetyczne – układanie kabla średniego napięcia przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie wykopów pod zbiorniki ZB16 i ZB19, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+820/10+870), pod łącznice Ł0 i Ł1, wykonanie wkładki pod zbrojenie nasypów (km 10+560/10+690) oraz na łącznicy Ł0, wykonywanie rowów odwadniających w trasie S2 (km 11+100/11+230), przy łącznicach Ł0 i Ł2 i przy drodze dojazdowej DD19a,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa –wykonanie kanału, roboty elektroenergetyczne – roboty kablowe przy ul. Dzięcioła, roboty teletechniczne – budowa kanału technologicznego, przygotowanie do przełączenia i przełączenie światłowodów Orange przy ul. Ogórkowej.

29 października – 04 listopada 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: rozłożenie stabilizacji pod drogę dojazdową DD16a,

 • roboty ziemne: wykopy pod mur oporowy w trasie S2 (km 5+300/5+410) i pod podpory obiektu KL03-10, wykonywanie rowów odwadniających, nasypów w trasie S2 (km 5+180/5+410, 5+650/5+680, 8+390/8+420, 8+490/8+540), w trasie S26+200/6+220, 8+390/8+420, 8+480/8+540), skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 8+510/8+700), korytowanie pod drogę dojazdową DD16a, wykonywanie zasypek przepustów P-01 i P-13, przy obiektachWG03-13, WG 03-10,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykonanie stabilizacji podłoża, ułożenie geowłókniny, wykonanie podsypki pod rury, (na odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykop pod rury i stabilizacja podłoża, ułożenie geowłókniny, wykonanie podsypek (przy ul. Bruzdowej), wykonanie konstrukcji rozparcia rurowego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie przykanalików i wpustów deszczowych, montaż kolektora deszczowego i trójnika,roboty elektroenergetyczne – malowanie w strefie napięciowej, odbiór linii przez Innogy Stoen.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod łącznicę Ł0, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+780/10+900), wykonanie wkładki pod zbrojenie nasypów (km 10+790/10+812), wykonywanie rowów odwadniających w trasie S2 (km 10+260/10+520 str. lewa i prawa),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – regulacja studni, poprawa podejścia pod odwodnienie liniowe przy ul. Ogórkowej,wykonanie kanału i montaż wpustów, roboty elektroenergetyczne – kontynuacja prac przy oświetleniu ulicznym przy ul. Ogórkowej bis, roboty teletechniczne – podniesienie kanalizacji teletechnicznej do wysokości projektowanej rzędne, montaż słupów kablowych, budowa kanału technologicznego, przygotowanie do przełączenie światłowodów Orange.

22 października – 28 października 2018

En Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+180/5+410, 6+200/6+260, 8+390/8+425, 8+475/8+510), w trasie S26+200/6+260, 8+490/8+640), skarpowanie nasypu z wykonaniem rowu oraz umacnianie skarp przy ul. Sytej, wykonywanie zasypek przy obiektach WG03-13, WG 03-10, murach oporowych obiektu WD03-09 oraz zasypka przepustu P-13, wykonywanie drogi do obsługi obiektu WG03-07,

 • budowa rurociągu tłocznego: ułożenie geowłókniny, wykonanie podsypki pod rurociąg, układanie rur kanału tłocznego (na odc. pomiędzy rz. Wilanówką a ul. Syta), wykonanie wykopu pod rury rurociągu tłocznego, stabilizacja podłoża, układanie rur (na odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykop pod rury i stabilizacja podłoża ( przy ul. Bruzdowej), wykop pod kanał tłoczny i montaż ramy ścianki szczelnej (przy ul. Przyczółkowej), montaż rury od rozparcia,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykop pod kanał, wykonanie przykanalików i wpustów deszczowych, odwodnienie wykopu pod komorę sieci wodociągowej przy ul. Bruzdowej, robotyelektroenergetyczne – kontynuacja wykopu pod kabel średniego napięcia, demontaż słupów oświetleniowych, przy ul. Przyczółkowej, przewożenie, scalanie i stawianie słupów, regulacja, zarabianie przewodów roboczych i odgromowych, montaż tłumików, roboty wodno- kanalizacyjne – płukanie sieci wodociągowej, wiercenie studni i montaż pompy przy ul. Bruzdowej, prace przygotowawcze do budowy sieci wodociągowej przy ul. Metrycznej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+265/10+380, 10+780/10+890), wykopy pod zbiorniki ZB16, ZB17 i ZB19, wykonywanie zasypek przy obiekcie WG05-02, wykonywanie rowy odwadniającego przy łącznicy Ł2,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż studni, regulacja studni i włazów do studni, wykonanie kanału wraz ze studniami przy ul. Ogórkowej,roboty elektroenergetyczne – kontynuacja prac przy oświetleniu ulicznym przy ul. Ogórkowej bis.

15 października – 21 października 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+180/5+420, 5+680/5+840, 5+870/5+900, 6+200/6+260, 8+390/8+420, 8+470/8+640), na łącznicach Ł1, Ł2, Ł3 i Ł4, w trasie S25+870/5+900, 6+200/6+260, 8+390/8+420, 8+470/8+640), skarpowanie nasypu z wykonaniem rowu w trasie S2 (km 8+

 • wykonywanie zasypek przy obiektach WG 03-10, WD03-09, KL04-04, murach oporowych S0-1 i obiektu WD03-09 oraz zasypka przepustu P-02,

 • budowa rurociągu tłocznego: ułożenie geowłókniny, wykonanie podsypki pod rurociąg, stabilizacja podłoża, układanie rur kanału tłocznego (na odc. pomiędzy rz. Wilanówką a ul. Syta), wykonanie wykopu pod rurociąg tłoczny, stabilizacja podłoża, ułożenie geowłókniny, układanie rur,  zasypywanie kanału rurociągu tłocznego (na odc. pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa), wykonanie tymczasowej ścianki szczelnej pod wykop rurociągu tłocznego, wykonywanie konstrukcji wsporczej  przewodów,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie studni betonowych, przykanalików i wpustów deszczowych, roboty elektroenergetyczne – wykopy pod kabel średniego nepięcia,roboty teletechniczne – montaż stelaży w studniach, przełączenie kabla światłowodowego „Citystrada” przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie obrzeży betonowych, układanie chodnika z płyt betonowych, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnikiem i ścieżką rowerową przy ul. Ogórkowej bis

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+560/10+690), skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 10+750/10+820), wykonywanie wkładki do zbrojenia nasypów w trasie S2 (km10+750/10+820),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż wpustu i odcinka kanalizacji, regulacja włazów do studni przy ul. Ogórkowej,  roboty teletechniczne – demontaż i wciąganie kabli miedzianych przy ul. Ogórkowej, roboty elektroenergetyczne – kontynuacja prac przy oświetleniu ulicznym przy ul. Ogórkowej bis.

08 października – 14 października 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: rozkładanie przekruszu na drodze technologicznej przy podporze P1 obiektu WG03-07,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+260/5+420, 5+680/5+840, 5+860/5+900, 6+200/6+260, 8+390/8+425, 8+470/8+510, 8+540/8+640),w trasie S2

 • wykonywanie zasypek przy obiektach WG 03-10,MG04-01, KL04-04 oraz zasypki przepustów (PZ01 i PZ 02), wymiana zasypek przy obiekcie WD 03-09,

 • budowa rurociągu tłocznego: kontynuacja wykopu pod rurociąg tłoczny, ułożenie geowłókniny, wykonanie podsypki pod rurociąg, stabilizacja podłoża, układanie rur kanału tłocznego (na odc. pomiędzy rz. Wilanówką a ul. Syta), wykonanie wykopu pod rurociąg tłoczny, stabilizacja podłoża, zasypywanie kanału rurociągu tłocznego (na odc. Pomiędzy ul. Syta a ul. Bruzdowa),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kolektorów deszczowych, studni betonowych, przykanalików i wpustów deszczowych, roboty wodno-kanalizacyjne –budowa wodociągu przy ul. Przyczółkowej i Bruzdowej, rozpoczęcie wykonania próby szczelności przy ul. Przyczółkowej,roboty teletechniczne – montaż stelaży w studniach, przełączenie kabla światłowodowego „Citystrada” przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie obrzeży betonowych i krawężników, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnikiem i ścieżką rowerową przy ul. Ogórkowej bis

 • roboty ziemne: wykop przy obiekcie WG05-01, wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+50/10+690) oraz pod chodnik i ścieżkę rowerową przy ul. Ogórkowej bis, skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 10+750/10+820), wykonywanie platformy roboczej pod ustój nośny obiektu WG05-01 i zsypek za korpusem przyczółka obiektu WG05-02, wykonywanie pasa zieleni przy ul. Ogórkowej bis,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kolejnego odcink kanalizacji deszczowej oraz montaż i zsypywanie komory przy ul. Ogórkowej,roboty teletechniczne – demontaż i wciąganie kabli miedzianych.

01 października – 07 października 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+180/5+420, 5+680/5+840, 5+860/5+900, 8+540/8+640),w trasie S2

 • wykonywanie zasypek przy obiektach WG 03-07, MG04-01, KL04-04 oraz zasypki przepustów (PZ01 i PZ 02), wymiana zasypek przy obiekcie WD 03-09,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykonanie wykopu pod rurociąg tłoczny, ułożenie geowłókniny, wykonanie podsypki pod rurociąg na odc. pomiędzy rz. Wilanówką a ul. Syta, wykonanie konstrukcji wsporczych dla przewodów wysokiego i średniego napięcia, ułożenie rur kanału tłocznego przy ul. Bruzdowej,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kolektorów deszczowych i betonowych studni deszczowych, ułożenie rury ochronnej, roboty wodno-kanalizacyjne –montaż sieci wodociągowej wraz z obsypywaniem i zasypywanie sieci wodociągowej, roboty przygotowawcze do przepięcia wybudowanej sieci wodociągowej, wykop pod komorę i odwodnienie wykopu, przygotowanie do wykonania próby szczelności przy ul. Bruzdowej, przygotowanie do wykonanie próby szczelności przebudowanego wodociągu przy ul. Przyczółkowej, roboty teletechniczne – wciąganie kabla światłowodowego „Citystrada” (kolizja Orange) przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie obrzeży betonowych i krawężników, wykonywanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, wykonanie pasa zieleni przy ul. Ogórkowej bis, wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+570/10+690, na łącznicach Ł3 i Ł5 oraz przy ul. Wał Miedzeszyński, wykonywanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty inne: rozbiórka obiektu,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kolejnych odcinków kanalizacji deszczowej oraz montaż komory przy ul. Ogórkowej,roboty elektroenergetyczne – kontynuacja prac przy oświetleniu ulicznym przy ul. Ogórkowej, roboty teletechniczne – wciąganie kabli miedzianych (kolizja Orange) przy ul. ogórkowej.

24 września – 30 września 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+100/5+200, 5+260/5+420, 5+680/5+740, 5+860/5+900, 6+850/6+880, 7+820/8+000),

 • profilowanie warstwy nasypu w trasie S2 (km 5+100/5+200, 5+740/5+840, 8+540/8+640) oraz profilowanie warstwy podłoża w trasie S2 (km 6+180/6+240),

 • wykonywanie zasypek przy obiektach WG 03-07 i MG04-01 oraz zasypki przepustów (P02, P03, PZ01 i PZ 02), wymiana zasypek przy obiekcie WD 03-09, wykonywanie i udrażnianie rowów w trasie S2,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykonanie konstrukcji wsporczych dla przewodów, podłoża z piasku stabilizowanego na wykopanym odcinku pod rurociąg pomiędzy rzeką Wilanówka a ul. Syta, ułożenie kanału tłocznego przy ul. Bruzdowej,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kolektorów deszczowych i betonowej studni deszczowej, roboty wodno-kanalizacyjne –montaż sieci wodociągowej oraz zasypywanie sieci wodociągowej, wykonanie bloków oporowych, roboty teletechniczne – wciąganie kabla światłowodowego „Citystrada”.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie obrzeży betonowych i krawężników, wykonywanie podbudowy z kruszywa pod chodnik i ścieżkę rowerową, wykonywanie chodnika, wykonywanie mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w zatokach autobusowych, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego przy ul. Ogórkowej bis,

 • roboty ziemne: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Wał Miedzeszyński, skarpowanie nasypu w trasie S2 (km 10+256/10+470, 10+560/10+620, 10+780/10+870) i przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Ogórkowej,roboty elektroenergetyczne – budowa oświetlenia przy ul. Ogórkowej bis, roboty teletechniczne – regulacja ramy studni, przełączanie kabli miedzianych, demontaż kabli.

17 września – 23 września 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • przygotowanie podłoża pod nasyp w trasie S2 (km 5+420/5+450,

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+150/5+410, 5+680/5+840, 5+860/5+900, 6+850/6+900, 7+800/7+900, 8+390/8+425, 8+475/8+700),

 • profilowanie warstwy nasypu w trasie S2 (km 5+680/5+750, 6+850/6+880, 8+475/8+700),

 • rozłożenie warstwy kruszywa na materacu w trasie S2 (km 8+390/8+425),

 • rozłożenie geotkaniny materaca przy obiekcie WG03-10,

 • wykonywanie zasypek przy obiektach WG 03-07, WG 03-10 i MG04-01 oraz zasypki przepustów (PZ 01 i PZ 02), wymiana zasypek przy obiekcie WG 03-10,

 • budowa rurociągu tłocznego: wykonanie wykopu pod rurociąg tłoczny na odc. ul. Syta – rzeka Wilanówka, wymiana gruntu pod rurociąg tłoczny w przy ul. Bruzdowej,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykop pod kanał, budowa kolektorów i studni kanalizacji deszczowej,montaż igłofiltrów i odwodnienie wykopu, roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie wykopów, bloków oporowych, montaż sieci wodociągowej oraz zasypywanie sieci wodociągowej przy ul. Przyczółkowej, roboty teletechniczne – demontaż studni i słupów przy ul. Bruzdowej, roboty elektroenergetyczne – wyłączenie sieci średniego i wysokiego napięcia przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie obrzeży betonowych i krawężników, wykonywanie podbudowy z kruszywa pod chodnik i ścieżkę rowerową, montaż ścieków trójkątnych przy ul. Ogórkowej bis,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+265/10+470, 10+560/10+690),

 • inne: zasypywanie fundamentów przy obiekcie WG 05-02,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż komory i kanalizacji deszczowej przy ul. Ogórkowej,roboty elektroenergetyczne – budowa oświetlenia przy ul. Ogórkowej bis, roboty teletechniczne – podniesienie i regulacja ramy studni.

10 września – 16 września 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+700/5+840, 5+900/6+100, 6+550/6+880, 8+390/8+425, 8+475/8+700),

 • profilowanie warstwy nasypu w trasie S2 (km 5+800/5+840, 6+750/6+850, 8+350/8+400,  8+510/8+660, 8+660/8+700),

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2 (km 5+150/5+200),

 • rozłożenie warstwy kruszywa na materacu w trasie S2 (km 8+390/8+425) oraz warstwy przekruszu na drodze technologicznej (km 8+660/87+700),

 • wykopy pod przepust P13 (km 5+450) oraz pod stanowisko do nasuwania (km 8+390/8+425),

 • wykonywanie rowu wzdłuż drogi technologicznej (km 8+350/8+400),

 • rozłożenie geotkaniny materaca przy obiekcie WG03-10,

 • wykonywanie zasypek przy obiektach WD 03-07, WG 03-10 i MG04-01 oraz zasypki przepustów (PZ 01 i PZ 02), wymiana zasypek przy obiekcie WD04-09,

 • budowa rurociągu tłocznego: rozładunek rur,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie odcinka z rur ochronnych pomiędzy studniami, wykonywanie wykopu i montaż rury osłonowej, obsypywanie  i zasypywanie rury osłonowej,  roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa siec sieci wodociągowej przy ul. Przyczółkowej, roboty teletechniczne – demontaż studni i słupów przy ul. Bruzdowej, roboty elektroenergetyczne – linia napowietrzna: wykonywanie uziemień i ich odebranie, malowanie filarków słupów, zasypywanie i utwardzanie gruntu.  

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie obrzeży betonowych, wykonywanie podbudowy z kruszywa pod chodnik i ścieżkę rowerową i wykonywanie chodnika  przy ul. Ogórkowej bis,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+265/10+410, 10+560/10+690) oraz pod chodnik i ścieżkę rowerową  przy ul. Ogórkowej bis,

 • inne: zasypywanie fundamentów przy obiekcie WG 05-02, wykonywanie wkładki zbrojeniowej w trasie S2 (km 10+260/10+470),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanału przy ul. Dzięcioła oraz montaż kanału i komory przy ul. Ogórkowej,  roboty elektroenergetyczne – wykonywanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Ogórkowej, roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej 4-otworowej.

03 września – 08 września 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 5+100/5+200),

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+740/5+840, 5+900/6+100, 6+550/6+750, 8+510/8+660) oraz pod drogę technologiczną (km 8+350/8+400),

 • profilowanie warstwy nasypu w trasie S2 (km 5+700/5+880, 5+900/6+100, 6+550/6+850, 8+510/8+660),

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2 (km 5+050/5+200) oraz wymiana gruntu pod fundamenty kładki KL03-11 (km 5+450),

 • wykopy pod przepust P13 (km 5+450) oraz pod drogę technologiczną (km 8+350/8+400),

 • profilowanie podłoża w trasie S2 (km 5+450/5+550) oraz pod drogę technologiczną (km 8+350/8+400),

 • wykonywanie zasypek przy obiektach WD 03-07, WG 03-10 i MG04-01 oraz zasypki przepustów (PZ 01 i PZ 02),

 • rozłożenie kruszywa na materacu oraz górnej warstwy geotkaniny materaca przy obiekcie WG03-10,

 • budowa rurociągu tłocznego: montaż tymczasowej ścianki szczelnej pod wykop dla rurociągu tłocznego,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż i zasypywanie rury osłonowej, roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie wykopu pod sieć sieci wodociągową przy ul. Przyczółkowej, przygotowania do próby szczelności.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie obrzeży betonowych, wykonywanie chodnika na drodze dojazdowej DD22a,ustawianie krawężnika i obrzeża, wykonywanie chodnika z płyt betonowych przy ul. Ogórkowej bis, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego na ul. Ogórkowej bis oraz na drogach dojazdowych DD22a, b, c i d, wykonywanie odcinka próbnego z podbudowy zasadniczej przy ul. Ogórkowej bis,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+265/10+315), pod łącznice Ł1 i Ł5oraz pod chodnik przy ul. Ogórkowej bis,

 • inne: zasypywanie fundamentów przy obiekcie WG 05-02,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – regulacja studni i wpustów, montaż kanalizacji przy ul. Ogórkowej,roboty elektroenergetyczne – wykonywanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Ogórkowej i Wał Miedzeszyński, roboty teletechniczne – regulacja ram studni przy ul. Wał Miedzeszyński, budowa kanalizacji teletechnicznej 4-otworowej oraz wyprawianie studni przy ul. Ogórkowej.

27 sierpnia – 02 września 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 5+100/5+200),

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+720/5+820, 5+900/6+200, 8+510/8+740),

 • profilowanie warstwy nasypu w trasie S2 (km 5+900/6+100, 8+510/8+740),

 • wykonywanie zasypek przy obiektach WD 03-09 i WG 03-10 oraz zasypki przepustów (PZ 01 i PZ 02),

 • budowa rurociągu tłocznego: rozładunek rur,

 • roboty przezbrojeniowe: kanalizacja deszczowa – wykonywanie odcinków z rur ochronnych pomiędzy studniami, wykonanie wykopu i montaż rury osłonowej, podsypywanie, obsypywanie i zasypywanie rury osłonowej, roboty teletechniczne – demontaż studni i słupów przy ul. Bruzdowej, roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Przyczółkowej, roboty elektroenergetyczne – przebudowa liniinapowietrznej 110KV – wykonanie uziemień i ich odbiór, malowanie filarków słupów, zasypanie i utwardzenie gruntu.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • roboty drogowe: ustawianie krawężnika, wykonywanie chodnika z płyt betonowych i zatok postojowych z kostki betonowej na drodze dojazdowej DD22a,ustawianie krawężnika i obrzeża, wykonywanie chodnika z płyt betonowych przy ul. Ogórkowej bis, wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego na ul. Ogórkowej bis oraz na drogach dojazdowych DD20, DD22a, b, c i d, wykonywanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym przy ul. Dzięcioła, Ogórkowej bis oraz na drodze dojazdowej DD20,

 • roboty ziemne: wykonywanie nasypów przy ul. Ogórkowej bis oraz pod drogę dojazdową DD19a,

 • inne: zasypywanie fundamentów przy obiekcie WG 05-02,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów i komór przy ul. Dzięcioła i Ogórkowej, roboty elektroenergetyczne – wykonywanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Ogórkowej i Wał Miedzeszyński, roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej.

20 sierpnia – 26 sierpnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+380/5+420, 5+900/6+200, 6+850/6+880, 8+510/8+740),

 • profilowanie warstwy nasypu w trasie S2 (5+900/6+100, 8+510/8+740),

 • wykonywanie i ścinanie kolumn w trasie S2 (km 5+420/5+448,60),

 • niwelacja terenu w śladzie ul. Przyczółkowej,

 • wykop i profilowanie podłoża pod mury oporowe przy ul. Sytej,

 • wymiana gruntu pod gazociągiem (km 6+870),

 • wymiana zasypki obiektu WD 03-09 przy ul. Sytej,

 • naprawa dróg technologicznych,

 • wykonanie zasypek pod przepusty P02, P03 oraz przy obiekcie MG 04-01,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywanie odcinków kanalizacji wraz z montażem studni, roboty teletechniczne –montaż muf i stelaży zapasów na kablach światłowodowych przy ul. Przyczółkowej, obniżenie rurociągu firmy Techgroup, doprowadzenie rury do słupa, przeciąganie i montaż kabli miedzianych, montaż skrzynki na słupie, demontaż linii napowietrznej przy ul. Bruzdowej, roboty wodno-kanalizacyjne – wykop pod sieć wodociągową przy ul. Przyczółkowej, roboty elektroenergetyczne – przebudowa liniinapowietrznej 110KV – szalowanie i betonowanie płyty oraz filarka fundamentu, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odbiór zbrojenia i odziomka oczepu.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD20 i przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • wykonywanie nasypów w trasie głównej (km 10+255/10+285, 10+420/10+500) oraz pod drogę dojazdową DD20,

 • inne: ustawianie krawężników przy drogach dojazdowych DD22b i DD22d, przy ul. Ogórkowej bis, ustawianie obrzeży betonowych przy zatokach i chodniku na ul. Ogórkowej bis,

 • roboty przezbrojeniowe: przebudowa odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów, zasypywanie kanału, odtworzenie stabilizacji po wykonaniu kanalizacji deszczowej przy ul. Ogórkowej, roboty elektroenergetyczne – przełączenie linii przy ul. Ogórkowej, roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej.

13 sierpnia – 19 sierpnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykopy pod przepust P01,

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+250/5+400, 8+510/8+740),

 • wymiana gruntu pod gazociągiem (km 6+870),

 • profilowanie warstwy nasypu w trasie S2 (5+950/6+100, 8+510/8+740),

 • wykonanie zasypek pod przepusty P02, P03 oraz przy obiekcie MG 04-01,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – wykonywane wykopu pod rurę, roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej, roboty wodno-kanalizacyjne – wykop pod sieć wodociągową przy ul. Przyczółkowej, roboty elektroenergetyczne – przebudowa linii napowietrznej 110KV – wykop, betonowanie płyty, skuwanie betonu dla posadowienia oczepu, montaż oczepu i zbrojenia oczepu.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Dzięcioła,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami pod obiekt WG 05-01,

 • wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+255/10+285, 10+320/10+410) i przy ul. Ogórkowej,

 • wykop rowów odwadniających przy ul. Ogórkowej bis,

 • inne: ustawianie krawężników betonowych przy drodze dojazdowej DD22a, b, c, d oraz przy ul. Ogórkowej bis, ustawianie obrzeży betonowych przy ul Ogórkowej bis,

 • roboty przezbrojeniowe: przebudowa odwodnienie i kanalizacja deszczowa – montaż kanałów przy ul. Ogórkowej i Dzięcioła, roboty elektroenergetyczne – wykonywanie tras kablowych średniego i niskiego napięcia przy ul. Ogórkowej, zasypywanie kanału przy ul. Ogórkowej.

06 sierpnia – 12 sierpnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykop pod przepust P01,

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+250/5+420, 6+550/6+850, 8+520/8+743) oraz warstwy nasypu przeciążeniowego (km 6+100/6+200),

 • profilowanie warstwy nasypu w trasie S2 (6+750/6+850, 8+520/8+720),

 • wykonanie zasypek pod przepusty P02, P03 oraz przy obiektach WG 03-10 i MG 04-01,

 • roboty przezbrojeniowe: przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Przyczółkowej,roboty elektroenergetyczne – wykonywanie tras kablowych średniego i niskiego napięcia przy ul. Przyczółkowej, próbne obciążenia pali pod fundamenty linii wysokiego napięcia,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie zwieńczającego w trasie S2 – rozkładanie geowłókniny i warstwy kruszywa (km 10+255/10+285),

 • wzmacnianie podłoża kolumnami pod obiekt WG 05-01,

 • ścinanie kolumn przy obiekcie WG 05-01,

 • wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+255/10+285, 10+300/10+410),

 • wykop rowów odwadniających przy ul. Ogórkowej bis,

 • inne: ustawianie krawężników betonowych na zjazdach indywidualnych, przy drodze dojazdowej DD22 oraz przy ul. Ogórkowej bis,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie i kanalizacja deszczowa – odtworzenie stabilizacji po montażu kanału przy ul. Ogórkowej, montaż kanałów wraz z wpustami, wykonywanie rur ochronnych.

30 lipca – 05 sierpnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Przycółkowej,

 • wykopy pod płyty najazdowe obiektu WG03-13 oraz pod przepust P01,

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+250/5+420, 5+568/5+640, 6+750/6+850, 5+740/5+800, 5+900/6+100, 8+580/8+740)  oraz warstwy nasypu przeciążającego (km 6+100/6+200),

 • profilowanie warstwy nasypu w trasie S2 (km 5+570/5+650, 5+900/6+100, 6+550/6+750, 8+620/8+700),

 • rozłożenie dolnej części materaca z geowłókniny w trasie S2 (km 8+700/8+740),

 • rożłożenie kruszywa na dolnej części materaca z geowłókniny w trasie S2 (km8+470/8+510),

 • wykonanie sięgacza przy obiekcie MG03-08 - rozłożenie geowłókniny i rozłożenie kruszywa,

 • wykonanie zasypki na odwodnieniu w trasie S2 (km 8+560),

 • rurociąg tłoczny – ręczna wymiana podsypki pod rurami osłonowymi i wykonanie zasypek (przejście przez Wał Zawadowski) oraz wykonanie zasypek przy ul. Bruzdowej,

 • roboty przezbrojeniowe: przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – ułożenie rury osłonowej wraz z wykonaniem zasypek przy ul. Sytej, montaż rury przewodowej w rurze osłonowej przy ul. Metrycznej, roboty elektroenergetyczne – wykonanie tras kablowych średniego napięcia RPZ Wilanów oraz niskiego i średniego napięcia przy ul. Przyczółkowej,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod zbiornik Zb 19,

 • wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+280/10+300) i pod łącznicę Ł5,

 • wykonanie warstwy nasypu pod stabilizację na łącznicy - Ł1,

 • wykonanie materaca zwieńczającego wzmocnienie podłoża – rozkładanie geowłókniny i warstwy kruszywa (km 10+255/10+285),

 • wykonanie warstwy związanej spoiwem hydraulicznym pod zatoki autobusowe przy ul. Ogórkowej bis,

 • wykop pod fundament obiektu WG05-01 i pod zbiornik ZB19 oraz zasypywanie fundamentu obiektu MG04-03 i podpór mostowych,

 • inne: wykonanie krawężnika betonowego na zjazdach indywidualnych i wysepkach przy ul. Ogórkowej bis,

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie – montaż kanałów wraz z wpustami, teletechnika – murowanie studni, demontaż słupów i prace porządkowe przy ul. Ogórkowej.

23 lipca – 29 lipca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Przyczółkowej,

 • wykopy pod fundamenty kładki dla pieszych na ul. Przyczółkowej i podpory KL03-11 oraz pod przepusty P04, P08 i P01,

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+568- 5+620, 5+740/5+800, 6+100/6+200, 6+580/6+850), na kanale tłocznym (km 8+650) i nad odwodnienieniową rurą osłonową (km 8+560),

 • profilowanie profilowanie ulepszonego nasypu  w trasie S2 (km 5+568/5+620, 5+900/6+200,  6+660/6+750, 8+580/8+740) i nasypu na materacu w trasie S2 (km 5+900/ 6+200, 8+700/8+740),

 • profilowanie podłoża w trasie S2 (km 8+450/8+720),

 • wymiana gruntu pod podpory kładki KL03-11,

 • rożłożenie geosyntetyku przy obiekcie MG04-01 (km 8+700/8+740),

 • inne: udrażnianie rowów wzdłuż dróg serwisowych, rozbiórka przepustu P 13, 

 • rurociąg tłoczny – zgrzewanie rur, wykonywanie zasypek, wprowadzenie rur przewodów,

 • roboty przezbrojeniowe: przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Bruzdowej, wykopy i montaż rury osłonowej przy ul. Sytej, montaż rury przewodowej w rurze osłonowej przy ul. Metrycznej,roboty elektroenergetyczne – kontynuacja wykonywania tras kablowych średniego napięcia przy ul. Przyczółkowej,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod łącznicę Ł2 i zbiornik Zb 19,

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2 (km 10+280/10+300), pod łącznicę Ł3 i Ł2,

 • wykonywanie nasypu w trasie S2 pod łącznicę Ł3, w trasie S2 (km 10+560/10+620),

 • wykop pod fundament obiektu WG05-01, zasypywanie podpór mostowych,

 • inne: wykonanie krawężnika betonowego na zjazdach przy ul. Ogórkowej bis (km 0+700/1+050, 0+080/0+090, 0+430/0+460),

 • roboty przezbrojeniowe: odwodnienie – montaż kanałów,studni i wpustów, teletechnika – przebudowa kabla napowietrznego, wyprawienie studni i prace porządkowe przy ul. Ogórkowej, elektroenergetyka – wykonywanie tras kablowych średniego napięcia przy ul. Ogórkowej.

16 lipca – 22 lipca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+550/5+840, 5+900/6+200, 6+550/6+850) i na kanale tłocznym (km 8+650) oraz nasypu na materacu (km 5+900/6+200),

 • profilowanie nasypu w trasie S2 (km 6+100/6+200) i nasypu ulepszonego w trasie S2 (km 5+800/5+830, 6+550/6+850, 7+780/7+820) oraz przy  ul. Sytej,

 • inne: rozbiórka podbudowy z kruszywa przy ul. Przyczółkowej

 • rurociąg tłoczny –wykonywanie zasypek, montaż rur osłonowych,

 • budowa kanalizacji deszczowej - montaż rur osłonowych i wykonanie zasypek,

 • roboty przezbrojeniowe: przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Bruzdowej, zasypywanie rur sieci wodociągowej przy ul. Sytej, roboty elektroenergetyczne – kontynuacja wykonywania tras kablowych średniego i niskiego napięcia przy ul. Przyczółkowej,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+560/10+620),

 • wykonanie materaca zwieńczającego w trasie S2 (km 10+255/10+285),

 • wykonywanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym(łącznica Ł3) oraz przy ul Ogórkowej bis – zatoki autobusowe,

 • inne: wykonanie krawężnika betonowego na zjazdach przy ul. Ogórkowej bis (km 0+900/1+050; 0+010 /0+120),

 • roboty przezbrojeniowe: teletechnika – budowa kanału technologicznego przy ul. Wał Miedzeszyński, elektroenergetyka – wykonywanie tras kablowych średniego i niskiego napięcia.

09 lipca – 15 lipca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+900/6+200, 6+550/6+850, 7+900/8+100),

 • profilowanie nasypu w trasie S2 (km 6+550/6+850),

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2 (km 5+250/5+350),

 • wzmacnianie podłoża kolumnami (km 5+630/5+680),

 • zasypywanie rur odwodnieniowych w trasie S2 (km 8+580),

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i profilowanie nasypu przy ul. Sytej,

 • inne: rozbiórka podbudowy z kruszywa przy ul. Przyczółkowej, rozbiórka ścieżki rowerowej w śladzie drogi DD16a,

 • rurociąg tłoczny – wymiana gruntu, wykonywanie zasypek, montaż rur,

 • przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przy ul. Bruzdowej,

 • roboty elektroenergetyczne – kontynuacja wykonywania tras kablowych średniego i niskiego napięcia przy ul. Przyczółkowej,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod zbiornik ZB16 i pod łącznicę Ł2,

 • wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+410/10+490, 10+620/10+690) i na łącznicy Ł0,

 • wykonywanie warstwy z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym(łącznica Ł2),

 • płytkie wzmocnienie podłoża w trasie S2 (km 10+620/10+690) oraz na łącznicy Ł2,

 • wykop pod zbiornik ZB17 i ZB19A,

 • wykonywanie zasypek mostowych na obiekcie MG 04-03 (most główny po str. Wilanowa),

 • roboty wodno-kanalizacyjne – kontynuacja prac kablowych przy ul. Ogórkowej, połączenie magistrali wodociągowej po szczelności, prace porządkowe, wymiana zasuwy.

02 lipca – 08 lipca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+900/6+200, 6+660/6+850, 8+160/8+390),

 • profilowanie i zagęszczenie platformy po wykonaniu wzmocnienia podłoża kolumnami (km 5+650/5+750),

 • profilowanie i zagęszczenie podłoża w trasie S2 (km 5+250/5+350)

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2 (km 5+250/5+350),

 • wykonanie materaca w trasie S2 – i rozłożenie geotkaniny (km 5+900/6+200),

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 5+250/5+350),

 • wzmacnianie podłoża kolumnami (km 5+630/5+900, 6+800/5+905),

 • ścinanie kolumn (km 6+800/5+905),

 • wykop pod podporę P1 obiektu MG03-08 (nad rzeką Wilanówka),

 • inne: Rozbiórka ul. Przyczółkowej, wykonanie sięgacza przy przepuście PZ-01,

 • kanalizacja deszczowa – montaż rur osłonowych i wykonanie zasypek,

 • przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej – przebudowa sieci kanalizacji sanitarnei tłocznej i sieci wodociągowej przy ul. Bruzdowej,

 • roboty elektroenergetyczne – wykonanie pali CFA pod fundament słupów linii 110kV, kontynuacja wykonywania tras kablowych średniego i niskiego napięcia przy ul. Przyczółkowej,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w rejonie Wału Miedzeszyńskiego,

 • wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+410/10+450, 10+560/10+620) i na łącznicach Ł0, Ł2 i Ł5,

 • rozbiórka obiektu budowlanego,

 • wykop pod zbiornik ZB17 i ZB19A

 • teletechnika – demontaż słupa kablowego, wciąganie kabla miedzianego, montaż słupa kablowego przy ul. Ogórkowej, montaż linii napowietrznych, wkopanie 2-ch słupów, przepust pod drogą, montaż skrzynki nasłupowej

 • roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie magistrali wodociągowej i przygotowania do przeprowadzenia próby szczelności,

 • roboty elektroenergetyczne – wykonanie tras kablowych średniego i niskiego napięcia przy ul. Ogórkowej,

 • przebudowa gazociągu – wykonanie gazociągu i przyłącza, przełączenie i umartwienie gazociągu przy ul. Ogórkowej.

25 czerwca – 01 lipca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie nasypów wraz z profilowaniem w trasie S2 (km 5+750/5+840, 6+550/6+850, 8+160/8+390),

 • skarpowanie nasypów w trasie głównej (km 8+160/8+390) oraz przy ul. Sytej,

 • wykonanie materaca w trasie S2 i rozłożenie geotkaniny (km 5+900/6+200),

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD7,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami (km 5+680/5+740, 5+850,80/5+900),

 • wymiana gruntu pod rurociąg tłoczny ,

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 6+830/6+850, 6+710/6+850, 8+160/8+390),

 • frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i r,

 • budowa rurociągu tłocznego – zakończenie wymiany gruntu, układanie rur osłonowych,

 • teletechnika – przepięcie linii napowietrznej przy ul. Ruczaj,

 • kanalizacja deszczowa – montaż rur osłonowych i wykonanie zasypek,

 • roboty elektroenergetyczne – kontynuacja wykonywania tras kablowych średniego i niskiego napięcia przy ul. Przyczółkowej,

 • przebudowa gazociągu – dokończenie budowy gazociągu, przeprowadzenie procedury odbiorowej i przełączenie gazociągu przy ul. Sytej oraz przełączenie gazociągu przy ul. Bruzdowej,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 10+620/10+680),

 • wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+560/10+680 i 10+800/10+850) i na łącznicy Ł5,

 • płytkie wzmocnienie, zagęszczenie oraz profilowanie podłoża na łącznicy Ł5,

 • płytkie wzmocnienie podłoża w trasie S2 (km 10+800/10+850) oraz w śladzie starej drogi technologicznej,

 • wykop pod zbiornik ZB17,

 • teletechnika – budowa kanału technologicznego przy ul. Wał Miedzeszyński, demontaż linii napowietrznej przy ul. Ogórkowej, budowa kanalizacji ORANGE – posadowienie studni kablowej, murowanie, wyprawianie studni oraz prace porządkowe przy ul. Ogórkowej,

 • roboty wodno-kanalizacyjne – wykonywanie magistrali wodociągowej i wykonywanie próby szczelności.

18 czerwca – 24 czerwca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na objeździe ul. Przyczółkowej etap II – wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, r,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 5+250/5+350),

 • wymiana gruntu pod rurociąg tłoczny ,

 • profilowanie

 • wykop i rozłożenie przekruszu na platformie pod obiekt WG03-07 (ul. Przyczółkowa),

 • wykonanie materaca w trasie S2 – (km 6+090/6+200),

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 6+830/6+850, 6+710/6+850, 8+160/8+390),

 • skarpowanie nasypów w trasie głównej (km 8+160/8+390) oraz przy ul. Sytej,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami (km 5+680/5+840,80, 6+580/6+880),

 • budowa rurociągu tłocznego – rozbiórka geomateraca, przygotowanie podłoża pod rury osłonowe,

 • roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul. Bruzdowej,

 • roboty elektroenergetyczne – kontynuacja wykonywania tras kablowych średniego i niskiego napięcia przy ul. Przyczółkowej,

 • Przebudowa gazociągu – roboty wykończeniowe i przeprowadzenie komisyjnej próby szczelności przy ul Sytej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy łącznicy Ł5 i przy ul. Dzięcioła,

 • wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+560/10+620 i 10+410/10+470),

 • płytka wymiana gruntu na łącznicy Ł4,

 • profilowanie i zagęszczanie podłoża na łącznicy Ł4 i pod drogę dojazdową DD19a,

 • wykonywanie stabilizacji podłoża pod łącznicę Ł4 i drogi dojazdowe DD19, DD19a,

 • schodkowanie skarpy pod nasyp w trasie S2 (km 10+280/10+300),

 • rozbiórka obiektów budowlanych,

 • teletechnika – budowa kanału technologicznego – posadowienie studni kablowej, budowa kanalizacji ORANGE – posadowienie studni kablowej, budowa kanalizacji 4 otworowej,

 • elektroenergetyka – wykonanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Ogórkowej.

11 czerwca – 16 czerwca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zmiana organizacji ruchu na ul. Przyczółkowej – wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej na objeździe, wykonanie warstwy wiążącej na ścieżce rowerowej, prace wykończeniowe i montaż barier,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 5+200/5+350),

 • wymiana gruntu w trasie S2 (km 5+550/5+650) i na drodze dojazdowej DD16a,

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2 (km 5+350/5+420),

 • rozłożenie geosyntetyków pod półmaterac na drenach w trasie S2 (km 5+900/6+150),

 • wykonanie materaca w trasie S2 (km 6+100/6+200),

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 6+550/6+850, 6+710/6+740, 8+160/8+390), przy drodze dojazdowej DD16aoraz przy ul. Sytej,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami (km 5+630/5+840,80, 6+580/6+751),

 • budowa rurociągu tłocznego – wykopy pod rurociąg (km 3+650/3+800), układanie geomateraca pod rurami, przygotowanie platformy,

 • roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bruzdowej,

 • roboty elektroenergetyczne – kontynuacja wykonywania tras kablowych średniego i niskiego napięcia przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy łącznicy Ł0,

 • wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+560/10+600), na łącznicy Ł0 drodze dojazdowej DD19a,

 • profilowanie i zagęszczanie podłoża na łącznicy Ł0,

 • wykonywanie zasypek przy obiektach mostowych,

 • wykop pod fundament kładki dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński,

 • wykonanie warstwy stabilizacji i podbudowy z kruszywa na drodze dojazdowej DD18,

 • elektroenergetyka – wykonanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Ogórkowej.

04 czerwca – 10 czerwca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na objeździe ul. Przyczółkowej,

 • wymiana gruntu w trasie S2 (km 5+350/5+450, 5+580/5+680) i na drodze dojazdowej DD9,

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2 i wykonanie platformy roboczej (km 5+420/5+450),

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 5+900/6+092,50, 6+780/6+800, 8+180/8+390), przy drodze dojazdowej DD16a, przy ul. Sytej oraz na objeździe ul. Przyczółkowej,

 • profilowanie i zagęszczanie nasypu pod drogę dojazdową DD10 i objazdu ul. Przyczółkowej,

 • wykonanie podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej na objeździe ul. Przyczółkowej,

 • wykonanie warstwy wiążącej ścieralnej na objeździe ul. Karuzela,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami (km 5+630/5+680, 5+740/5+840,80),

 • wykonywanie rowu wzdłuż drogi dojazdowej DD9 (km 6+200/6+350),

 • budowa rurociągu tłocznego – wykopy pod rurociąg (km 3+650/3+800), wywóz zdemontowanych elementów ścianki szczelnej,

 • roboty wodno-kanalizacyjne – przebudowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bruzdowej,

 • roboty elektroenergetyczne – kontynuacja wykonywania tras kablowych średniego i niskiego napięcia przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej przy ul. Wał Miedzeszyński str. lewa i prawa oraz przy łącznicy Ł0,

 • wykonywanie nasypu w trasie S2 (km 10+720/10+760, 11+030/11+050) oraz na łącznicy Ł0,

 • profilowanie i zagęszczanie warstwy nasypu w trasie S2 (km 10+480/10+507) oraz na łącznicach Ł5 i Ł0,

 • wykop na łącznicy Ł5 oraz pod fundament kładki dla pieszych nad ul. Wał Miedzeszyński,

 • teletechnika Orange – przełączanie kabli miedzianych, demontaż rurociągu i kabla światłowodowego, demontaż słupów kablowych i linii napowietrznej przy ul. Wał Miedzeszyński, montaż i posadowienie słupów kablowych przy ul. Dzięcioła, posadowienie studni przy ul. Ogórkowej.

28 maja – 02 czerwca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnejw trasie S2 (km 5+530/5+450), na drodze dojazdowej DD9,

 • profilowanie zagęszczenie platform (km 5+680/5+840,50, 5+900/6+200, 6+650,40/6+880),

 • wymiana gruntu w trasie S2 (km 5+580/5+630),

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 6+735/6+800, 8+320/8+390, 8+500/8+620),przy ul. Sytej oraz na drodze dojazdowej DD9 i DD16a,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami (km 5+740/5+840,80,6+750,40/6+880),

 • montaż drenów prefabrykowanych w trasie S2 (km 5+900/5+940)

 • rozkładanie, profilowanie i zagęszczanie kruszywa na objeździe ul. Przyczółkowej,

 • wykonywanie warstwy podbudowy i warstwy wiążącej na objeździe ul. Przyczółkowej,

 • budowa rurociągu tłocznego – wykopy pod rurociąg (km 3+600/3+800), odwodnienie wykopu, wykonywanie zasypek, demontaż konstrukcji zabezpieczającej kolizje,

 • teletechnika – budowa kanalizacji Orange – przełączanie kabli miedzianych, budowa kanalizacji kanału technologicznego – posadowienie studni,

 • elektroenergetyka – kontynuacja wykonywania tras kablowych średniego i niskiego napięcia przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • elektroenergetyka – wykonywanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Ogórkowej.

21 maja – 27 maja 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnejw trasie S2 (km 5+530/5+450), na drodze dojazdowej DD9,

 • profilowanie zagęszczenia podłoża na drodze dojazdowej DD19,

 • wykonywanie platform roboczych (km 5+580/5+840),

 • wymiana gruntu w trasie S2 (km 5+580/5+680),

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 8+160/8+320, 8+500/8+620),przy ul. Sytej i na objeździe ul. Przyczółkowej oraz na drodze dojazdowej DD9,

 • rozkładanie warstwy kruszywa na objeździe ul. Przyczółkowej,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami (km 5+740/5+840,80, 6+650,40/6+880, 6+092,50/6+107,50),

 • montaż drenów prefabrykowanych w trasie S2 (km 5+920/ 6+010, 6+107,50/6+130,30)

 • budowa rurociągu tłocznego – odwodnienie wykopu, wiercenie studni głębinowych, montaż rur, wykonywanie podsypki i zasypki, wykonywanie konstrukcji zabezpieczającej kable średniego napięcia, konstrukcje wsporcze pod kolizjami (demontaż rozparć i kleszczy), demontaż ścianki szczelnej,

 • teletechnika – budowa kanalizacji Orange przy ul. Ogórkowej, demontaż i odbudowa istniejącej kanalizacji przy ul. Europejskiej,

 • elektroenergetyka – kontynuacja wykonywania tras kablowych średniego napięcia przy ul. Przyczółkoweji Ogórkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 (km 10+535/10+560), pod chodnik przy ul. Ogórkowej bis, pod drogę dojazdową DD19 oraz zjazdy indywidualne DD19a i DD20,

 • wykonywanie platformy roboczej (km 10+535/10+560),

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2 (km 11+020/11+070),

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 (km 10+760/ 10+900, 11+350/11+450), pod łącznicę Ł5, drogę dojazdową DD19a,

 • profilowanie i zagęszczanie nasypu w trasie S2 (km 10+535/10+560, 10+800/10+900, 11+020/11+070, 11+350/11+450) oraz pod łącznicę Ł5 i drogę dojazdową DD19a,

 • profilowanie i zagęszczanie platformy (km 10+535/10+560),

 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod chodnik ul. Ogórkowej bis i drogę dojazdową DD19,

 • profilowanie i zagęszczanie płytkiej wymiany gruntu (km 11+020/11+070),

 • wykonywanie zasypek mostowych – obiekt MG 04-03

 • teletechnika – budowa kanalizacji Oragne - posadowienie słupa kablowego wciąganie kabli miedzianych, doprowadzenie kanalizacji do studni oraz montaż skrzynek i haków na słupach, budowa rurociągu Exatel – prace porządkowe,

 • wodno-kanalizacyjne – wykonywanie przyłącza kanalizacyjnego do szamba, montaż szamba, wykonywanie próby szczelności wybudowanej instalacji sanitarnej.

14 maja – 20 maja 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnejw trasie S2, na drodze dojazdowej DD9 oraz na objeździe przy ul. Przyczółkowej,

 • wykonywanie platform roboczych,

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2 i na objeździe ul. Przyczółkowej,

 • korytowanie objazdu ul. Przyczółkowej,

 • wykonywanie nasypów w trasie S2, przy ul. Sytej i Pałacowej oraz na drodze dojazdowej DD16a,

 • rozkładanie warstwy kruszywa na drodze dojazdowej DD16a,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • montaż drenów prefabrykowanych w trasie S2,

 • budowa rurociągu tłocznego – wykopy, odwodnienie wykopu, wiercenie studni głębinowych, montaż rur, wykonywanie podsypki i obsypki rur,

 • teletechnika – demontaż i przestawienie istniejącej studni wraz z kanalizacją przy ul. Europejskiej,

 • elektroenergetyka – kontynuacja wykonywania tras kablowych średniego napięcia przy ul. Przyczółkowej i Bruzdowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2,

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2,

 • wykonywanie nasypów pod łącznicę i Ł5, drogę dojazdową DD19a, pod chodnik przy ul. Ogórkowej bis,

 • profilowanie i zagęszczanie nasypu pod chodnik przy ul. Ogórkowej bis i łącznicę Ł5,

 • profilowanie i zagęszczanie podłoża w trasie S2,

 • wykonywanie zasypek mostowych – obiekt MG 04-03

 • teletechnika – budowa kanalizacji Oragne - posadowienie studni i słupów kablowych, budowa rurociągu Exatel – wykonanie połączenia tymczasowego, wciąganie kabla światłowodowego, przełączenie kabla,

 • gazociąg – odcięcie przyłączy gazowych do dwóch działek przy ul. Ogórkowej i Podbiałowej,

 • wodno-kanalizacyjne – wykonywanie magistrali wodociągowej – próby szczelności magistrali wodociągowej, regulacja włazów na studniach.

07 maja – 12 maja 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 oraz na objazdach przy ul. Przyczółkowej,

 • osuszanie podłoża gruntowego w trasie S2,

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2,

 • powtórna wymiana gruntu pod platformę roboczą,

 • wykonywanie platform roboczych,

 • wykonywanie dolnych warstw nasypu pod drogę dojazdową DD16a,

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 oraz przy ul. Sytej, na objazdach ulic Przyczółkowej i Karuzela,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • budowa rurociągu tłocznego – wykopy, odwodnienie wykopu, wiercenie studni głębinowych, montaż rur, wykonywanie podsypki pod rury, zabezpieczenie gazociągu i kabli średniego napięcia (montaż elementów stalowych),

 • teletechnika – budowa kanalizacji Orange przy ul. Ogórkowej,

 • elektroenergetyka – kontynuacja wykonywania tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Przyczółkowej, Europejskiej i Bruzdowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod łącznice Ł2 i Ł5 oraz drogę dojazdową DD18,

 • wykonywanie nasypów pod łącznice Ł4 i Ł5, drogi dojazdowe DD18 i DD19a, pod chodnik przy ul. Ogórkowej bis oraz nasypu przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • zagęszczanie i profilowanie nasypu pod drogę dojazdową DD18 i chodnik przy ul. Ogórkowej bis,

 • zagęszczanie i profilowanie podłoża pod chodnik drogi dojazdowej DD19a oraz łącznicę Ł2,

 • wykonywanie podbudowy z kruszywa łamanego przy ul. Ogórkowej bis i na drodze dojazdowej DD19a,

 • teletechnika – budowa kanalizacji Kanału Technologicznego – wykop pod studnie kablowe, posadowienie studni, wprowadzanie rur do studni, budowa kanalizacji Orange przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • elektroenergetyka – kontynuacja wykonywania tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • wodno-kanalizacyjne – wykonywanie magistrali wodociągowej – przejście przez drogę technologiczną, próby szczelności magistrali wodociągowej, próby szczelności wodociągu przy ul. Dzięcioła i Ogórkowej.

30 kwietnia – 05 maja 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod drogę dojazdową DD16a,

 • wykonywanie platform roboczych,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • płytkie wzmocnienie podłoża,

 • wykonywanie nasypu - objazd przy ul. Przyczółkowej,

 • osuszanie warstw nasypu przy ul. Sytej,

 • profilowanie hałd humusu.

 • budowa rurociągu tłocznego – spawanie ramy w ściance szczelnej, odwadnianie wykopu (studnie głębinowe).

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod łącznicę Ł5 i pod chodnik na drodze dojazdowej DD20,

 • wykonywanie stabilizacji i podbudowy z kruszywa na drogach dojazdowych i ul. Ogórkowej bis.

23 kwietnia – 28 kwietnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w trasie S2 oraz przy ul. Sytej, Przyczółkowej i Karuzeli,

 • osuszanie podłoża gruntowego,

 • wykonywanie platform pod dreny wraz z ułożeniem geosyntetyków,

 • płytka wymiana gruntu w trasie S2 oraz na drodze dojazdowej DD10,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • wykonywanie nasypów w trasie S2 oraz pod objazd przy ul. Przyczółkowej,

 • wykonywanie stabilizacji cementem górnej warstwy nasypu drogi dojazdowej DD16,

 • profilowanie hałd humusu,

 • zasypywanie ław fundamentowych przy obiekcie MG04-01,

 • wykonywanie placu pod zaplecze przy obiekcie WD03-09 oraz wykonywanie zaplecza pod obiekt WG03—13,

 • wykonywanie przepustu pod objazdem przy ul. Przyczółkowej

 • budowa rurociągu tłocznego – wykonywanie wykopu, montaż ramy w ściance szczelnej, budowa, budowa tymczasowego zbiornika retencyjnego, odwadnianie wykopu (studnie głębinowe),

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE – demontaż kabli światłowodowych przy ul. Przyczółkowej, przewiert sterowany,

 • elektroenergetyka – wykonanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Przyczółkowej i Bruzdowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej pod zbiornik, łącznicę oraz przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • wykopy,

 • wykonanie stabilizacji pod ul. Ogórkową bis,

 • wykonywanie podbudowy z kruszywa – ul. Ogórkowa bis,

 • teletechnika - budowa rurociągu EXATEL – posadowienie studni oraz przewiert sterowany przy ul. Wał Miedzeszyński, budowa kanalizacji kanału technologicznego,

 • elektroenergetyka – wykonanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • wodno-kanalizacyjne – wykonywanie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dzięcioła, sieci wodociągowej przy ul. Ogórkowej, magistrali wodociągowej,

 • gazociąg – przeprowadzenie komisyjnej próby szczelności oraz włączenie do wybudowanego gazociągu w ul. Naszej.

16 kwietnia – 21 kwietnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • wywóz gruntów nieprzydatnych,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • osuszanie podłoża,

 • wykonywanie platform roboczych i platform pod dreny,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wzmacnianie gruntu kolumnami,

 • ścinanie kolumn w obszarze platformy roboczej,

 • wykonywanie nasypu pod drogę dojazdową DD10,

 • rozkładanie geosyntetyków pod dreny,

 • profilowanie kruszywa pod drogi dojazdowe i objazd ul. Przyczółkowej,

 • korytowanie objazdu ul. Ruczaj,

 • wykonywanie zasypek w rejonie obiektów inżynierskich,

 • budowa rurociągu tłocznego – zabijanie komory, niwelacja grodzic do rządnej projektowej, wiercenie studni głębinowych,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE – wciąganie rur wtórnych, kabli światłowodowych i miedzianych oraz przełączenie kabli miedzianych,

 • elektroenergetyka – wykonanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Przyczółkowej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykopy,

 • wykonywanie nasypów pod drogi i łącznice,

 • wykonanie warstwy stabilizacji pod drogę dojazdową DD20 i ul. Ogórkową bis,

 • roboty ziemnie przy łącznicach i obiektach mostowych,

 • teletechnika - budowa kanału technologicznego – przewiert sterowany między studniami, budowa rurociągu EXATEL,

 • elektroenergetyka – wykonanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia przy ul. Wał Miedzeszyński,

 • wodno-kanalizacyjne – wykonywanie sieci kanalizacji sanitarnej, magistrali wodociągowej oraz Sieci wodociągowej przy ul. Dzięcioła.

09 kwietnia – 14 kwietnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • transport kruszywa,

 • wywóz gruntów nieprzydatnych,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykonywanie platform roboczych i platform pod dreny,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wzmacnianie gruntu kolumnami,

 • wykonywanie materaca i warstwy kruszywa pod drogę tymczasową,

 • korytowanie pod objazd ul. Przyczółkowej,

 • wykonywanie stabilizacji drogi dojazdowej DD10 i objazdu ul. Przyczółkowej,

 • wykonywanie nasypu pod objazd ul. Przyczółkowej,

 • profilowanie i zagęszczanie nasypu pod drogę dojazdową DD16,

 • profilowanie stabilizacji platformy, drogi dojazdowej DD10 i objazdu ul. Przyczółkowej,

 • osuszanie platformy roboczej,

 • wykop pod podporę,

 • ścinanie kolumn,

 • budowa rurociągu tłocznego – montaż ścianki szczelnej pod komorę przy ul. Przyczółkowej,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE – przełączenie kabli miedzianych przy ul. Ruczaj i demontaż istniejącej kanalizacji oraz przełożenie kabli przy ul. Przyczółkowej,

 • budowa gazociągu – zakończenie prac związanych z włączeniem do czynnej sieci gazowej gazociągu na ul. Przyczółkowej i Marcepanowej, wykonanie przełączenia przyłącza gazu do budynku Mery na ul. Ogórkowej,

 • elektroenergetyka – wykonanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • profilowanie platformy roboczej,

 • wykonywanie nasypów pod drogi i łącznice,

 • osuszanie podłoża gruntowego,

 • wykonanie warstwy stabilizacji pod drogę dojazdową DD20,

 • wykopy i usuwanie zanieczyszczonego gruntu,

 • wykonywanie tymczasowej organizacji ruchu objazdu ul. Rozchodnikowej – Wał Miedzeszyński (pod budowę drogi dojazdowej DD19a)

 • teletechnika - budowa 2-otworowej kanalizacji ORANGE, budowa kanalizacji kanału technologicznego, budowa rurociągu EXATEL wraz z przewiertami,

 • elektroenergetyka – wykonanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia,

 • wodno-kanalizacyjne – wykonanie odcinka sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z montażem studni oraz wykonanie magistrali wodociągowej.

03 kwietnia – 07 kwietnia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • wywóz gruntów nieprzydatnych,

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wzmacnianie gruntu kolumnami,

 • osuszanie platform roboczych i pod drogi dojazdowe,

 • wykonywanie warstwy kruszywa na drodze dojazdowej,

 • wykonywanie nasypów,

 • profilowanie nasypów,

 • budowa gazociągu przy ul. Sytej – montaż i zgrzewanie rur, przeprowadzenie technologicznej próby szczelności wybudowanego gazociągu,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE – montaż kabli miedzianych, posadowienie studni, wykonywanie przewiertu sterowanego,

 • budowa gazociągu – zakończenie prac związanych z montażem kolejnego odc. gazociągu przy ul. Europejskiej,

 • elektroenergetyka – częściowe wykonanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykopy przy ul. Ogórkowej bis oraz pod łącznice i obiekt WG 05-02,

 • wykonywanie nasypu pod drogę dojazdową DD20,

 • teletechnika - budowa 2-otworowej kanalizacji ORANGE, budowa kanalizacji kanału technologicznego, budowa rurociągu EXATEL,

 • elektroenergetyka – częściowe wykonanie tras kablowych niskiego i średniego napięcia,

 • wodno-kanalizacyjne – wykonanie odcinka sieci wodociągowej z montażem studni oraz sieci kanalizacji sanitarnej z montażem studni.

26 marca – 31 marca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport kruszywa drobnego z hałdy,

 • transport materiałów na nasypy,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • wykonywanie platformy roboczej przy podporach 3 i 4,

 • płytka wymiana gruntu na nasypie oraz pod drogi dojazdowe DD10 i DD10a,

 • osuszanie podłoża drogi dojazdowej DD10,

 • wykonywanie nasypów i stabilizacji górnej warstwy nasypów,

 • profilowanie stabilizacji drogi tymczasowej wzdłuż ul. Pałacowej,

 • profilowanie podłoża pod dreny,

 • płytka wymiana gruntu pod platformę roboczą,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • ścinanie kolumn na platformie,

 • wykonywanie gazociągu – zgrzewanie rury przewodowej, technologiczna próba szczelności przy ul. Sytej,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE, przewiert sterowany.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej – droga dojazdowa DD22a,

 • wykonywanie wykopu, zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej, usuwanie zanieczyszczeń podłoża w rejonie ul. Ogórkowej bis,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE, budowa rurociągu EXATEL,

 • gazociąg dla PSG – budowa gazociągu wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński na wys. ul. Rozchodnikowej,

 • wodno-kanalizacyjne dla MPWIK – wykonywanie kanalizacji sanitarnej, montaż studni, wykonywanie odcinków sieci wodociągowej z rur osłonowych – spawanie rurociągów, montaż instalacji odwodnieniowej, wykonywanie odcinków sieci wodociągowej z rur żeliwnych w rejonie ul. Dzięcioła oraz z rur żeliwnych w rurach osłonowych.

19 marca – 24 marca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport kruszywa drobnego z hałdy,

 • transport materiałów na nasypy,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • wykonywanie platformy roboczej przy podporach 3 i 4,

 • płytka wymiana gruntu pod drogi dojazdowe DD10 i DD10a,

 • osuszanie podłoża drogi dojazdowej DD10,

 • wykonywanie nasypów i stabilizacji górnej warstwy nasypów,

 • profilowanie stabilizacji drogi tymczasowej wzdłuż ul. Pałacowej,

 • profilowanie podłoża pod dreny,

 • płytka wymiana gruntu i wykonywanie nasypów pod platformę roboczą,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • wykonywanie gazociągu – zgrzewanie rury przewodowej, technologiczna próba szczelności przy ul. Sytej,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE, przewiert sterowany.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej – droga dojazdowa DD22a,

 • wykonywanie wykopu, zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej, usuwanie zanieczyszczeń podłoża w rejonie ul. Ogórkowej bis,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE, budowa rurociągu EXATEL,

 • gazociąg dla PSG – budowa gazociągu wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński na wys. ul. Rozchodnikowej,

 • wodno-kanalizacyjne dla MPWIK – wykonywanie kanalizacji sanitarnej, odcinków sieci wodociągowej z rur osłonowych – spawanie rurociągów, montaż instalacji odwodnieniowej, wykonywanie odcinków sieci wodociągowej z rur żeliwnych oraz z rur żeliwnych w rurach osłonowych.

12 marca – 17 marca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport kruszywa drobnego z hałdy,

 • transport materiałów na nasypy,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • wykonywanie nasypów pod drogi dojazdowe DD10 i DD11,

 • wykonywanie stabilizacji warstw nasypu drogi dojazdowej DD11,

 • profilowanie kruszywa drogi dojazdowej DD11,

 • wykonywanie nasypów pod platformę roboczą,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • wykonywanie gazociągów przy ul Sytej i Europejskiej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • rozbiórki obiektów kubaturowych,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • wykonywanie nasypu na odcinku próbnym (km 10+300 do 10+410),

 • wykonywanie drogi technologicznej DD19a,

 • profilowanie i zagęszczanie platform roboczych,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE, budowa rurociągu EXATEL,

 • wodno-kanalizacyjne dla MPWIK – wykonywanie odcinków sieci wodociągowej, wykonywanie odcinków sieci wodociągowej z rur osłonowych – spawanie rurociągów, montaż studni odpowietrzającej.

05 marca – 10 marca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wyrywanie i wywóz karp,

 • transport kruszywa z hałdy, materiałów na nasypy,

 • wykonywanie nasypów pod platformę roboczą,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • profilowanie podłoża pod stabilizację drogi dojazdowej DD11,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wykonywanie wykopów pod obiekt przy ul. Przyczółkowej

 • wykonywanie platform roboczych,

 • płytka wymiana gruntu,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE, budowa rurociągu EXATEL,

 • wodno-kanalizacyjne – wykonywanie odcinków sieci wodociągowej.

26 lutego – 03 marca 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew przy ul. Przyczółkowej i Ruczaj,

 • transport kruszywa z hałdy, materiałów na nasypy,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • profilowanie stabilizacji drogi dojazdowej DD11,

 • wykonywanie przepustu tymczasowego,

 • wykonywanie gazociągu przy ul. Sytej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wywóz karp i gałęzi,

 • wykonywanie platformy roboczej,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wykonywanie warstwy zabezpieczającej przy ul. Ogórkowej,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE, budowa rurociągu EXATEL, przywracanie istniejącego stanu nawierzchni na terenie auto komisu,

 • budowa gazociągu na skrzyżowaniu ul. Dzięcioła z ul. Rosiczki -zgrzewanie i montaż rury osłonowej oraz osłonowej, przeprowadzanie technologicznej próby szczelności.

19 lutego – 25 lutego 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew przy ul. Przyczółkowej i Ruczaj,

 • transport kruszywa z hałdy, materiałów na nasypy,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • profilowanie stabilizacji drogi dojazdowej DD11,

 • wykonywanie przepustu tymczasowego,

 • wykonywanie gazociągu przy ul. Sytej.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wywóz karp i gałęzi,

 • wykonywanie platformy roboczej,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wykonywanie warstwy zabezpieczającej przy ul. Ogórkowej,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE, budowa rurociągu EXATEL, przywracanie istniejącego stanu nawierzchni na terenie auto komisu,

 • budowa gazociągu na skrzyżowaniu ul. Dzięcioła z ul. Rosiczki.

12 lutego – 17 lutego 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport kruszywa z hałdy,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • osuszanie gruntu dróg dojazdowych,

 • wykonywanie nasypu pod objazd ul. Wał Zawadowski i drogę dojazdową DD11,

 • wykonywanie warstwy zabezpieczającej pod drogi dojazdowe i łączniki,

 • wykonywanie warstwy stabilizacyjnej z kruszywa pod drogę dojazdową i łącznik,

 • profilowanie podłoża pod platformę roboczą,
 • profilowanie stabilizacji drogi dojazdowej DD11,
 • teletechnika – kontynuacja budowy kanalizacji ORANGE przy u. Bruzdowej i Ruczaj.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i wyrywanie karp,

 • wywóz karp i gałęzi,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • osuszanie podłoża pod drogę dojazdową DD19a

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE.

05 lutego – 10 lutego 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport kruszywa z hałdy,

 • wykonywanie warstwy zabezpieczającej pod drogi dojazdowe i łączniki,

 • profilowanie podłoża pod drogi dojazdowe i łączniki,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • osuszanie gruntu pod drogami dojazdowymi,

 • wykonywanie nasypu pod objazd ul. Wał Zawadowski,

 • kontynuacja prac przy budowie gazociągu przy ul. Sytej – zgrzewanie rury, wykop pod gazociąg, zasypywanie gazociągu wraz z zagęszczaniem, prace porządkowe,

 • teletechnika – budowa kanalizacji ORANGE.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • płytka wymiana gruntu.

29 stycznia – 03 lutego 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew,

 • transport materiałów do budowy nasypów i platform roboczych,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • budowa platform roboczych,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,

 • wykonywanie nasypu pod objazd ul. Wał Zawadowski,

 • kopanie rowów odwadniających,

 • naprawa ul. Metrycznej,

 • wznowienie prac przy budowie gazociągu przy ul. Sytej,

 • budowa gazociągu - technologiczna próba szczelności na ul. Marcepanowej,

 • budowa kanalizacji ORANGE.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • płytka wymiana gruntu.

22 stycznia – 27 stycznia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew,

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykop pod podporę,

 • budowa platform roboczych,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wzmacnianie podłoża kolumnami,,

 • wykonanie zjazdu i placu pod magazyn,

 • zabezpieczanie drzew wzdłuż ul. Przyczółkowej,

 • budowa gazociągu na ul. Marcepanowej, technologiczna próba szczelności gazociągu przy ul. Sytej,

 • wykonywanie nasypów pod drogi dojazdowe i platformy robocze.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • przewóz gruzu z rejonu podpory pod kruszarkę,

 • wywóz karp i gałęzi z magazynów,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • rozbiórki obiektów.

15 stycznia – 21 stycznia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wycinka drzew i krzewów ,prace porządkowe po wycinkach przy ul. Karuzela,

 • transport materiałów na platformy robocze,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • płytka wymiana gruntu,

 • wykonywanie nasypów pod drogi dojazdowe i platformy robocze.

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wyrywanie karp

 • wywóz karp i gałęzi z magazynów,

 • zdejmowanie warstw ziemi urodzajnej,

 • rozbiórki obiektów,

 • budowa rurociągu przy ul. Sytej,

 • budowa rurociągu (Exatel) i kanalizacji (Orange).

08 stycznia – 14 stycznia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • wycinka drzew i krzewów wraz z porządkowaniem terenu wzdłuż ul. Karuzela,

 • płytka wymiana gruntu,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • wykonywanie platformy roboczej,

 • wykonywanie placu manewrowego,

 • budowa drogi do wagi,

 • budowa gazociągu przy ul. Bruzdowej – montaż i zgrzewanie rur, wykonywanie przewiertu, przeprowadzenie komisyjnej próby szczelności wybudowanego gazociągu,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wyrywanie karp,

 • wywóz karp z magazynów,

 • zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej,

 • płytka wymiana gruntu,

 • budowa rurociągu.

02 stycznia – 05 stycznia 2018

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 1) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • transport materiałów do budowy nasypów,

 • budowa gazociągu przy ul. Sytej – montaż i zgrzewanie rur, przeprowadzenie technologicznej próby szczelności wybudowanego gazociągu,

 • teletechnika – demontaż linii napowietrznej i słupów kablowych ORANGE,

Na terenie objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (Odcinek 3) Wykonawca realizował następujące zadania:

 • wywóz drzew z magazynów,

 • budowa kanalizacji 2-otworowej,

 • budowa studni kablowych.

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A