Roboty drogowe Zad.A_2018

24 grudnia – 30 grudnia 2018

Wykonawca nie prowadził robót drogowych.   

17 grudnia – 22 grudnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:                                 

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), prace przygotowawcze przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na ul. Rosoła – wykonanie nawierzchni bitumicznej IV pasa, budowa chodnika, prace przygotowawcze przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu na ul. oraz Stryjeńskich – wykonanie nawierzchni bitumicznej na rondzie,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – prace porządkowe (km 1+910/1+970), roboty sieci wodociągowej – dokończenie zasypywania rur i zagęszczenia (km 1+450/1+490), budowa kanalizacji deszczowej – wykop pod komorę, zbrojenie płyty dennej (km 1+920), prace porządkowe (km 3+250), budowa ciepłociągu – dokończenie przebudowy kanalizacji ciepłowniczej, odtworzenie chodnika przy ul. Cynamonowej, prace wykończeniowe przy kolizji sieci ciepłowniczej - murowanie ścianek komory, wypełnienie kanału (km 3+000), prace porządkowe, demontaż sieci ciepłowniczej (km 3+580/3+800),

 • roboty ziemne: zasypywanie pachwin przy stropie tunelu, wykonanie kolumn CSC (km 3+560/3+625),   

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), wywóz gruntów nieprzydatnych.

10 grudnia – 15 grudnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), prace przygotowawcze pod wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Rosoła - korytowanie chodnika, układanie warstwy pospółki,

 • roboty drogowe: zabezpieczenie stabilizacji warstwą kruszywa naturalnego (km 3+570/3+700),zasypywanie z zagęszczeniem stropu tunelu (segment S7-8, S5), przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypów (km 4+150/4+950), przygotowanie warstwy pod stabilizację (4+600/4+650),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – prace porządkowe (km 1+910/1+970), roboty sieci wodociągowej – kucie starego bloku oporowego, odkrywka istniejącego wodociągu do połączenia, wcinka (połączenie nowego wodociągu z istniejącym), płukanie i pobranie próbki wody do badań, zasypywanie rur i zagęszczanie (km 1+450/1+490), budowa kanalizacji deszczowej – rozpoczęcie wykopu pod komorę (km 1+920), rozszalowanie dna komory (km 2+780), zasypywanie komory (km 3+250), budowa ciepłociągu – prace porządkowe i wykończeniowe (km 3+000, 3+580/3+800), roboty teletechniczne – przygotowania pod obniżenie kanalizacji teletechnicznej przy ul. Lanciego (przygotowania do przepięcia światłowodów UPC i ORANGE), przełączenie światłowodu UPC (km 2+750/2+820),

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), wywóz gruntów nieprzydatnych.

03 grudnia – 09 grudnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), prace przygotowawcze pod wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Rosoła - korytowanie chodnika, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Stryjeńskich i przy ul. Pileckiego

 • roboty drogowe: przygotowanie terenu pod platformy robocze – roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn, zabezpieczenie stabilizacji warstwą kruszywa naturalnego (km 3+570/3+700),zasypywanie z zagęszczeniem stropu tunelu (segment S7-S31), zasypka pachwin przy stropie tunelu (km 1+610/1+650 strona lewa), rozpoczęcie przygotowania podłoża w obrębie podstawy nasypów - wykonanie poletka próbnego (km 4+150/4+950),

 • roboty ziemne: wykop przy obiekcie KO 01-06,

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni ul. Kokosowej,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – demontaż ścianek szczelnych, prace porządkowe (km 1+910/1+970), roboty sieci wodociągowej – układanie rury osłonowej na stropie tunelu i montaż rury wodociągowej, wkopanie szalunku, przygotowania do próby szczelności, próba szczelności – odbiór przez MPWiK (km 1+450/1+490), budowa kanalizacji deszczowej – prace przygotowawcze do wykop pod komorę (km 1+920), szalowanie ścian komory, betonowanie ścian komory, wieńca ścian komory i płyt przykrywających,prace porządkowe (km 3+250), budowa ciepłociągu – prace porządkowe i wykończeniowe (km 3+580/3+800),

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

26 listopada – 01 grudnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: roboty związane z wymianą gruntu (pas telchnolog. km 0+091/0+170 i DD5), przygotowanie terenu pod platformy robocze (km 3+570/3+700),zasypywanie z zagęszczeniem stropu tunelu (segment S07-08),

 • roboty ziemne: wykop przy obiekcie KO 01-06,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – kontynuacja zasypywania komory,demontaż ścianek szczelnych (km 1+910/1+970), roboty sieci wodociągowej – demontaż komory startowej, ułożenie rur stalowych i rury wodociągowej, przygotowania do układania rury osłonowej na stropie (korytowanie, rozłożenie geowłókniny), układanie rury osłonowej izolowanej wraz z montażem rury wodociągowej (km 1+450/1+490), roboty elektroenergetyczne –wykopy, układanie rur pod kabel (1+300/1+500), wciąganie kabli elektroenergetycznych (km 2+750/2+850), budowa kanalizacji deszczowej – szalowanie ścian komory, zbrojenie ścian komory i płyt przykrywających, obsypywanie ścian komory, zabetonowanie belki komory (km 3+250), budowa ciepłociągu – prace porządkowe (km 3+580/3+800), roboty teletechniczne - przygotowania pod obniżenie kanalizacji teletechnicznej przy ul. Lanciego (km 2+750/2+820),

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

19 listopada – 24 listopada 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy wodociągu w rejonie skrzyżowania ul. Płaskowickiej/Pileckiego,

 • roboty drogowe: roboty związane z wymianą gruntu – wykop, profilowanie dna wykopu i rozłożenie warstwywymienionego gruntu, profilowanie warstwy wymienionego gruntu (DD5), profilowanie i zagęszczenie warstwy wymienionego gruntu (pas telchnolog. km 0+091/0+170), przygotowanie terenu pod platformy robocze (km 3+570/3+700),

 • roboty ziemne: wykop przy obiekcie WD 03-02,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – kontynuacja zasypywania komory,demontaż elementów rozporowych i ścianek szczelnych, izolacja płyt przykrywających, prace wykończeniowe przykrycia komory (km 1+910/1+970), roboty sieci wodociągowej – prace przygotowawcze pod wykonanie przewiertu pod ul. Płaskowickiej - komora startowa, ustawienie maszyny do przewiertu; wykonanie (km 1+450/1+490), roboty elektroenergetyczne –wykopy pod trasę linii kablowej niskiego napięcia, układanie rur osłonowych, przewiert sterowany pod sieć elektroenergetyczną (km 2+750/2+850), budowa kanalizacji deszczowej – szalowanie i betonowanie kolejnej drugiej części ściany komory, zbrojenie kolejnej, 3 części ścian komory ; szalowanie belki komory (km 3+250), budowa ciepłociągu – prace porządkowe, demontaż rur sieci cieplnej (km 3+580/3+800), roboty teletechniczne - przygotowania pod obniżenie kanalizacji teletechnicznej przy ul. Lanciego (km 2+750/2+820),

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), rozpoczęcie wykonania nasadzeń zastępczych w pasie drogowym Al. Komisji Edukacji Narodowej.

12 listopada – 17 listopada 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: roboty związane z wymianą gruntu – wykonanie poletka próbnego w pasie technologicznym (km 0+091/0+170, DD5),

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka ul. Lanciego,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – kontynuacja zasypywania komory, montaż i izolacja płyt przykrywających (km 1+910/1+970), roboty sieci wodociągowej – przebudowa sieci wodociągowej, zasypywanie i zagęszczanie (km 1+450/1+490), roboty elektroenergetyczne –prace porządkowe (km 1+450/1+500), wykopy pod trasę linii kablowej niskiego napięcia, układanie rur osłonowych (km 2+750/2+850), roboty kablowe (km 3+200), budowa kanalizacji deszczowej – montaż ścianki berlińskiej, demontaż istniejącego kanału, prace przygotowawcze pod rozpoczęcie wykonywania zbrojenia dna komory (km 2+230),wykonywanie betonu podkładowego i izolacji betonu podkładowego (km 2+780), zbrojenie i szalowanie drugiej części ściany komory (km 3+250), budowa ciepłociągu – prace porządkowe, demontaż sieci cieplnej (km 3+580/3+800),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

05 listopada – 10 listopada 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla potrzeb budowy wodociągu (km 1+450/1+550), wprowadzenie czasowej organizacji ruchu – wyłączenie z ruchu ul. Lanciego (km 2+780/3+400),

 • roboty drogowe: rozpoczęcie robót związanych z wymianą gruntu - wykonanie poletka próbnego w pasie technologicznym (km 0+091/0+170),

 • roboty ziemne: wykopy (km 1+050),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – prace przygotowawcze(km 1+450/1+490), roboty przygotowawcze, demontaż ramy, obsypka komory, demontaż ram zabezpieczających wykop (km 1+910/1+970), wykopy pod trasę linii kablowej niskiego napięcia, układanie rur osłonowych (km 2+750/2+850), przełożenie kabla energoelektrycznego w tymczasową lokalizację (km 3+200), budowa kanalizacji deszczowej – montaż ścianki berlińskiej, wykop pod komorę (km 2+230),roboty przygotowawcze pod beton podkładowy,rozpoczęcie wykonywania zbrojenia płyt pokrywowych; wykonanie odwodnienia wykopu (km 2+780), zbrojenie i obsypka ścian komory (km 3+250), budowa ciepłociągu – prace porządkowe, demontaż sieci cieplnej, demontaż komory sieci ciepłowniczej, wycinka kompensatorów przy komorze sieci ciepłowniczej (km 3+580/3+800),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

29 października – 03 listopada 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – prace związane z budową kinety, betonowanie kinety, montaż płyt przykrywających (km 1+910/1+970), roboty elektroenergetyczne – demontaż kabli średniego napięcia (km 1+500/1+550), wykonywanie przecisków pneumatycznych pod ul. Płaskowickiej (km 2+760), porządkowanie trasy linii kablowej średniego napięcia (km 3+050/3+250), robory teletechniczne – roboty związane z obniżeniem kanalizacji teletechnicznej przy ul. Lanciego (km 2+755/2+820), budowa kanalizacji deszczowej – montaż ścianki berlińskiej, wykop pod komorę (km 2+230),niwelacja dna wykopu pod beton podkładowy (km 2+780), demontaż szalunku ścian komory, wykonywanie izolacji, wykonywanie obsypki ścian komory (km 3+250), budowa ciepłociągu - porządkowe, demontaż sieci cieplnej (km 3+580/3+800),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

22 października – 27 października 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wykopy pod trasę linii kablowej niskiego napięcia i kanalizację deszczową,

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – szalowanie oraz betonowanie góry kinety i podestu na kinecie, wycinanie bypassu stalowego, montaż płyt przekrywających , szalowanie i betonowanie kinety, demontaż szalunku schodów (km 1+490/1+540), roboty elektroenergetyczne – przeciski pneumatyczne, montaż rur osłonowych pod trasę linii kablowej niskiego napięcia (km 2+750/2+850), przełączenie kolizji, demontaż kabli średniego napięcia, porządkowanie trasy (km 3+050/3+250), robory teletechniczne – przygotowania pod obniżenie kanalizacji teletechnicznej przy ul. Lanciego (km 2+755/2+8200, budowa kanalizacji deszczowej – montaż ścianki berlińskiej, demontaż kanału (km 2+230),cięcie istniejącego kanału żelbetowego i demontaż kanału (km 2+780), szalowanie i betonowanie ścian komory, prace porządkowe (km 3+250), budowa ciepłociągu - porządkowe, demontaż sieci cieplnej (km 3+580/3+800),

 • inne roboty: budowa zbiornik ZT-5 – zasypywanie zbiornika (km 3+600), roboty odwodnieniowe – wiercenie studni i piezometru P03 (km 2+600/2+800), układanie rurociągu do odwodnienia wykopu budowlanego tunelu (km 3+500/4+000), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

15 października – 20 października 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wywóz gruntów nieprzydatnych (km 4+200/4+900),

 • roboty przezbrojeniowe:roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – szalowanie kinety na komorze, prace przygotowawcze pod wykonanie schodów na komorze, zbrojenie schodów na komorze, betonowanie kinety i schodów na komorze (km 1+490/1+540), roboty elektroenergetyczne – demontaż nieczynnych kabli średniego napięcia, zasypywanie trasy kablowej (km1+500/ 1+650), wykop pod kabel nr 12,nukładanie kabli średniego napięcia, porządkowanie trasy (km 3+050/3+250), roboty teletechniczne – prace związane z wydłużeniem kabla teletechnicznego w celu umożliwienia wykonania murków prowadzących, demontaż studni (km 2+450), budowa kanalizacji deszczowej – wykop pod komorę, montaż ścianki berlińskiej (km 2+230),wykop od komorę (km 2+780), zasypka płyty dennej, demontaż rozparć, zbrojenie ścian komory (km 3+250),

 • inne roboty: budowa zbiornik ZT-5 – demontaż grodzic stalowych, zasypywanie zbiornika (km 3+600), korekta przebiegu drogi technologicznej na potrzeby demontażu istniejącej sieci ciepłowniczej (3+460/3+600), roboty odwodnieniowe – wiercenie studni (m 2+600/2+800), układanie rurociągu do odwodnienia wykopu budowlanego tunelu (km 3+500/4+000), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

08 października – 13 października 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty ziemne: wywóz gruntów nieprzydatnych (km 4+200/4+900),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – zagęszczanie zasypek, prace porządkowe (km 3+580/3+800), roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – demontaż szalunku ścian komory, zbrojenie ścianki działowej komory, prace przygotowawcze, izolacja na komorze, szalowanie i betonowanie ścianki działowej komory, szalowanie kinety na komorze, prace przygotowawcze pod wykonanie schodów na komorze (km 1+490/1+540), roboty elektroenergetyczne – przełączenia kabli średniego napięcia, (km1+510),dalsze prace po przewiercie sterowanym pod ul. Rosoła, wykop pod kabel nr 12, (km 3+150/3+200), wykopy pod trasę linii kablowej średniego napięcia, wciąganie kabla, przełączenia sieci elektroenergetycznych (km 3+200/3+350), roboty teletechniczne – wciąganie kabla światłowodowego INNOGY, montaż stelaży w studniach (km 1+500/1+700),tymczasowa zmiana lokalizacji (szafki kablowej, masztu z kamerą i studni)i przełączenie kabli miedzianych i kabla światłowodowego (km 2+500),budowa kanalizacji deszczowej – wykop pod komorę, montaż ścianki berlińskiej (km 2+230),wykop od komorę, kontynuacja montażu bypassu istniejącego kanału (km 2+780), betonowanie płyty dennej, izolacja płyty dennej, zasypka płyty dennej (km 3+250),

 • inne roboty: budowa zbiornik ZT-5 – demontaż grodzic stalowych, zasypywanie zbiornika montaż rury kamionka DN300 między zbiornikiem a studnią (km 3+600), roboty odwodnieniowe – wiercenie studni (m 2+600/2+800), układanie rurociągu do odwodnienia wykopu budowlanego tunelu (km 3+200/3+500), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

01 października – 06 października 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod pas drogowy (km 4+500/4+800),

 • roboty ziemne: wywóz gruntów nieprzydatnych, wykop nasypów niebudowlanych poniżej teren (km 0+700, 4+200/4+900),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – montaż manszet (km 3+580), kontynuacja zasypywaniarur sieci ciepłowniczej z zagęszczeniem (km 3+580/3+800), roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – szalowanie i betonowanie ścian komory, kontynuacja zasypki z zagęszczeniem (km 1+490/1+540), roboty elektroenergetyczne – układanie kabli średniego napięcia, włączenie projektowanych kabli do istniejącą sieci kablowej (km1+510),wykonanie przewiertu sterowanego pod ul. Rosoła (km 3+150/3+200), wykopy pod trasę linii kablowej średniego napięcia (km 3+200/3+350), roboty teletechniczne – budowa kanalizacji teletechnicznej (km 1+500/1+700), budowa kanalizacji deszczowej – wykop pod kanalizację deszczową, prace przygotowawcze, montaż ścianki berlińskiej, montaż bypassu istniejącego kanału (km 2+230), cięcie istniejącego kanału żelbetowego DN2000, wykop od komorę (km 2+780), zbrojenie i szalowanie płyty dennej (km 3+250),

 • inne roboty: budowa zbiornik ZT-5 – zasypywanie zbiornika (km 3+600),układanie rurociągu do odwodnienia wykopu budowlanego tunelu (km 3+200/3+500), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

24 września – 29 września 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod pas drogowy (km 4+500/4+800),

 • roboty ziemne: wywóz gruntów nieprzydatnych, wykop pod warstwę wyrównawczą  przy obiekcie WL03-03 w ciągu łącznicy Ł1, wykop nasypów niebudowlanych poniżej teren (km 0+700, 4+000/4+700),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – spawanie rur sieci ciepłowniczej, przygotowanie do przepięcia, zasypywanie i prace porządkowe (km 2+940), montaż rur sieci ciepłowniczej, bypass sieci ciepłowniczej (km 3+335), kontynuacja zasypywaniarur sieci ciepłowniczej z zagęszczeniem (km 3+580/3+800), montaż rur sieci ciepłowniczej, mufowanie (km3+670/3+890), roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – szalowanie ścian komory, zasypka z zagęszczeniem (km 1+490/1+540), roboty elektroenergetyczne –przygotowanie trasy kablowej, prace ziemne, wyciąganie kabli elektroenergetycznych (km1+510),przedłużenie istniejącego kabla na potrzeby wykopu wstępnego (km 2+215), prace związane z przełączeniem sieci elektroenergetycznej (km 3+320),budowa kanalizacji deszczowej – montaż studni (km 1+460/1+540), wykop pod kanalizację deszczową (km 1+730/1+745), prace przygotowawcze (km 2+230), wykop od komorę, wykonanie 3 ramy (km 2+780), zbrojenie płyty dennej (km 3+250),

 • inne roboty: budowa zbiornik ZT-5 – wykonanie warstwy powłokowej izolacji zewnętrznej zbiornika, rozpoczęcie zasypki zbiornika (km 3+600),układanie rurociągu do odwodnienia wykopu budowlanego tunelu (km 2+530/2+800, 2+800/3+100, 3+200/3+500, obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

17 września – 22 września 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), wprowadzenie zmiany organizacji ruchu (zamknięcie ul. Gandhi od str. Ul. Płaskowickiej),

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod pas drogowy (km 4+100, 4+500/4+800),

 • wywóz gruntów nieprzydatnych (km 4+000/4+700),

 • roboty przezbrojeniowe: budowa ciepłociągu – spawanie rur sieci ciepłowniczej, hermetyzacja złącz (km 2+940), prace ziemne, bypass sieci ciepłowniczej (km 3+335), kontynuacja zasypywania rur sieci ciepłowniczej z zagęszczeniem (km 3+520/3+640), montaż rur sieci ciepłowniczej (km3+670/3+890), roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne – demontaż szalowania, szalowanie ścian komory, wykonanie izolacji zewnętrznej komory (km 1+490/1+540), zasypka z zagęszczeniem (km 1+490/1+540, 3+250/3+340), ułożenie sieci wodociągowej, montaż uzbrojenia (trójnik i hydrant) (km 3+327), roboty elektroenergetyczne – kopanie trasy kablowej , przewierty sterowane (km1+510),prace związane z przełączeniem sieci elektroenergetycznej (km 3+320), przełączenie sieci elektroenergetycznej, prace związane z demontażem linii napowietrznej (km 3+350),demontaż i montaż stanowiska słupowego, montaż głowic i muf kablowych, demontaż linii napowietrznej średniego napięcia (km 4+700/4+900), roboty teletechniczne –obniżenie istniejącej sieci, przełączenie kabla światłowodowego VECTRY (km 2+215),budowa kanalizacji deszczowej – wykop pod komorę, kontynuacja zsypywanie rur kanalizacji deszczowej wraz z zagęszczaniem(km 1+490/1+540), montaż drugiej ramy (km 2+780), wykonanie izolacji pod płytę denną, zbrojenie płyty dennej (km 3+250),

 • inne roboty: budowa zbiornik ZT-5 - próba szczelności zbiornika, wykonanie warstwy gruntującej pod izolację zewnętrzną zbiornika (km 3+600),obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

10 września – 15 września 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod pas drogowy (km 4+100),

 • roboty ziemne: wykop nasypów niebudowlanych poniżej terenu (km 4+400), wywóz gruntów nieprzydatnych (km 4+000/4+700),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – prace przygotowawcze do montażu rur sieci cieplnej - transport materiałów, układanie rur osłonowych (km 2+940), prace związane z usunięciem kolizji wysokościowej budowanej sieci ciepłowniczej z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi (km 3+335), zasypka z zagęszczeniem rur sieci ciepłowniczej (km 3+545/3+585), układanie i montaż rur sieci ciepłowniczej (km 3+585/3+640), wykop pod sieć ciepłowniczą, prace przygotowawcze pod ułożenie i montaż rur sieci ciepłowniczej, układanie i montaż rur sieci ciepłowniczej na odcinku 30m i 88m, pokrycie studni odwodnieniowej warstwą przeciwwodną (km 3+640/3+755), pokrycie studni odwodnieniowej warstwą przeciwwodną i montaż studni odwadniającej (km 3+790), pokrycie studni odwodnieniowej warstwą przeciwwodną (km 3+640/3+755), pompowanie wód gruntowych/opadowych (km 3+600/4+000), roboty wodno-kanalizacyjne – budowa sieci wodociągowej: włączenie do istniejącej sieci wodociągowej, zasypka wraz z zagęszczaniem i porządkowanie terenu (km 0+975), zasypka wraz z zagęszczaniem (km 3+250/3+340), prace przygotowawcze przed przełączeniem sieci (km 3+327), roboty sanitarne – zbrojenie i betonowanie ścian komory, betonowanie płyt przykrywających (km 1+908/1+965), roboty elektroenergetyczne – prace przygotowawcze przed przełączeniem sieci elektroenergetycznej (km 3+320), roboty teletechniczne – wykop do poziomu istniejącej sieci teletechnicznej Orange oraz obniżenie istniejącej sieci (km 2+215), budowa kanalizacji deszczowej –wykop, układanie rur, zsypywanie rur kanalizacji deszczowej wraz z zagęszczaniem (km 1+490/1+540), roboty przygotowawcze pod budowę komory, zabijanie ścianek szczelnych, montaż elementów rozpierających ścianki szczelne, wykop pod komorę (km 2+780), wykop pod komorę, profilowanie i szalowanie pod chudy beton (km 3+250),

 • inne roboty: budowa zbiornik ZT-5 - próba szczelności zbiornika, prace związane z poprawą szczelności zbiornika (km 3+600),obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

03 września – 08 września 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn (km 3+570/3+700),

 • roboty ziemne: wykop pod tymczasowy rów odwadniający trasę drogi (km 0+800),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – rozbiórka nawierzchni ul. Płaskowickiej (pod przejście sieci ciepłowniczej), wykop pod bypass sieci ciepłowniczej (km 3+325), wykop pod sieć ciepłowniczą, pompowanie wód gruntowych/opadowych, montaż studni depresyjnych, spawanie, montaż rur sieci ciepłowniczej przy skarpie, podsypki, ułożenie rur sieci ciepłowniczej (km 3+545/3+640), pompowanie wód gruntowych/opadowych, montaż studni depresyjnych (km 3+600/4+000), roboty wodno-kanalizacyjne – budowa sieci wodociągowej: prace przygotowawcze do włączenia do istniejącej sieci wodociągowej (km 0+975, 3+250/3+340), budowa kanalizacji deszczowej – roboty przygotowawcze pod budowę komory, kontynuacjawykopu pod komorę montaż 4 ramy (km 3+250), wykop, układanie rur sieci kanalizacyjnej (km 1+490/1+540), zbrojenie płyty dennej, izolacja pod płytę denną, zbrojenie płyty przykrywającej, prace przygotowawcze przed betonowaniem; zbrojenie płyty dennej; szalowanie ścian komory; betonowanie płyty dennej, betonowanie ścian komory (km 1+908/1+965), roboty przygotowawcze pod budowę komory, zabijanie ścianek szczelnych,

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

27 sierpnia – 01 września 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: budowa bypassa ul. Płaskowickiej umożliwiającego ruch technologiczny na czas przebudowy sieci ciepłociągowej (km 3+300/3+350), roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn, wykonywanie kolumn CSC (km 3+570/3+700),

 • roboty ziemne: wykopy pod chudy beton segmentów (km 1+462/1+665), wywóz gruntów nieprzydatnych(km 3+850, 4+000/4+700), wykop pod łącznicę WL 03-12, profilowanie terenu pod platformę (km 0+174/0+185),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – montaż, układanie i spawanie rur sieci ciepłowniczej (km 3+545/3+570), zasypywanie rur osłonowych, wykop pod sieć ciepłowniczą (km 3+750/3+865), pompowanie wód gruntowych/opadowych, zabijanie igłofiltrów, prace odwodnieniowe i przygotowawcze, montaż studni depresyjnej, montaż, układanie, spawanie rur sieci ciepłowniczej, montaż kanalizacji teletechnicznej (km 3+600/4+000), roboty wodno-kanalizacyjne – roboty sanitarne: przegłębienie wykopu, zbrojenie komory, betonowanie podbudowy pod płytę dennąkomory (km 1+908/1+965), rozpoczęcie prac przy budowie sieci wodociągowej: prace przygotowawcze, odkrycie kolizji, ogrodzenie terenu budowy, układanie rur w stalowej rurze osłonowej, zasypka z zagęszczaniem, przygotowanie do próby szczelności, próba szczelności (km 0+975), budowa sieci wodociągowej próba szczelności sieci wodociągowej (km 3+250/3+340), budowa kanalizacji deszczowej – roboty przygotowawcze pod budowę komory, kontynuacja wykopu pod komorę montaż 4 ramy (km 3+250),

 • inne roboty: montaż stacji TRAFO, demontaż oświetlenia ZDM, demontaż słupów betonowych, montaż 2 słupów krańcowych wirowanych (km 3+2003+300), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

20 sierpnia – 25 sierpnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn, mobilizacja sprzętu pod wykonanie kolumn i wykonanie pali CSC (km 3+570/3+700),

 • roboty ziemne: wykopy pod chudy beton segmentów (km 1+415/1+512, 1+610/1+762), wykop wstępny pod segmenty (1+962/2+211), wywóz gruntów nieprzydatnych(km 4+000/4+700),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – wykop pod rury sieci ciepłowniczej (km 3+550/3+600), montaż rur osłonowych, montowanie płóz (km 3+750/3+865), pompowanie wód gruntowych/opadowych (km 3+600/4+000), roboty teletechniczne – przepięcie linii napowietrznej, demontaż słupa, demontaż studni, prace porządkowe (km 3+350), roboty wodno-kanalizacyjne – prace przygotowawcze pod budowę komór sanitarnych, demontaż starego kanału, wykonywanie zbrojenia komory sanitarnej, zabetonowanie płyty dennej (km 1+908/1+965), budowa sieci wodociągowej (km 3+250/3+340) budowa kanalizacji deszczowej – roboty przygotowawcze pod budowę komór, wykop pod komorę (3+210/3+250), roboty przygotowawcze pod budowę komory KD-6/1, wykonywania ścianki szczelnej (km 2+780),

 • inne roboty: rurociąg odwadniający obiekt WL 03-12 - montaż studni rozprężnej, montaż rur (km 3+900/4+200), obsługa geodezyjna, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

13 sierpnia – 18 sierpnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na ul. Płaskowickiej na odcinku od ul. Lanciego w kierunku al. KEN,

 • roboty drogowe: roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn, (km 3+570/3+700),

 • roboty ziemne – wykopy pod chudy beton segmentów (km 1+415/1+462, 1+962/2+111, 1+610/1+762), wywóz gruntów nieprzydatnych(km 4+000/4+700), wykopy (km 3+200, 4+000/4+700),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – budowa odcinka sieci ciepłowniczej na skarpie wilanowskiej (km 3+500/3+580), budowa odcinka sieci ciepłowniczej – układanie i montaż rur osłonowych (km 3+600/3+800), przebudowa sieci cieplnej – pompowanie wód gruntowych/opadowych, budowa kolektora, zabijanie igłofiltrów (km 3+600/4+000), roboty teletechniczne –prace porządkowe (km 3+350), roboty wodno-kanalizacyjne – prace przygotowawcze pod budowę komór, przegłębienie wykopu pod komorę, wykonywanie izolacji, zbrojenie płyty dennej komory (km 1+908/1+965), budowa sieci wodociągowej na odcinku – rozpoczęcie robót ziemnych (km 3+250/3+340) budowa kanalizacji deszczowej – roboty przygotowawcze pod budowę komór, wykop pod komorę (km 2+780, 3+210/3+250),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy, montaż zasilania placu budowy (km 0+400/5+000).

06 sierpnia – 11 sierpnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), roboty drogowe: roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn, wykonanie pali (km 3+570/3+700),

 • roboty ziemne – wykop wstępny pod tunel S2 (km 1+962/2+110, 2+915/2+960), wykop pod drogę na skarpie (km 3+520/3+570),  usunięcie/wywóz gruntów nieprzydatnych  (km 4+000/4+600), wykop (km 4+000/4+700),

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka ogrodzenia posesji w rejonie ul. Rosoła (km 3+200),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – budowa odcinka sieci ciepłowniczej na skarpie wilanowskiej (km 3+500/3+580), zasypywanie rur sieci ciepłowniczej wraz z zagęszczaniem przy ul. Nowoursynowskiej (km 3+300), pompowanie wód gruntowych/opadowych i zasypywanie sieci cieplnej wraz z zagęszczeniem (km 3+600/4+000), roboty teletechniczne – wstawienie studni przy ulicy Kokosowej, zabezpieczenie uszkodzonej studni, budowa kanalizacji teletechnicznej – wstawienie słupów, murowanie studni, prace porządkowe, przepięcie linii napowietrznej, demontaż słupów, roboty wodno-kanalizacyjne – prace przygotowawcze pod budowę komór, przegłębienie wykopu pod komorę, odkopanie istniejącego kanału w komorze, wykonanie chudego betonu pod komorę, bypass komory, roboty elektroenergetyczne – wykopy pod trasę linii kablowych średniego napięcia, układanie rur osłonowych kanalizacji kablowej, układanie linii kablowych, prace porządkowe (km 3+200/3+250), budowa kanalizacji deszczowej – prace przygotowawcze pod budowę komory, montaż 1 ramy (km 3+210/3+245),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy, montaż zasilania placu budowy (km 0+400/5+000), budowa zbiornika ZT-5 – wykop pod studnię, montaż studni,  pielęgnacja betonu (km 3+600), budowa zbiornika retencyjnego - poszerzenie przepustu na zbiorniku (km 4+600).

30 lipca – 04 sierpnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drogach wewnętrznych na terenie Wilanowa,

 • roboty drogowe: przygotowanie materiału pod budowę dróg technologicznych, budowa drogi technologicznej (km 4+900/4+950), roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn, wykonanie pali (km 3+570/3+700),

 • roboty ziemne – wykop wstępny pod tunel S2 (km 1+962/2+110, 2+915/2+960, 3+455/3+530), usunięcie/wywóz gruntów nieprzydatnych  (km 4+000/4+600),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – wykop pod sieć ciepłowniczą na skarpie (km 3+500), mufowanie i zasypywanie rur sieci ciepłowniczej przy ul. Nowoursynowskiej (km 3+300), kontynuacja budowy odcinka sieci ciepłowniczej na skarpie wilanowskiej (km 3+520/3+550), układanie rur sieci teletechnicznej nad siecią ciepłowniczą (km 3+600),przebudowa sieci cieplnej – pompowanie wód gruntowych/opadowych (km 3+600/4+000), roboty teletechniczne – montaż sieci teletechnicznej (ul. Kokosowa), roboty wodno-kanalizacyjne – prace przygotowawcze pod budowę komór, przegłębienie wykopu pod komorę, prace porządkowe przy komorze (km 1+908/1+965), przebudowa gazociągu – demontaż istniejącego stalowego gazociągu DN300 wzdłuż ul. Rosoła, prace przygotowawcze pod budowę komory, budowa kanalizacji deszczowej – zasypka z zagęszczeniemkanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy komorami (km 3+210/3+245) ,

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), podpięcie drenażu do sączka francuskiego, budowa zbiornika ZT-5 – wykop pod studnię (km 3+600).

23 lipca – 28 lipca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: przygotowanie materiału pod budowę dróg technologicznych, roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn, wykonanie pali (km 3+570/3+700), budowadrogi technologicznej (km 4+650/4+800),

 • roboty ziemne – wykop wstępny pod tunel S2 (km 1+462/1+610,  2+915/2+960, 3+060/3+112, 3+455/3+530), wykop  pod chudy beton segment (km 1+120/1+133), usunięcie/wywóz gruntów nieprzydatnych  (km 4+000/4+090),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – wykop pod sieć ciepłowniczą, spawanie rur sieci ciepłowniczej, układanie i mufowanie rur sieci ciepłowniczej przy ul. Nowoursynowskiej (km 3+300),przebudowa sieci cieplnej – pompowanie wód gruntowych/opadowych (km 3+600/4+000), roboty teletechniczne -  układanie rur osłonowych, podwieszenie kanalizacji 4- i 12-otworowej, wstawienie studni nr 58 (km 3+330/3+360), roboty wodno-kanalizacyjne – ułożenie rur sieci sanitarnej (km 1+908/1+965), budowa kanalizacji deszczowej – zasypka z zagęszczeniem  kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy komorami (km 3+180/3+245) prace przygotowawcze pod budowę komory 7.2 - przygotowanie zbrojenia, wiercenie otworów pod grodzice (km3+250),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), wywóz platformy po robotach konstrukcyjnych (km 1+120/1+261, 1+360/1+462), budowa zbiornika ZT-5 – pielęgnacja betonu, zasypywanie przestrzeni między fundamentem a grodzicą (km 3+600).

16 lipca – 21 lipca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), wprowadzenie czasowej organizacji ruchu przy ul. Nowoursynowskiej (km 3+350/3+500),

 • roboty drogowe: roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn, montaż maszyny do pali i wykonanie pali (km 3+570/3+700), budowadrogi technologicznej (km 4+450/4+650),

 • roboty ziemne – wykop wstępny pod tunel S2 (km 0+800/1+010, 1+462/1+610, 3+185/3+349, 3+349/3+455), wywóz platformy po robotach konstrukcyjnych /usuwanie murków prowadzących (km 1+120/1+213), usunięcie/wywóz gruntów nieprzydatnych  (km 4+000/4+090),

 • roboty rozbiórkowe:rozbiórka nawierzchni drogowych (km 3+350),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – spawanie rur sieci ciepłowniczej, mufowanie rur sieci ciepłowniczej, zasypki z zagęszczeniem rur sieci ciepłowniczej przy ul. Kokosowej, przebudowa sieci cieplnej – pompowanie wód gruntowych/opadowych, mufowanie rur sieci ciepłowniczej, zasypka z zagęszczeniem rur sieci ciepłowniczej, spawanie rur sieci ciepłowniczej (km 3+400, 3+600/4+000), roboty teletechniczne -  krosowanie głowic w szafie kablowej demontaż studni teletechnicznej, budowa kanalizacji teletechnicznej 12-otworowej (km 3+330/3+355), przygotowanie przejścia przez ul. Nowoursynowską, budowa kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej (km 3+350), roboty elektroenergetyczne – wykopy pod trasę linii kablowej niskiego napięcia (km 3+150/3+200), montaż rur osłonowych (km 3+250/3+300), montaż rur osłonowych (przewiert),  przełączenie kabla niskiego napięcia (km 3+300/3+350), wykopy i przewierty pod trasę linii kablowej średniego napięcia, układanie linii kablowej, zasypywanie i porządkowanie trasy linii kablowej (km 4+670/4+900), roboty wodno-kanalizacyjne – montaż kołnierzy ślepych na istniejącym wodociągu (km 1+450/1+550), roboty tunelowe, montaż rur sieci sanitarnej (km 1+908/1+965), budowa kanalizacji deszczowej – wykopy, przygotowanie zbrojenia komory (km 3+180/3+245)

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), budowa zbiornika ZT-5 – wykonanie szalunku pod betonowanie fundamentu komory ZT-5 (km 3+600).

09 lipca – 14 lipca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), wprowadzenie czasowej organizacji ruchu przy ul. Kokosowej,

 • roboty drogowe dla wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: wykonanie drogi tymczasowej w celu zabezpieczenia ruchu lokalnego z ulicy Kokosowej oraz ruchu technologicznego (km 3+335/3+495),

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (km 4+550/4+600), budowa drogi technologicznej (km 4+500/4+550, 4+650/4+750),

 • roboty ziemne – wykop wstępny pod tunel S2 (km 1+462/1+712, 3+185/3+455, 1+970/2+479), wykop pod obiekt WG 03-06, roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn CSC (km 3+570/3+700), wywóz platformy po robotach konstrukcyjnych /usuwanie murków prowadzących (km 1+120/1+213),   

 • roboty rozbiórkowe:rozbiórka nawierzchni drogowych (km 3+350),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – wykopy pod rury sieci ciepłowniczej układanie i spawanie rur sieci ciepłowniczej, układanie rur osłonowych, mufowanie rur sieci ciepłowniczej (pompowanie wód gruntowych/opadowych, zasypki rur sieci ciepłowniczej (km 3+400, 3+600/4+000), roboty teletechniczne – wykopy, przewierty i układanie linii kablowej niskiego napięcia (km 3+300/3+350), wykonanie przewiertów sterowanych dla sieci teletechnicznej 4, 2, 1-otworowy (km 3+330/3+355), budowa kanalizacji teletechnicznej Orange – doprowadzenie rur do studni, prace porządkowe, układanie kanalizacji, wciąganie kabli miedzianych, wstawienie i wyprawienie 2-ch studni, roboty wodno-kanalizacyjne – roboty tunelowe (km 1+908/1+965), prace przygotowawcze i wykopy po sieć sanitarną (km 3+210/3+245), gazociąg - prace związane z obniżeniem gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Rosoła – prace przy zasuwach w rejonie ulicy Wąwozowej, roboty elektroenergetyczne – wykonanie przewiertu sterowanego pod sieć elektroenergetyczną pod ul. Rosoła (km 3+150/3+200), wykopy i przewierty pod trasę linii kablowej średniego napięcia (km 4+670/4+900),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), budowa zbiornika ZT-5 – wykonanie betonu podkładowego pod płytę fundamentową; pielęgnacja betonu podkładowego (km 3+600).

02 lipca – 07 lipca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i budowa drogi technologicznej (km 4+180/4+450), roboty drogowe dla wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: wykonanie drogi tymczasowej w celu zabezpieczenia ruchu lokalnego z ulicy Kokosowej oraz ruchu technologicznego km 3+335/3+495),

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 0+800/1+010) roboty przygotowawcze pod wykonanie kolumn CSC (km 3+570/3+700),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – zasypki rur sieci ciepłowniczej (km 3+400/3+500), wykop pod rury sieci ciepłowniczej, układanie rur sieci ciepłowniczej, pompowanie wód gruntowych/opadowych, wpłukiwanie igłofiltrów, mufowanie i spawanie rur sieci ciepłowniczej (km 3+600/4+000), roboty teletechniczne – przewiert sterowany, prace porządkowe, montaż rur osłonowych (km 4+850), roboty wodno-kanalizacyjne – roboty tunelowe (km 1+908/1+965), gazociąg - prace związane z obniżeniem gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Rosoła – wykop (km 3+150/3+200), budowa Kanału Natolińskiego - przepompowywanie wody ze zbiornika do studni S-8, układanie płyt ażurowych na koronie wału zbiornika – 15m2; kształtowanie dna i skarp zbiornika, przywożenie i zagęszczenie ziemi na nasypy (km 4+200/4+920),

 • roboty rozbiórkowe: prace porządkowe po rozbiórkach nawierzchni chodników i ogrodzenia w obszarze od ul. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej (km 3+190/3+345),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), budowa zbiornika ZT-5 – wykop pod zbiornik (km 3+600).

25 czerwca – 30 czerwca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła,

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (4+100/4+180, 4+940/4+960),  budowa drogi technologicznej (km 4+050/4+180), usunięcie gruntów nienośnych pod drogę dojazdową DD5 (km 4+050/4+100),

 • roboty ziemne - wykop wstępny pod tunel trasy S2 (1+310/1+665, 2+262/2+479, 3+060/3+112, 3+237/3+310), wykop pod DD3' (km 3+340/3+495) i pod obiekt WG 03-06 przy ul. Rzeczypospolitej,  

 • roboty rozbiórkowe: rozbiórka nawierzchni chodników i ogrodzenia w obszarze od ul. Rosoła do ul. Nowoursynowskiej (km 3+190/3+345),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – przygotowanie dna wykopu do zasypki; zasypki rur sieci ciepłowniczej, rozpoczęcie wykopów pod sieć ciepłowniczą, układanie rur sieci ciepłowniczej (km 3+400/3+500), roboty teletechniczne – demontaż słupa (km 3+330/3+360), roboty wodno-kanalizacyjne – roboty tunelowe (km 1+908/1+965), wykonanie przegłębienia poniżej 3 ramy (km 1+965), przebudowa kanalizacji deszczowej – pompowanie wód gruntowych/opadowych, budowa drugiego kolektora na wody opadowe/gruntowe, wpłukiwanie igłofiltrów (km 3+600/4+000), budowa Kanału Natolińskiego - przepompowywanie wody ze zbiornika do studni S-8 (km 4+200/4+920),

 • inne roboty: obsługa geodezyjna, budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), budowa zbiornika ZT-5 – wykop pod zbiornik (km 3+600).

18 czerwca – 23 czerwca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (4+100/4+180, 4+940/4+960), 

 • roboty ziemne - wykop wstępny pod tunel trasy S2 (1+213/1+462, 2+387/2+479, 2+810/3+012), wykop pod platformę dla robót konstrukcyjnych (km 0+800, 4+140/4+200), wykop pod obiekt WG 03-06 przy ul. Rzeczypospolitej (km 5+002,06),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – porządkowanie terenu budowy, zasypki, montaż studni przy ul. Gandhi, mufowanie rur sieci ciepłowniczej, niwelacja sytuacyjno-wysokościowa rur sieci ciepłowniczej zgodnie z tyczeniem (km 3+400/3+500), roboty teletechniczne – demontaż i przełożenie istniejącej sieci teletechnicznej (km 2+430/2+450), prace porządkowe, murowanie studni kablowych (km 3+330/3+360), zgrzewanie rur osłonowych (km  4+850), roboty wodno-kanalizacyjne – roboty tunelowe, montaż 2 i 3 (pomocniczej) ramy, wykop do rzędnej kanału (km 1+908/1+965),   przebudowa kanalizacji deszczowej – prace  przygotowawcze, grodzenie terenu (km 3+250), montaż kolektora na wody gruntowe/opadowe (km 3+600/4+000), budowa Kanału Natolińskiego - kształtowanie dna i skarp zbiornika, układanie płyt ażurowych na skarpach i dnie zbiornika, prace wykończeniowe zbiornika odwodnieniowego, rozruch zbiornika; prace porządkowe na zbiorniku; przepompowywanie wody ze zbiornika do studni (km 4+200/4+920),

 • inne roboty: budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), budowa zbiornika ZT-5 – roboty przygotowawcze (km 3+600).

11 czerwca – 16 czerwca 2018

 • Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (4+900/5+020),  wywóz platformy po robotach konstrukcyjnych (1+261/1+320),

 • roboty ziemne - wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 0+700/1+050, 1+665/1+860, 2+387/2+479, 2+810 / 3+012), wykop pod metrem (km 2+500), wykop pod platformę dla robót konstrukcyjnych, wykop pod obiekt WG 03-05 przy ul. Ledóchowskiej (km 3+750),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – zasypki i zagęszczenia gruntu w rejonie ul. Ghandi, odwodnienie terenu pod przebudowę sieci ciepłowniczej za pomocą igłofiltrów, spawanie rur, demontaż istniejącej sieci ciepłowniczej (km 3+400/3+500), przebudowa sieci elektroenergetycznej – demontaż istniejącego kabla, porządkowanie terenu (km 1+500/1+700), tymczasowa przebudowa kabla średniego napięcia - zabezpieczenie na czas trwania robót sanitarnych (km 1+960, roboty teletechniczne – demontaż kanalizacji teletechnicznej wraz z istniejącymi kablami, demontaż studni kablowej (km 2+430/2+450), budowa studni kablowej, budowa kanalizacji teletechnicznej 6-otworowej, budowa studni kablowych typu SKM 4 (km 3+330/3+360), budowa studni kablowych typu SKM 4 – (km 3+400/3+500), roboty wodno-kanalizacyjne – roboty tunelowe przełączenie kabla,  przekopy kontrolne pod demontaż istniejącego kabla średniego napięcia, porządkowanie terenu (km  1+500/1+700), roboty tunelowe na odcinku (km 1+908/1+965), wstępny wykop na głębokość 1,5m i wykop do poziomu 1 ramy, montaż 1 ramy (km 1+965), roboty tunelowe na odcinku (km1+908/1+965), dokończenie montażu studni (km 2+080), budowa Kanału Natolińskiego - kształtowanie dna i skarp zbiornika, układanie płyt ażurowych na skarpach i dnie zbiornika,

 • inne roboty: roboty rozbiórkowe (czworaki) – zasypka i zagęszczenie wykopów po rozbiórce fundamentów piwnic (km 3+350/3+450), rozbiórka prawoskrętu w ul. KEN – rozbiórka  zatoki przystankowej wraz  z wywozem do utylizacja podbudowy betonowej, budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), budowa zbiornika ZT-5 – roboty przygotowawcze (km 3+600).

04 czerwca – 09 czerwca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000), wprowadzenie projektu COR etap 2b – skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z al. KEN,

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (km 3+800/3+820, 4+250/4+280, 4+800/4+820), budowa platformy roboczej w wykopie (km 2+700/2+740),

 • roboty ziemne - wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 0+700/1+050, 1+665/1+860, 2+440/2+479, 2+810 / 3+012), wykop pod metrem (km 2+500), wykopy pod drogę dojazdową DD5 i pod obiekt WG 03-05 przy ul. Ledóchowskiej (km 3+750), wywóz gruntów nieurodzajnych, fundamentów i materiałów do utylizacji (km 1+250),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – mufowanie, spawanie rur, sprawdzenie instalacji alarmowej brandes rur sieci ciepłowniczej, podsypki pod przełączenia sieci ciepłowniczej, przełączenia sieci cieplnej i zasypki sieci cieplnej w rejonie ul. Ghandi (1+000), rozpoczęcie wykopów pod usunięcie kolizji sieci cieplnej, zasypka, odtworzenie chodnika (km 2+960), wykopy pod sieć ciepłowniczą, spawanie rur sieci ciepłowniczej, przygotowanie podłoża pod rury sieci cieplnej (km 3+400/3+500), przebudowa sieci elektroenergetycznej – przełączenia sieci,  przełączenia sieci elektroenergetycznej, demontaż linii napowietrznej niskiego napięcia,  porządkowanie terenu (km 0+350/0+550), pogłębianie wykopu, prace wykończeniowe (km 1+500), porządkowanie terenu (km 1+500/1+700), roboty wodno-kanalizacyjne – prace przygotowawcze pod roboty tunelowe (km 1+908/1+965), dokończenie montażu 3 ramy, wykop do poziomu 4 ramy, montaż 4 ramy, wykop pod komorę (km  1+910), montaż studni (km 2+080),  prace przygotowawcze pod montaż ścianki (wiercenie), wiercenie i zabijanie ścianki Larsena (km  1+965), budowa Kanału Natolińskiego - kształtowanie dna i skarp zbiornika,

 • inne roboty: roboty rozbiórkowe (czworaki) – rozbiórka i prace porządkowe (km 3+350/3+550), rozbiórka prawoskrętu w ul. KEN, rozbiórka peronu autobusowego i wywóz gruzu betonowego (km 2+525/2+575), budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000), budowa zbiornika ZT-5 – roboty przygotowawcze (km 3+600).

28 maja – 02 czerwca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:  

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (km 3+900/3+920, 4+770/4+900), budowa platformy roboczej w wykopie (km 2+700/2+740), budowa zatoki autobusowej (w ramach Czas. Org. Ruchu) na al. KEN oraz zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej i wykop pod chudy beton w okolicy obiektu WG 03-05 (nad ul. Ledóchowskiej),

 • roboty ziemne - wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+665/1+860, 2+810 / 3+012), wykop pod metrem (km 2+500), wykopy pod drogę dojazdową DD5 (km 3+750), wywóz gruntów (km 1+250, 3+750),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa ciepłociągu – mufowanie, spawanie rur  oraz sprawdzenie instalacji alarmowej brandes rur sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ghandi (1+000), wykopy pod sieć ciepłowniczą, spawanie rur sieci ciepłowniczej, montaż, ułożenie rur sieci ciepłowniczej (km 3+400/3+500),  roboty wodno-kanalizacyjne - kontynuacja wykopu pod komorę, dokończenie montażu ramy (km 1+910), wykop oraz montaż sieci sanitarnej wraz z zasypką, prace wykończeniowe (km 2+025/2+085),  budowa kanału –roboty przygotowawcze (km 3+600), budowa Kanału Natolińskiego - wznowienie robót na zbiorniku retencyjno-sedymentacyjnym, kształtowanie dna i skarp zbiornika,

 • inne roboty: roboty rozbiórkowe (czworaki) – rozbiórka konstrukcji budynku, wywóz materiałów do utylizacji (km 3+350/3+550), utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

21 maja – 26 maja 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:   

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (km 3+750/ 3+770 i 3+775/3+825),

 • roboty ziemne - wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+665/1+915, 2+110/2+210, 2+650/2+800, 2+810 / 3+012), wykop pod metrem (km 2+500), wykopy pod drogę dojazdową DD5 (km 3+750), wywóz gruntów (km 1+250, 3+750 i 4+000/4+200),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa gazociągu - zasypki po przełączeniach sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia (km 1+460/1+500, 1+650, 1+900/1+940 oraz 2+240/2+260), budowa ciepłociągu – wykopy pod sieć ciepłowniczą oraz wcinki sieci ciepłowniczej,  montaż, mufowanie, spawanie rur  oraz sprawdzenie instalacji alarmowej brandes rur sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ghandi (1+000), wykopy pod sieć ciepłowniczą (km 3+400/3+500 i 3+600/4+000) oraz spawanie rur sieci ciepłowniczej (km 3+600/4+000), przebudowa sieci elektroenergetycznej - wykonanie wykopów, uporządkowanie ziemi i terenu pod przecisk, wykonanie przecisku pod ulicą Pileckiego,  ułożenie kabla w przygotowanej trasie, zasypanie kabla, prace wykończeniowe (km 1+500), roboty wodno-kanalizacyjne - zasypki sieci sanitarnej (km 1+970/2+025), wykop pod komorę i dokończenie montażu sieci sanitarnej (km 2+025) oraz wykop sieci sanitarnej (km 2+025/2+085),  budowa kanału – wykopy, (km 1+960/2+080), budowa zbiornika ZT-5 - roboty przygotowawcze i wykop pod zbiornik  (km 3+600), przebudowa kolizji teletechnicznej Orange - przygotowania do przebudowy (km 3+350), budowa Kanału Natolińskiego - krata osadowa nr 2 - montaż elementów stalowych (km 4+200/4+960),

 • inne roboty: wykonywanie studni ujęcia  wody dla potrzeb technologicznych (km 1+900), budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

14 maja – 19 maja 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:   

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej (km 3+690/3+750), demontaż nawierzchni z płyt betonowych, przygotowaniedo transportu, układanie do wywozu, niwelacja terenu, wywóz materiałów (km 2+260/2+420),

 • roboty ziemne - wykop wstępny pod tunel trasy (km 1+970/2+080, 2+110/2+210, 2+650/2+780, 2+810/3+012),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa gazociągu - zasypywanie, zagęszczanie wykopów (km 2+200/2+400), próba ciśnieniowa gazociągu niskiego i średniego ciśnienia, przełączenie gazu niskiego ciśnienia, (km 1+300/1+800), przełączanie sieci gazowejniskiego i średniego ciśnienia (km 1+300/1+800, 1+460/2+490), przebudowa kolizji sanitarnej - wbijanie grodzic stalowych (km 1+910), budowa ciepłociągu – wykopy pod sieć ciepłowniczą, montaż i spawanie rur sieci ciepłowniczej  (przy ul Gandhi oraz w km 3+600/4+000), przebudowa sieci elektroenergetycznej - wykonanie wykopów pod kable elektroenergetyczne, wykonanie przecisku pod drogą technologiczną (km 1+510) i odkopanie kabli elektroenergetycznych (km 1+950),  budowa kanału – wykopy, ułożenie rur (km 1+960/2+020), przebudowa kolizji teletechnicznej Orange - budowa kanalizacji teletechnicznej (km 2+410),

 • inne roboty: prace przygotowawcze pod budowę zbiornika ZT-5 (km 3+600), budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+400/5+000).

07 maja – 12 maja 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • roboty drogowe: porządkowanie terenu,

 • roboty ziemne - wywóz urobku z wykopu pod tunelem metra, wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+970/2+080, 2+650/2+780, 2+810/2+960)

 • roboty przezbrojeniowe: budowa gazociągu - przygotowanie otworów na przełączenia gazowe i próba ciśnieniowa gazociągu średniego ciśnienia (km 1+300/1+800), próba ciśnieniowa gazociągu (km 1+460/1+900), przebudowa kolizji sanitarnej - wbijanie grodzic (km 1+915), budowa ciepłociągu – wykop pod sieć ciepłowniczą, montaż, spawanie rur sieci ciepłowniczej przy ul. Gandhi, zasypywanie i zagęszczanie wykopów na odc. Braci Wagów – KEN, spawanie rurociągów ciepłowniczych (km 3+850/3+950), montaż trójnika na gazociągu (km2+200/2+400),  przebudowa sieci elektroenergetycznej - zagęszczenie gruntu (km 0+400/0+500), przebudowa kolizji teletechnicznej Orange - budowa kanalizacji teletechnicznej 12-otworowej, budowa studni kablowej,

 • inne roboty: prace przygotowawcze pod budowę zbiornika ZT-5 (km 3+590/3+610), budowa i utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, wycinka rur gazowych, prace związane z drogą technologiczną, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy, przenoszenie zaplecza (km 0+000/5+000).

30 kwietnia – 05 maja 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • roboty drogowe: prace rozbiórkowe, segregowanie i wywóz odpadów, rozbiórka nawierzchni,

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800/5+000),

 • drogowe: budowa dróg technologicznych, rozbiórka obiektów kubaturowych, segregowanie i wywóz odpadów, porządkowanie terenu, (km  2+260/2+420 i 3+350/3+450), rozbiórka nawierzchni (km  2+260/2+420)

 • roboty przezbrojeniowe: budowa gazociągu - zasypywanie rurociągów i zagęszczanie zasypki (km 2+250/2+310), przebudowa kolizji sanitarnej - wiercenie otworów pod grodzice (km 1+915), budowa ciepłociągu – spawanie rurociągów ciepłowniczych (km 3+850/3+950),

 • inne roboty: prace przygotowawcze pod budowę zbiornika ZT-5 (km 3+590/3+610), utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+000/5+000).

23 kwietnia – 28 kwietnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu, roboty przygotowawcze pod wprowadzenie czasowej organizacji ruchu etap 2b,

 • drogowe: budowa dróg technologicznych, prace rozbiórkowe, rozbiórka obiektów kubaturowych, demontaż szamba i wywóz odpadów ul. Nowoursynowska 102, prace rozbiórkowe, segregowanie i wywóz odpadów, rozbiórka nawierzchni (km  2+260/2+420),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa gazociągu - wykopy i zagęszczenia podłoża, montaż rurociągów, przygotowanie do przełączeń, zasypywanie wykopów po przełączeniach, przebudowa kolizji sanitarnej  - rozbiórka podbudowy; wiercenie otworów pod grodzice (km 1+915), przebudowa kolizji teletechnicznej Orange - budowa kanalizacji 6-otworowej, murowanie studni kablowej, odtwarzanie nawierzchni chodnika, prace porządkowe (km  2+400/2+470), przebudowa kolizji teletechnicznej UPC - demontaż i obniżenie istniejącego rurociągu, budowa ciepłociągu – spawanie rurociągów ciepłowniczych, rozładunek rur osłonowych (km 3+850/3+950),

 • inne roboty: prace przygotowawcze pod budowę zbiornika ZT-5 (km 3+590/3+610), utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu budowy i stanu BHP, prace porządkowe, organizacja i utrzymanie placu budowy (km 0+000/5+000).

16 kwietnia – 21 kwietnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu, roboty przygotowawcze pod wprowadzenie czasowej organizacji ruchu etap 2b,

 • drogowe: budowa dróg technologicznych (km 2+780/2+800), roboty porządkowe po wycince drzew i krzewów, prace rozbiórkowe, rozbiórka fundamentów budynku stajni SGGW, wywóz odpadów, rozbiórka obiektów kubaturowych ul. Nowoursynowska 102, segregowanie odpadów, rozbiórka nawierzchni (km 3+080/3+150),

 • roboty przezbrojeniowe:budowa gazociągu - wykopy pod gazociąg, wykopy kontrolne, zgrzewanie rurociągów, montaż kurka, odcięcia gazociągów w ul. Cynamonowej, zasypka gazociągów,zagęszczanie podłoża (km2+180/3+150), przebudowa kolizji sanitarnej- roboty przygotowawcze, przygotowanie placu do wbijania grodzic (km 1+915), przebudowa kolizji teletechnicznej Orange - budowa kanalizacji 12-otworowej, demontaż istniejącej studni, posadowienie nowej studni oraz budowa kanalizacji 6-otworowej - prace przygotowawcze, budowa ciepłociągu – zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na trasie ciepłociągu, transport i rozładunek rur (3+850/3+950), przebudowa kolizji energetycznej – wykop pod projektowany kabel, przewiert sterowany, wciąganie kabla nN, zagęszczanie terenu po ułożeniu kabla, prace porządkowe,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu Z1, prace przygotowawcze pod budowę zbiornika ZT-5 (km 3+590/3+610), montaż barier wzdłuż ul Płaskowickiej (strona południowa) - zabezpieczenie terenu budowy, montaż zasilania i oświetlenia placu budowy, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola ogrodzeń placu buwowy i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+000/5+000), montaż ogrodzeń herpetologicznych (km3+500/4+050).

09 kwiatnia – 14 kwietnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • drogowe: budowa dróg technologicznych (km 0+700/1+000 i 1+920/2+230), wycinka drzew, usuwanie karp, roboty porządkowe, rozbiórka budynku stajni SGGW oraz inne prace rozbiórkowe (km 0+000/5+000),

 • roboty przezbrojeniowe: budowa gazociągu - budowa gazociągu - wykopy pod gazociąg, zgrzewanie kształtek rurociągów, montaż gazociągu, zasypka rurociągów (km 2+190/3+100), przebudowa kolizji wodociągowej - zasypka, zagęszczenie i przygotowania do próby szczelności - ul. Gandhi, budowa ciepłociągu – zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej na trasie ciepłociągu (3+850/3+950),

 • inne roboty: prace porządkowe - usuwanie odpadów - Nowoursynowska 102, usuwanie wody z wykopu Z1, prace przygotowawcze pod budowę zbiornika ZT-5 (km 3+590/3+610), montaż barier wzdłuż ul Płaskowickiej strona południowa - zabezpieczenie terenu budowy, montaż zasilania placu budowy, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, prace porządkowe (km 0+000/5+000).

03 kwietnia – 07 kwietnia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • drogowe: roboty przygotowawcze pod wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu etap 2b (km 3+150/3+200), budowa dróg technologicznych, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (km 0+900/1+000), usuwanie karp, roboty porządkowe, prace rozbiórkowe, rozbiórka budynku stajni SGGW (km 0+000/5+000),

 • roboty przezbrojeniowe: budowa gazociągu - przewiert pod ul. Braci Wagów i zgrzewanie rurociągu, montaż i zasypka rurociągu (km 2+660/3+100), przebudowa kolizji wodociągowej - układanie rur osłonowych przy ul. Gandhi,

 • inne roboty: wykonanie tymczasowego chodnika przy ul. Kazury, montaż zasilania myjek ustawionych na placu budowy (km 1+400, 2+900), montaż barier wzdłuż ul. Płaskowickiej strona południowa- zabezpieczenie terenu budowy, usuwanie wody z wykopu Z1, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, prace porządkowe.

26 marca – 31 marca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiary piezometrów i rysomierzy manualnych, pomiary inklinometrów gruntowych zainstalowanych przy KEN 54/56 i Lanciego 19, serwis i wizja lokalna, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, wiercenie otworów i wklejanie prętów po str. zach., zbrojenie i deskowanie półki dolnej segmentu 12, montaż uziemienia segmentu S12, zbrojenie ścian - strona wschodnia, zbrojenie i deskowanie stropu segmentu S32, prace przygotowawcze do betonowania stropu segmentu S32 i S33, prace przygotowawcze do betonowania stropu segmentu S31 - etap III, betonowanie stropu segmentu S31 - etap III, montaż uziemienia segmentu S32, pielęgnacja i zacieranie zabetonowanego stropu segmentu S31, wylewanie chudego betonu segment S33,

 • roboty ziemne: wykop wstępny, wywóz urobku z wykopu pod belki transferowe, przygotowanie podłoża pod strop,

 • drogowe: budowa dróg technologicznych, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (km 0+600/0+800),

 • roboty przezbrojeniowe: prace przygotowawcze pod przewiert pod ul. Braci Wagów, przewiert pod ul. Lanciego, montaż i zasypka rurociągu, montaż gazociągu, montaż rurociągu,

  likwidacja skutków uszkodzenia podczas przeprowadzania próby szczelności  – wykopy (km 1+450/1+900), ul. Gandhi -  roboty przygotowawcze pod przebudowę kolizji wodociągowej,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu Z1, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, prace porządkowe ( km 0+000/5+000), Kanał Grabowski - wykop, montaż i zasypywanie rur oraz montaż zastawki.

19 marca – 24 marca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, pomiary piezometrów i rysomierzy manualnych, pomiary inklinometrów gruntowych zainstalowanych przy KEN 54/56 i Lanciego 19, serwis i konserwacja urządzeń, serwis i wizja lokalna wraz z konserwacją urządzeń, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, wiercenie otworów po str zach. i wklejanie prętów po stronie wsch. i zach., zbrojenie ścian i żeber usztywniających, wykop i podkop segmentu 12, betonowanie warstwy wyrównawczej segment 12 etap I, iniekcja rys w tunelu metra, deskowanie i zbrojenie półki dolnej segementu 12; montaż węzy iniekcyjnych w segmencie 12, zbrojenie stropu segmentu S32, prace przygotowawcze do betonowania stropu segmentu S32, betonowanie stropu segmentu S31 - etap II, pielęgnacja zabetonowanego stropu segmentu S31; montaż uziemienia stropu S32 (km 2+510-2+560), wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych segment S05, wykonanie ściany szczelinowej (km 1+260/1+415),

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+260/1+650), wykop wstępny, wywóz urobku z wykopu pod belki transferowe, przygotowanie podłoża pod strop,

 • drogowe: usuwanie karp, roboty porządkowe, prace rozbiórkowe, rozbiórka budynków stajni SGGW, (km 0+000/5+000), budowa dróg technologicznych, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (km 0+600/2+200), roboty brukarskie (km 1+400/2+500), wycinka drzew i krzewów (km 3+190/3+230),

 • roboty przezbrojeniowe: zasypywanie gazociągu i próby szczelności (km 1+660-2+200), zasypywanie gazociągu, montaż gazociągu, przewiert pod ul. Lanciego,wykopy pod gazociąg, zgrzewanie kształtek (km 2+800-3+150), montaż gazociągu (km 2+660-3+100), przebudowa kolizji teletechnicznych KT-1 Netia, KT-3 UPC oraz KT-4 PTC (km 0+750-1+900),

 • inne roboty: Kanał Grabowski - umocnienie dna i skarp zbiornika, wykop, montaż i zasypka rur, budowa rurociągu zrzutowego pomiędzy ul. Marcepanową, a ul. Karuzela – wykop, montaż i zasypywanie rur, montaż barier betonowych - strona południowa ul. Płaskowickiej oraz montaż wygrodzenia placu budowy, montaż oświetlenia i zasilania placu budowy, demontaż słupów oświetleniowych.

12 marca – 17 marca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km0+800 / 5+000),

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, pomiary piezometrów i rysomierzy manualnych, pomiary inklinometrów gruntowych zainstalowanych przy KEN 54/56 i Lanciego 19, serwis i wizualna kontrola urządzeń monitoringu, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, wiercenie otworów i wklejanie prętów po stronie wsch. i zach., zbrojenie stropu segmentu S31 i S32, prace przygotowawcze do betonowania stropu segmentu S32, rozdeskowanie półki dolnej segmentu 3 i 13, rozładunek stali, montaż dylatacji stropu S31/S32, montaż węży iniekcyjnych S32, betonowanie stropu segmentu S31 - etap I, zbrojenie i deskowanie półki dolnej segmentu 2, deskowanie i betonowanie półki dolnej segmentu 5 i 15, montaż uziemienia segmentu 2 oraz 5 i 15,zbrojenie żeber usztywniających, montaż uziemienia - segment 2, pielęgnacja zabetonowanej półki dolnej segmentu 2, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych segment S05-S07; mobilizacja stacji bentonitowej i głębiarki, wykonanie ściany szczelinowej S7-17,

 • roboty drogowe: usuwanie karp, roboty porządkowe, prace rozbiórkowe (km 0+000/5+000), rozbiórka budynków stajni SGGW, budowa dróg technologicznych,

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+260/1+650), przygotowanie podłoża pod strop segmentu S32-S33,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu Z1, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, prace porządkowe, montaż oświetlenia i zasilania placu budowy, naprawa kamer, montaż ogrodzenia placu budowy, demontaż słupów oświetleniowych, przestawianie słupa oświetleniowego, Kanał Grabowski - wykop zbiornika, wywóz urobku, budowa rurociągu zrzutowego pomiędzy ul. Marcepanową, a ul. Karuzela – wykop, montaż, zasypywanie rur i układanie kanału, zbiornik - wykop pod zbiornik, układanie płyt ażurowych na dnie i skarpach, roboty wykończeniowe, prace porządkowe,

 • roboty przezbrojeniowe: zasypywanie gazociągu (km 1+700/1+900), zgrzewanie rurociągów i wykopy pod gazociąg (km 2+800/3+150),

05 marca – 10 marca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 0+800 / 5+000),

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, pomiary piezometrów i rysomierzy manualnych, serwis i wizja lokalna, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, wiercenie otworów i wklejanie prętów po stronie wsch. i zach., wykopy i podkopy pod segmenty 2, betonowanie II warstwy chudego betonu pod półkę dolną segmentu 5 i 15; betonowanie warstwy wyrównawczej segmentu 2 etap I i II, deskowanie i zbrojenie półki dolnej segmentu 5 i 15 oraz stropu segmentu S31, prace przygotowawcze do betonowania stropu segmentu S31, betonowanie chudego betonu pod strop segmentu S32, skuwanie lodu w wykopie, skuwanie chudego betonu pod dnem metra i przygotowywanie powierzchni do montażu węży iniekcyjnych segmentu 2, montaż węży iniekcyjnych segmentu 2, 5 i 15, deskowanie półki dolnej segmentu 2, skuwanie koron ścian szczelinowych w rejonie tunelu metra oraz w segmentach S32-S33, deskowanie i betonowanie półki dolnej segmentu 3 i 13, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych segment S06-S07; mobilizacja stacji bentonitowej i głębiarki.

 • roboty drogowe: usuwanie karp, roboty porządkowe, prace rozbiórkowe, (km 0+000/5+000), budowa dróg technologicznych, frezowanie jezdni południowej ul. Płaskowickiej km 1+350 -1+450 oraz wyłączonej części ul. Pileckiego,

 • roboty ziemne: wywóz urobku z wykopu pod półki dolne wzmocnienia tunelu metra, wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+260/1+650), przygotowanie podłoża pod strop segmentu S32-S33,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu Z1, utrzymanie dróg technologicznych, zabezpieczanie sączka francuskiego strona północno-zachodnia Z1, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, prace porządkowe, zasypywanie zastoisk i zbiorników wodnych, montaż oświetlenia i zasilania placu budowy, montaż ogrodzenia placu budowy, przestawienie ogrodzenia placu budowy,  rozładunek stali, demontaż słupów oświetleniowych, budowa rurociągu zrzutowego pomiędzy ul. Marcepanową, a ul. Karuzela - roboty budowlane - korytowanie i przygotowanie pod kruszywo terenu po budowie kanału na odcinku od skrzyżowania z ul. Karuzela w kierunku S-2- zbiornik - układanie płyt ażurowych na dnie i skarpach - odtworzenie nawierzchni drogi - warstwa kruszywa,

 • roboty przezbrojeniowe: montaż gazociągu (km 1+420/1+910), zgrzewanie rurociągów i wykopy pod gazociąg (km 2+800/3+150),

26 lutego– 03 marca 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu (km0+800 / 5+000),

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, pomiar inklinometrów gruntowych zainstalowanych przy budynkach KEN 54 i Lanciego 19, pomiary piezometrów i rysomierzy, wizualna kontrola sprzętu monitoringu i prace serwisowe, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, prace przygotowawcze przed wierceniem w segmencie 1 i 6, wiercenie otworów po stronie wsch. i zach., wykopy i podkopy pod segmenty 2, 5 i 15, demontaż murków prowadzących, skuwanie koron ścian szczelinowych segmentu S32-S33, zbrojenie półki dolnej segmentu 3 i 13, skuwanie chudego betonu pod dnem metra i przygotowywanie powierzchni do montażu węży iniekcyjnych segment 5 i 15, zbrojenie i deskowanie stropu segmentu S31, montaż uziemienia, wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych segment S07 (km 1+360/1+415)

 • roboty drogowe: wycinka drzew i krzewów, prace rozbiórkowe, usuwanie skarp, roboty porządkowe (km 0+000/5+000), budowa dróg technologicznych, montaż wygrodzeń,

 • roboty ziemne: wybranie gruntu zanieczyszczonego kłączami rdestowca (km0+620/1+105), wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+260/1+650), przygotowanie podłoża pod strop segmentu S32-S33,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu Z1, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, prace porządkowe, zabezpieczanie sączka francuskiego strona północno-zachodnia Z1, montaż oświetlenia placu budowy, przestawianie wygrodzenia placu budowy, budowa rurociągu zrzutowego pomiędzy ul. Marcepanową, a ul. Karuzela - zbiornik - układanie płyt ażurowych na skarpie lewej,

 • roboty przezbrojeniowe:, wykopy pod gazociąg, zgrzewanie rurociągów.

19 lutego– 24 lutego 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu, wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - etap 2a,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, pomiar inklinometrów gruntowych zainstalowanych przy budynkach KEN 54 i Lanciego 19, pomiary piezometrów i rysomierzy, wizualna kontrola sprzętu monitoringu i prace serwisowe, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, wiercenie otworów po stronie wsch. i zach., wklejanie prętów po stronie wsch., wykopy i podkopy pod segmenty 5 i 15, II etap betonowania warstwy wyrównawczej segmentu 3 i 13; rozdeskowanie półek dolnych segmentów 1, 6 i 16, demontaż murków prowadzących, skuwanie koron ścian szczelinowych segmentu S32-S33, deskowanie półki dolnej segmentu 3 i 13,przygotowywanie pod montaż węży iniekcyjnych - segment 3 i 13, zbrojenie oraz deskowanie stropu segmentu S31, betonowanie warstwy wyrównawczej segment S31, montaż uziemienia, zabezpieczenie urządzeń monitoringu przed wykonywaniem platformy pod wiercenie w segmencie 1

 • roboty drogowe: wycinka drzew i krzewów, prace rozbiórkowe (km 0+000/5+000), budowa dróg technologicznych, roboty przygotowawcze do wdrożenia Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 1+200/2+500) - układanie mieszanki mineralno- asfaltowej na poszerzeniach jezdni i zatokach autobusowych,

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+260/1+410), przygotowanie podłoża pod strop segmentu S32-S33,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu Z1, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, prace porządkowe, montaż zasilania placu budowy, montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pileckiego i ul. Płaskowickiej oraz na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej i ul. Pileckiego, demontaż słupów oświetleniowych, budowa rurociągu zrzutowego pomiędzy ul. Marcepanową, a ul. Karuzela - wykop, montaż i zasypka rur, wykop pod zbiornik, zbiornik - układanie płyt ażurowych,

 • roboty przezbrojeniowe: zgrzewanie kształtek rurociągów, wykopy pod gazociąg, zgrzewanie i montaż rurociągów, przekopy kontrolne istniejących gazociągów, zasypki wykopówgazociągów, prace przygotowawcze pod budowę urządzeń sieci teletechnicznej, prace związane z przebudową sieci teletechnicznej - kolizje KT-5 (budowa studni SKMOD-6), KT-6 (budowa kanalizacji teletechnicznej) i KT-8 (budowa studni SKMOD 4, budowa kanalizacji teletechnicznej.

12 lutego– 17 lutego 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, pomiar inklinometrów gruntowych zainstalowanych przy budynkach KEN 54 i Lanciego 19, pomiary piezometrów, serwis i wizja lokalna, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, wiercenie otworów po stronie wsch. i zach., wykopy i podkopy segmentów, betonowanie warstwy wyrównawczej segmentu 3 i 13; betonowanie półek dolnych segmentu 14, 1, 6 i 16, pielęgnacja zabetonowanych segmentów 14, 1, 6 i 16, skuwanie chudego betonu i przygotowywanie powierzchni dna metra pod montaż węży iniekcyjnych, przygotowanie zbrojenia ścian szczelinowych pod strop - segmentu S31, wywóz stacji bentonitowej, zbrojenie oraz deskowanie stropu segmentu S31, montaż uziemienia,

 • roboty drogowe: wycinka drzew i krzewów, prace rozbiórkowe (km 0+000/5+000), budowa dróg technologicznych, roboty przygotowawcze do wdrożenia Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 1+200/1+600), transport ogrodzeń, wygradzanie terenu budowy (km 1+000/1+450),

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod tunel trasy S2 (km 1+260/1+410), przygotowywanie podłoża pod skuwanie koron ścian 2 segmentów,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu Z1, uzupełnianie opinki drewnianej obudowy berlińskiej w miejscu usuniętej starej stabilizacji - strona północno zachodnia, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, wywóz urobku z wykopu, demontaż słupów oświetleniowych, montaż zasilania, słupów i linii napowietrznych oświetlenia budowy, budowa rurociągu zrzutowego pomiędzy ul. Marcepanową, a ul. Karuzela - wykop, montaż i zasypka rur, wykop pod zbiornik, zbiornik - układanie płyt ażurowych

 • roboty przezbrojeniowe: zgrzewanie kształtek rurociągów, wykopy pod gazociąg, zgrzewanie gazociągów, montaż rurociągów, przewiert pod ul. Stryjeńskich, zasypka rurociągu,

05 lutego– 10 lutego 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczyty rysomierzy, odczytywanie danych z tensometrów, pomiary piezometrów, pomiar inklinometrów zainstalowanych przy KEN54 i Lanciego 19, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, deskowanie półki dolnej segmentu 14, zbrojenie półki dolnej segmentu, wiercenie otworów po stronie wsch. I zach., skuwanie koron koron ścian szczelinowych, przygotowanie zbrojenia i zbrojenie ścian pod strop S31, montaż uziemienia, montaż węży iniekcyjnych segment S31, montaż kotew pod wieszaki

 • roboty drogowe: roboty przygotowawcze do wdrożenia Tymczasowej Organizacji Ruchu (km 1+200/3+300), wygradzanie terenu budowy (km 1+500/3+100), wycinka drzew i krzewów, rozbiórka obiektów kubaturowych,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu Z1, utrzymanie dróg technologicznych, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, prace porządkowe, montaż zasilania, słupów i linii napowietrznych oświetlenia budowy,

 • roboty przezbrojeniowe: zgrzewanie rur osłonowych, rurociągu DN 355 i kształtek rurociągów DN 355 i DN 400, wykopy pod gazociąg, układanie gazociągu, montaż rurociągu DN 355.

29 stycznia – 03 lutego 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu, wdrożenie I etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczyty rysomierzy, odczytywanie danych z tensometrów, pomiary piezometrów, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, deskowanie półki dolnej segmentu i rozdeskowanie półki dolnej segmentu, zbrojenie półek dolnych 2 segmentów, wiercenie otworów po stronie wsch. I zach., betonowanie warstwy wyrównawczej segment 14,wykop i podkop segmentu 14; skuwanie chudego betonu pod płytą denną metra i piaskowanie powierzchni, skuwanie koron ścian szczelinowych, wywóz głębiarki, wylewanie chudego betonu pod strop segmentu S31, dostawa stali oraz innych materiałów, zacieranie chudego betonu segment 31.

 • roboty ziemne: wykopy, przygotowywanie podłoża pod płytę stropu segmentu S31

 • roboty drogowe: roboty przygotowawcze do wdrożenia Tymczasowej Organizacji Ruchu, wycinka drzew i krzewów, zabezpieczanie drzew i krzewów, rozbiórka obiektów kubaturowych, budowa dróg technologicznych, wygradzanie terenu budowy

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu Z1, montaż uziemienia w obszarze 2 segmentów, przygotowanie pod montaż węży iniekcyjnych, utrzymanie dróg technologicznych, zabezpieczanie skarpy, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, prace porządkowe, montaż zasilania i słupów i linii napowietrznych oświetlenia budowy, wywóz humusu,

 • roboty przezbrojeniowe: zgrzewanie rurociągu DN 180, zgrzewanie kształtek rurociągu DN 355 i DN 400, wykopy gazociągu, odkrywki kontrolne gazociągów i istniejącego wodociągu

22 stycznia – 27 stycznia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu, wdrożenie I etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczyty rysomierzy, odczytywanie danych z tensometrów, pomiary piezometrów, kontrola urządzeń na powierzchni, pomiary inklinometrów gruntowych zainstalowanych przy budynkach KEN 54 i Lanciego 19, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, piaskowanie powierzchni segmentu, montaż węży iniekcyjnych w segmencie, deskowanie i zbrojenie półek dolnych 2 segmentów, wiercenie otworów po stronie wsch., wykop i podkop segmentu 14; skuwanie chudego betonu pod płytą denną metra, skuwanie koron ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: przygotowywanie podłoża pod płytę stropu segmentu S31

 • roboty drogowe: roboty przygotowawcze do wdrożenia Tymczasowej Organizacji Ruchu etap I, wycinka drzew i krzewów, rozbiórka obiektów kubaturowych, budowa dróg technologicznych, wygradzanie terenu budowy

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu Z1, utrzymanie dróg technologicznych i ciągów pieszych, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, prace porządkowe, montaż słupów i linii napowietrznych oświetlenia budowy

 • roboty przezbrojeniowe: zgrzewanie rurociągu DN 400 (144mb) i DN 315

15 stycznia – 21 stycznia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczyty rysomierzy, odczytywanie danych z tensometrów, pomiary piezometrów, serwis i konserwacja instrumentów, prace inwentaryzacyjne, kontrola poziomowania tachimetrów,opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, piaskowanie, usuwanie starego prefabrykatu z tunelu metra, zbrojenie belki dolnej segmentu 4, wykop pod belkę dolną segmentu 6+16, zbrojenie półki dolnej segmentu 4 i 1, wykop i podkop oraz betonowanie warstwy wyrównawczej segmentu 6+16, deskowanie półki dolnej segmentu 1 i 4, skuwanie koron ścian szczelinowych - segment S31,

 • roboty ziemne: przygotowywanie podłoża pod płytę stropu segmentu S31

 • roboty drogowe: wycinka drzew i krzewów, rozbiórka obiektów kubaturowych, budowa dróg technologicznych, wygradzanie terenu budowy

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, montaż uziemienia, kontrola wygrodzeń i stanu BHP,

 • roboty przezbrojeniowe: zgrzewanie rurociągu DN 355.

08 stycznia – 14 stycznia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczyty rysomierzy, odczytywanie danych z tensometrów, pomiary inklinometrów, pomiary piezometrów, instalacja łańcuchów inklinometrycznych kontrola oraz dodawanie do systemu punktów monitoringowych w budynku przy ul. Lanciego 19 , opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, usuwanie starego prefabrykatu z tunelu metra, oczyszczanie spodu metra, szalowanie półki dolnej segmentu 4 belki wzmacniającej,nacinanie kanałów pod węże iniekcyjne segmentu 4, montaż rurek iniekcyjnych, deskowanie i rozpoczęcie zbrojenia segmentu 4, niwelacja pod chudy beton segment 1, zbrojenie i szalowanie półki dolnej segmentu 4, wylanie II warstwy chudego betonu segmentu 1, montaż węży iniekcyjnych, wykonywanie ściany szczelinowej sekcji S32-C-P-08 usytuowanej w miejscu soczewki wodnej - betonowanie, skuwanie koron ścian szczelinowych - segment S31, S32, wywóz urobku z głębienia ścian,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, wycinka drzew i krzewów, rozbiórka obiektów kubaturowych, roboty przygotowawcze do wdrożenia TOR etap I, budowa dróg technologicznych, wygradzanie terenu budowy (lokalizacja 0+000, 5+000),

 • budowa rurociągu zrzutowego pomiędzy ul. Marcepanową, a ul. Karuzela - wykop, montaż i zasypka rur DN600, zdejmowanie warstwy ziemi urodzajnej pod zbiornik (lokalizacja 5+000),

 • roboty przezbrojeniowe: zgrzewanie rurociągu DN 355.

03 stycznia – 05 stycznia 2018

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczyty rysomierzy, pomiary piezometrów, instalacje rejestratorów danych,opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, skuwanie korony ścian szczelinowych, dostosowywanie ścian szczelinowych (baret) do docelowej rzędnej, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, usuwanie starego prefabrykatu z tunelu metra, piaskowanie, wykonywanie ściany szczelinowej usytuowanej w miejscu soczewki wodnej, prace przygotowawcze pod montaż węży iniekcyjnych, montaż węży iniekcyjnych, wykonanie II warstwy chudego betonu na segmencie 4 i 1 wzmocnienia tunelu metra.

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, wycinka drzew i krzewów (lokalizacja 4+800, 1+800),

 • budowa rurociągu zrzutowego pomiędzy ul. Marcepanową, a ul. Karuzela (lokalizacja 5+000)

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A