Utrudnienia w ruchu Zad.C

 

W dniu 22.12.2020r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem nr PM/IO6/610/20 wdrożył stałą organizację ruchu dla ciągu S2, od granicy z POW Zadanie B (km 11+478,52) do km 18+949,95 wraz z uruchomieniem węzła Patriotów zamknięciem przejazdu kolejowego w Miedzeszynie.

 

W dniu 19.10.2020 r. ok. godz. 10.00, w związku z przebudową skrzyżowania ul. Żwanowieckiej i Drozdowej, Wykonawca zgodnie z zatwierdzonym projektem nr 1542/20 z dnia 25.06.2020 r., wdrożył w tym rejonie czasową organizację ruchu. Wyłączone z ruchu samochodowego zostało skrzyżowanie Żwanowiecka/Drozdowa - ruch pieszy został zachowany. Dodatkowo wyłączono z ruchu skręt z ulicy Zabawnej w drogę dojazdową DD24.

 

W dniu 13.10.2020 r. o godz. 6.00, zgodnie z zatwierdzonym projektem nr 1542/20 z dnia 25.06.2020 r., Wykonawca wdrożył czasową organizację ruchu na oddanie do użytkowania ulicy Patriotów Wschód wraz w wiaduktem w ciągu tej ulicy. Jednocześnie zlikwidowanzostał  dotychczasowy objazd po stronie zachodniej ulicy Patriotów. Na wyłączonym z ruchu odcinku ul. Patriotów, ruch w obu kierunkach odbywa się po stronie wschodniej.

        Otwarcie ulicy Patriotów Wschód zamknięcie ulicy Patriotów Zachód

 

W dniu 10.08.2020r. zgodnie z decyzją WINB i zatwierdzonymi Projektami czasowych organizacji ruchu, Wykonawca wdrożył zmiany w organizacji ruchu na oddanie do użytkowania ulic  wraz w wiaduktami w ciągu tych ulicy:

  1.  Tawułkowej, dopuszczenie obiektu WD 05-10 do użytkowania, zgodnie z Projektem czasowej organizacji ruchu nr 861/20,
  2.  Izbickiej, dopuszczenie obiektu WD 05-07 do użytkowania, zgodnie z Projektem czasowej organizacji ruchu nr 2530/19.

Organizację będą obowiązywały do czasu wprowadzenia stałej organizacji ruchu na budowie POW na Zadaniu C.

 

W dniu 29.06.2020r. zgodnie z decyzją WINB i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu nr 861/20, Wykonawca  wdrożył zmiany w organizacji ruchu na oddanie do użytkowania ulicy Mozaikowej wraz w wiaduktem w ciągu tej ulicy. Jednocześnie zlikwidowany został tymczasowy by-pass wykonany na ulicy Mozaikowej.

Organizacja będzie obowiązywać do wprowadzenia stałej organizacji ruchu na budowie POW Zadanie C.

     organizacja ruchu na ul. Mozaikowej 

 

W dniu 03.06.2020 r., zgodnie z decyzją WINB i zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu nr 2658/19, Wykonawca  wdrożył zmiany w organizacji ruchu na oddanie do użytkowania ulicy Zabawnej. W wyniku wprowadzonych zmian zamknięta została ulica Patriotów wschód od ulicy Dusznickiej do ulicy Arniki. Jednocześnie zlikwidowany został tymczasowy by-pass wykonany z płyt betonowych zlokalizowany w ul. ŻwanowieckiejPowyższa organizacja będzie obowiązywać przez okres około dwóch miesięcy.

      objazd ul. Patriotów wsch.

 

Od dnia 04.05.2020r., Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Izbickiej. Zmiana polega na wydłużeniu obowiązującego ruchu wahadłowego do ul. Kwitącej Akacji. Utrzymane zostało sterowanie ruchu sygnalizacją świetlną.

    ul. Izbicka 

 

Od dnia 30.04.2020r., Wykonawca wprowadził ruch na rondo na  ul. Izbickiej/Przełęczy z  jednoczesnym uruchomieniem nowej docelowej lokalizacji pętli autobusowej przy cmentarzu.

  pętla autobusowa i zmiany w organizcji ruchu na Izbickiej 

 

Od dnia 23.03.2020r.,w związku z budową ronda na ul. Izbickiej, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu. W rejonie prowdzonych prac wprowadzony został ruch wahadłowy. Przewidywany termin prowadzenia robót  - ok. 3 tygodnie.

 

Od dnia 12.11.19r. Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Patriotów zach.  Zmiana  polega na zamknięciu fragmentu jezdni na wysokości przecięcia budowanej trasy S-2 z ul. Patriotów. Ruch przełożony został na lokalny objazd (by-pass) poprowadzony wzdłuż docelowych łącznic po stronie zachodniej Węzła Patriotów połączonych odcinkiem tymczasowej drogi przechodzącej w poprzek obiektu WS 05-09. By-passowi drogowemu, na całej jego długości, towarzy ciąg pieszy. Wprowadzone zmiany pozwolą na realizację wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Patriotów Zachód wraz z wiaduktem kolejowym pod czwarty tor i potrwają do czerwca 2020 roku. 

     ul. Patriotów

 

Od dnia 08.11.2019r. Wykonawca, wprowadził  zgodnie z zatwierdzonym Projektem COR nr 2236/19, czasową organizację ruchu na ul. Izbickiej. Ruch pojazdów odbywa się po wyznaczonym objeździe.

   ul. Izbicka

 

W dniu 12.09.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem COR nr 1611/18, wprowadził czasową organizację ruchu polegającą na zmianie lokalizacji wjazdu z ul. Mozaikowej w ul. Deptak. Aktualnie wjazd w ul. Deptak odbywa się pod zlokalizowanym w ciągu ul. Mozaikowej obiektem WD 05-03. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do czasu wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

 

W dniu 22.07.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem COR nr 5021/18, wprowadził czasową organizację ruchu, która umożliwi budowę ronda zlokalizowanego po stronie zachodniej węzła Patriotów. Zmiana polega na skierowaniu ruchu pojazdów na tymczasową nawierzchnię wykonaną z płyt betonowych o długości ok. 60 m.

      ul. Patriotów

 

Od dnia  02.07.2019r.,  zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu nr 1611/18, Wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu na ul. Mozaikowej. Ruch odbywa się po zlokalizowanym bezpośrednio przy istniejącej ulicy Mozaikowej, objeździe wykonanym w technologii nawierzchni asfaltowej.

    Objazd ul. Mozaikowej

 

W dniu 25.03.2919r.w rejonie ul. Deptak i Brodnickiej, zgodnie z projektem nr 1611/18 z dnia 15.10.2018 r., Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu. Zmiany polegają na zamknięciu drogi łączącej ul. Deptak i ul. Brodnicką oraz zwężeniu tych dróg w obszarze skrzyżowań z zamykaną drogą.

    ul. Deptak - Brodnicka

 

W dniu 04.04.2019r. na zachodnim wlocie ul. Izbickiej przy skrzyżowaniu z ul. Przełęczy, zgodnie z projektem nr 5754/17 z dnia 09.04.2018 r. (etap K.12.1), wprowadzono zmiany w organizacji ruchu.  Zmiany polegają  na zamknięciu około 40m fragmentu chodnika oraz zwężeniu fragmentu jezdni w tym obszarze.

      ul. Izbicka przy skrzyżowaniu z ul. Przełęczy  etap K.12.1

 

W dniu 15.03.2019r.  Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji  Ruchu  PM/IC/1611/18 wdrożył na ul. Izbickiej zmiany w organizacji ruchu. Zmiany polegają na zamknięciu jednego pasa ruchu (odcinek o długości około 50m) na zachodnim wlocie ul. Izbickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Przełęczy. Po czynnej stronie jezdni będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

      ul. Izbicka

 

Od dnia 19.02.19r. na ul. Patriotów zach. w rejonie przejazdu kolejowego w Miedzeszynie, Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu 3984/18 wprowadził zmiany w organizacji ruchu polegające na uporządkowaniu istniejącego i ustawieniu nowego oznakowania. Celem wprowadzenia zmian jest poprawa bezpieczeństwa. Zmiany nie powodują utrudnień w ruchu. Czas trwania czasowej organizacji ruchu około 3 miesiące (po likwidacji tymczasowego połączenia ul. Arniki z ul. Drozdową).

 

Na czas budowy obiektu WD05-10 w ul. Tawułkowej, od dnia 26.11.2018r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji  Ruchu PM/IC/3126/17, planuje częściowe wyłączenie dla ruchu samochodowego ul. Tawułkowej. Zostanie wyznaczony objazd. Ruch pieszo - rowerowy na wyłączonym odcinku ul. Tawułkowej zostaje utrzymany.

      Wyznaczony objazd ul. Tawułkowa

 

W dniu 05.11.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/31125/17 na czas budowy docelowej pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Izbickiej, wprowadzona została czasowa organizacja ruchu.

 

Zawieszone do odwołania zostaje funkcjonowanie przystanku autobusowego IZBICKA-CMENTARZ 04W zamian uruchomiony jest przystanek zastępczy IZBICKA-CMENTARZ 54, zlokalizowany na tymczasowym wypłytowaniu przy ul. Izbickiej ok. 40 metrów za lokalizacją podstawową. Charakter przystanku dla linii 213 nie ulega zmianie.

 

Od dnia 31.10.2018r. zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15.10.201r. projektem nr 1611/18 wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na ul. Deptak.

 

W dniu 14.08.2018r. wprowadzono zmiany organizacji ruchu na ul. Arniki. Ruch odbywa się jednokierunkowo w stronę ulicy Bystrzyckiej i Żwanowieckiej  (objazd przez budowę). Drogą główną jest ciąg ulic Bystrzycka – Żwanowiecka (objazd przez budowę), ul. Arniki stała się drogą podporządkowanązmianie ulega obowiązujące dotychczas pierwszeństwo ruchu  na skrzyżowaniu Arniki – Bystrzycka – Żwanowiecka (objazd przez budowę).  W celu spowolnienia ruchu na ul. Arniki  zamontowane zostały trzy progi zwalniające.

 

W dniu 07.05.2018r.  zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/3124/17 zatwierdzonym przez Urząd m. St. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79 wprowadzony został etap III zamknięcia wschodniej jezdni ul. Patriotów na odcinku od ul. Arniki do ul. Drozdowej. Dla ruchu lokalnego wyznaczony został objazd (dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t ) poprowadzony ul. Arniki, drogą tymczasową z płyt betonowych oraz ul. Drozdową (na wysokości ul. Bystrzyckiej i Żwanowieckiej). Ruch pieszy poprowadzono chodnikiem wzdłuż drogi tymczasowej z płyt betonowych. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do ukończenia obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Zabawnej.

 

W dniu 04.12.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PMC/3126/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79,  w związku z częściowym zamknięciem ul. Celulozy została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Ul. Celulozy wyłączona jest z ruchu na odcinku pomiędzy ulicami Rozchodnikową i Przewodową. Planowany termin wznowienia ruchu na ul. Celulozy - 10.07.2020r.

     ul. Celulozy

Wykonawca wprowadził korektę w zakresie czasu zamknięcia ulicy Mozaikowej odstępując od wyłączenia jej z ruchu w okresie od 27.11.2017r. do 05.11.2018r. na rzecz zamykania jej w kilku etapach o różniej długości okresu zamknięcia w zależności od charakteru prowadzonych robót (przebudowa kolizji sieci uzbrojenia terenu, wzmocnienia podłoża gruntowego, robót drogowych związanych z wykonaniem dojazdów do wiaduktu). Inżynier zamieści informację na stronie internetowej kontraktu o każdym zgłoszonym przez Wykonawcę zamknięciu ulicy z odpowiednim wyprzedzeniem.

        ul. Mozaikowa

 W dniu 27.10.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/3127/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79 wprowadzono Czasową Organizację Ruchu dla obszaru roboczego „Patriotów-Wschód” obejmującego swoim obszarem ulice: Sztygarów, Bonisławską, Heleny Wolff, Wolną, Mszańską, Chryzantemy, Drozdową, Żwanowiecką, Arniki i Sarny. Zmiany w organizacji ruchu potrwają do 07.07.2020r.

       Węzeł Patriotów-Wschód

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A