Utrudnienia w ruchu Zad.C

 

Od dnia 23.03.2020r.,w związku z budową ronda na ul. Izbickiej, Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu. W rejonie prowdzonych prac wprowadzony został ruch wahadłowy. Przewidywany termin prowadzenia robót  - ok. 3 tygodnie.

 

Od dnia 12.11.19r. Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu na ul. Patriotów zach.  Zmiana  polega na zamknięciu fragmentu jezdni na wysokości przecięcia budowanej trasy S-2 z ul. Patriotów. Ruch przełożony został na lokalny objazd (by-pass) poprowadzony wzdłuż docelowych łącznic po stronie zachodniej Węzła Patriotów połączonych odcinkiem tymczasowej drogi przechodzącej w poprzek obiektu WS 05-09. By-passowi drogowemu, na całej jego długości, towarzy ciąg pieszy. Wprowadzone zmiany pozwolą na realizację wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Patriotów Zachód wraz z wiaduktem kolejowym pod czwarty tor i potrwają do czerwca 2020 roku. 

     ul. Patriotów

 

Od dnia 08.11.2019r. Wykonawca, wprowadził  zgodnie z zatwierdzonym Projektem COR nr 2236/19, czasową organizację ruchu na ul. Izbickiej. Ruch pojazdów odbywa się po wyznaczonym objeździe.

   ul. Izbicka

 

W dniu 12.09.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem COR nr 1611/18, wprowadził czasową organizację ruchu polegającą na zmianie lokalizacji wjazdu z ul. Mozaikowej w ul. Deptak. Aktualnie wjazd w ul. Deptak odbywa się pod zlokalizowanym w ciągu ul. Mozaikowej obiektem WD 05-03. Taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do czasu wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

 

W dniu 22.07.2019r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem COR nr 5021/18, wprowadził czasową organizację ruchu, która umożliwi budowę ronda zlokalizowanego po stronie zachodniej węzła Patriotów. Zmiana polega na skierowaniu ruchu pojazdów na tymczasową nawierzchnię wykonaną z płyt betonowych o długości ok. 60 m.

      ul. Patriotów

 

Od dnia  02.07.2019r.,  zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu nr 1611/18, Wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu na ul. Mozaikowej. Ruch odbywa się po zlokalizowanym bezpośrednio przy istniejącej ulicy Mozaikowej, objeździe wykonanym w technologii nawierzchni asfaltowej.

    Objazd ul. Mozaikowej

 

W dniu 25.03.2919r.w rejonie ul. Deptak i Brodnickiej, zgodnie z projektem nr 1611/18 z dnia 15.10.2018 r., Wykonawca wprowadził zmiany w organizacji ruchu. Zmiany polegają na zamknięciu drogi łączącej ul. Deptak i ul. Brodnicką oraz zwężeniu tych dróg w obszarze skrzyżowań z zamykaną drogą.

    ul. Deptak - Brodnicka

 

W dniu 04.04.2019r. na zachodnim wlocie ul. Izbickiej przy skrzyżowaniu z ul. Przełęczy, zgodnie z projektem nr 5754/17 z dnia 09.04.2018 r. (etap K.12.1), wprowadzono zmiany w organizacji ruchu.  Zmiany polegają  na zamknięciu około 40m fragmentu chodnika oraz zwężeniu fragmentu jezdni w tym obszarze.

      ul. Izbicka przy skrzyżowaniu z ul. Przełęczy  etap K.12.1

 

W dniu 15.03.2019r.  Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji  Ruchu  PM/IC/1611/18 wdrożył na ul. Izbickiej zmiany w organizacji ruchu. Zmiany polegają na zamknięciu jednego pasa ruchu (odcinek o długości około 50m) na zachodnim wlocie ul. Izbickiej przy skrzyżowaniu z ulicą Przełęczy. Po czynnej stronie jezdni będzie obowiązywał ruch wahadłowy.

      ul. Izbicka

 

Od dnia 19.02.19r. na ul. Patriotów zach. w rejonie przejazdu kolejowego w Miedzeszynie, Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu 3984/18 wprowadził zmiany w organizacji ruchu polegające na uporządkowaniu istniejącego i ustawieniu nowego oznakowania. Celem wprowadzenia zmian jest poprawa bezpieczeństwa. Zmiany nie powodują utrudnień w ruchu. Czas trwania czasowej organizacji ruchu około 3 miesiące (po likwidacji tymczasowego połączenia ul. Arniki z ul. Drozdową).

 

Na czas budowy obiektu WD05-10 w ul. Tawułkowej, od dnia 26.11.2018r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji  Ruchu PM/IC/3126/17, planuje częściowe wyłączenie dla ruchu samochodowego ul. Tawułkowej. Zostanie wyznaczony objazd. Ruch pieszo - rowerowy na wyłączonym odcinku ul. Tawułkowej zostaje utrzymany.

      Wyznaczony objazd ul. Tawułkowa

 

W dniu 05.11.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/31125/17 na czas budowy docelowej pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Izbickiej, wprowadzona została czasowa organizacja ruchu.

 

Zawieszone do odwołania zostaje funkcjonowanie przystanku autobusowego IZBICKA-CMENTARZ 04W zamian uruchomiony jest przystanek zastępczy IZBICKA-CMENTARZ 54, zlokalizowany na tymczasowym wypłytowaniu przy ul. Izbickiej ok. 40 metrów za lokalizacją podstawową. Charakter przystanku dla linii 213 nie ulega zmianie.

 

Od dnia 31.10.2018r. zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15.10.201r. projektem nr 1611/18 wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na ul. Deptak.

 

W dniu 14.08.2018r. wprowadzono zmiany organizacji ruchu na ul. Arniki. Ruch odbywa się jednokierunkowo w stronę ulicy Bystrzyckiej i Żwanowieckiej  (objazd przez budowę). Drogą główną jest ciąg ulic Bystrzycka – Żwanowiecka (objazd przez budowę), ul. Arniki stała się drogą podporządkowanązmianie ulega obowiązujące dotychczas pierwszeństwo ruchu  na skrzyżowaniu Arniki – Bystrzycka – Żwanowiecka (objazd przez budowę).  W celu spowolnienia ruchu na ul. Arniki  zamontowane zostały trzy progi zwalniające.

 

W dniu 07.05.2018r.  zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/3124/17 zatwierdzonym przez Urząd m. St. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79 wprowadzony został etap III zamknięcia wschodniej jezdni ul. Patriotów na odcinku od ul. Arniki do ul. Drozdowej. Dla ruchu lokalnego wyznaczony został objazd (dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t ) poprowadzony ul. Arniki, drogą tymczasową z płyt betonowych oraz ul. Drozdową (na wysokości ul. Bystrzyckiej i Żwanowieckiej). Ruch pieszy poprowadzono chodnikiem wzdłuż drogi tymczasowej z płyt betonowych. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do ukończenia obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Zabawnej.

 

W dniu 04.12.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PMC/3126/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79,  w związku z częściowym zamknięciem ul. Celulozy została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Ul. Celulozy wyłączona jest z ruchu na odcinku pomiędzy ulicami Rozchodnikową i Przewodową. Planowany termin wznowienia ruchu na ul. Celulozy - 10.07.2020r.

     ul. Celulozy

Wykonawca wprowadził korektę w zakresie czasu zamknięcia ulicy Mozaikowej odstępując od wyłączenia jej z ruchu w okresie od 27.11.2017r. do 05.11.2018r. na rzecz zamykania jej w kilku etapach o różniej długości okresu zamknięcia w zależności od charakteru prowadzonych robót (przebudowa kolizji sieci uzbrojenia terenu, wzmocnienia podłoża gruntowego, robót drogowych związanych z wykonaniem dojazdów do wiaduktu). Inżynier zamieści informację na stronie internetowej kontraktu o każdym zgłoszonym przez Wykonawcę zamknięciu ulicy z odpowiednim wyprzedzeniem.

        ul. Mozaikowa

 W dniu 27.10.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/3127/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79 wprowadzono Czasową Organizację Ruchu dla obszaru roboczego „Patriotów-Wschód” obejmującego swoim obszarem ulice: Sztygarów, Bonisławską, Heleny Wolff, Wolną, Mszańską, Chryzantemy, Drozdową, Żwanowiecką, Arniki i Sarny. Zmiany w organizacji ruchu potrwają do 07.07.2020r.

       Węzeł Patriotów-Wschód

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-02
-A +A