Utrudnienia w ruchu Zad.C

 

Od dnia 19.02.19r. o ok. godz. 12.00 na ul. Patriotów zach. w rejonie przejazdu kolejowego w Miedzeszynie, Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji  Ruchu 3984/18 planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu polegające na uporządkowaniu istniejącego i ustawieniu nowego oznakowania. Celem wprowadzenia tych jest zmian poprawa bezpieczeństwa. Czas trwania czasowej organizacji ruchu około 3 miesiące (po likwidacji tymczasowego połączenia ul. Arniki z ul. Drozdową).

     przejazd Miedzeszyn

 

Na czas budowy obiektu WD05-10 w ul. Tawułkowej, od dnia 26.11.2018r. Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji  Ruchu PM/IC/3126/17, planuje częściowe wyłączenie dla ruchu samochodowego ul. Tawułkowej. Zostanie wyznaczony objazd. Ruch pieszo - rowerowy na wyłączonym odcinku ul. Tawułkowej zostaje utrzymany.

      Wyznaczony objazd ul. Tawułkowa

 

W dniu 05.11.2018r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/31125/17 na czas budowy docelowej pętli autobusowej zlokalizowanej przy ul. Izbickiej, wprowadzona została czasowa organizacja ruchu.

 

Zawieszone do odwołania zostaje funkcjonowanie przystanku autobusowego IZBICKA-CMENTARZ 04W zamian uruchomiony jest przystanek zastępczy IZBICKA-CMENTARZ 54, zlokalizowany na tymczasowym wypłytowaniu przy ul. Izbickiej ok. 40 metrów za lokalizacją podstawową. Charakter przystanku dla linii 213 nie ulega zmianie.

 

Od dnia 31.10.2018r. zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15.10.201r. projektem nr 1611/18 wprowadzono zmiany w organizacji ruchu na ul. Deptak.

 

W dniu 14.08.2018r. wprowadzono zmiany organizacji ruchu na ul. Arniki. Ruch odbywa się jednokierunkowo w stronę ulicy Bystrzyckiej i Żwanowieckiej  (objazd przez budowę). Drogą główną jest ciąg ulic Bystrzycka – Żwanowiecka (objazd przez budowę), ul. Arniki stała się drogą podporządkowanązmianie ulega obowiązujące dotychczas pierwszeństwo ruchu  na skrzyżowaniu Arniki – Bystrzycka – Żwanowiecka (objazd przez budowę).  W celu spowolnienia ruchu na ul. Arniki  zamontowane zostały trzy progi zwalniające.

 

Od dnia 14.06.2018 r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/5754/17  zatwierdzonym przez Urząd m. St. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79, w związku z koniecznością  wykonania na ul. Izbickiej przebudowy kolizji branżowych, nastąpiło wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu. Prace związane z likwidacją powyższych kolizji odbywać się będą systematycznie od skrzyżowania z ulicą Kwitnącej Akacji do skrzyżowania z ul. Aleksandry Śląskiej . Wprowadzane zmiany polegać będą na krótkodystansowym (maksymalnie 180 m) zawężeniu jezdni do jednego pasa lub jej zwężeniu. Powyższe utrudnienia będą trwały ok. 2 miesięcy począwszy od dnia ich wprowadzenia.

 

W dniu 07.05.2018r.  zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/3124/17 zatwierdzonym przez Urząd m. St. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79 wprowadzony został etap III zamknięcia wschodniej jezdni ul. Patriotów na odcinku od ul. Arniki do ul. Drozdowej. Dla ruchu lokalnego wyznaczony został objazd (dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t ) poprowadzony ul. Arniki, drogą tymczasową z płyt betonowych oraz ul. Drozdową (na wysokości ul. Bystrzyckiej i Żwanowieckiej). Ruch pieszy poprowadzono chodnikiem wzdłuż drogi tymczasowej z płyt betonowych. Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do ukończenia obiektu inżynierskiego w ciągu ul. Zabawnej.

W dniu 09.04.2018r. o godz. 09:00 zamknięte zostały wloty ul. Prasowej i ul. Brodnickiej.  Podczas realizacji robót Wykonawca zapewnił ciągłość ruchu pieszego pomiędzy ul. Brodnicką i ul. Prasową, poprzez wykonanie tymczasowego ciągu w pasie drogowym, a także tymczasowego chodnika w obszarze skrzyżowania ul. Deptak i ul. Mozaikowej. Utrudnia w ruchu związane z wykonaniem ww. prac potrwają łączenie do końca kwietnia 2018, po zakończeniu robót organizacja ruchu zostanie przywrócona do stanu pierwotnego.

  ul. Brodnicka - Etap I              ul. Brodnicka - Prasowa - Etap II          ul. Prasowa - Etap II

 

 

W dniu 04.12.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PMC/3126/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79,  w związku z częściowym zamknięciem ul. Celulozy została wdrożona tymczasowa organizacja ruchu. Ul. Celulozy wyłączona jest z ruchu na odcinku pomiędzy ulicami Rozchodnikową i Przewodową. Planowany termin wznowienia ruchu na ul. Celulozy - 10.07.2020r.

     ul. Celulozy

W dniu 27.11.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/3128/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79  wdrożono tymczasową organizację ruchu dla obszaru roboczego – „Mozaikowa – Patriotów Zachód”. Przedmiotowy projekt tymczasowej organizacji ruchu obejmie swym zakresem następujące ulice zlokalizowane w obszarze ograniczonym ulicami Mozaikową i Patriotów: Mozaikowa, Szafirowa, Tuberozy, Deptak, Brodnicka. Planowany termin wznowienia ruchu na ul. Mozaikowej 05.11.2018r.

Wykonawca wprowadził korektę w zakresie czasu zamknięcia ulicy Mozaikowej odstępując od wyłączenia jej z ruchu w okresie od 27.11.2017r. do 05.11.2018r. na rzecz zamykania jej w kilku etapach o różniej długości okresu zamknięcia w zależności od charakteru prowadzonych robót (przebudowa kolizji sieci uzbrojenia terenu, wzmocnienia podłoża gruntowego, robót drogowych związanych z wykonaniem dojazdów do wiaduktu). Inżynier zamieści informację na stronie internetowej kontraktu o każdym zgłoszonym przez Wykonawcę zamknięciu ulicy z odpowiednim wyprzedzeniem.

        ul. Mozaikowa

 W dniu 27.10.2017r. zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu nr PM/IC/3127/17 zatwierdzonym przez Urząd m. st. Warszawy Biuro Polityki Mobilności i Transportu, ul. Marszałkowska 77/79 wprowadzono Czasową Organizację Ruchu dla obszaru roboczego „Patriotów-Wschód” obejmującego swoim obszarem ulice: Sztygarów, Bonisławską, Heleny Wolff, Wolną, Mszańską, Chryzantemy, Drozdową, Żwanowiecką, Arniki i Sarny. Zmiany w organizacji ruchu potrwają do 07.07.2020r.

       Węzeł Patriotów-Wschód

Ostatnia aktualizacja: 2019-02-19
-A +A