Roboty drogowe Zad.A_2017

27 grudnia– 29 grudnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, odczytywanie rysomierzy, pomiary piezometrów, pomiary inklinometrów, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: skuwanie korony ścian szczelinowych, dostosowywanie ścian szczelinowych (baret) do docelowej rzędnej, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, usuwanie starego prefabrykatu z tunelu metra, piaskowanie, wykonywanie ściany szczelinowej usytuowanej w miejscu soczewki wodnej, prace przygotowawcze pod montaż węży iniekcyjnych,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, kontrola wygrodzeń i stanu BHP,

 • budowa rurociągu zrzutowego pomiędzy ul. Marcepanową, a ul. Karuzela (lokalizacja 5+000).

18 grudnia– 22 grudnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, odczytywanie rysomierzy, pomiary inklinometrów i piezometrów,zwymiarowanie urządzeń na powierzchni, opracowywanie danych monitoringu, opracowywanie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, skuwanie korony ścian szczelinowych w rejonie segmentu 6 belki transferowej, prace przygotowawcze pod montaż węży iniekcyjnych, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, usuwanie starego prefabrykatu z tunelu metra, piaskowanie, dostawy stali zbrojeniowej dla belek wzmacniających, wykonywanie ściany szczelinowej – głębienie i betonowanie,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, kontrola wygrodzeń i stanu BHP, ustawianie zaplecza budowy.

 • budowa rurociągu zrzutowego pomiędzy ul. Marcepanową, a ul. Karuzela (lokalizacja 5+000).

11 grudnia– 16 grudnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, odczytywanie rysomierzy, pomiary inklinometrów, pomiar poziomuwód gruntowych, konserwacja stacji pomiarowych zdalnie sterowanych, dokonanie odczytów zerowych nowych inklinometrów, konserwacja tachimetrów na powierzchni, opracowywanie danych monitoringu, opracowywanie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, skuwanie korony ściany berlińskiej, wykopy pod segmenty belek wzmacniających tunel metra – niwelacja dna, wylewanie pierwszej warstwy chudego betonu, piaskowanie, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, usuwanie starego prefabrykatu z tunelu metra, uzupełnianie opinki drewnianej obudowy berlińskiej, wykonywanie ściany szczelinowej, głębienie, betonowanie, wykonywanie murków prowadzących,

 • roboty ziemne: wyrównywanie wykopu, demontaż drogi technologicznej na tunelu metra, wywóz urobku z głębienia ścian szczelinowych,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, zabezpieczanie osuwisk przy obudowie berlińskiej, wykonywanie platformy roboczej z płyt betonowych, skuwanie starej stabilizacji kolidującej z belkami wzmacniającymi.

04 grudnia– 09 grudnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, przedłużanie kabli tensometrów i podłączenie, odczytywanie rysomierzy, pomiary i odczyt inklinometrów, pomiar poziomuwód gruntowych, konserwacja urządzeń w tunelu metra, konserwacja stacji pomiarowych zdalnie sterowanych, konserwacja tachimetrów na powierzchni, wyrównanie wykopu po montażu oczepów, spawanie oczepów II rzędu kotew, racowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, skuwanie korony i iniekcja podstaw ściany berlińskiej, piaskowanie, sprężanie II rzędu kotew, wykop pod segment 1 belki wzmacniającej tunel metra, montaż opinki drewnianej obudowy berlińskiej, wykonywanie ścian szczelinowych – głębienie, betonowanie,

 • roboty ziemne: wywóz urobku z głębienia ścian szczelinowych,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, odśnieżanie, odladzanie dróg technologicznych, mycie dróg technologicznych, zabezpieczanie osuwisk przy obudowie berlińskiej, wykonywanie platformy roboczej z płyt betonowych, skuwanie starej stabilizacji kolidującej z belkami wzmacniającymi.

27 listopada – 02 grudnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • kontrola poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, odczytywanie rysomierzy, pomiary inklinometrów, zabezpieczanie systemu monitoringu, konserwacja stacji pomiarowych zdalnie sterowanych, połączenie tensometrów do odczytu automatycznego, instalacja urządzenia rejestrującego, mobilizacja wykonawcy robót żelbetowych, usuwanie starego prefabrykatu z tunelu metra, montaż oczepów II rzędu kotew - spawanie, sprężanie II rzędu kotew, opracowywanie danych monitoringu, tworzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, wykonywanie ścian szczelinowych – głębienie, betonowanie, wykonywanie murków prowadzących,

 • roboty ziemne: wykop pod montaż oczepów, wyrównanie wykopu,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, wycinanie starych kotew gruntowych, wywóz urobku z głębienia ścian szczelinowych.

20 listopada – 25 listopada 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczytywanie danych z tensometrów, odczytywanie rysomierzy, pomiary inklinometrów, pomiary piezometrów, programowanie urządzeń rejestrujących, prace inwentaryzacyjne, opracowywanie danych monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, piaskowanie, wykop pod montaż oczepów,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, czyszczenie jezdni ul. Płaskowickiej.

13 listopada – 18 listopada 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczyty tensometrów, pomiary inklinometrów, pomiary piezometrów, prace inwentaryzacyjne, nadzór nad instalacjami rur inklinometrycznych, płukanie rur inklinometrycznych, kalibracja oraz konserwacja urządzeń monitoringu na powierzchni, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, piaskowanie, montaż opinki drewnianej obudowy berlińskiej, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, wykonywanie murków prowadzących, wykonywanie ściany szczelinowej – głębienie i betonowanie,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, budowa schodni do wykopu, czyszczenie jezdni ul. Płaskowickiej, wywóz urobku z głębienia ścian szczelinowych.

06 listopada – 10 listopada 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczyty tensometrów, pomiary piezometrów, odczytywanie danych z rysomierzy, instalacja automatycznych inklinometrów, prace inwentaryzacyjne, opracowywanie danych monitoringu, demobilizacja sprzętu po montażu kotew, prace porządkowe, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, piaskowanie, wykonywanie murków prowadzących, wykonywanie ściany szczelinowej – głębienie i  betonowanie, wykonywanie platform roboczych, prace porządkowe
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, budowa schodni do wykopu, kontrola wygrodzenia.

30 października – 04 listopada 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczyty tensometrów, pomiary piezometrów, odczytywanie danych z rysomierzy, kalibracja urządzeń monitoringu, programowanie zdalnego systemu powiadomień, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, wiercenie II rzędu kotew gruntowych, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, przygotowanie do piaskowania, demobilizacja sprzętu, prace porządkowe, wykonywanie murków prowadzących, wykonywanie ściany szczelinowej – głębienie i betonowanie, demobilizacja sprzętu, prace porządkowe

 • roboty ziemne: wykop pod montaż II rzędu kotew, wykop wstępny pod rampę zjazdową,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, budowa schodni do wykopu.

23 października – 28 października 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu, poprawa oznakowania poziomego,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczyty tensometrów, pomiary piezometrów, instalacja rury inklinometrycznej, odczytywanie danych z rysomierzy, prace serwisowe, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: montaż opinki drewnianej obudowy berlińskiej, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, montaż II rzędu kotew, sprężanie kotew, wykonywanie murków prowadzących, wykonywanie ściany szczelinowej – głębienie i betonowanie, wykonywanie platform roboczych - rampa

 • roboty ziemne: wykop pod montaż II rzędu kotew, wykop wstępny pod rampę zjazdową,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, prace przygotowawcze pod budowę schodni do wykopu, wywóz urobku z głębienia ścian szczelinowych.

16 października – 21 października 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiary tensometrów, pomiary piezometrów, instalacja łańcuchów i rur inklinometrycznych, odczytywanie danych z rysomierzy, prace serwisowe w tunelu metra, opracowanie danych monitoringu, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, montaż opinki drewnianej obudowy berlińskiej, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, demobilizacja kotwiarki i mieszalnika montaż II rzędu kotew, wykonywanie murków prowadzących, wykonywanie ściany szczelinowej – wykop, głębienie i betonowanie,

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod rampę zjazdową,

 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, prace porządkowe przed wykopem pod rampę zjazdową, wygradzanie wykopu rampy, wywóz urobku z głębienia ścian szczelinowych.

09 października – 13 października 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, odczyty danych z tensometrów, pomiary tensometrów, pomiary piezometrów, instalacja łańcuchów inklinometrycznych, odczytywanie danych z rysomierzy, prace serwisowe oraz kalibracja urządzeń, analiza i opracowanie danych monitoringu, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, montaż opinki drewnianej obudowy berlińskiej, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, dostawa materiału dla wykonania II rzędu kotew, mobilizacja kotwiarki i mieszalnika dla wykonania II rzędu kotew, wykonanie dodatkowej kotwy gruntowej pomiędzy palami, montaż II rzędu kotew, wykop pod montaż II rzędu kotew, wykonywanie murków prowadzących, wykonywanie ściany szczelinowej – wykop, ustawienie szalunków i betonowanie, wykonywanie platform roboczych oraz umocnienie zjazdu do wykopu - rampa,

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod rampę zjazdową,
 • inne roboty: usuwanie wody z wykopu, wygradzanie tunelu metra, montaż barierek BHP wzdłuż obudowy berlińskiej, osadzanie dekla studni dodatkowego wpustu do odwodnienia ul. KEN, wykonanie przypory betonowej, wywóz urobku z głębienia ścian szczelinowych.

02 października – 07 października 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiary piezometryczne, odczyt zerowy piezometru, odczytywanie danych z rysomierzy, prace konserwacyjne i serwisowe, instalacja rur inklinometrycznych, odczytywanie danych z tensometrów, opracowanie danych monitoringu, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, montaż opinki drewnianej obudowy berlińskiej, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, wykonywanie murków prowadzących, wykonywanie ściany szczelinowej, montaż zbrojenia i rur kontraktorowych, betonowanie,

 • roboty ziemne: wykop pod montaż II rzędu kotew, wykop wstępny pod rampę zjazdową,

 • Inne roboty: usuwanie wody z wykopu, poprawa wygrodzeń, wygradzanie tunelu metra, wykonywanie dodatkowego wpustu do odwodnienia ul. KEN.

25 września – 30 września 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiary piezometryczne, odczytywanie danych z rysomierzy, prace konserwacyjne i kalibracja urządzeń, prace serwisowe w tunelu, odczytywanie danych z tensometrów, tworzenie dokumentacji fotograficznej reperów, opracowanie danych monitoringu, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, wykonywanie platform roboczych – rampa, montaż opinki drewnianej, sprężanie kotew, usuwanie izolacji ze ścian tunelu metra, wykonywanie murków prowadzących, wykonywanie ściany szczelinowej,

 • roboty ziemne: wykop pod montaż II rzędu kotew, wykop wstępny pod rampę zjazdową, wywóz gruntu z wyrównania platform,

 • Inne roboty: usuwanie wody z wykopu, poprawa wygrodzeń, wykonywanie dodatkowego wpustu do odwodnienia ul. KEN, uszczelnianie studni.

18 września – 25 września 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiary piezometryczne, odczytywanie danych z rysomierzy, odczytywanie danych z tensometrów, prace konserwacyjne i inwentaryzacyjne, opracowanie danych monitoringu, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, montaż opinki drewnianej, wykonywanie murków prowadzących, montaż oczepów i uciąglanie oczepów, sprężenie kotew, przestawienie stacji bentonitowej i zaplecza socjalnego wykonawcy ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod rampę zjazdową, wywóz gruntu z wyrównania platform,

 • Inne roboty: usuwanie wody z wykopu.

11 września – 16 września 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, pomiary piezometryczne, prace konserwacyjne i inwentaryzacyjne, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: iniekcja rys w tunelu metra, układanie oczepów na półkach, montaż i uciąglanie oczepów, prace porządkowe przed sprężeniem kotew, przestawienie stacji bentonitowej i zaplecza socjalnego wykonawcy ścian szczelinowych,

 • roboty ziemne: wykop wstępny pod rampę zjazdową,

 • roboty drogowe: przestawienie ogrodzenia, frezowanie nawierzchni,

 • Inne roboty: usuwanie wody z wykopu, podłączenie oświetlenia drogi technologicznej.

04 września – 09 września 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu, poprawa oznakowania poziomego,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, opracowanie danych monitoringu, odczytanie danych z rysomierzy, pomiary piezometryczne, prace konserwacyjne i inwentaryzacyjne, pomiary przyrządów w klatce zbrojeniowej, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: wykonanie ściany szczelinowej C2 i C8, iniekcja rys w tunelu metra, montaż kotew, montaż opinki drewnianej obudowy berlińskiej – strona zachodnia, wywóz urobku z głębienia ścian szczelinowych, wykonanie platform roboczych - strona zachodnia, montaż konstrukcji wspornej pod oczepy - strona zachodnia,

 • roboty ziemne: przesunięcie zjazdu do wykopu - strona zachodnia,

 • inne roboty: montaż słupów oświetleniowych.

28 sierpnia – 02 września 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, opracowanie danych monitoringu, odczytanie danych z rysomierzy, pomiary piezometryczne, pomiary tensometrów, instalacja przyrządów w koszu zbrojeniowym, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: wykonanie ściany szczelinowej SZ5, SN4 i NZ4 - wykop, odpiaszczenie, montaż zbrojenia i rur konstrukcyjnych, betonowanie, iniekcja rys w tunelu metra, montaż opinki drewnianej obudowy berlińskiej, wywóz urobku z głębienia ścian szczelinowych, demontaż platform roboczych - strona zachodnia, wykonanie platform roboczych - strona wschodnia, wykonanie murków prowadzących, montaż kotew - strona zachodnia.

 • roboty ziemne: przesunięcie drogi technologicznej, wykop wstępny - strona zachodnia.

 • roboty drogowe: mobilizacja do robót rozbiórki myjni.

21 sierpnia – 26 sierpnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, opracowanie danych monitoringu, odczytanie danych z rysomierzy, pomiary piezometryczne, pomiary tensometrów, instalacja przyrządów w koszu zbrojeniowym, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: wykonanie ściany szczelinowej SZ5, SN4 i NZ4 - wykop, odpiaszczenie, montaż zbrojenia i rur konstrukcyjnych, betonowanie, iniekcja rys w tunelu metra, montaż opinki drewnianej obudowy berlińskiej, wywóz urobku z głębienia ścian szczelinowych, demontaż platform roboczych - strona zachodnia, wykonanie platform roboczych - strona wschodnia, wykonanie murków prowadzących, montaż kotew - strona zachodnia.

 • roboty ziemne: przesunięcie drogi technologicznej, wykop wstępny - strona zachodnia.

14 sierpnia – 19 sierpnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • poprawa oznakowania poziomego,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, opracowanie danych monitoringu, odczytanie danych z rysomierzy, pomiary piezometryczne, kalibracja i przegląd stanu technicznego urządzeń monitoringu, sporządzenie dokumentacji powykonawczej,

 • roboty konstrukcyjne: wykonanie ściany szczelinowej C3 - wykop, odpiaszczenie, montaż zbrojenia i rur konstrukcyjnych, betonowanie, wykonanie murków prowadzących, montaż kotew - mobilizacja kotwiarki i mieszalnika (strona wschodnia), iniekcja rys w tunelu metra, przezbrojenie chwytaka głębiarki z 60cm na 100cm.

07 sierpnia – 12 sierpnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring w tym: pomiary geodezyjne reperów na stropie metra, składanie czujnika inklinometrycznego, opracowanie danych monitoringu, odczytanie danych z rysomierzy, sprawdzanie stanu technicznego oraz konserwacja urządzeń monitoringu, odbiór urządzeń zainstalowanych na klatkach ściany C4, instalacja urządzeń na barecie C4 przed betonowaniem,

 • roboty konstrukcyjne w tym: wykonywanie platform roboczych po stronie wschodniej tunelu metra, demontaż murków prowadzących C3, wykonanie wykopu kontrolnego ściany szczelinowej C3 dla odsłonięcia i identyfikacji przeszkody - wykop, usunięcie przeszkody, zasypka, wykonanie murków prowadzących C2, wykonanie ściany szczelinowej C6 oraz C4- wykop, odpiaszczenie, montaż zbrojenia i rur kontraktorowych, betonowanie, wykonanie murków prowadzących,

 • ustawienie znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu przy ul. Braci Wagów.

31 lipca – 05 sierpnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • monitoring - pomiar piezometryczny,

 • kontynuacja instalacji urządzeń w koszach zbrojeniowych,

 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej,

 • sprawdzanie stanu technicznego oraz konserwacja urządzeń monitoringu,

 • roboty konstrukcyjne - wykonywanie ścian szczelinowych (wykopy).

24 lipca – 29 lipca 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja pomiarów geodezyjnych do wyrównania sieci,

 • kontynuacja instalacji urządzeń w koszach zbrojeniowych,

 • instalacja ekstensometrów,

 • podłączenie datalogera,

 • ustawianie serwisów Geomos No i TOTAL Station.

17 lipca – 22 lipca 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • pomiar rysomierzy,

 • kontynuacja instalacji urządzeń w koszach zbrojeniowych,

 • instalacja ekstensometrów,

 • podłączenie datalogera,

 • ustawianie serwisów Geomos Now i TOTAL Station

10 lipca – 15 lipca 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • usuwanie starej stabilizacji uniemożliwiającej wykonanie ściany szczelinowej,

 • usuwanie starych profili stalowych uniemożliwiających wykonanie ściany szczelinowej,

 • rozbiórka platform roboczych,

 • uzbrojenie kosza sekcji C1 w osprzęt iniekcji,

 • montaż urządzeń w koszu zbrojeniowym,

 • montaż wygrodzenia wykopu,

 • wykonywanie ściany szczelinowej NP2 – wykop,

 • mobilizacja palownicy,

 • inspekcja monitoringu w metrze w tym: pomiary geodezyjne w metrze, wykonywanie reperów na stropie metra.

03 lipca – 08 lipca 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • usuwanie starej stabilizacji uniemożliwiającej wykonanie ściany szczelinowej,

 • usuwanie starych profili stalowych uniemożliwiających wykonanie ściany szczelinowej,

 • rozbiórka platform roboczych,

 • uzbrojenie kosza sekcji C1 w osprzęt iniekcji,

 • montaż urządzeń w koszu zbrojeniowym,

 • montaż wygrodzenia wykopu,

 • wykonywanie ściany szczelinowej NP2 – wykop,

 • mobilizacja palownicy,

 • inspekcja monitoringu w metrze w tym: pomiary geodezyjne w metrze, wykonywanie reperów na stropie metra.

26 czerwca – 01 lipca 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • zasypywanie otworów płuczkowych,

 • wykonywanie wykopu wstępnego,

 • wykonywanie murków prowadzących po stronie zachodniej,

 • rozbiórka platform roboczych,

 • dostawa materiałów ścian szczelinowych,

 • mobilizacja palownicy,

 • inspekcja monitoringu w metrze w tym: pomiary geodezyjne w metrze, wykonywanie reperów na stropie metra.

19 czerwca – 24 czerwca 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • zasypywanie otworów płuczkowych,

 • wykonywanie murków prowadzących po stronie zachodniej,

 • rozbiórka platform roboczych,

 • wykonywanie drogi technologicznej z płyt betonowych,

 • wywóz urobku,

 • pomiary rysomierzy,

 • pomiary geodezyjne w tunelu metra.

12 czerwca – 17 czerwca 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • wykonanie poletka próbnego ścian szczelinowych,

 • betonowanie,
 • montaż zbrojenia i rur kontraktorowych,
 • demontaż murków prowadzących,

 • wywóz gruntu,

 • wiercenie otworów pod inklinometry gruntowe,

 • wykonywanie kolumny inklinometrycznej w koszu zbrojeniowym.

 • instalacja pryzmatów referencyjnych.

05 czerwca – 10 czerwca 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • wykonanie poletka próbnego ścian szczelinowych,

 • wykonanie wykopów,

 • betonowanie,

 • mobilizacja wykonawcy ścian berlińskich - dostawy materiałów,

 • montaż zbrojenia i rur kontraktorowych,

 • badania saperskie do głębokości 3m,

 • wiercenie otworów pod inklinometry gruntowe,

 • instalacja pryzmatów referencyjnych,

 • pomiar piezometrów i szczelinomierzy.

29 maja – 03 czerwca 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • wykonanie poletka próbnego ścian szczelinowych,

 • wykonanie wykopów,

 • betonowanie,

 • mobilizacja wykonawcy ścian berlińskich - dostawy materiałów.

21 maja – 27 maja 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • wykonanie poletka próbnego ścian szczelinowych,

 • wykonywanie murków prowadzących – strona zachodnia,

 • mobilizacja wykonawcy ścian berlińskich - dostawy materiałów.

15 maja – 20 maja 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • wiercenie pali obudowy berlińskiej,

 • instalacja profili stalowych,

 • wykonywanie murków prowadzących,

 • mobilizacja wykonawcy ścian berlińskich - dostawy materiałów,

 • wykonanie platformy roboczej pod ściany szczelinowe,

 • inne Roboty przygotowawcze.

08 maja – 12 maja 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • wiercenie pali obudowy berlińskiej,

 • instalacja profili stalowych,

 • mobilizacja wykonawcy ścian berlińskich - dostawy materiałów,

 • tyczenie i wykop pod murki prowadzące.

01 maja – 06 maja 2017

W dniach 01 – 03 maja – weekend majowy – Wykonawca nie prowadził Robót.

Od dnia 04 maja Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • wiercenie pali obudowy berlińskiej,

 • instalacja profili stalowych,

 • mobilizacja wykonawcy ścian berlińskich - dostawy materiałów.

Roboty Przygotowawcze na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej  z al. KEN

prowadzone przed rozpoczęciem robót związanych z przebudową tunelu szlakowego pierwszej linii metra na odcinku segmentów wzmocnionych 

24 kwietnia – 29 kwietnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty przygotowawcze:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • montaż dźwigu,

 • rozpoczęcie robót przygotowawczych do wykonania obudowy berlińskiej - mobilizacja,

 • uzbrojenie i rozruch palownicy,

 • wiercenie pali,

 • instalacja profili stalowych.

18 kwietnia – 22 kwietnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty przygotowawcze:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • budowa drogi technologicznej z płyt betonowych,

 • sprawdzenie jakości wykonania platformy roboczej,

 • prace przygotowawcze do wykonania ścianki berlińskiej - dostawy materiałów,

 • prace przełączeniowe gazociągów średniego ciśnienia,

 • zsypka i zagęszczanie wykopów po wykonanych pracach,

 • przygotowanie zaplecza i dróg technologicznych.

09 kwietnia – 14 kwietnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty przygotowawcze:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • budowa drogi technologicznej z płyt betonowych,

 • ułożenie gazociągu DN355 i DN 315,

 • wbudowanie układu zasuw,

 • ułożenie rury osłonowej DN 450 i 400,

 • zsypka i zagęszczanie wykopów,

 • wykonywanie prób ciśnieniowych.

02 kwietnia – 08 kwietnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty przygotowawcze:

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • budowa drogi technologicznej z płyt betonowych,

 • ułożenie gazociągu DN355 i DN 315,

 • wbudowanie układu zasuw,

 • ułożenie rury osłonowej DN 450 i 400,

 • zsypka i zagęszczanie wykopów,

 • wykonywanie prób ciśnieniowych.

27 marca – 01 kwietnia 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty przygotowawcze:

 • czasowa organizacja ruchu - przebudowa oświetlenia drogowego,

 • patrolowanie poprawności ustawienia znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu,

 • wdrażanie Tymczasowej Organizacji Ruchu (objazd ronda),

 • frezowanie nawierzchni,

 • rozbiórka elementów brukarskich,

 • rozbiórka podbudowy betonowej,

 • zdejmowanie warstw humusu,

 • ułożenie gazociągu DN355,

 • wbudowanie układu zasuw,

 • ułożenie rury osłonowej DN 450 i 400 .

20 marca – 25 marca 2017

 Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • budowa drogi objazdowej – prace bitumiczne,

 • przebudowa kanalizacji deszczowej,

 • przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia,

 • montaż oświetlenia ulicznego na drodze objazdowej,

 • montaż sygnalizacji świetlnej,

 • prace związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

13 marca – 19 marca 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • budowa drogi objazdowej – prace bitumiczne,

 • przebudowa kanalizacji deszczowej,

 • przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia,

 • czasowa organizacja ruchu,

 • układanie nawierzchni z kostki.

06 marca – 12 marca 2017

 Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • budowa drogi objazdowej (bypassu),

 • przebudowa oświetlenia ulicznego na drodze objazdowej,

 • przebudowa kanalizacji deszczowej,

 • przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia.

02 marca – 05 marca 2017

Wykonawca prowadził następujące Roboty:

 • rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej,

 • ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej,

 • rozbiórka krawężnika,

 • ustawienie krawężników betonowych,

 • roboty ziemne,

 • podbudowa z kruszywa,

 • budowa drogi objazdowej (bypassu),

 • przebudowa kanalizacji deszczowej,

 • przebudowa sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A