Prace projektowe Zadanie A 2017 rok

27 grudnia – 29 grudnia 2017

28 grudnia - Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID dla Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • Przygotowywanie Projektu Wykonawczego branży drogowej – przekroje poprzeczne i podłużne dla Węzła Ursynów Wschód, plany warstwicowe oraz wzmocnienie podłoża pod nasypy,

 • uszczegóławianie dokumentacji Projektu Wykonawczego – wprowadzanie uwag Inżyniera,

 • wprowadzanie uwag do dokumentacji Projektów Wykonawczych w zakresie: budowy sieci kanalizacji deszczowej trasy S2, budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Płaskowickiej, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, budowy przepompowni wód drenażowych, budowy zbiornika retencyjnego ZR-4, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, przyłącza gazowego, przebudowy sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia, przebudowy sieci ciepłowniczej z kanalizacją teletechniczną,

 • opracowywanie dokumentacji Projektu Wykonawczego branży teletechnicznej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym – Zagospodarowanie zielenią pasa drogowego

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • przekazanie do zatwierdzenia Projektów Wykonawczych dla dwóch obiektów mostowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie opracowania pn. Uzupełnienie 1 – Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

18 grudnia – 24 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie dokumentacji Projektu Wykonawczego – wprowadzanie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie do uzgodnienia propozycji dokumentacji pn. „Operat ochrony powietrza dla instalacji eksploatacyjnej”.

11 grudnia – 17 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie dokumentacji Projektu Wykonawczego – wprowadzanie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych.

04 grudnia – 10 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie dokumentacji Projektu Wykonawczego – wprowadzanie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych.

27 listopada – 03 grudnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie dokumentacji Projektu Wykonawczego – wprowadzanie uwag Inżyniera,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych.

20 listopada –26 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych i branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie dokumentacji Projektu Wykonawczego – wprowadzanie uwag Inżyniera,

 • wyprowadzanie korekt i uzupełnień do Projektu Zagospodarowania Terenu oraz Projektu Architektoniczno-Budowlanego w związku z Postanowieniem Wojewody Mazowieckiego w sprawie postępowania o wydanie Decyzji ZRID,

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych.

13 listopada – 19 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • uszczegóławianie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych.

06 listopada – 12 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na uwagi zawarte w protokole z weryfikacji dotyczące Projektu Wykonawczego Robót drogowych w części opisowo-obliczeniowej i części rysunkowej,

 • przygotowywanie opracowań towarzyszących dotyczących części ruchowej przebudowy sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Puławskiej oraz na wyjeździe z jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych,

30 października – 05 listopada 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu – wprowadzanie uwag,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych w zakresie stacji transformatorowych i wentylatorowych.

23 października – 29 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu – wprowadzanie uwag,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie uwag do zweryfikowanych Projektów Wykonawczych obiektów mostowych,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • uszczegóławianie Projektów Wykonawczych w zakresie stacji transformatorowych i wentylatorowych.

20 października 2017

Uzyskano Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia dla Zadania A

16 października – 22 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami robót dla Projektów Wykonawczych,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad przedmiarami obiektów mostowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowych,

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie stanowiska Wykonawcy do przesłanej korespondencji Wojewody Mazowieckiego w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w ramach procedury wydania Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

09 października – 15 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami robót dla Projektów Wykonawczych,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami obiektów mostowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowych,

 • przygotowanie do przekazania Projektu Wykonawczego branży melioracyjnej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • kontynuacja prac nad przygotowaniem stanowiska Wykonawcy do przekazanej korespondencji Wojewody Mazowieckiego w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w ramach procedury wydania Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

02 października – 08 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami robót dla Projektów Wykonawczych,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad przygotowaniem Projektów Wykonawczych dla obiektu mostowego do przekazania celem zatwierdzenia,

 • wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami obiektów mostowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowych oraz stacji wentylatorowych.

25 września – 01 października 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami robót,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad przygotowaniem Projektów Wykonawczych dla obiektu mostowego do przekazania celem zatwierdzenia,

 • przekazanie do zatwierdzenia Projektu Wykonawczego dwóch obiektów mostowych,

 • wprowadzanie korekt do Projektów Wykonawczych na podstawie uwag Inżyniera,

 • kontynuacja prac nad przedmiarami obiektów mostowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • przygotowywanie do zatwierdzenia Projektów Wykonawczych w zakresie: zagospodarowania zielenią pasa drogowego, przyłącza gazowego,kanalizacji deszczowej trasy S2, części elektrycznej sygnalizacji świetlnej, zasilania obiektów i obliczeń zbrojenia skarp nasypów,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowych oraz stacji wentylatorowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie do Inżyniera stanowiska do korespondencji, która wpłynęła do Wojewody Mazowieckiego po konsultacjach społecznych prowadzonych w ramach procedury wydania decyzji ZRID.

18 września – 24 września 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad przygotowaniem Projektów Wykonawczych dla trzech obiektów mostowych do przekazania celem zatwierdzenia,

 • przekazanie do zatwierdzenia Projektu Wykonawczego kolejnego obiektu mostowego,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla obiektów mostowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • przygotowywanie do zatwierdzenia Projektów Wykonawczych w zakresie: zagospodarowania zielenią pasa drogowego, przyłącza gazowego,kanalizacji deszczowej trasy S2, części elektrycznej sygnalizacji świetlnej, oświetlenia drogowego i zasilania obiektów,

 • opracowywanie Projektów Wykonawczych przebudowy sieci światłowodowej Orange,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowych oraz stacji wentylatorowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie stanowiska do korespondencji, która wpłynęła do Wojewody Mazowieckiego po konsultacjach społecznych prowadzonych w ramach procedury wydania decyzji ZRID.

11 września – 17 września 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad przygotowaniem Projektów Wykonawczych dla trzech obiektów mostowych do przekazania celem zatwierdzenia.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • przygotowywanie do zatwierdzenia Projektów Wykonawczych w zakresie: budowy przepompowni wód drenażowych, budowy przepompowni i zbiorników wódtechnicznych akcji p.poż., przyłącza gazowego,przebudowy sieci teletechnicznych, obliczenia schematu zbrojenia skarp nasypów,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowych oraz stacji wentylatorowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie stanowiska do korespondencji, która wpłynęła do Wojewody Mazowieckiego po konsultacjach społecznych prowadzonych w ramach procedury wydania decyzji ZRID.

04 września – 10 września 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla odcinka S2,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad rysunkami zbrojeniowymi ustroju nośnego i zabudowy chodników,

 • przygotowywanie Projektów Wykonawczych dla trzech obiektów mostowych do przekazania celem zatwierdzenia.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad przedmiarami oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie robót branżowych,

 • przygotowywanie do zatwierdzenia Projektów Wykonawczych w zakresie: przebudowy sieci teletechnicznych, budowy przepompowni i zbiorników wódtechnicznych akcji p.poż., przebudowy sieci ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej, rurociągu tłocznego,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowych oraz stacji wentylatorowych,

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Projektu Wykonawczego w zakresie gospodarki istniejącą zielenią.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie stanowiska do korespondencji, która wpłynęła do Wojewody Mazowieckiego po konsultacjach społecznych prowadzonych w ramach procedury wydania decyzji ZRID.

28 sierpnia – 03 września 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla odcinka S2,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad rysunkami zbrojeniowymi ustroju nośnego i zabudowy chodników,

 • przygotowywanie Projektów Wykonawczych dla trzech obiektów mostowych do przekazania celem zatwierdzenia.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie robót branżowych,

 • przygotowywanie do zatwierdzenia Projektów Wykonawczych w zakresie: przyłącza gazowego, przebudowy sieci teletechnicznych, przebudowy sieci elektroenergetycznych, sieci kanalizacji deszczowej trasy S2, systemu odwodnienia kanalizacji deszczowej, przeciwpożaroweji drenażowej, oświetlenia drogowego

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowej oraz stacji wentylatorowej zachodniej,

 • opracowywanie dokumentacji Projektu Wykonawczego stacji transformatorowej ST1.

21 sierpnia – 27 sierpnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla odcinka S2,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie robót branżowych,

 • przygotowywanie Projektów Wykonawczych w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych (Orange i UPC) do przekazania celem zatwierdzenia,

 • przygotowywanie do zatwierdzenia Projektów Wykonawczych w zakresie: przyłącza gazowego, budowy kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji deszczowej trasy S2, budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płaskowickiej, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, systemu odwodnienia kanalizacji deszczowej, przeciwpożarowej  i drenażowej, 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowej oraz stacji wentylatorowej zachodniej.

14 sierpnia – 20 sierpnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • przygotowywanie Projektów Wykonawczych dla dwóch obiektów mostowych do przekazania celem zatwierdzenia,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego dla obiektu mostowego – rysunki zbrojeniowe ramy.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie robót branżowych,

 • kontynuacja prac nad Projektu Wykonawczego w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowej oraz stacji wentylatorowej zachodniej.

07 sierpnia – 13 sierpnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem wykonawczym dla dwóch obiektów inżynierskich,

 • wnoszenie uwag do Projektu wykonawczego w zakresie dwóch obiektów mostowych.

  Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie robót branżowych,

 • opracowywanie dokumentacji Projektu Wykonawczego w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowej oraz stacji wentylatorowej zachodniej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • trwa proces konsultacji społecznych w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

31 lipca – 06 sierpnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wykonywanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych do Projektu Wykonawczego obiektów inżynierskich,

 • kontynuacja prac nad Projektem wykonawczym dla dwóch obiektów inżynierskich,

 • wnoszenie uwag do Projektu wykonawczego w zakresie dwóch obiektów mostowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie budowy kanalizacji deszczowej trasy S2 oraz budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płaskowickiej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie stacji transformatorowej oraz stacji wentylatorowej wschodniej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • trwa proces konsultacji społecznych w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

24 lipca – 30 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem wykonawczym dla dwóch obiektów inżynierskich,

 • wnoszenie uwag do Projektu wykonawczego w zakresie jednego obiektu mostowego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych w zakresie budowy przepompowni wód drenażowych i zbiornika retencyjnego, przebudowy sieci kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie stacji transformatorowej oraz stacji wentylatorowej zachodniej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych,

 • przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia Projektu Wykonawczego w zakresie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Płaskowickiej z Rosoła oraz Płaskowickiej z Gandhi.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • trwa proces konsultacji społecznych w trakcie przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

17 lipca – 22 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży drogowej - opis techniczny i plan sytuacyjny,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad rysunkami gabarytowymi,

 • wykonywanie rysunków zbrojeniowych zbiornika retencyjnego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych w zakresie budowy przepompowni wód drenażowych i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie zagospodarowania zielenią pasa drogowego,

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie przebudowy sieci teletechnicznych.

10 lipca – 16 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży drogowej w zakresie trasy głównej w tym: m. in. przekroje poprzeczne, podłużne – w zakresie dróg, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego obszaru Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wykonywanie rysunków gabarytowych i rysunków zbrojeniowych podpór do Projektu Wykonawczego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • wprowadzanie poprawek do Projektów Wykonawczych w zakresie budowy przepompowni wód drenażowych i zbiornika retencyjnego ZR4, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz przyłącza gazowego,

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • na wezwanie Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska przekazanie uzupełnienia w sprawie obliczonych wartości punktów receptorowych dla rejonu ul. Gandhi i Rosoła.

03 lipca – 09 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wykonywanie rysunków gabarytowych do Projektu Wykonawczego,

 • wykonywanie obliczeń statycznych i wymiarowanie elementów żelbetowych dla obiektu inżynierskiego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • korekta Projektu Wykonawczego w zakresie budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej,

 • kontynuacja prac nad dokumentacją Projektu Wykonawczego w zakresie branży teletechnicznej.

26 czerwca – 02 lipca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży drogowej w zakresie trasy głównej w tym: m. in. przekroje poprzeczne, podłużne – w zakresie Węzła Ursynów Wsch.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • korekta Projektu Wykonawczego w zakresie budowy i przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, wodno – kanalizacyjnej,

 • korekta Projektu Wykonawczego w zakresie budowy przepompowni wód drenażowych oraz budowy zbiornika retencyjnego,

 • korekta Projektu Wykonawczego w zakresie sieci gazowej,

 • kontynuacja prac nad dokumentacją Projektu Wykonawczego w zakresie branży teletechnicznej i zagospodarowania zielenią pasa drogowego.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie do Zamawiającego opracowywania Uzupełnienie do wersji scalonej Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

19 czerwca – 25 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży drogowej w zakresie trasy głównej,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad dokumentacją Projektu Wykonawczego w zakresie zagospodarowania zielenią pasa drogowego,

 • kontynuacja prac związanych z korektą Projektu Wykonawczego w zakresie budowy przepompowni wód drenażowych oraz budowy zbiornika retencyjnego.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opracowywania Uzupełnienie do wersji scalonej Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

12 czerwca – 18 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży drogowej w zakresie trasy głównej,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • uszczegółowienie Projektu przebudowy kabli elektroenergetycznych w zakresie przejść poprzecznych nad tunelem,

 • przygotowanie do zatwierdzenia dokumentacji Projekt Wykonawczy w zakresie zagospodarowania zielenią pasa drogowego,

 • korekta Projektu Wykonawczego w zakresie budowy przepompowni wód drenażowych oraz budowy zbiornika retencyjnego.

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla obiektów kubaturowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, opracowywanie uzupełnienia do wersji scalonej Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

05 czerwca – 11 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży drogowej w zakresie trasy głównej,

 • uszczegółowienie projektu podziału kompetencji.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • uszczegółowienie Projektu przebudowy kabli elektroenergetycznych w zakresie przejść poprzecznych nad tunelem,

 • przygotowanie do zatwierdzenia dokumentacji Projekt Wykonawczy w zakresie inwentaryzacji i gospodarki zielenią oraz zagospodarowania zielenią pasa drogowego,

 • korekta Projektu Wykonawczego w zakresie budowy przepompowni wód drenażowych oraz budowy zbiornika retencyjnego.

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla obiektów kubaturowych.

29 maja – 04 czerwca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży drogowej w zakresie trasy głównej i Węzła Ursynów Wschód.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • uszczegółowienie Projektu przebudowy kabli elektroenergetycznych w zakresie przejść poprzecznych nad tunelem,

 • przygotowanie do zatwierdzenia dokumentacji Projekt Wykonawczy w zakresie inwentaryzacji i gospodarki zielenią,

 • prace nad rysunkami konstrukcyjnymi branży sanitarnej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla obiektów kubaturowych.

21 maja – 28 maja 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży drogowej – miejski układ komunikacyjny, projekt drenażu,

 • kontynuacja prac nad wykonywaniem przedmiarów drogowych,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla obiektów kubaturowych oraz nasadzeń zieleni,

 • opracowywanie branżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów robót dla całego Zadania A.

15 maja –21 maja 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży drogowej – miejski układ komunikacyjny,

 • przekazanie do zaopiniowania przez Komendę Wojewódzką Policji Stałej Organizacji Ruchu dla obszaru oddziaływania Systemu Zarządzania Ruchem,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • analiza i wprowadzanie uwag do Projektu Wykonawczego w zakresie inwentaryzacji i gospodarki istniejącej zieleni,

 • opracowywanie branżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów robót dla całego Zadania A.

08 maja –14 maja 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego branży drogowej – miejski układ komunikacyjny,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego dla obiektów Kubaturowych i nasadzeń zieleni,

 • opracowywanie branżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów robót dla całego Zadania A.

01 maja –07 maja 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego branży drogowej – przekroje poprzeczne dla trasy głównej,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad opracowaniem Projektu Wykonawczego oświetlenia,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego branży sanitarnej do uzgodnienia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,

 • opracowywanie branżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów robót dla całego Zadania A.

24 kwietnia –30 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad opracowaniem Projektu Wykonawczego oświetlenia, zasilania obiektów, sygnalizacji oraz teletechniki,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego branży sanitarnej do uzgodnienia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego branży gazowej do uzgodnienia przez Polską Spółką Gazownictwa,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży zieleni,

 • opracowywanie branżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów robót dla całego Zadania A.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie poprawionej wersji Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla całego zadania A.

17 kwietnia – 23 kwietnia 2017

Plan Zagospodarowania Terenu załączony do Wniosku wydanie o rozszerzenia złożonego w dniu 30.08.2016 r. Wniosku o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej o zakres inwestycji objęty obszarem S2.

                                                                                

cz 1_ W_U_Zach           cz 1a_dr dojazd                cz 2_Pileckiego-Stryjeńskich        cz 3_ Stryjeńskich_KEN

                                                                                  

cz 3a_Płaskow-KEN     cz 4_W_U_Wsch                  cz 5_Ledóchowskiej                cz 6_koniec Zad A

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • prace nad Projektem Wykonawczym

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego oświetlenia, zasilania obiektów, sygnalizacji oraz teletechniki,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego branży sanitarnej do uzgodnienia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego branży gazowej do uzgodnienia przez Polską Spółką Gazownictwa,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym branży zieleni

 • opracowywanie branżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów robót dla całego Zadania A.

10 kwietnia – 16 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego oświetlenia, zasilania, sygnalizacji oraz teletechniki,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego branży sanitarnej do uzgodnienia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego branży gazowej do uzgodnienia przez Polską Spółką Gazownictwa,

 • opracowywanie branżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i przedmiarów robót dla całego Zadania A.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie Protokołu odpowiedzi do uwag dotyczących Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

03 kwietnia – 09 kwietnia 2017

W dniu 07.04.2017 r. Wykonawca złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego  Wniosek o rozszerzenie złożonego w dniu 30.08.2016 r. Wniosku o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej o zakres inwestycji objęty obszarem S2.

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • przygotowanie do złożenia rozszerzenia Wniosku o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla obszaru S1 i S2 oraz wymaganych załączników,

 • złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Wniosku o rozszerzenie złożonego w dniu 30.08.2016 r. Wniosku o wydanie Decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej o zakres inwestycji objęty obszarem S2 wraz z wymaganymi załącznikami,

 • wprowadzanie zmian do dokumentacji Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla obszaru S2 w związku z zatwierdzonym rozwiązaniem podłączenia ul. Karuzeli do lokalnego układu komunikacyjnego,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie Protokołu odpowiedzi do uwag dotyczących Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

27 marca – 02 kwietnia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad przygotowaniem materiałów do wystąpienia do Zarządu Dróg Miejskich o warunki dla sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Panoramiczna/ul. Rosoła i ul. Rosoła/ul. Gandhi,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • wprowadzanie korekt do Projektu konstrukcji nawierzchni jezdni głównej,

 • kontynuacja wprowadzania korekt do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym z zakresie zieleni pasa drogowego,

 • wprowadzanie korekt do Projektów Budowlanych w zakresie Centrum Zarządzania Tunelem, stacji transformatorowa,stacji wentylatorowej zachodniej i wschodniej.

20 marca – 26 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • przygotowanie materiałów do wystąpienia do Zarządu Dróg Miejskich o warunki dla sygnalizacji świetlnej skrzyżowań ul. Panoramiczna/ul. Rosoła i ul. Rosoła/ul. Gandhi,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • uszczegółowianie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych ustroju niosącego,

 • wprowadzanie korekt do Projektu Stałej Organizacji Ruchu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym w zakresie zieleni pasa drogowego,

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi dotyczące opracowania w zakresie monitoringu zasadniczego obiektów pierwszej linii metra,

 • wprowadzanie korekt do Projektów Budowlanych w zakresie Centrum Zarządzania Tunelem, stacji transformatorowa,stacji wentylatorowej zachodniej i wschodniej,

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie do zatwierdzenia scalonego Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko.

13 marca – 19 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • uzyskanie z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji warunków technicznych dotyczących przebudowy odwodnienia zlokalizowanego na odcinku tunelu na skrzyżowaniu ul. Gandhi i Rosoła,

 • uzyskanie od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji uzgodnienia Projektu Budowlanego w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej,

 • uzyskanie od gestorów sieci telekomunikacyjnych, uzgodnień Projektu Budowlanego na przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie do zatwierdzenia do  scalonego Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko.

06 marca – 12 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • przygotowywanie scalonej wersji Projektu Zagospodarowania Terenu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • otrzymanie od Zarządu Dróg Miejskich wytycznych do opracowania projektu w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rosoła i ul. Płaskowickiej oraz dla węzła Puławska,

 • przygotowywanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do zatwierdzenia,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej trasy S2 i sieci kanalizacji deszczowej ul. Płaskowickiej,

 • kontynuacja opracowywania Projektu Wykonawczego w zakresie zagospodarowania zielenią pasa drogowego.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie do zatwierdzenia do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

27 lutego – 05 marca 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • otrzymanie od Zarządu Dróg Miejskich wytycznych do opracowania projektu w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rosoła i ul. Płaskowickiej oraz dla węzła Puławska,

 • przekazanie do Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa w tunelu,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie zagospodarowania zielenią pasa drogowego.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi do  Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • przygotowywanie do przekazania celem zatwierdzenia opracowania p.n. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

W dniu 01 marca 2017 r. Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,  dokonał przekazania Wykonawcy Placu Budowy dla realizacji zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 od węzła – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania: Zadanie „A” od węzła Puławska(bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok.4,6 km,  celem realizacji ZADANIA Z1: „Przebudowa tunelu szlakowego B3 linii metra M1 na odcinku segmentów wzmocnionych” w obrębie skrzyżowania ul. Płaskowickiej z al. KEN.

20 lutego – 26 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • opracowanie Projektu Wykonawczego w zakresie kanalizacji deszczowej,

 • opracowanie Projektu Wykonawczego w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie zagospodarowania zielenią pasa drogowego.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi do  Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • przygotowywanie do przekazania celem zatwierdzenia opracowania p.n. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

W dniu 01.03.2017 Wykonawca Zadania A rozpoczyna roboty na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej z al. KEN. W związku z tym obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu. Najważniejsze zmiany to likwidacja ronda Krystyny Krahelskiej i brak lewoskrętu na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej i al. KEN. Wykonawca wytyczy objazdy przez ul. Cynamonową, Gandhi, Stryjeńskich i Belgradzką. Ruch Centrum – Kabaty w okolicy skrzyżowania KEN/Płaskowickiej będzie odbywał się w obu kierunkach po wschodniej jezdni KEN i dobudowanym odcinku drogi przy bazarku. Takie zasady ruchu będą obowiązywały przez ok. półtora roku.

       Nowa organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej i al. KEN

13 lutego – 19 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie przebudowy urządzeń melioracyjnych i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Płaskowickiej,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie Inwentaryzacji i Projektu gospodarki istniejącą zielenią,

 • wprowadzanie korekt w Projekcie Budowlanym obiektów kubaturowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi do  Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

06 lutego – 12 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • kontynuacja prac nad uszczegółowieniem rysunków Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących:

 • wprowadzanie korekt w Projekcie Budowlanym obiektów kubaturowych.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi do  Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

30 stycznia – 05 lutego 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym,

 • kontynuacja prac nad uszczegóławianiem rysunków ogólnych Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • przygotowanie wystąpienia do Polskiej Spółki Gazownictwa o wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku Centrum Zarządzania Tunelem do sieci gazowej,

 • opracowywanie projektów przebudów sieci teletechnicznej dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2), niezbędnych do celów uzgodnieniowych z operatorami.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi do  Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

23 – 29 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegóławianiem rysunków ogólnych Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

 • prace nad Projektem Wykonawczym ścian kątowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • przygotowanie wystąpienia do Polskiej Spółki Gazownictwa o wydanie warunków technicznych przyłączenia budynku Centrum Zarządzania Tunelem do sieci gazowej,

 • opracowywanie projektów przebudów sieci teletechnicznej dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2), niezbędnych do celów uzgodnieniowych z operatorami.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi do  Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

16 – 22 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegóławianiem rysunków ogólnych Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • analiza wstępnej koncepcji lokalizacji ścieżek rowerowych i przejazdów dla rowerów w obrębie tarcz skrzyżowań w ciągu ul. Płaskowickiej,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • kontynuacja opracowań pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

 • prace nad Projektem Wykonawczym ścian kątowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • opracowywanie projektów przebudów sieci teletechnicznej dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2), niezbędnych do celów uzgodnieniowych z operatorami.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi do  Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

09 – 15 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja prac nad uszczegóławianiem rysunków ogólnych Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • przygotowanie odpowiedzi (wraz z załącznikiem graficznym) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na zgłoszone  przez mieszkańców uwagi dot. procedowanego postępowania w sprawie wydania decyzji dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • kontynuacja opracowań on. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

 • prace nad Projektem Wykonawczym ścian kątowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie branży zieleni.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi do  Raportu w tramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

02 – 08 stycznia 2017

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Projektu Wykonawczego dla robót drogowych dla części ul. Gandhi opracowywanego w ramach projektu POW, dla którego Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych planuje uzyskać Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych,

 • kontynuacja prac nad uszczegóławianiem rysunków ogólnych Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • prace nad przygotowaniem odpowiedzi na uwago dotyczące Projektu Wykonawczego przebudowy tunelu szlakowego linii metra M1 na odcinku segmentów wzmocnionych,

 • wprowadzanie korekt do projektu objazdu tymczasowego w ciągu al. KEN, podczas robót prowadzonych dla potrzeb zabezpieczenia metra,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • w związku z uwagami Zarządu Dróg Miejskich, wprowadzanie korekt do Projektu stałej organizacji ruchu dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • opracowywanie pn. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

 • prace nad Projektem Wykonawczym ścian kątowych,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym – prace nad rysunkami zbrojenia przyczółków i ścian bocznych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • analiza wpływu nowych Przepisów Prawa Budowlanego na projekt budynku Centrum Zarządzania Tunelem,

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi do  Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A