Prace projekowe Zadanie A 2016 rok

26 – 31 grudnia 2016

Wojewoda Mazowiecki wydał pierwszą decyzję zezwalającą na rozpoczęcie robót w rejonie przyszłej Południowej Obwodnicy Warszawy. Pozwolenie na budowę dotyczy wzmocnienia tunelu szlakowego I linii metra warszawskiego, pod którym przebiegać będzie tunel drogi ekspresowej S2 POW.  Roboty będą wykonywane w rejonie skrzyżowania ulic Płaskowickiej i KEN.

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • przygotowanie i przekazanie wersji papierowej i elektronicznej Wniosku o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2) po korektach oraz uzupełnieniu o rozwiązanie wynikające z podłączenia do układu komunikacyjnego ul. Karuzeli,

 • kontynuacja prac nad dokumentacją Projektu stałej organizacji ruchu dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • przygotowanie i przekazanie Projektu Wykonawczego wraz z przedmiarem dla fragmentu przy ul. Gandhi opracowywanego w ramach projektu POW, dla którego Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych planuje uzyskać Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych,

 • kontynuacja prac nad uszczegóławianiem rysunków ogólnych Projektu Wykonawczego konstrukcji tunelu,

 • korekta opracowania p.n. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego – prace nad rysunkami zbrojenia przyczółków i ścian bocznych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • wprowadzanie zmian do projektów kanalizacji deszczowej, sanitarnej i oświetlenia drogowego w związku ze zmianą rozwiązań drogowych przy ul. Karuzeli,

 • przygotowywanie dokumentacji branżowych Projektów Wykonawczych w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej dla całego Zadania „A”.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowanie i przekazanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2), uzupełnionego o rozwiązanie wynikające z podłączenia do układu komunikacyjnego ul. Karuzeli.  

19 – 25 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • przygotowywanie wersji papierowej i elektronicznej załączników do Wniosku składanego do Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • kontynuacja prac nad korektą dokumentacji Projektu Budowlanego dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2) w zakresie uwag zgłoszonych na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych,

 • kontynuacja prac nad dokumentacją Projektu stałej organizacji ruchu dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • przekazanie, podpisanej przez Wykonawcę Zadania „A”, dokumentacji dotyczącej uzgodnienia projektowanego styku Zadania „A” z Zadaniem „B”,

 • przygotowanie do przekazania Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wraz z opiniami wydanymi przez gestorów, warunkami technicznymi oraz wszelkimi uzgodnieniami dla robót drogowych przy ul. Gandhi opracowywanego w ramach projektu POW, dla którego Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych planuje uzyskać Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych,

 • kontynuacja prac nad uszczegóławianiem rysunków ogólnych Projektu Wykonawczego Konstrukcji Tunelu,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania „A”.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • przygotowywanie wersji papierowej i elektronicznej załączników do Wniosku składanego w Urzędzie Wojewódzkim o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • kontynuacja prac projektowych nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego – prace nad rysunkami zbrojeniowymi ścian bocznych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • przekazanie odpowiedzi na uwagi dotyczące Dokumentacji opisowo-fotograficznej  w zakresie inwentaryzacji budynków,

 • przygotowywanie dokumentacji branżowych Projektów Wykonawczych w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej dla całego Zadania „A”,

 • przygotowywanie do Urzędu Wojewódzkiego Wniosku o zmianę decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla zbiornika ZB3.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie wersji papierowej i elektronicznej załączników do Wniosku składanego w Urzędzie Wojewódzkim  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • przygotowywanie suplementu do opracowania pn. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1), który wykonywany jest w związku ze zmianą rozwiązań odwodnienia,

 • przygotowanie i przekazanie odpowiedzi na uwagi Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1).

12 – 18 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • przygotowywanie wersji papierowej i elektronicznej załączników do wniosku składanego w Urzędzie Wojewódzkim o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • kontynuacja prac nad korektą dokumentacji Projektu Budowlanego dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2) w zakresie uwag zgłoszonych na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych,

 • kontynuacja prac nad uszczegóławianiem rysunków ogólnych Projektu Wykonawczego Konstrukcji Tunelu,

 • korekta rozwiązania drogi dojazdowej i ul. Ledóchowskiej w związku z przedłużeniem ścieżki rowerowej na odcinku od łącznicy Ł1 Węzła Ursynów Wschód do ul. Ledóchowskiej,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego robót drogowych dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • przygotowywanie do zatwierdzenia dokumentacji Projektu stałej organizacji ruchu dla całego Zadania „A”,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania „A”.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • przygotowywanie wersji papierowej i elektronicznej załączników do Wniosku składanego w Urzędzie Wojewódzkim o wydanie decyzji o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego ścian kątowych,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • dostosowanie planu sytuacyjnego Projektu nasadzeń zieleni do zmienionych rozwiązań projektowych w zakresie odprowadzenia wód deszczowych,

 • przygotowywanie do Urzędu Wojewódzkiego Wniosku wraz z wersją papierową i elektroniczną o zmianę decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla zbiornika ZB3.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie suplementu do Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1), który wykonywany jest  w związku ze zmianą rozwiązań odwodnienia,

 • przekazanie do zatwierdzeniaRaportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

05 – 11 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • przygotowywanie planu sytuacyjnego dla uzgodnienia styku pomiędzy Zadaniami A i B,

 • korygowanie dokumentacji Projektu Budowlanego dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2) w zakresie uwag zgłoszonych na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć ,Inwestycyjnych,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego robót drogowych dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania „A”,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla robót drogowych, dla fragmentu ul. Gandhi, opracowywanego w ramach projektu POW, dla którego Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych planuje uzyskać Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego ścian szczelinowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego budowy sieci światłowodowej dla potrzeb Systemu Zarządzania Ruchem dla odcinka węzeł Konotopa – węzeł Lubelska, wprowadzenie zmian do projektu zasilania urządzeń systemu zarządzania ruchem,

 • opracowywanie rysunków szczegółowych tablic kierunkowych dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID1),

 • dobór, zgodnie z wytycznymi Zarządu Dróg Miejskich, opraw oświetlenia drogowego  – wykonywanie obliczeń i uzgodnienie projektu oświetlenia w Zarządzie Dróg Miejskich dla obszaru Z1 (skrzyżowanie ul. Płaskowickiej z al. KEN),

 • analiza systemu ogrzewania w budynku Centrum Zarządzania Tunelem i udział w naradach koordynacyjnych,

 • przygotowywanie nowego rozwiązania w zakresie odwodnienia.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie suplementu do opracowania pn. Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1) wykonywanym w związku ze zmianą rozwiązań odwodnienia,

 • przekazanie do zatwierdzenia Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

28  listopada – 04 grudnia 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z Wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na kolejnych działkach,

 • przekazanie opracowania „Dokumentacja opisowo – fotograficzna” w zakresie inwentaryzacji budynków,

 • wprowadzanie uwag do Projektu Budowlanego dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego robót drogowych dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania „A”,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla robót drogowych dla fragmentu ul. Gandhi. opracowywanego w ramach projektu POW, dla którego Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych planuje uzyskać Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac projektowych nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego ścian szczelinowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • przekazanie opracowania p.n. „Analiza ekonomiczna i ekologiczna” przeprowadzonego dla systemu ogrzewania budynku Centrum Zarządzania Tunelem,

 • przygotowanie i przekazanie Projektu Wykonawczego w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej,

 • przygotowanie i przekazanie do uzgodnienia przez Zarząd Oczyszczania Miasta, materiałów nasadzeń zastępczych z za wycinkę na działkach Skarbu Państwa,

 • przygotowywanie nowego rozwiązania w zakresie odwodnienia.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

21 – 27 listopada 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • wystąpienie do Zarządu Dróg Miejskich z Wnioskiem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni dróg tymczasowych,

 • wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z Wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów na kolejnych działkach,

 • otrzymanie od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pozytywnej opinii do Projektu Architektoniczno Budowlanego dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego robót drogowych dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania „A”,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym budowy sieci światłowodowej dla potrzeb Systemu Zarządzania Ruchem na odcinku Konotopa – Węzeł Lubelska,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym dla robót drogowych dla fragmentu ul. Gandhi, opracowywanego w ramach projektu POW, dla którego Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych planuje uzyskać Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych,

 • uszczegółowienie rysunków ogólnych tunelu do dokumentacji Projektów Wykonawczych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego ścian szczelinowych,

 • wprowadzanie korekt do Projektu Budowlanego.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • przygotowywanie do zatwierdzenia dokumentacji Stałej Organizacji Ruchu,

 • przygotowywanie nowego rozwiązania w zakresie odwodnienia.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

14 – 20 listopada 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • analiza i korekta rozwiązań Projektu Stałej Organizacji Ruchu w związku z uwagami Urzędu Dzielnicy Wilanów, Zamawiającego, Inżyniera i Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przygotowanie Projektu dla potrzeb uzyskania zatwierdzenia przez Zarządcę Drogi,

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym budowy sieci światłowodowej dla potrzeb Systemu Zarządzania Ruchem na odcinku Konotopa – Węzeł Lubelska,

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego dla robót drogowych dla fragmentu ul. Gandhi, opracowywanego w ramach projektu POW, dla którego Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych planuje uzyskać Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowych,

 • uszczegółowienie rysunków ogólnych tunelu do dokumentacji Projektów Wykonawczych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • opracowywanie Projektu Wykonawczego oświetlenia drogowego dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1) oraz Projektu Wykonawczego w zakresie odwodnienia i przyłączy do obiektów kubaturowych dla całego Zdania „A”,

 • wprowadzanie zmian w rozwiązaniach projektowych przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w związku z uwagami Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

07 – 13 listopada 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • aktualizowanie, zgodnie z uwagami, Planu Działań Ratowniczych,

 • analiza i korekta rozwiązań Projektu Stałej Organizacji Ruchu w związku z uwagami Urzędu Dzielnicy Wilanów, Zamawiającego, Inżyniera i Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Przygotowanie Projektu dla potrzeb uzyskania zatwierdzenia przez Zarządcę Drogi,

 • prace nad Projektem Wykonawczym budowy sieci światłowodowej dla potrzeb Systemu Zarządzania Ruchem na odcinku Konotopa – Węzeł Lubelska,

 • uszczegółowienie rysunków ogólnych tunelu do dokumentacji Projektów Wykonawczych,

 • kontynuacja prac nad opracowaniem pn. Specyfikacje Techniczne Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • kontynuacja prac nad ProjektamiWykonawczymi dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1) w zakresie: sieci gazowych, przebudowy sieci elektroenergetycznych i oświetlenia oraz przebudowy kanalizacji deszczowej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przygotowywanie odpowiedzi na uwagi do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

31 października –06 listopada 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • uzyskanie od Urzędu m.st. Warszawy zgody na wycinkę 25 szt. drzew w związku z wykonaniem robót budowlanych „Przebudowa tunelu szlakowego linii metra M1 na odcinku segmentów wzmocnionych”,

 • korekta drogowych szczegółów konstrukcyjnych po uwagach wniesionych przez Zarząd Dróg Miejskich,

 • korekta układu drogowego w rejonie obiektów kubaturowych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych – wykonywanie rysunków i obliczeń,

 • aktualizacja Projektu Budowlanego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. KEN oraz ul. Rosoła,

 • analiza i korekta rozwiązań Projektu Stałej Organizacji Ruchu w związku z uwagami i zaleceniami m. in. Urzędu Dzielnicy Wilanów i Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu,

 • przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla obiektów inżynierskich na obszarze objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • opracowywanie dokumentacji Projektów Wykonawczych dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1) w zakresie: sieci gazowych, elektroenergetycznych i oświetlenia, przebudowy kanalizacji deszczowej oraz w zakresie niezbędnych wycinek zieleni istniejącej,

 • opracowywanie, dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1), materiałów do uzyskania Decyzji na usunięcie zieleni.

24 października – 30 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • uzyskanie od Burmistrza Dzielnicy Wilanów pozytywnej opinii konstrukcji nawierzchni dla dróg dojazdowych, dojazdów do urządzeń technicznych i zjazdów oraz chodników i ścieżek rowerowych,

 • uzyskanie od Zarządu Dzielnicy Ursynów zgody na wycinkę drzew i krzewów w pasie drogowym al. KEN – dwie działki,

 • aktualizacja Projektów Budowlanych w obszarze objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • opracowywanie przedmiarów w zakresie infrastruktury technicznej dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • opracowywanie dokumentacji Projektów Wykonawczych w zakresie infrastruktury technicznej dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • aktualizacja Projektu Zagospodarowania Terenu dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2), która związana jest z korektą przebiegu infrastruktury technicznej oraz rozwiązań obiektów kubaturowych,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych,

 • przygotowywanie materiałów na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla obiektów inżynierskich w obszarze objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • uzyskanie od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji pozytywnej opinii dla Projektu rurociągu tłocznego wzdłuż POW dla Zadania A,

17 października – 23 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • korekta Projektów Budowlanych w obszarze objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • opracowywanie przedmiarów w zakresie infrastruktury technicznej dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • korekta przebiegu sieci na Projekcie Zagospodarowania Terenu dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2) oraz przygotowywanie materiałów na Naradę Koordynacyjną,

 • aktualizacja dokumentacji zieleni na obszarze objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1) po dokonaniu inwentaryzacji obwodów i stanu zdrowotnego drzew przeznaczonych do wycinki i przesadzeń,

 • przegląd w terenie drzew pod kątem niezbędnych cięć technicznych dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków z Zadaniem B.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych,

 • przygotowywanie rysunków gabarytowych dla obiektów mostowych,

 • korekta Projektów Budowlanych obiektów inżynierskich w obszarze objętym Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • wystąpienie do Urzędu Dzielnicy Wilanów, MPWiK oraz Polnord S.A. o uzgodnienie połączenia projektowanej kanalizacji deszczowej oraz wód opadowych na styku POW z projektowanym kanałem deszczowym przy ul. Branickiego.

10 października – 16 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • w zakresie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2) – wprowadzanie do dokumentacji drogowej korekt i uwag zgłoszonych w trakcie konferencji uzgodnieniowych,

 • korekta przebiegu sieci na Projekcie Zagospodarowania Terenu dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2) oraz przygotowywanie materiałów na Naradę Koordynacyjną,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków z Zadaniem B.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • kontynuacja prac nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • przygotowywanie Projektu Wykonawczego w zakresie sieci gazowej i kanalizacji deszczowej dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • kontynuacja przygotowywania materiałów projektowych kanalizacji deszczowejna styku z inwestycją miejską przy ul. Branickiego, celem uzgodnienia z Urzędem Dzielnicy Wilanów, MPWiK oraz Polnord S.A.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • przekazanie Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1).

03 października – 09 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • uzyskanie od Burmistrza Dzielnicy Ursynów uzgodnienia Projektu konstrukcji nawierzchni dla dróg będących w zarządzie Dzielnicy Ursynów,

 • wystąpienie do Inżyniera Ruchu oraz Zarządu Dróg Miejskich o zaopiniowanie Projektu sygnalizacji świetlnej związanej z funkcjonowaniem trasy S2 w zakresie skrzyżowania ul. Puławskiej/ul. Żołny/POW,

 • opracowywanie roboczej wersji Planu Działań Ratowniczych,

 • w zakresie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2) – wprowadzanie do dokumentacji drogowej korekt i uwag zgłoszonych w tracie konferencji uzgodnieniowych,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków z Zadaniem B.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • w zakresie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2) – wprowadzanie do Projektu Budowlanego korekt i uwag zgłoszonych podczas konferencji uzgodnieniowej,

 • wykonywanie rysunków gabarytowych,

 • rozpoczęcie prac nad Projektem Wykonawczym obiektów mostowych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • korekta przebiegu sieci na Projekcie Zagospodarowania Terenu dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2) oraz przygotowywanie materiałów na Naradę Koorynacyjną,

 • przygotowywanie, celem uzgodnienia z Urzędem Dzielnicy Wilanów, materiałów projektowych kanalizacji deszczowej na styku z inwestycją miejską przy ul. Branickiego,

 • korekta Projektu Budowlanego w zakresie oświetlenia drogowego dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2),

 • prace nad Projektem Wykonawczym w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • kontynuacja wprowadzania korekt i przygotowanie do przekazania Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • przygotowywanie materiałów do uzyskania zgody właścicielskiej na wycinkę drzew i krzewów dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1) dla działek należących do Skarbu Państwa.

26 września – 02 października 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • prowadzenie prac związanych z uzgodnieniem styków z zadaniem B,

 • przekazanie do Urzędu Dzielnicy Ursynów i Dzielnicy Wilanów oraz Zarządu Dróg Miejskich wystąpienia o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni dróg oraz technologii wykonania oznakowania dróg i ścieżek rowerowych znajdujących się poza ciągiem trasy głównej,

 • kontynuacja prac nad Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A,

 • przekazanie kompletu dokumentacji na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • przekazanie kompletu dokumentacji w zakresie obiektów inżynierskich na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych.

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • praca nad Projektem Wykonawczym w zakresie oświetlenia drogowego dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • kontynuacja prac projektowych w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej,

 • opracowanie i przekazanie Inżynierowi i Zamawiającemu opracowania „Inwentaryzacja obiektów zabytkowych”,

 • przekazanie kompletu dokumentacji branżowych na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych,

 • opracowanie i przekazanie materiałów projektowych na styku z inwestycją miejską przy ul. Gandhi, projektantowi tej inwestycji.

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • analiza i wprowadzanie uwag Zamawiającego do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w zakresie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1),

 • kontynuacja wprowadzania korekt do Projektu Budowlanego zieleni, wycinki drzew i krzewów.

19 września – 25 września 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • aktualizacja Projektu branży drogowej w zakresie konstrukcji nawierzchni dróg poza ciągiem trasy głównej,

 • przygotowywanie wystąpień oraz przekazanie ich do Instytucji i Urzędów celem zaopiniowania, uzgodnienia lub zatwierdzenia różnego rodzaju koncepcji, technologii, konstrukcji i projektów itp. w tym m. in.:

  • uzgodnienie konstrukcji nawierzchni dróg,

  • uzgodnienie technologii wykonania oznakowania dróg i ścieżek rowerowych,

  • zatwierdzenie Projektu sygnalizacji świetlnej związanego z funkcjonowaniemtrasy S2 w zakresie skrzyżowania Puławska/Żołny/ POW,

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • wprowadzanie uwag Weryfikatorów i Zamawiającego do roboczych wersji Projektów Budowlanych obiektów mostowych i konstrukcji wsporczych,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • wprowadzanie korekt do Projektów Budowlanych branży gazowej i ciepłowniczej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, odwodnienia, przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ogólnobudowlanej – obiektów kubaturowych i rozbiórek,

 • kontynuacja korekt do wersji roboczej Projektu Systemu Sterowania i Zarządzania Bezpieczeństwem Ruchu oraz do Projektu przebudowa kanału technologicznego i przyłączy do budynków,

 • kontynuacja prac nad Projektem przebudowy oświetlenia,

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • kontynuacja wprowadzania korekt do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 • kontynuacja wprowadzania korekt do Projektu Budowlanego zieleni, wycinki drzew i krzewów.

12 września – 18 września 2016

Postęp w zakresie prac projektowych drogowych:

 • kontynuacja opracowywania materiałów do uzgodnienia na styku z inwestycją realizowaną przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych przy ul. Gandhi,

 •  przygotowywanie materiałów na Naradę Koordynacyjną  - dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji (ZRID 2 - tunel),

 • opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Postęp w zakresie prac projektowych mostowych: 

 • uszczegółowienie rozwiązań obiektów inżynierskich,

 • kontynuacja prac dotyczących konstrukcji wjazdów/wyjazdów z tunelu – aktualizacja trójwymiarowego portalu tunelu,

Postęp w zakresie prac projektowych branż towarzyszących: 

 • wprowadzanie korekt do Projektów Budowlanych branży gazowej i ciepłowniczej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ogólnobudowlanej – obiektów kubaturowych i rozbiórek,

 • opracowywanie przebudowy oświetlenia przy ul. Gandhi,

Postęp prac w zakresie ochrony środowiska:

 • wprowadzanie korekt do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

 • analiza i korekta Projektu Budowlanego zieleni.

05 września – 11 września 2016

Węzeł Ursynów Zachód - Plan Zagospodarowania Terenu dla obszaru oojętego wnioskiem o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1)

  Węzeł Ursynów Zach. cz. 1

  Węzeł Ursynów Zach. cz. 2

Wykonawca przekazał Inżynierowi i Zamawiającemu komplet dokumentów, które złożył wraz z Wnioskiem o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1) dla obszaru od Węzła Puławska (bez węzła) do km 0+992,59 (wjazd do tunelu) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przekazał do wglądu, opracowany dla całego Zadania A, Projekt stałej organizacji ruchu. Wystąpił do Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy o wydanie opinii dotyczącej Projektu stałej organizacji ruchu dla  obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1) od Węzła Puławska (bez węzła) do km 0+992,59 (wjazd do tunelu). Dla całego Zadania A, Wykonawca kontynuował prace związane z opracowaniem  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, pracował także nad przygotowaniem materiałów do uzgodnienia styków z Zadaniem B oraz styku przy ul. Gandhi - styk z inwestycją realizowaną przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych.  Dokonywał również aktualizacji przebiegu przyłączy teletechnicznych do Modułów Systemu Zarządzania Ruchem dla wszystkich trzech Zadań. Dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2), Wykonawca przeprowadzał aktualizację Projektu Budowlanego w zakresie zieleni oraz w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznych. W związku z korektą rozwiązań drogowych, wprowadzał także zmiany w systemie kanalizacji deszczowej na planach sytuacyjnych i profilach  przy ulicy Ledóchowskiej. W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca realizował dalsze prace związane z uszczegółowieniem rozwiązań dla dwóch obiektów inżynierskich oraz kontynuował prace dotyczące konstrukcji wjazdów/wyjazdów (portali) z tunelu.

29 sierpnia  – 04 września 2016

W bieżącym tygodniu Wykonawca złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wniosek  o wydanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1) dla obszaru od Węzła Puławska (bez węzła) do km 0+992,59 (wjazd do tunelu). W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca realizował dalsze prace związane z uszczegółowieniem rozwiązań dla dwóch obiektów inżynierskich. Kontynuował również prace nad Projektem Budowlanym i projektami branż towarzyszących. Dla całego Zadania A opracowywał robocze przedmiary na wycinkę zieleni oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W dokumentacji Projektów Budowlanych wprowadzał korekty w zakresie obiektów kubaturowych. Przygotowywał także materiały do wydania opinii przez Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2), Wykonawca realizował dalsze opracowania profili sieci gazowej. Wykonywał prace dotyczące konstrukcji wjazdów/wyjazdów (portali) z tunelu. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska, Wykonawca przekazał do akceptacji Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2).

22 sierpnia  – 28 sierpnia 2016

Wykonawca kontynuował prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem dla Zadań A, B i C. Opracowywał Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla całego Zadania A. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 2), Wykonawca wprowadzał korekty przebiegów i profili kanałów wodociągowych i kanalizacji deszczowej oraz opracowywał profile sieci gazowej. Kontynuował przygotowywanie materiałów do wydania opinii przez Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem oraz Wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1) dla obszaru od Węzła Puławska (bez węzła) do km 0+992,59 (wjazd do tunelu).  W dniu 25 sierpnia na posiedzeniu Zespołu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, Wykonawca dokonał prezentacji przyjętych rozwiązań projektowych dla obszaru objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1). Ponadto przygotowywał materiały do opinii dotyczącej rozwiązania połączenia ul. Karuzeli z ul. Ledóchowskiej. W zakresie prac związanych z ochroną środowiska Wykonawca analizował uwagi oraz dokonywał poprawek do Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID 1).

15 sierpnia  – 21 sierpnia 2016

Wykonawca prowadził dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Kontynuował również prace nad Koncepcją Systemu Zarządzania Ruchem dla Zadań A, B i C. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2), Wykonawca wprowadzał korekty przebiegów i profili kanałów wodociągowych i kanalizacji deszczowej. Natomiast dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 1), Wykonawca przygotowywał materiały do wydania opinii przez Wydział Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Zarządzania Ruchem oraz Wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wydanie decyzji na Realizację Inwestycji Drogowej dla obszaru od Węzła Puławska (bez węzła) do km 0+992,59 (wjazd  do tunelu). W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przekazał do zatwierdzenia wersje robocze Projektu Budowlanego obiektów inżynierskich.

08 sierpnia  – 14 sierpnia 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przygotowywał roboczą wersję Projektu Budowlanego dla kolejnych obiektów inżynierskich. Prowadził dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. W dalszym ciągu pracował nad  wersją Projektu Budowlanego rozbiórek oraz kontynuował prace nad roboczą wersją Projektu Budowlanego Systemu Zarządzania Ruchem dla Zadań A,B i C. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2), Wykonawca pracował nad projektem przebudowy oświetlenia zarządzanego przez Zarząd Dróg Miejskich w okolicach ulic: Lanciego, Braci Wagów, Stryjeńskich, Pileckiego, Płaskowickiej i al. KEN oraz kontynuował opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie likwidacji  rowów melioracyjnych. Pracował także nad aktualizacją inwentaryzacji zieleni. Na planach sytuacyjnych wprowadzał korekty przebiegów i profili kanałów wodociągowych i kanalizacji deszczowej. Natomiast dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 1), Wykonawca wprowadzał korekty przebiegów i profili kanałów gazowych niskiego i średniego ciśnienia. W zakresie ochrony środowiska kontynuował prace nad opracowaniem części graficznej i opisowej Raportu w ramach podownej oceny oddziaływania przedsięwziącia na środowisko dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2).

01 sierpnia  – 07 sierpnia 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przygotowywał roboczą wersję Projektu Budowlanego dla kolejnych obiektów inżynierskich. Prowadził dalsze prace nad Projektem Budowlanym i projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wykonywał roboczą wersję Projektu Budowlanego rozbiórek, a także przeprowadzał aktualizację inwentaryzacji zieleni dla terenu zaplecza budowy. Kontynuował prace nad Projektami roboczymi obiektów kubaturowych i nad roboczą wersją Projektu Budowlanego Systemu Zarządzania Ruchem dla Zadań B i C. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2) Wykonawca opracowywał operat wodnoprawny w zakresie likwidacji rowów melioracyjnych.  W zakresie ochrony środowiska kontynuował prace nad opracowaniem części graficznej i opisowej Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2).

25 lipca – 31 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przygotowywał roboczą wersję Projektu Budowlanego dla kolejnych obiektów inżynierskich. Prowadził dalsze prace nad Projektem Budowlanym i projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Pracował nad Projektami obiektów kubaturowych: dopracowywano elementy systemu wentylacji w budynku Centrum Zarządzania Tunelem oraz konstrukcje obiektów kubaturowych. Kontynuował również  prace nad Roboczą wersję Projektu Budowlanego Systemu Zarządzania Ruchem dla Zadań B i C. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2) kontynuował prace nad Projektem Budowlanym przebudowy sieci gazowej i ciepłowniczej  oraz nad operatem wodnoprawnym w zakresie likwidacji rowów melioracyjnych. Wykonywał dalsze prace nad roboczą wersją Projektu Budowlanego rozbiórek. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 1), Wykonawca przygotowywał dokumentację Projektu Budowlanego na posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz przeprowadzał aktualizację inwentaryzacji zieleni. W zakresie ochrony środowiska Wykonawca kontynuował prace nad opracowaniem części graficznej i opisowej Raportuw ramach poniwnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2), a dla ZRID 1 – wprowadzał korekty do Raportu ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

18 lipca – 24 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przygotowywał roboczą wersję Projektu Budowlanego dla kolejnych obiektów inżynierskich. Prowadził dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Pracowano nad Projektami obiektów kubaturowych: dopracowywano elementy systemu wentylacji w budynku Centrum Zarządzania Tunelem oraz konstrukcje obiektów kubaturowych. Dla Zadania B i C opracowywano Roboczą wersję Projektu Budowlanego Systemu Zarządzania Ruchem. Kontynuowano prace nad opracowaniem roboczej wersji Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej i przebudowy sieci elektroenergetycznej. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 1), Wykonawca opracowywał Roboczą wersję Projektu Budowlanego przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia drogowego. Natomiast dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2) kontynuował prace nad Projektem Budowlanym zieleni,  profili  kanałów deszczowych i sanitarnych oraz przebudowy sieci gazowej i ciepłowniczej oraz nad operatem wodnoprawnym w zakresie likwidacji rowów melioracyjnych. W zakresie ochrony środowiska Wykonawca kontynuował prace nad opracowaniem części graficznej i opisowej Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2), a dla ZRID 1 – wprowadzał korekty do Raportu oddziaływania na środowisko.

11 lipca – 17 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przygotowywał roboczą wersję Projektu Budowlanego kolejnego obiektu inżynierskiego. Prowadził dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjne. Wprowadzano korekty do Projektu geotechnicznego dla budowy nasypów i wykopów, koordynowano przebieg kanału technologicznego oraz przebudowę powstających kolizji sieci z tymczasowymi drogami prowadzącymi na przyszły plac budowy. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2) Wykonawca opracowywał robocze wersje Projektów Budowlanych: profili  kanałów deszczowych i sanitarnych oraz przebudowy sieci gazowej i ciepłowniczej. Opracowywano roboczą wersję Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a także pracowano nad Projektem Budowlanym zieleni i rozbiórek. W zakresie ochrony środowiska Wykonawca kontynuował prace nad opracowaniem części graficznej i opisowej Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2).

04 lipca – 10 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przygotowywał roboczą wersję Projektu Budowlanego kolejnego obiektu inżynierskiego. Prowadził także dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Pracował nad stykiem kanału technologicznego z konstrukcją tunelu, kontynuował prace nad oświetleniem drogowym, instalacjami technicznymi w budynku Centrum Zarządzania Tunelem, także nad planami i opisami przeciwpożarowymi dla obiektów kubaturowych. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2) Wykonawca opracowywał robocze wersje Projektów Budowlanych przebudowy sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej i ciepłownicze oraz pracował nad rozwiązaniami sytuacyjno-wysokościowymi odwodnienia. Wykonawca kontynuował także prace nad roboczą wersją Projektu Budowlanego zieleni dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 1). W zakresie ochrony środowiska-  przekazano Inżynierowi do weryfikacji Raport w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ZRID 1.

27 czerwca – 03 lipca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przygotowywał robocze wersje Projektów Budowlanych kolejnych obiektów inżynierskich dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2) oraz pracował nad systemem odwodnienia tunelu. Prowadził także dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2) wprowadzał korekty przebiegów tras sieci wodno – kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych teletechnicznych oraz opracowywał  profile podłużne dla sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, pracował także nad Projektem rozbiórek. Dla odcinka objętego Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 1), Wykonawca kontynuował prace projektowe przebudowy sieci elektroenergetycznych i budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Płaskowickiej i Gandhi. Przygotowywał także materiały do Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz materiały dotyczące  konstrukcji nawierzchni i szczegółów drogowych - do zaopiniowania przez Zarządców dróg. Dla całego Zadania A opracowywano roboczą wersją Projektu Budowlanego zieleni. W zakresie ochrony środowiska, pracowano nad Raportem w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla obszaru ZRID 1.

20 czerwca – 26 czerwca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przygotowywał do uzgodnienia robocze wersje Projektów Budowlanych kolejnych obiektów inżynierskich, wprowadzał także oznaczenia nisz i przejść awaryjnych w tunelu oraz lokalizacji kabli w przekroju tunelu.  Prowadził także dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż towarzyszących: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. W celu uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 1) Wykonawca kontynuował prace projektowe w zakresie systemu odwodnienia i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Płaskowickiej, usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych na skrzyżowaniu ul. Płaskowickiej i al. KEN, oświetlenia dla Węzła Ursynów Zachód. Kontynuowano uzgadnianie styków ul. Gandhi na połączeniu inwestycji GDDKiA i ZMiD. Dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2) – wjazd do tunelu + tunel + Węzeł Ursynów Wschód) prowadzono prace projektowe dla Węzła Ursynów Wschód oraz wprowadzano uzupełnienia do Projektu Budowlanego rozbiórek. Na całym Zadaniu A prowadzono inwentaryzację (weryfikację) oznakowania dróg w terenie oraz aktualizację inwentaryzacji zieleni. W zakresie ochrony środowiska kontynuowano opracowywanie opisowej i graficznej części Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia  na środowisko. Ponadto prowadzono dalsze prace związane z analizą w zakresie hałasu.  

13 czerwca –19 czerwca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przygotowywał do uzgodnienia robocze wersje Projektów Budowlanych kolejnych obiektów inżynierskich.  Prowadził także dalsze prace nad Projektem Budowlanym i projektami branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Dopracowywał szczegóły systemu odwodnienia POW i ul. Płaskowickiej dla uzyskania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 1) obejmującej Węzeł Ursynów Zachód. Prowadzono także dalsze prace nad Projektami Budowlanymi: przebudowy sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej, sieci teletechnicznych dla odcinka objętego Zezwoleniem na Realizację Inwestycji Drogowej  (ZRID 2 – wjazd do tunelu + tunel + Węzeł Ursynów Wschód). Wprowadzano korekty do Projektu Budowlanego oświetlenia w rejonie ul. Płaskowickiej i Gandhi. Kontynuowano prace nad przygotowaniem materiałów do uzgodnienia styków na ul. Gandhi na połączeniu inwestycji GDDKiA i ZMiD. W zakresie prac projektowych w zakresie ochrony środowiska kontynuowano opracowywanie opisowej i graficznej części Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla uzyskania zezwolenia na budowę odcinka 2 zadania A. Ponadto prowadzono dalsze prace związane z analizą w zakresie hałasu.   

06 czerwca – 12 czerwca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca przygotowywał do uzgodnienia robocze wersje Projektów Budowlanych kolejnych obiektów inżynierskich.  Prowadził także dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Pracowano nad koncepcją zasilania, opracowywano rozwiązania architektoniczne dla portali i murów oporowych oraz wnętrz budynków technicznych. Kontynuowano prace nad roboczą wersją Projektu Budowlanego oświetlenia drogowego Węzła Ursynów Wschód. Prowadzono dalsze prace nad Projektami Budowlanymi: przebudowy sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej, sieci teletechnicznych (Netia, Orange, UPC), a także przebudowy kanału technologicznego. Wykonawca przygotowywał materiały do uzyskania zgody właścicielskiej na wycinkę zieleni. Kontynuowano również prace przy opracowywaniu Raportów w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

30 maja – 05 czerwca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych kontynuowano prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych oraz wykonywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego kolejnych obiektów inżynierskich. Wykonawca prowadził także dalsze prace nad Projektem Budowlanym i Projektami branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Pracował nad przebudową kanalizacji deszczowej w al. KEN, oświetleniem drogowym, uzbrojeniem terenu. Ponadto wprowadzano korekty sygnalizacji świetlnej, zieleni i odwodnienia w rejonie łącznicy węzła Ursynów Zachód. Pracowano nad możliwością usunięcia kolizji urządzeń infrastruktury technicznej z konstrukcją tunelu. Prowadzono dalsze analizy rozwiązań układu drogowego w rejonie Węzła Ursynów Wschód oraz opracowywano nowe rozwiązania projektowe w rejonie ulicy Ledóchowskiej i al. Rzeczypospolitej. Prowadzono również prace przy opracowywaniu Raportów w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

23 maja– 29 maja 2016

Ważnym wydarzeniem bieżącego tygodnia jest osiągnięcie przez Wykonawcę Pierwszego Kamienia Milowego, czyli złożenie przez Wykonawcę w ciągu 2 miesięcy od daty rozpoczęcia  i zaakceptowanie przez Zamawiającego Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem. W zakresie mostowych prac projektowych kontynuowano prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych oraz wykonywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego kolejnych obiektów inżynierskich. Kontynuowano również prace nad Roboczą wersją Projektu Budowlanego dla tunelu. Opracowywano zmiany rozwiązań sytuacyjno – wysokościowych przebiegu przyłączy do budynku Centrum Zarządzania Tunelem i kontenerów systemu odladzania. Opracowywano także Roboczą wersję Projektu Budowlanego obiektów kubaturowych. Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Prowadzono dalsze analizy rozwiązań układu drogowego w rejonie Węzła Ursynów Wschód oraz opracowywano nowe rozwiązania projektowe w rejonie ulicy Ledóchowskiej i al. Rzeczypospolitej. Wprowadzano dalsze korekty do Projektów przebudowy sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej, operatorów sieci telefonii komórkowych o budowy  kanału technologicznego, pracowano także nad oznakowaniem poziomym i pionowym trasy. Prowadzono również prace przy opracowywaniu Raportów w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

16 maja – 22 maja 2016

Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wprowadzał korekty do rozwiązania skrzyżowań ul. Płaskowickiej z ul. Rosoła oraz ul. Płaskowickiej z ul. Gandhi, a także korekty do Projektów przebudowy sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej, operatorów sieci telefonii komórkowych o budowy  kanału technologicznego. Kontynuował prace nad wprowadzeniem korekty niwelety trasy głównej i łącznic w rejonie Węzła Ursynów Wschód oraz prowadził dalsze analizy możliwych rozwiązań układu drogowego w rejonie Węzła Ursynów Wschód. Pracował również nad nowymi rozwiązaniami projektowymi w rejonie ulicy Ledóchowskiej i al. Rzeczypospolitej. Przygotowywano kolejne wystąpienia do właścicieli nieruchomości o zgody na likwidację rowów melioracyjnych. Uzgadniano dalsze szczegóły architektoniczno – konstrukcyjne portali tunelu. W zakresie mostowych prac projektowych kontynuowano prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych oraz wykonywanie rysunków i opisów technicznych do projektu budowlanego kolejnych obiektów inżynierskich. Prowadzono prace finalne przy opracowywaniu Raportów w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

09 maja – 15 maja 2016

Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, przekazał do zatwierdzenia Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem dla całej realizowanej Inwestycji. Kontynuował również prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wprowadzał korekty niwelety trasy głównej i łącznic w rejonie Węzła Ursynów Wschód, pracował nad Projektami profili podłużnych kanalizacji deszczowej i gazociągu w rejonie ulicy Gruchacza. Kontynuowano prace nad Projektem oświetlenia drogowego oraz prowadzono analizy możliwych rozwiązań dla elementów systemu odladzania. Przygotowywano kolejne wystąpienia do właścicieli nieruchomości o zgody na likwidację rowów melioracyjnych. Ponadto Wykonawca przeprowadzał analizę możliwych rozwiązań układu drogowego w rejonie Węzła Ursynów Wschód oraz pracował nad nowymi rozwiązaniami projektowymi w rejonie ulicy Ledóchowskiej i al. Rzeczypospolitej. Uzgadniano dalsze szczegóły architektoniczno – konstrukcyjne portali tunelu. W zakresie mostowych prac projektowych kontynuowano prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych oraz wykonywanie rysunków i opisów technicznych do Projektu Budowlanego kolejnych obiektów inżynierskich. Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz prowadzono dalszą analizę wyników wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem przyjętych rozwiązań projektowych.

02 maja– 08 maja 2016

Wykonawca prowadził dalsze prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Pracowano nad Projektem odwodnienia dróg, roboczą wersją Projektu Budowlanego budynków i Projektu Budowlanego tunelu, wykonywano korekty tras kabli elektrycznych. Wykonawca prowadził także analizę możliwych rozwiązań układu drogowego Węzła Wschód w rejonie ulicy Ledóchowskiej i al. Rzeczypospolitej. Przystąpiono do wykonywania dokumentacji fotograficznej adoptowanych drzew i krzewów, a także prowadzono konsultacje w sprawie lokalizacji systemu odladzania,  uzgadniano szczegóły architektoniczno – konstrukcyjnych portali tunelu. Zakończono prace nad Projektem linii rozgraniczających dla podziału nieruchomości. W zakresie mostowych prac projektowych kontynuowano prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych oraz wykonywanie rysunków i opisów technicznych do projektu budowlanego kolejnych obiektów inżynierskich. Prowadzono również dalsze analizy rozwiązań dla wiaduktu drogowego w rejonie Al. Rzeczpospolitej. Kontynuowano prace nad częścią opisową i graficzną Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz rozpoczęto analizy wyników wcześniej przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej pod kątem przyjętych rozwiązań projektowych.

25 kwietnia - 01 maja 2016

W zakresie mostowych prac projektowych kontynuowano prowadzenie analiz obliczeniowych i statyczno-wytrzymałościowych oraz wykonywanie rysunków i opisów technicznych do projektu budowlanego kolejnych obiektów inżynierskich. Przeprowadzono także analizę rozwiązań dla wiaduktu drogowego w rejonie Al. Rzeczpospolitej. Wykonawca prowadził również dalsze prace nad Projektem Budowlanym, a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Opracowywano nowe wersje rozwiązań projektowych dla rejonu ulicy Ledóchowskiej i al. Rzeczypospolitej, projektowano kanalizację deszczową dla odwodnienia obiektów inżynierskich, wykonywano korektę tras kabli elektrycznych,  projektu oświetlenia i pracowano nad Projektem Budowlanym rozbiórek. Ponad to przeprowadzano aktualizację Planu Zagospodarowania Terenu dotyczącą przebiegu kabli operatorów sieci telefonicznych oraz kanału technologicznego. W zakresie projektowych prac środowiskowych Wykonawca ukończył prace w terenie. W dalszym ciągu pracował nad częścią opisową i graficzną Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

18 kwietnia - 24 kwietnia  2016

Wykonawca wykonywał dalsze prace nad Projektem Budowlanym a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Aktualizował profile przewodów tłocznych, opracowywał projekt odwodnienia,  roboczą wersję Projektu Budowlanego obiektów kubaturowych i rozbiórek oraz opracowywał rozwiązania instalacyjne i akustyczne dla obiektów kubaturowych.  Ponadto Wykonawca pracował nad Projektem monitoringu zasadniczego i projektem przejścia pod tunelem pierwszej linii metra. Kontynuowano również prace projektowe nad roboczą wersją Projektu Budowlanego obiektów mostowych oraz obliczeniami statycznymi i statyczno-wytrzymałościowymi obiektów.  W dalszym ciągu przygotowywano opracowanie części opisowej i graficznej Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

11 kwietnia - 17 kwietnia  2016

Wykonawca kontynuował prace nad Projektem Budowlanym a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Po uwagach Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu oraz Urzędu Dzielnicy Wilanów, Wykonawca wprowadzał korekty do roboczej wersji Projektu Budowlanego. Opracowywał roboczą wersję Projektu Budowlanego kanału sanitarnego w ul. Płaskowickiej oraz podłączenia obiektów kubaturowych (Węzeł Ursynów Zachód) do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto kontynuowane były prace związane z przebudową kabli światłowodowych Orange oraz opracowaniem części opisowej i graficznej Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wprowadzano także korekty tras kanału technologicznego i kanalizacji dla Systemu Zarządzania Ruchem. Wykonawca przekazał do zatwierdzenia roboczą wersję Projektu Budowlanego dotyczącą rozbiórek.

04 kwietnia - 10 kwietnia  2016

Wykonawca w dalszym ciągu kontynuował prace nad Projektem Budowlanym a także prace projektowe branż: elektroenergetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geologicznej, geodezyjnej i melioracyjnej. Wprowadzał korekty do roboczej wersji Projektu Budowlanego Koncepcji Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem oraz do roboczej wersji Projektu Budowlanego branży drogowej. W związku z uzgodnieniem styku z inwestycją Zarządu Dróg Miejskich, wprowadzano także korektę rozwiązania przy ul. Ghandi.  Kontynuowano prace związane z projektowaniem oświetlenia drogowego oraz rozwiązywaniem kolizji między branżami. Prowadzone były analizy możliwości poprowadzenia sieci ciepłowniczej oraz gazowej wzdłuż południowej krawędzi tunelu. Wykonawca przystąpił do: opracowania zmian w rozwiązaniu odprowadzenia wód opadowych z ul. Płaskowickiej, opracowywania projektów rozbiórek obiektów kubaturowych oraz uszczegółowiania planów i przekrojów budynku Centrum Zarządzania Tunelem oraz wersji jego elewacji. Pracowano również nad projektem konstrukcji nawierzchni trasy głównej oraz Projektem monitoringu zasadniczego inwestycji.

28 marca – 03 kwietnia  2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował wykonywanie roboczych Projektów Budowlanych. Przystąpił do opracowania przebudowy magistral wodociągowych w ul. Rosoła i Dereniowej a także przygotowywał materiały do akceptacji przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Wprowadzał korekty do roboczej wersji Projektu Budowlanego Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem oraz do roboczej wersji Projektu Budowlanego branży drogowej.  Wykonawca przygotowywał także robocze wersje Projektów Budowlanych: budynków po zachodniej stronie zachodnie stronie wjazdu do tunelu, zieleni oraz odwodnienia dróg. Kontynuowane były również uzgodnienia techniczne  zasilania budynku  Centrum Zarządzania Tunelem. Wykonawca przygotowywał też wystąpienia do Urzędu Dzielnicy Ursynów, Zarządu Dróg Miejskich oraz Inżyniera Kontraktu o opinię dotyczącą zaprojektowanych rozwiązań komunikacyjnych.

21 marca – 27 marca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował wykonywanie roboczych Projektów Budowlanych . Przygotowywał wersje robocze projektu budowlanego dla sieci wodociągowej i ciepłowniczej  w rejonie ul. Gandhi, sieci gazowej w rejonie ul. Gruchacza oraz odwodnienia Zadania „A”. Kontynuował również prace nad projektem drogowym tunelu, opracowywał wariant zasilania tunelu i urządzeń trasy, prowadził analizy powierzchni i układu pomieszczeń Centrum Zarządzania Tunelem. Opracowywał roboczą wersję Projektu Budowlanego zieleni i uaktualniał przebieg kanału technologicznego. Pod kątem przygotowywanego Projektu Budowlanego, Wykonawca przystąpił do przeglądu projektowanych rozbiórek na trasie Zadania „A”. Kontynuowano projektowanie przewodów tłocznych  oraz prowadzono analizę kolizji projektowanego i istniejącego uzbrojenia terenu w rejonie ul. Rzeczypospolitej.

15 marca – 21 marca 2016

W zakresie mostowych prac projektowych Wykonawca kontynuował wykonywanie roboczych Projektów Budowlanych oraz obliczeń statycznych. Prowadził dalsze prace nad Projektami przebudowy sieci komórkowych, prace projektowe w branży drogowej i branż towarzyszących. Dokonywał korekt w Projektach oraz prowadził uzgodnienia międzybranżowe. Kontynuował również prace nad Projektem drogowym tunelu, projektował elementy architektoniczne, opracowywał wariant zasilania tunelu, prowadził analizy możliwych lokalizacji i wielkości zbiorników na wody technologiczne.  Ponad to Wykonawca opracowywał koncepcję zasilania POW dla Zadania A, prowadził analizy ekonomiczne możliwych sposobów ogrzewania budynku Centrum Zarządzania Tunelem. Kontynuował uzgodnienia z gestorami sieci kanalizacyjnych i melioracyjnych. Prowadził także analizy kolizji pomiędzy istniejącym i projektowanym uzbrojeniem ternu w rejonie ulicy Rzeczypospolitej.

08 marca – 14 marca 2016

Wykonawca kontynuował opracowywanie rysunków oraz opisów technicznych do Projektu Budowlanego dla obiektów inżynierskich i murów oporowych węzła Ursynów Zachód. Prowadził analizy architektoniczne wyglądu filarów wiaduktu. Kontynuował prace nad Projektami przebudowy sieci operatorów komórkowych oraz prace projektowe w branży drogowej i branż towarzyszących. Dokonywał korekt tras kanału technologicznego, sieci  wodociągowej i ciepłowniczej.  Jednocześnie prowadzone były prace projektowe odwodnienia dróg. Wykonywano wstępne rysunki i rozwiązania dla zbiornika retencyjnego przy wlocie do tunelu, prowadzone były również prace projektowe  pompowni ścieków. Wykonawca w dalszym ciągu opracowywał wariantową koncepcję  zasilania tunelu i budynku Centrum Zarządzania Tunelem. Prowadzono także prace nad uszczegółowieniem rozwiązań drogowych w rejonie skrzyżowania Płaskowickiej/Gandhi. W zakresie ochrony środowiska - Wykonawca kontynuował prace nad częścią opisową i graficzną Raportu w ramach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

01 marca – 07 marca 2016

Wykonawca, po dokonaniu obliczeń dla obiektów inżynierskich, wykonywał aktualizacje rozwiązań projektowych oraz prowadził dalsze obliczenia. Przeprowadzał analizę dostarczonych przez Gestorów sieci, warunków technicznych oraz oceniał ich wpływ na projektowane sieci. Kontynuował prace nad Projektami przebudowy sieci operatorów telefonii komórkowej. Kontynuował prace projektowe w branży drogowej oraz branż towarzyszących. Wykonawca dokonywał korekty przebiegu ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Zdrowej. Uzupełniał i wprowadzał korekty do roboczej wersji Projektu Budowlanego Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem. Ponadto prowadzone były prace projektowe  pompowni ścieków oraz opracowywano schemat włączeń sieci gazowej na Ursynowie. Jednocześnie Wykonawca opracowuje wariantową koncepcję  zasilania tunelu i budynku Centrum Zarządzania Tunelem.

23 lutego – 29 lutego 2016

Odbyły się spotkania z gestorami sieci gazowej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej w sprawie planowanych przez gestorów inwestycji kolidujących z budową trasy S2 oraz spotkanie z Władzami SGGW w sprawie ustalenia sposobu usunięcia kolizji przebiegu trasy S2 ze stadniną koni. Wykonawca dokonuje obliczeń konstrukcji mostowych, przeprowadza analizy ścian szczelinowych sąsiadujących z wiaduktami oraz wprowadza korekty konstrukcji oporowych w rejonie Centrum Handlowego na Ursynowie. Kontynuowane także prace związane z rozwiązaniem kolizji sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej i ściekowej, prowadzona jest analiza wysokościowa sieci w tunelu. Wykonawca opracowuje projekt oświetlenia Węzła Ursynów Zachód oraz prowadzi wstępne prace do projektu przebudowy sieci gazowej i opracowuje schemat włączenia sieci gazowej na Ursynowie.

16 lutego – 22 lutego 2016

Wykonawca wykonuje korekty wersji roboczej Projektu Budowlanego. Odbywają się spotkania z Wykonawcą Zadania „B” w sprawie koordynacji na styku Zadania „A” i „B”. Prowadzone są także rozmowy z gestorami sieci w sprawie planowanych przez nich inwestycji w obszarze budowy POW. Spotkania te mają na celu ewentualne uwzględnienie w projekcie Wykonawcy planów rozbudowy poszczególnych sieci. Wykonawca ustala z SGGW niewielkie zmiany w projekcie celem usunięcia kolizji przebiegu trasy S2 ze stadniną koni.

09 lutego – 15 lutego 2016

Wykonawca przekazał Inżynierowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia roboczą wersję Projektu Budowlanego. Trwają prace nad Projektem tunelu oraz prace nad Koncepcją  Systemu Zarządzania Ruchem.

02 lutego – 08 lutego 2016

Wykonawca kontynuuje dalsze prace nad rozwiązaniami Projektów Budowlanych branży drogowej i obiektów mostowej. Trwa uszczegółowianie Projektu tunelu oraz prace nad  Koncepcją  Systemu Zarządzania Ruchem. Wykonywany jest plan monitoringu tunelu.

25 stycznia 2016 - 01 lutego 2016

Trwają prace nad kontynuacją projektów branży drogowej (Projekt Budowlany) oraz branży mostowej (Projekt Architektoniczno – Budowlany). Prowadzone są także prace projektowe branż: telekomunikacyjnej, energetycznej, wodno – kanalizacyjnej, geodezyjnej, melioracyjnej i geologicznej. Wykonawca zakończył Monitoring wstępny.

24 stycznia 2016

Zespół Konsultanta przygotował opinię do przedstawionej przez Wykonawcę "Koncepcji Projektu Budowlanego". Stanowisko Inżyniera dotyczy zgodności Koncepcji z wymogami, które Zamawiający przedstawił w "Dokumentacji przetargowej". Uwagi zostały przekazane Zamawiającemu i omówione z Wykonawcą.

Ostatnia aktualizacja: 2022-08-08
-A +A