kalendarium Zadanie C

ZADANIE C

WYKONAWCA: Warbud

Prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostaną ukończone w ciągu 41 miesięcy od daty rozpoczęcia tj. od 11.12.2015 ( do Czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych tj. od 15 grudnia do 15 marca).

29.04.2021 r. - wydanie Świadectwa Przejęcia Robót dla drogi ekspresowej S2 od km 11+478,52 do km 11+789,51 i od km 11+789,51 do km 18+949,95 zlokalizowanej w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy wraz z obiektami inżynierskimi wyszczególnionymi w Decyzjach Pozwolenia na Użytkowanie nr 1469/2020 wydanych w dniu 21.12.2020 r. 

18.03.2021 r. - wydanie Świadectwa Przejęcia Części Robót - wiadukt drogowy WD 05-06 zlokalizowany w ciągu ul. Patriotów (Wschód)

24.02.2021 r. - wydanie Świadectwa Przejęcia Części Robót - wiadukt drogowy WD 05-07 zlokalizowany w ciągu ul. Izbickiej 

27.01.2021 r. - wydanie Świadectwa Przejęcia Części Robót - wiadukt drogowy WD 05-03 zlokalizowany w ciągu ul. Mozaikowej 

07.12.2020 r. - wydanie Świadectwa Przejęcia Części Robót - wiadukt drogowy WD 05-10 zlokalizowany w ciągu ul. Tawułkowej 

27.10.2020 r. - wydanie Świadectwa Przejęcia Części Robót - wiadukt drogowy WD 05-11 zlokalizowany w ciągu ul. Zabawnej 

01.08.2019 r. - podpisanie Aneksu 4 (do Umowy 137/2015 z dnia 11.12.2015r.) - dotyczy zamówienia dodatkowego „Dostosowanie obiektu kolejowego WK 05-05 w węźle Patriotów do układu docelowego czterech wiaduktów na potrzeby prowadzenia czterotorowego układu PKP na linii nr 7 relacji Warszawa Dorohusk (odc. Warszawa Wawer – Otwock) w związku z realizowaną drogą ekspresową S2 POW Zadanie C”. W wyniku zwiększenia zakresu robót wydłużony został termin na ukończenie robót do dnia 22.12.2020r.

11.06.2018 r. - uzyskanie zamiennej decyzji  ZRiD, wydanej przez Ministerstwo Inwestycji  i Rozwoju, w zakresie 3 wiaduktu kolejowego i utrzymującej w mocy zaskarżoną Decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.09.2017r.

26.09.2017 r. -  wydanie decyzji ZRID dla Zadania C od km 11+789,51 do km 18+949,95.

18.08.2017 r.  - wydanie postanowienie  Postanowienia RDOŚ uzgadniającego realizację Zadania „C” – od km 11+789,51 do km 18+949,95

19.07.2017 r. - wydanie decyzji ZRID dla odcinka na styku Zadania B i C od km 10+291,61 do km 11+789,51

26.10.2016 r. - złożenie wniosku o ZRID dla Zadania C od km 11+789,51 do km 18+949,95

Ostatnia aktualizacja: 2023-05-05
-A +A